בית המשפט פינה את מפעיל תחנת הדלק במושב אורה, בכפוף לפיצויים שישלם המושב

בית משפט השלום ירושלים א 012833/04 אורה מושב עובדים להתיישבות חקלאית נ' צבי ופלג בלסקי

 

מושב אורה חכר ממנהל מקרקעי ישראל מגרש אשר עליו הוקמה תחנת דלק של חברת הדלק הישראלית בע"מ.

בדצמבר 1985 נחתם הסכם בין צבי ופלג בלסקי לבין מושב אורה לפיו מתחייב מושב אורה לממש את האפשרות לקבלת זכויות החכירה במגרש ומנגד התחייבו צבי ופלג בלסקי להקים את תחנת הדלק במימונם האישי ולהפעילה. הוסכם כי מושב אורה יתקשר עם כל חברת דלקים שיבחרו צבי ופלג בלסקי ויעביר לרשותה את זכויות החכירה.

ההסכם נחתם לתקופה של 10 שנים ממועד תחילת הפעילות בתחנה, בתוספת אופציה להארכה אוטומטית לחמש שנים נוספות.

בחודש דצמבר 1988 נחתם הסכם שני, כנספח לראשון, לפיו הגיעו צבי ופלג בלסקי להבנות עם חברת דלק ולכן מתבקש מושב אורה להתקשר עם חברת דלק, כאמור בהסכם הראשון.

בחודש ינואר 1989 נחתם הסכם שלישי לפיו מתחייב מושב אורה לחכור את המגרש ממנהל מקרקעי ישראל ולהחכיר בחכירת משנה לחברת דלק לתקופה של לא פחות מ-49 שנים.

בתחילת שנת 1997 נחתם זיכרון דברים לפיו שוכרת חברת דלק את המגרש מצבי ופלג בלסקי בתמורה ל- 6,000 דולרים מידי חודש. לטענת מושב אורה הסכם זה אינו מוכר לו.

ביוני 1998 נחתם הסכם חמישי המבטל את זיכרון הדברים, לפיו התחנה עוברת לתפעולם של צבי ופלג בלסקי. בתקופת ההסכם ישלמו צבי ופלג בלסקי לדלק דמי הפעלה בשיעור של 35% מעמלת מפעיל.

בפברואר 2004 הודיע מושב אורה לצבי ופלג בלסקי על הפסקת ההתקשרות בין הצדדים. בפועל לא הפעיל המושב את מנגנון היציאה שנקבע בהסכם הראשון ועד ליום פסק דין זה לא פינו צבי ופלג בלסקי את תחנת הדלק.

ביום 06.03.2006 פסק בית המשפט כי צבי ופלג בלסקי הם האחראים להפרת ההסכם הראשון.

כעת נותרת השאלה בדבר הפיצוי לו זכאים צבי ופלג בלסקי ממושב אורה בגין פינוי התחנה, כקבוע בהסכם הראשון. מאחר צבי ופלג בלסקי הקימו את התחנה הם יפוצו לפי שווי ערך התחנה.

בית המשפט מינה מומחה לשערוך שווי התחנה.

המומחה נתן שתי חוות דעת, לפי הראשונה ערך התחנה עומד על סך של 3,190,000$, בהערכה כי התחנה אינה כבולה בהסכם עם חברת דלק. על פי חוות הדעת השנייה שווי התחנה הוא 1,270,000$, בהנחה כי התחנה כן כבולה בהסכם עם חברת דלק.

בעקבות חוות דעת אלו התגלע סכסוך בין הצדדים לגבי איזו מחוות הדעת על בית המשפט לאמץ. כאשר צבי ופלג בלסקי מעדיפים, כמובן, את חוות הדעת הראשונה ומושב אורה את השנייה.

על בית המשפט נותר לפסוק האם התחנה כבולה בהסכם עם חברת דלק או לא.

 

כב' השופטת אביב מלכה פסקה:

מתקבלת חוות דעתו השנייה של המומחה לפיה ערך התחנה הוא 1,270,000$. בהחלטת השופטת אביב מיום 21.2.2007 נקבע כי התחנה אכן כבולה בהסכם עם חברת דלק. התחנה איננה רשאית לנהל משאים ומתנים עם חברות דלק אחרות ולכן מקובלת חוות דעתו השנייה של המומחה.

בהחלטה מיום 21.02.2007 נקבע כי התחנה כבולה עד לסיומו של ההסכם האחרון, קרי עד לינואר 2007, עם זאת כעת נפסק כי הכבילה היא עד לסיום מועד החכירה של חברת דלק.

לפיכך יפצה מושב אורה את צבי ופלג בלסקי רק בסך של 635,000$ בתוספת הצמדה מיום חוות הדעת, 07.03.2007.

כמו כן יפנו צבי ופלג בלסקי את תחנת הדלק בתוך 10 ימים מיום הפקדת הסך האמור לעיל, בקופת בית המשפט. ביום פינוי התחנה יזכו צבי ופלג בלסקי לקבל את הכסף.

מכיוון שנפסק כי צבי ופלג בלסקי הפרו את ההסכם, הם ישאו בהוצאות המשפטיות של ההליך בסך של 20,000 ₪, אשר לשיקול דעתו של מושב אורה יקוזזו מסכום הפיצוי.

מושב אורה יהיה רשאי לקזז את סכום ההוצאות מן הסכום שהוא מפקיד על פי פסק דין זה.

ניתן ביום 20.01.2009.

לאתר האינטרנט של חברת דלק לחץ כאן.

לקריאה על מושב אורה לחץ כאן.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: