בקשה לאישור תכנית להפיכת האגודה תעמ''ת לחברה

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע''מ נ' Apax Europe VI-1.L.P. – Apax Europe VI-A.I.P

בפני רשם האגודות השיתופיות תיק מספר 74/30/07

בענין: פקודת האגודות השיתופיות

"פקודת האגודות השיתופיות"

ובענין: חוק החברות, תשנ"ט-1999

"חוק החברות"

ובענין: א. הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות

ומכוח סעיף 59 לפקודת האגודות השיתופיות

ב. תכנית לפי סעיף 345 לחוק החברות

ובענין: 1. תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

("תנובה")

2. תעשיות מזון תנובה - אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ

("תעמ"ת")

"קבוצת תנובה" או "המבקשות"

ובענין: Apax Europe VI-A, L.P.

ו-Apax Europe VI-1, L.P.

"קבוצת אייפקס"

1. ביום 21 בינואר 2007 פנו אלי המבקשות, תנובה ותעמ"ת, בבקשה למתן תעודה על פי סעיף 59 לפקודה, וזאת לצורך הצגתה בפני בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אליו הגישה קבוצת תנובה בקשה (פש"ר 1218/07) לאישור הסדר חברים בקבוצת תנובה (להלן: "בקשת ההסדר" ו-"הסדר החברים" בהתאמה). בנוסף ובמסגרת ההסדר האמור פנו אלי המבקשות בבקשה נוספת כי אאשר – על פי סמכותי לפי סעיף 345 לחוק החברות - תכנית להפיכת האגודה תעמ"ת לחברה וזאת ממועד ההשלמה ואילך. ביום 23 בינואר 2007 מיניתי את עו"ד (רו"ח) דורון לוי לחוקר בתוקף סמכותי על פי סעיף 43 לפקודה לבחינת ההסדר. בנוסף, נתבקש החוקר להתייחס גם לבקשה על פי סעיף 345 לחוק החברות. החלטתי להלן מתבססת - בין היתר - על דו"חות החקירה שהוגשו אלי על ידי החוקר.

2. במרכזו של הסדר החברים עומדת עסקה לרכישת השליטה במבקשות, תנובה ותעמ"ת, על ידי תאגיד בשליטת קבוצת הקרנות הבינלאומיות אייפקס (לתאגיד זה הצטרפה גם חברת מבטח שמיר, להלן אתייחס לרוכשות יחדיו בשם "אייפקס" או "הרוכש"). עסקת רכישת השליטה כאמור מחייבת שינויים ארגוניים ומבניים מקיפים במבקשות עצמן, כמו גם ביחסי המבקשות עם החברים בהן. מערכת שינויים כוללת זו, כמו גם העסקה עצמה, טעונים כמובן אישור חברי המבקשות ברוב מיוחס.

3. המבקשות, תנובה ותעמ"ת (ביחד: "קבוצת תנובה"), הן האגודות השיתופיות המוכרות בישראל בצוותא כ"תנובה": קבוצת המזון הגדולה בישראל העוסקת, בין היתר, בתחום עיבוד מוצרי מזון, שיווקם ומכירתם.

4. ראשיתה של "תנובה" בשנת 1926, עת החליטו המשקים החקלאיים העבריים בארץ ישראל -מושבים וקיבוצים - לרכז ולאגד (בתחילה ברמה אזורית ולאחר מכן ברמה הארצית) את הטיפול בכל שלבי העיבוד, הייצור והשיווק של תוצרתם החקלאית. מראשית צנועה זו צמחה "קבוצת תנובה" עד למעמדה הנוכחי כתשלובת המזון הגדולה בישראל, אשר מחזור עסקיה השנתי עולה על 5 מיליארד ₪. לקבוצת תנובה מעמד מרכזי בפעילות הכלכלית החקלאית בישראל ובפרט בישובי ההתיישבות העובדת.

5. בכל אחת משתי האגודות המרכיבות את קבוצת תנובה כ- 620 חברים, רובם המכריע הינם קיבוצים ומושבים הפזורים ברחבי הארץ. תנובה ותעמ"ת שתיהן הינן אגודות שיתופיות, שהחברים בהן הם תאגידים בלבד (בעיקר אגודות שיתופיות הנמנות על המגזר ההתיישבותי) ולא יחידים וזאת, בין היתר, על פי הוראות תקנותיהן.

תנובה ותעמ"ת הן אגודות אחיות זהות, גם מבחינת זהות החברים בהן, גם מבחינת שיעורי אחזקותיו של כל חבר בכל אחת מהמבקשות וגם מבחינת זהות האורגנים בכל אגודה.

6. אחזקות החברים בהון האגודה הינן ביחידות השתתפות והן מצויות בעיקרן בתחום שבין פרומיל לבין 0.5% מהון האגודה לחבר.

במשך השנים האחרונות נבחנו בקבוצת תנובה מתווים שונים שיאפשרו גם מתן יכולת מימוש אחזקות לחברים שיחפצו בכך וגם כניסתו של משקיע חיצוני שיסייע בהמשך התפתחותה של הקבוצה ולרבות לפעילויות בינלאומיות. בסופו של דבר התגבשה עסקה (מותלית) עם אייפקס, וכאמור לעיל, עסקה זו היא העומדת בליבה של הצעת הסדר החברים כמו גם של החלטה זו.

7. פרטי העסקה והסדר החברים פורטו בבקשת ההסדר שהוגשה לבית המשפט, בהצעת ההסדר שהוצגה בפני ועידת חברי תנובה (כולל fairness opinion) ובמסמכי הביצוע השונים שנילוו להסדר. העסקה והסדר החברים מתבצעת במהלך רב-שלבי ומורכב האמור להתבצע במקביל כמקשה אחת. יצויין בנוסף כי במהלך החודשים שחלפו, התגבשו בין הצדדים הסכמי-עזר נוספים (כגון קיבועו הסופי של ה"מודל אנכי" של המבקשות, פדיון על ידי תאגידים ארגוניים וכד').

איני רואה מקום לפרט להלן את המודל המשפטי המדויק של הסדר החברים ולמען הפשטות כל שיוצג להלן הוא תמצית עיקרי הדברים ומהותם:

א. שווי קבוצת תנובה לצרכי העסקה עומד על סכום של 1.025 מיליארד דולר (ממרכיב זה מופחת המענק לעובדים בשיעור 3.5%)

ב. הרוכש ירכוש (על פי שווי הקבוצה כאמור לעיל) נתח בזכויות (הון ושליטה) בקבוצת תנובה, אשר לא יפחת מ- 51% ואשר יכול שיגיע אף עד 100% כפי שייקבע על ידי החברים עצמם. העיקרון המנחה הינו כי לאחר אישור הועידות את העסקה, יודיע כל אחד מחברי קבוצת תנובה מהו מספר יחידות ההשתתפות שברצונו לפדות. כל חבר זכאי להודיע על אי פדיון או על פדיון מלא או חלקי לפי הבנתו והרוכש מחויב לקלוט כל כמות שתוצע לו. (אולם אם סך היחידות שיוצעו יפחת מ- 51% יבוצע מימוש כפוי).

ג. התמורה בגין המניות תשולם במלואה לחברים (רכישה מ"בחוץ" ולא השקעה פנימה). ביצוע התשלום לחברים ייעשה באופן הבא: במועד ההשלמה על העסקה, יזרים הרוכש לקבוצת תנובה את סכום הרכישה, שיהיה מכפלת שווי הקבוצה (1.025 מיליארד דולר בניכוי המענק לעובדים) בשיעור האחזקות שירכוש, וזאת כנגד הקצאת יחידות השתתפות בכמות מתאימה. סכום זה ישמש במלואו, במועד ההשלמה, לפדיון יחידות השתתפות (במספר זהה לזה שהוקצה לרוכש) של חברים בקבוצת תנובה.

ד. קבוצת תנובה תעבור ממודל אופקי של אגודות אחיות למודל אנכי בו תנובה תוחזק במלואה ע"י תעמ"ת ותעמ"ת תוחזק ע"י הרוכש והחברים הנותרים (אלה יחזיקו באמצעות אגודת אחזקות כמתואר להלן).

ה. אחזקות החברים בקבוצת תנובה לאחר השלמת העסקה ירוכזו באמצעות תאגיד בבעלותם (אגודת האחזקות), באופן בו כל אחד מחברים אלה "יעביר" עובר למועד ההשלמה, את כל אחזקותיו שלא נפדו לאגודת האחזקות. ה"העברה" האמורה תבוצע בדרך של פדיון יחידות ההשתתפות במבקשות כנגד הקצאת מספר זהה של יחידות השתתפות באגודת האחזקות. כמו כן, חברים יוכלו להעביר אחזקות ל"תאגיד ארגוני" שיחזיק במישרין באגודת האחזקות. ה"העברה" לתאגיד ארגוני יכול שתעשה בדרך של פדיון יחידות השתתפות כנגד תשלום שישלם התאגיד הארגוני לקבוצת תנובה ושכנגדו יבוצע פדיון נגדי בסכום זהה לחבר ויכול שתעשה שלא כנגד תשלום כזה (בדרך כלל - מול הקצאת מניות בתאגיד ארגוני).

ו. בתום התהליך האמור תעמ"ת תוחזק על ידי שני חברים כדלקמן:

- הרוכש בשיעור אחזקות שלא יפחת מ- 51%.

- אגודת האחזקות שתחזיק את יתרת האחזקות.

ז. אם אחזקותיה של אגודת האחזקות בתעמ"ת לא תעלינה על 25% אזי תינתן לאגודת האחזקות אופציית PUT לתקופה של 3 שנים למכור את אחזקותיה או חלקן למבטח שמיר במחיר העסקה (שיקלי צמוד מדד). אופציה זו מגובה בערבות בנקאית.

8. ביצוע העסקה חייב מערכת של הסדרים המהווה מקשה אחת, בלתי ניתנת להפרדה, הכוללת, בין השאר:

- הסדר בעניין השקעת הרוכש בקבוצת תנובה כנגד הקצאת יחידות השתתפות ופדיון במקביל של היחידות כנדרש.

- השינוי הארגוני מבני הכרוך בכך.

- הסכמות בעניין שינוי מבנה של הקבוצה מאגודה לחברה (לענין זה אתייחס בנפרד בחלקה השני של החלטה זו).

- הסדר בעניין היבטי המיסוי.

- הסדר בעניין פיצוי לעובדי קבוצת תנובה בגין העברת השליטה.

- הסדר בעניין הטוענים לחברות בקבוצת תנובה ובכלל זה הפרשת חלק מהון תנובה כנגד טוענים אלה.

כאמור לעיל, הסדר החברים על כלל ההסדרים המופיעים בו חייב אישור ועידות קבוצת תנובה ברוב מיוחס הנדרש על פי דין.

9. ביום 6 במרץ 2007 התכנסו ועידות קבוצת תנובה על מנת לדון בהסדר החברים ולהחליט אם לאשרו. ביום 5.3.07 הוגש דו"ח חקירה ראשוני על ידי החוקר. דו"ח זה הופץ לחברי תנובה וזאת על מנת שבידי החברים בבואם לדון ולהכריע בהסדר החברים, יעמוד ניתוח ראשוני של הסוגיות המרכזיות בהסדר זה.

בועידה האמורה נכחו 542 חברים המחזיקים יחדיו כ- 91.26% מהון תנובה, רוב מוחץ של החברים אישר את הסדר החברים וזאת בהתנגדות של 7 חברים בלבד (המחזיקים יחדיו כנראה מעט מעל אחוז מהון מניותיה של הקבוצה). שישה מתוכם הודיעו כי ברצונם לממש את כל יחידות ההשתתפות. לגבי המתנגד השביעי שלא זוהה במהלך ההצבעה ולפיכך, לא ידוע מיהו והאם גם הוא החליט לממש את יחידות ההשתתפות.

10. במהלך התקופה שחלפה ממועד הועידה עסקו קבוצת תנובה והרוכש בהשלמת ביצועם של התנאים המתלים את ביצוע העסקה. במקביל, נתבקש כל אחד מהחברים להודיע לקבוצת תנובה אם ברצונו לממש את יחידות ההשתתפות שלו כולן או חלקן או לאו.

11. נתוני הודעות המימוש והחילוף כפי שניתנו ע"י חברי תנובה מורים כי מעל 97% של יחידות ההשתתפות שמחזיקים כלל החברים בקבוצת תנובה, תיפדינה כנגד תשלום מזומן. יחידות השתתפות שלא נפדו, "יעברו" לאגודת האחזקות והמחזיקים בהן יהפכו למחזיקים ביחידות השתתפות אקוויוולנטיות באגודת האחזקות.

כאמור לעיל, הפדיון במזומן נעשה ברובו (כ-76%) על ידי הרוכש ויתרתו (כ-21%) על ידי תאגידים ארגוניים. תוצאת הדברים היא שהרוכש יחזיק בכ- 76% מהון הקבוצה ואילו אגודת האחזקות תחזיק בכ- 24% מהון הקבוצה. כעולה מנתוני המימוש שצוינו לעיל, רובו המכריע של הון אגודת האחזקות מוחזק בידי תאגידים ארגוניים אשר אמורים לשלם סכומים שישמשו לפדיון זכויות חברים ש"העבירו" להם את אחזקותיהם תמורת פדיון.

משמע, קרוב לרבע מיחידות ההשתתפות של חברי תנובה ישארו בבעלותם של גופים מקרב ההתיישבות העובדת כאשר הפעם לא תפוצלנה האחזקות בין מאות חברים בודדים ברמת המושב/קיבוץ הבודד, אלא תרוכזנה בידי תאגידים מרכזים. ריכוז האחזקות האמור מבוצע בעיקרו כנראה על בסיס שיוך גיאוגרפי ורובו מבוצע במשק השיתופי.

12. כעולה גם מדו"ח החוקר רובם המכריע של התנאים המתלים את כניסת העסקה לתוקפה התקיימו במלואם. באי כוח קבוצת תנובה בתגובתם לדו"ח החוקר מסרו:

"בכל הכבוד הראוי, נדמה כי אין צורך להתלות את התעודה בכניסתם לתוקף של תנאים מתלים אחרים שטרם הושלמו עד תומם. מהלך מעין זה עלול ליצור (לפחות בתיאוריה) "מעגל שוטה" של כניסה לתוקף המותלית בכניסה לתוקף וחוזר חלילה.

עצם מתן התעודה הינו בהנחה כי יתר התנאים המתלים מתקיימים במלואם (או במקרה של סודיות מוותרים עליהם הצדדים בהסכמה). מאליו מובן כי אם וככל שלא יתקיים מי מהתנאים המתלים והעסקה לא תבוצע תדווח על כך קבוצת תנובה לכב' הרשם". (ההדגשה שלי א.ז.)

למעשה המכשול היחיד שנותר הינו חתימת שלטונות המס על פרה-רולינג להסדר. כפי שנמסר לחוקר, בין שלטונות המס לבין קבוצת תנובה הושגה למעשה הסכמה על פרה-רולינג, תנאיו ונוסחו המדויק. אולם שלטונות המס מתלים חתימתם על נוסח הפרה-רולינג המוסכם באישור החשב הכללי (להלן: החשכ"ל) לפיו בוצעה התחייבות המגזר הקיבוצי בענין "סיוע הדדי תנובה": נושא שאתייחס אליו בהמשך.

13. אם נסכם את הדברים, הרי המדובר בהסדר שאושר כדין בועידות קבוצת תנובה ברוב מוחץ של המשתתפים ואשר התנאים להשלמתו הולכים ומתגשמים. ההסדר אינו מפלה בין החברים ומציע לכל אחד מהחברים הזדמנות שווה וזהה לפעול ביחידות ההשתתפות שלו. יתר על כן, על אף ההלכה התאגידית הידועה בדבר שלטון הרוב ויכולתו לכפות על המיעוט מהלכים שונים בתאגיד (ראה למשל פסק דינה המקיף של השופטת אגמון בה"פ (מחוזי ת"א) 786/07 שני נ' מלם מערכות בע"מ. במקרה הנוכחי ניתנה לכל אחד מהחברים ההזדמנות לבחור בעצמו את החלטותיו ביחס ליחידות ההשתתפות שלו. רצה לפדות – פודה, רצה שלא לפדות – לא פודה, ואף אם חשקה נפשו בפדיון חלקי בלבד יכול הוא להודיע על פדיון חלקי בהיקף על פי שיקול דעתו המוחלט. היינו, אף שהמדובר במהלך כולל של הכנסת משקיע לשליטה בקבוצה, הרי מהלך זה בוצע באופן שאיפשר לכל אחד ממאות חברי תנובה חופש פעולה מוחלט ביחס לחלקו שלו (בכפוף למגבלת צבירת 51% אשר צוינה לעיל ואשר בפועל לא היה בה כל צורך).

14. הלכה פסוקה היא כי בדונו בהסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות ובהתייחסותו לכדאיותו הכלכלית של ההסדר עבור המצביעים, מסתמך בית המשפט במידה רבה על שיקול דעת המשתתפים באסיפות היודעים היטב מה הדבר הכדאי להם. ואכן, למעט חריגים יוצאי דופן, לא תיבחן כדאיותו הכלכלית של ההסדר לעומקה ועמדת האסיפות בענין זה תתקבל בדרך כלל גם על דעת בית המשפט. יש מקום להחיל קריטריונים דומים גם במתן תעודה על פי סעיף 59 לפקודה בכל הנוגע להסדר המוגש על פי סעיף 350 לחוק החברות. חזקה על החברים כי בחנו היטב את התנאים הכלכליים של ההסדר והעסקה לפרטיהם והחלטתם לתמוך בהסדר או להתנגד לו, מבטאת היטב את מסקנתם שלהם בדבר כדאיותו עבורם. למעלה מן הצורך אוסיף, כי לאחרונה נערכה אלי פניה בענין כדאיות העסקה (בין היתר בגין ירידה בשער הדולר והתמשכות הזמן ללא חיוב ריבית). לא מצאתי לנכון לקבל פניה זו באשר המדובר בחלק ממכלול פרטי ההסדר שעמד בפני החברים להצבעה ואשר חזקה כי נבחן כהלכה על ידי כלל חברי קבוצת תנובה וביניהם הפונה. יתרה מזאת, לאחר אישור ההסדר בועידות תנובה ביוני 2007 (כאשר שער הדולר היה גבוה מיום העסקה) שלח מנכ"ל תנובה מכתב לחברי תנובה בו המליץ כי החברים יגנו על שער העסקה מפני סיכוני שער. החלטת חברי האגודות לבצע הגנה אם לאו, התבצעה בודאי על בסיס הערכות לאחר ששקלו כראוי את הסיכונים והעלויות.

15. במקרה הנוכחי הוצגה לחברי קבוצת תנובה הצעת הסדר אשר כמתואר לעיל הינה הצעה שוויונית, אחידה ואף מעבר לכך. ועידות קבוצת תנובה שהתכנסו כדין אישרו את ההסדר ברוב מוחץ. בהמשך גם "הצביעו החברים ברגליים" כאשר הודיעו מרצונם החופשי על פדיון מעל 97% מיחידות ההשתתפות. אין ספק, כי די באמור לעיל כדי להעניק תעודה על פי סעיף 59 לפקודה ולהמליץ בפני בית המשפט המחוזי על אישור ההסדר.

16. יחד עם זאת, בשל מקומה המרכזי של קבוצת תנובה בקואופרציה בישראל והשלכותיהם של ההסדר המוצע והעסקה שבמרכזו על המגזר ההתיישבותי בכלל, מצאתי לנכון להתייחס גם למספר היבטים של ההסדר המוצע. משך עשרות שנים היתה קבוצת תנובה הקטר המרכזי של ההתיישבות החקלאית בישראל. מטרות-על לאומיות, מרכזיות של פיזור אוכלוסין, קירוב הפריפריות וחיזוקן, הטמעת הידע החקלאי והשבחתו, נעשו בסיועה הפעיל של קבוצת תנובה. כך למשל קשה לתאר את משק החלב הישראלי, על מעמדו המוביל בעולם, ללא תרומתה האקטיבית של קבוצת תנובה לקידומו.

במהלך פעילות חיונית זו צמחה קבוצת תנובה וכפי שציינתי לעיל, הפכה לתאגיד המזון הגדול בישראל. כעת מתכננת תנובה לעבור לשלב הבא של פעילותה הכלכלית, שלב שבמרכזו הכוונה להפוך לתאגיד בעל פעילות בינלאומית שמרכזו בישראל. לשם הגשמת מהלך זה, גייסה קבוצת תנובה משקיע מרכזי שייטול על כתפיו את הובלת התהליך. אולם בכך לא סגי. במסגרת מהלך זה התאפשר גם מימוש אחזקות לכל אחד מהחברים החפצים בכך. אין זה סוד כי בשני העשורים האחרונים היה הסקטור ההתיישבותי כולו, על שני מגזריו (השיתופי והמשפחתי), מצוי במשבר כלכלי עמוק וכולל. משבר זה אף הוביל להסדרי חוב מקיפים ברמה הלאומית שהעיקריים שבהם הינם "חוק גל" והסדרי הקיבוצים. כפי שנמסר לי על ידי ראש מטה הסדר הקיבוצים, הרי עסקת תנובה תוביל למעשה להסדרת רובו המכריע של החוב המוסדר במסגרת "הסדר הקיבוצים", ולשיפור דרמטי במצבת חובותיו של המגזר הקיבוצי, המצב זהה אף בהסדר המושבים.

המשבר המתמשך בהתיישבות והשלכותיו הקשות על הקיבוצים והמושבים מוכרים היטב לכל העוסקים בענין. משבר זה פגע בצורה קשה באפשרויות הצמיחה של ישובים אלה וזאת, לא רק בהיבט הכלכלי אלא בהיבטים חשובים נוספים ובכללם הדמוגרפי, התרבותי, האיכותי ועוד. צמצום כה דרמטי בהיקף החוב של יישובים אלה (שחלקם הגדול ישובי פריפריה) חשוב לשיקומם ויתרום רבות לצמיחתם.

עסקת תנובה מאפשרת, אם כן, לחברי תנובה ובפרט לחלשים יותר לשפר את מצבם הכלכלי ומסייעת להם לעלות על דרך המלך. יתר על כן, הגמישות שניתנה לכל אחד מהחברים לפעול באחזקותיו כרצונו, הובילה למצב בו לא היה צורך בפגיעה באינטרס של מי מהחברים לטובת היתר וכל אחד מהחברים יכול היה לפעול על פי האינטרס הפרטי שלו. ואכן כמתואר לעיל, מספר "תאגידים ארגוניים" הנמנים על ההתיישבות העובדת, בחרו באפשרות של הישארות בקבוצת תנובה ברכישה ובריכוז אחזקות בה.

אוסיף, כי מהלך זה של מימוש האחזקות בקבוצת תנובה בוצע כאשר במקביל לא נפגעת מערכת היחסים הכלכלית שבין קבוצת תנובה לבין חבריה במעמדם כספקי תוצרת. "הסכם החלב" שהיווה חלק בלתי נפרד מהעסקה והסדר החברים ואשר הסדיר את מחיר החלב בהסכם ארוך טווח לשביעות רצונם של יצרני החלב, ביסס את התחייבויותיה של קבוצת תנובה כלפי יצרני החלב לטווח ארוך ובכך, דאג להמשך רווחיותו של ענף חשוב זה במשק הישראלי.

17. לסיום חלק זה בהחלטתי, ברצוני להתייחס לדיונים שבין החשכ"ל לבין קבוצת תנובה בענין מהותו של "סיוע הדדי תנובה" ו"המטבע" בו ישולם. בהסדרי הסיוע לקיבוצים הוסכם בין הצדדים הרלוונטיים על העברת 25% מזכויותיהם של קיבוצים מסוימים החברים בקבוצת תנובה לטובת "סיוע הדדי תנובה". כן הוסכם, כי תמורת כספי "סיוע הדדי תנובה" תחולק בין הממשלה לבין הבנקים ביחס של 6:4. במהלך החודשים האחרונים, פעלה התנועה הקיבוצית במרץ רב לאכוף על כלל החברים בה לעמוד בהתחייבות זו והצליחה לבלום התנגדויות שונות שהדיהן הגיעו אף עדי. כפי שעולה מדו"ח החוקר, הושגה כיום נכונות מלאה להעברת מלוא סכומי ההתחייבות, והדיונים בין החשכ"ל לתנועה הקיבוצית עניינם, האם תועבר התמורה (או חלקה) ביחידות השתתפות באגודת האחזקות או שמא רק בכסף. אני סמוך ובטוח כי בסופם של דברים תושג הסכמה כוללת בענין זה באופן שלא יפגע באגודת האחזקות ו/או בחברים בה. נראה לכל הדעות, כי חשיבותו של "מטבע התשלום" אינה עומדת בקנה אחד עם התועלות הכלליות שצפויות לצמוח למשק הישראלי בכללו ולהתיישבות בפרט מעיסקת כניסת משקיע לתנובה.

18. לאור האמור, הנני מעניק בזאת תעודה לפי סעיף 59 לפקודה, בה מאושר הסדר החברים המוצע. קבוצת תנובה תודיע על מתן תעודה זו לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. תוקפה של תעודה זו מותנה במתן פרה רולינג חתום על ידי שלטונות המס.

19. בקשה נוספת שהוגשה לי, עניינה מתן אישור לפי סעיף 345 לחוק החברות לתכנית הפיכתה של תעמ"ת לחברה. המדובר בבקשה לאישור עקרוני ללא מגבלת זמן. בהתייחסותו לבקשה זו ציין החוקר כי שאלת מתן אישור לבקשה ערטילאית שאינה ניתנת לחקר בזמן אמת, הינה ענין שבמדיניות אשר ההכרעה בו אינה במתחם העובדתי אותו עליו להציג בפני.

אף שלשונו של סעיף 345 לחוק החברות אינה מגבילה את הרשם במתן "אישור פתוח" ללא מגבלת זמן, אין ספק כי ככלל אין מקום להתייחס לבקשה שאינה עוסקת באירוע קונקרטי המיועד להתבצע בטווח הזמן הקרוב. גם קבוצת תנובה בתגובתה לדו"ח החוקר עמדה על עיקרון זה. יחד עם זאת, פנו אלי המבקשות בבקשה, כי לאור נסיבותיו יוצאות הדופן של המקרה הנוכחי, אפעיל את שיקול דעתי ואתן אישור לתכנית קיימת ללא שיש כוונה לממשה במועד קרוב.

לאחר ששקלתי את הדברים, הגעתי למסקנה כי יש מקום להיענות לבקשה זו חרף חריגותה. סבורני כי המקרה הייחודי הנוכחי, הינו אותו מקרה יוצא דופן (אולי אף יחידי בישראל) בו יש מקום לחרוג מהגישה הכללית שצוינה לעיל.

המדובר בפעילות הקואופרטיבית הגדולה ביותר הקיימת בישראל. כניסתו של הרוכש לקבוצת תנובה אינה מנתקת את מערכת הזיקות ההדוקה שבין קבוצת תנובה לבין המגזר ההתיישבותי. מגזר זה ימשיך להיות הספק העיקרי והמרכזי של תוצרת חקלאית ואחרת לקבוצת תנובה. יש חשיבות מרובה אם כן, כי המסגרת הקואופרטיבית של קבוצת תנובה תמשיך להתקיים פרק זמן ארוך ככל שיתאפשר ובכך תמשיך להיות כפופה למדדי התנהגות קואופרטיבית באופן שיקל על שינוי השליטה הצפוי להתרחש בקבוצת תנובה. לא למותר להוסיף, כי כפי שציינה קבוצת תנובה, לאחר כניסת הרוכש לתעמ"ת, המדובר יהיה באגודה שבה שני חברים בלבד ואשר כל אחד מהם (לרבות אגודת האחזקות) מורכב מגורמים רבי עוצמה המודעים לזכויותיהם ולהשלכות הכלכליות של החלטותיהם והאמורים לקבל החלטות על בסיס מסד נתונים מלא ומקיף.

בנסיבות יוצאות דופן אלו, החלטתי לתת אישור כמבוקש על פי סעיף 345 לחוק החברות. אישור זה ניתן בכפוף למגבלות הבאות המהוות חלק בלתי נפרד ממנו:

א) האישור הינו לתכנית כפי שהוצגה בפני ולרבות לתקנון בנוסח שהוצג בפני. כל שינוי יחייב פניה מראש לקבלת אישור לשינוי (האמור אינו כולל שינויים טכניים מסוג מספר המניות שתירשמנה וכדומה).

ב) לפחות 30 ימים לפני כינוס אסיפה כללית המיועדת לדון בהפיכת האגודה (תעמ"ת) לחברה, תימסר על כך הודעה לרשם האגודות השיתופיות. הודעה זו תחתם על ידי מורשי חתימה מטעם האגודה שאחד מהם הינו יו"ר האגודה ובה יצוין כי מולא במלואו התנאי הקבוע בס"ק (א) לעיל, היינו כי המדובר בתכנית זהה לזו שהוצגה בפני, וכי המדובר בתקנון בנוסח זהה לזה שהוצג בפני.

ניתן היום 19/12/07 בהיעדר,

אורי זליגמן, עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: