בקשה לביטול החלטה בנוגע להקפאת מהלכים לפדיון מניות האגודה.

הדסה מזרחי ואח' נ' אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                             תיק מספר 31/36/07

 

 

בענין-

 

הדסה מזרחי ואח'

ע"י ב"כ עו"ד חיים שטריקס ועו"ד אסף שיפר

רחוב דניאל פריש 3 תל אביב 64731

טל': 03-6088922 פקס: 03-6969215

המבקשים

 

נ ג ד

 

אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב

ע"י ב"כ עו"ד אייל זליכה - ליפא מאיר ושות'- עו"ד

רחוב איתמר בן אב"י 4 תל אביב

טל': 03-6070600 פקס: 03-6070666

המשיבה/האגודה

 

 

 

 

החלטה

 

 

בפני בקשה מאת המבקשים לביטול החלטתי מיום 05/12/06, במסגרתה הוריתי כי האגודה לא תבצע כל מהלך של פדיון מניותיה וכי החלטה זו תובא לדיון מחודש בהתגבשות מודל אחר לפדיון מניות החברים ומציאת מקורות המבטיחים אותו, או תוך שמונה חודשים ממועד מתן ההחלטה.

 

בבית המשפט המחוזי בירושלים תלוי ועומד עמ"נ 224/07 הדסה מזרחי ואח' נגד אגודת הכורמים בפני כבוד השופטת יהודית צור, שעניינו ערעור על החלטתי המורה על הקפאת פדיון מניות החברים באגודה. טרם ניתן פסק דינו של בית המשפט בעניין זה.

 

 

עיקר טיעוני המבקשים-

1.         המבקשים טענו כי אין בעצם הגשת טיעוניהם, כדי לגרוע מטענות חברי האגודה בעניין כשירות הרשם לטפל בענייני האגודה כפי שהועלתה בפני שר התעשייה המסחר והתעסוקה מיום 28/06/07 ובבקשת הפסילה שהועלתה לפני הרשם מיום 13/11/07.

2.         המבקשים טענו כי הגדרתם בהחלטת המורה על קיום דיון מיום 11/10/07 כמבקשים אינה נכונה, משום שהם לא הגישו כל בקשה בעניין הקפאת הפדיון ועל כן ואין לראות בהם כמבקשים.

3.         המבקשים טענו כי הוראת סעיף 55 לפקודת האגודות השיתופיות קובעת כדלהלן:

 

"שחרור מהוראות ככליות של הפקודה.

(1)       רשאי שר העבודה עפ"י צו כללי או מיוחד, לפטור כל אגודה רשומה מכל הוראה מהוראות פקודה זו ורשאי הוא להורות שההוראות הללו תחולנה על האגודה באותם השינויים שיפורטו בצו.

(2)       רשאי הרשם, באישורו הכללי של שר העבודה, לפטור כהוראת שעה כל אגודה שנרשמה לפני תאריך פקודה זו, מכל הוראה מהוראות הפקודה הזאת, ובלבד שהתקופה הכוללת של פיטורין זמניים אלה לא תעלה על שלש שנים."

 

4.         לטענתם, על פי הוראה זו אין בשום מקום בדיני אגודות שיתופיות הוראה המעניקה סמכות למאן דהוא, לפטור אגודה כלשהי מהוראות החוק והתקנות שהותקנו על פיו.

5.         לפיכך, הוראת הרשם בהתאם לבקשת האגודה והוצאת ההחלטה בדבר הקפאה זמנית של פדיון מניות החברים, הינה פעולה בחוסר סמכות באופן שההחלטה המורה על ההקפאה הינה בטלה מעיקרה.

6.         המבקשים הוסיפו וטענו כי הקפאת זכות פדיון של מניות באגודה, מהווה פגיעה בזכות הקניין של בעלי המניות ו/או החברים באגודה ועל פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו פגיעה שכזו מותרת רק על פי חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.

 

 

עיקר טיעוני המשיבה-

7.         המשיבה טענה והדגישה כי ביום 20/11/07 התקיים בפני בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים - עמ"נ 224/07 הדסה מזרחי ואח' נגד אגודת הכורמים, שעניינו נסב סביב החלטות הרשם בדבר הקפאת הפדיון.

8.         לטענת המשיבה, הרי שכל עוד תלוי ועומד הערעור המנהלי בפני בית המשפט, מן הראוי היה על המבקשים להודיע לרשם על הסכמתם להותיר את ההחלטה המורה על הקפאת הפדיון על כנה, עד למתן פסק דינו של בית המשפט בערעור המנהלי.

9.         לגופו של עניין טענה המשיבה, כי ההחלטה בדבר הקפאת פדיון המניות ניתנה כדין ובסמכות הרשם והינה החלטה סבירה נוכח נסיבות העניין.

10.       כל עוד תלוי ועומד הערעור המנהלי, ברי כי ההקפאה הזמנית של התשלומים בגין פדיון המניות תיוותר על כנה ותיבחן מחדש בהתאם ולאור פסק הדין בערעור המנהלי.

11.       יתר על כן, ההחלטה המורה על ההקפאה הינה החלטה המתחייבת בנסיבות העניין, על מנת להבטיח שמירה על השוויון בין נושיה של המשיבה ובין חבריה לבין עצמם.

12.       ההחלטה על הקפאת הפדיון לא פוגעת באופן ממשי בזכויותיהם של חברי המשיבה ובכל מקרה, הנזק שיכל להיגרם כתוצאה ממנה פחות בהרבה מהתועלת שצמחה בשל הינתנה של ההחלטה.

13.       המשיבה הוסיפה וטענה, כי ההקפאה הזמנית הינה תנאי הכרחי על מנת לאפשר לוועד הממונה לסיים את מלאכתו לעניין תיקון תקנון האגודה, באופן שיאפשר לחברים במשיבה המעוניינים בכך, לממש את זכויותיהם ההוניות מבלי שהדבר יגרום לקריסתה של האגודה.

 

לאחר שעיינתי בכל החומר שבפני הנני קובע כדלקמן-

1.         להווי ידוע כי בפני בית המשפט המחוזי בירושלים, תלוי ועומד עמ"נ 224/07 הדסה מזרחי ואח' נגד אגודת הכורמים, בפני כבוד השופטת יהודית צור, ערעור המבקשים על החלטתי מיום 05/12/06, המורה על ההקפאה הזמנית של התשלומים בגין פדיון מניות החברים.

2.         לגופו של עניין ומבלי להכביר במילים, ברי כי ההחלטה המורה על ההקפאה הייתה ועודנה החלטה סבירה ומחוייבת המציאות, נוכח המצב הקשה אליו נקלעה האגודה, כמו גם מינוי וועד ממונה שמונה לה מחודש ספטמבר 2005 וזאת, בכדי לנסות ולגבש בעזרת הוועד הממונה מודל אחר לפדיון מניות החברים באגודה על ידי תיקון התקנון ומציאת מקורות המבטיחים את הפדיון.

3.         כמו כן, ההחלטה על ההקפאה הינה החלטה מחוייבת המציאות גם ברובד שבין הנושים לאגודה ובין החברים בינם לבין עצמם. היינו, על מנת להבטיח שוויון בין נושי האגודה לסוגיהם, ובין חברי האגודה לבין עצמם וכדי למנוע את הסחרור אליו עלולה הייתה להיקלע כתוצאה מיישום תקן 22 שפורסם בחודש יולי 2005, הרי שכורח המציאות חייב להורות על ההקפאה הזמנית בפדיון מניות האגודה.

4.         מאחר ובית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת עמ"נ 224/07 הדסה מזרחי ואח' נגד אגודת הכורמים טרם החליט בבקשת המבקשים שלפניו, הלא היא נושא הדיון דנן, מן הראוי הוא כי ההחלטה מיום 05/12/06 המורה על ההקפאה הזמנית לפדיון מניות האגודה, תעמוד בתוקפה עד להחלטת בית המשפט בערעור המנהלי והחלטתו שתקבע במסגרת פסק דינו.

5.         להווי ידוע, כי עיקרון ההדיות שבין זרועותיה השונות של הרשות השופטת, מחייב אותי שלא לקבל החלטה בנושא בקשת המבקשים וזאת, בטרם יידרש בית המשפט הנכבד במסגרת הערעור המנהלי, לבקשת המבקשים לביטול החלטתי מיום 05/12/06.

6.         יתרה מכך, קבלת החלטה בנושא זה עלולה לסתור את החלטת בית המשפט המחוזי במסגרת הערעור המנהלי ועוד יותר עלולה ליצור, מצב בלתי רצוי של מתן פסיקות שונות בערכאות שונות ותיצור ערבוביה שאינה צריכה לעניין.

7.         לאור האמור לעיל, הנני דוחה את בקשת המבקשים לביטול החלטתי מיום 05/12/06 ומורה בכך על המשך הקפאת פדיון המניות באגודה וזאת עד למועד החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת עמ"נ 224/07 הדסה מזרחי ואח' נגד אגודת הכורמים, אם אדרש לבקשה מחדש וזאת לאור פסק דינו של בית המשפט במסגרת הערעור המנהלי.

8.         אין צו להוצאות.

 

אורי זליגמן 54678313-/

ניתן היום 10/02/08 בהיעדר,           אורי זליגמן, עו"ד המזכירות תעביר החלטתי לצדדים                                                          רשם האגודות השיתופיות

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: