בקשה להחלפת המפרק

תיק מס' 1292/326/05 אסף נמרוד נ' שער אפרים מושב עובדים להתישבות שיתופית בע''מ (בפירוק)

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                                תיק מס' 1292/326/05

 

 

 

בעניין:   מר אסף נמרוד

                        רח' הרצל 54

                        נתניה 42393

                        טל': 09-8610657 פקס: 09-8610658

                       

 

                                                                                                                         המבקש

                                                                                               

 

ובעניין : שער אפרים מושב עובדים להתישבות שיתופית בע''מ (בפירוק)

 

ע"י המפרק איתן ארז, עו"ד

                        דרך מנחם בגין 23

תל אביב  66184

 

                                               

                                                                 האגודה/המפרק

 

ה  ח  ל  ט  ה:

 

 

המבקש, יועצה המשפטי לשעבר של האגודה, טוען להיותו נושה של האגודה. עניינו בהוכחת חובו נדון בפני המפרק.

ביום 22.7.04 נתקבל מכתב מאת המבקש, ובו תלונות בעניין התנהלות המפרק.

מכתב זה היווה הראשון מבין מכתבי תלונה רבים, אשר הושבו במכתבי מענה מהמפרק; מכאן התייחסותי לטענות הצדדים וההחלטה שלפנינו.

 

עיקר טענות המבקש:

א.      המפרק פעל ברשלנות בטיפולו בפירוק האגודה בכלל, ובטיפולו בהוכחת החוב של המבקש בפרט.

ב.       למבקש סכסוך אישי עם המפרק.

ג.        המפרק נמנע מלאפשר למבקש לעיין בדו"ח מצב עסקי האגודה.

 

לפיכך, יש לכנס אסיפת נושים על מנת להעביר המפרק מתפקידו. כך או כך, יש להעביר הטיפול בתביעת הוכחת החוב שהגיש המבקש לעו"ד אחר. כמו כן, יש להורות למפרק להעביר הדו"ח האמור לעיון המבקש.

 

עיקר טענות המפרק:

א.      המפרק פועל רבות לביצוע תפקידו על הצד הטוב ביותר,  ואין כל תימוכין לטענות המבקש. המפרק יושב על המדוכה בעניינו האישי של המבקש.

ב.       למפרק אין כל סכסוך אישי עם המבקש.

ג.        המפרק אפשר למבקש עיון במאזני האגודה.

 

לפיכך, יש לדחות את טענות המבקש.

 

לאחר שעיינתי בחומר שלפני, הריני קובע כדלקמן:

 

לעניין טענותיו של המבקש בדבר פעילותו של המפרק

בקשת המבקש לכינוס אסיפת נושים לשם העברת המפרק מתפקידו:

למבקש רעיונות שונים לשיפור הטיפול בפירוק האגודה. לטענתו, אי התייחסות לעצותיו, כמי שהיה יועצה המשפטי של האגודה, הרי היא כהתרשלות בטיפול הפירוק. לכן, לדברי המבקש, יש לכנס אסיפת נושים על מנת להעביר המפרק מתפקידו. דא עקא, שהצעות וטענות המבקש כלפי המפרק מתבררות כנובעות מחוסר ידע לגבי פעילותו, או כהצעות המהוות התפרצות לדלת פתוחה. כך, למשל, המבקש טוען כי:

"נודע לי מפי השמועה כי מינהל מקרקעי ישראל עומד להציע את המגרשים לבנייה בשער אפריים, למשתכנים חדשים, מבלי שיגבו מהם סכומי הפיתוח שהשקיעה האגודה שבנדון בפיתוחם... מעשים אלה פוגעים בזכויות הנושים של האגודה, שאני נמנה עליהם, בכך שהם מוציאים מידי האגודה נכסים המיועדים לתשלום חובותיה תוך עשיית עושר שלא במשפט, על חשבון הנושים".

על כך השיב המפרק כך:

...המינהל איננו עומד להוציא בקרוב שוב מגרשים למכירה... השמועות שמביא מר נמרוד משוללות כל אחיזה במציאות".

הצעות נוספות שהעלה, נענו על ידי המפרק והסתברו כמוטעות, או לא רלוונטיות, מאחר והדברים ממילא בוצעו או נמצאים בהליכי ביצוע.

אבהיר כי -

 "תפקיד המפרק, הדן בתביעת נושה, הוא תפקיד שיפוטי או מעין – שיפוטי ; והחלטתו- כמוה כהחלטת שופט".[1]

המפרק הוא זרועו הארוכה של ביהמ"ש. המפרק הוא הממונה על הפירוק ולא הנושים. במידה ונושה, כדוגמת המבקש, אינו מרוצה מהחלטת המפרק, פתוחה בפניו הדרך לערעור על פי החוק.  לגבי בקשתו של המפרק לאסיפת נושים, אציין כי סעיף 48 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן: "הפקודה") קובע מפורשות כי במקרה של פירוק אגודה שיתופית, לא יחול פרק ו', הכולל את סעיפים 308-309 לפקודת החברות ואשר על פיו יש צורך באסיפות נושים לשם קביעת זהות המפרק:

" (2) מינה הרשם אדם אחר שאינו המפרק הרשמי כמפרק האגודה בהתאם לסעיף-קטן הקודם תהא נוהגת בנידון הפירוק אותה הפרוצדורה שתיקבע בתקנות עפ"י פקודה זו, והוראות חלק ו' מפקודת החברות לא תחולנה; פירוק העסקים יתנהל בפיקוחו היחיד של הרשם, ולמרות כל דבר האמור בסעיף 46 בנוגע לזמן אשר בו יינתן תוקף לצו פירוק עסקים, תהא למפרק הסמכות לקנות חזקה מיד בכל הנכסים השייכים לעסקיה ולנהל את עסקי האגודה ככל שיהא צורך בכך לשם פירוק עסקיה של האגודה בדרך שיש בה מן התועלת (הדגשה שלי – א.ז.)".

וכדברי המפרק:

"...לא רק שלא מופיעה בפקודת האגודות השיתופיות דרישה זהה לזו המופיעה בפקודה אלא המחוקק הביע את דעתו מפורשות כי אין ברצונו להחיל את ההוראה בדבר כינוס אסיפות נושים או משתתפים לשם בחירת המפרק, על אגודות שיתופיות".

יודגש, כי באופן כללי אין על המפרק חובה לכינוס אסיפת נושים, וכי הדברים מסורים לשיקול דעתו, כלשון סעיף 31(א) לתקנות:

" כינוס אסיפות חברים ונושים

(א) המפרק רשאי לכנס מזמן לזמן אסיפות של חברי האגודה או של נושיה, לשם מסירת פרטים על מצב הפירוק ושמיעת דעתם בעניני הפירוק; המפרק או מי שהוא מינה לכך יהיה היושב ראש באסיפות כאמור (הדגשה שלי – א.ז.)".

הפירוק מתנהל בפיקוחי, ומודע אני לפעילותו הענפה של המפרק בסוגיות השונות והסבוכות של פרשיית אגודת שער אפריים. המבקש מסתמך בטענותיו על שמועות וחצאי אמת. המבקש גם טען כי יש בידיו מידע הרלוונטי לפירוק, מאחר ובעבר פעל כיועצה המשפטי של האגודה. לדבריו, על מידע זה הוא מסתמך בחלק מטענותיו.  משום מה המבקש לא הביא המידע לידי המפרק, ולא הציגו כתימוכין לדבריו. לטענותיו השונות נגד המפרק לא טרח לצרף  אסמכתא כלשהי, ולו בדל ראיה.

לפיכך, לא נמצא ממש בטענה זו של המבקש.

 

לעניין טענתו של המבקש לרשלנות המפרק בטיפול בהוכחת חובו:

טען המבקש כי מתרשל המפרק בטיפול בהוכחת חובו, ולמעשה אינו מטפל בה כלל.

מכתב מיום 23.2.04 שנשלח למבקש על ידי המפרק, דוחה את בקשת הוכחת החוב של המבקש, מאחר והמבקש לא המציא מסמכים רלוונטיים כנדרש (על פי מכתב הדחייה). עם זאת, לאחר שהגיש המבקש את המסמכים, מצא לנכון המפרק לדון מחדש בתביעת חובו של המבקש. ממכתב אלקטרוני מיום 29.11.04, שכתב רו"ח ארז שפלר  (אשר בדק את דפי הנהלת החשבונות שמסר המבקש) עולה כי "החומר באיכות נמוכה מאוד" וכי "הדברים מורכבים". לפיכך, לדבריו,  הבדיקה תארך זמן.

לא התרשמתי כלל כי אין המפרק מטפל בתביעת הוכחת חובו של המבקש. תביעתו של המבקש נדונה בעבר ואף נדחתה, מטעמים שעל פניו נראים כראויים (אי הגשת מסמכים מצד המבקש). לאחר שהוגשו המסמכים, מצא לנכון המפרק לדון בהוכחת החוב, בשנית; זאת עושה הוא עתה, תוך שיתוף רו"ח וטיפול בשאר ענייני האגודה.

אבקש להתייחס לטענה נוספת של המבקש בהקשר זה, לפיה:

"לענין זה מן הראוי להפנות לתקנה 16(א) מתקנות האגודות השיתופיות (פירוק) התשמ"ד – 1984 המחייבת את המפרק לדון בדרישות החוב תוך 60 יום, לקבלן או לדחותן מסיבה מנומקת שתאפשר ערעור עליהן. המפרק לא דן בדרישות החוב במועד שנקבע בתקנות, ו/או לא מתכוון לדון בהן כלל. הוא בוודאי לא הוציא הודעה כמתחייב מהתקנות בדבר דחיית התביעות. די בכך כדי להעבירו מתפקידו כמי שאיננו מתאים לכהן בתפקיד זה, או לחייבו במתן ערבות של ממש לנזקים הנגרמים ממחדליו כפי שמחייבת התקנות (הדגשות שלי – א.ז.)".

האשמות אלה חמורות מאוד, ובקשתו של המבקש להעביר המפרק מתפקידו מרחיקת לכת היא. תובע המבקש סעד כגון זה, ראוי לו להביא עימו אסמכתא משפטית מוצקה וברורה. להלן סעיף 16(א) לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק) תשמ"ד  1984 (להלן: "התקנות"):

"(א) בתום ששים ימים מתאריך פרסום צו הפירוק יבדוק המפרק כל אחת מתביעות החוב שהוגשו לו; המפרק רשאי לאשר תביעת חוב, או לדחותה, כולה או מקצתה, או לדרוש ראיה נוספת לחיזוקה; דחה המפרק תביעת חוב, יודיע על כך בכתב לנושה בהקדם... (הדגשה שלי – א.ז.)".

על סמך הצגת המבקש את הדברים, נראה לכאורה שתוך 60 ימים על המפרק לסיים מלאכת הדיון בתביעות החוב ולשלוח הודעות רלוונטיות לנושים. פרשנות זו של המבקש מופרכת היא, ואינה מתקבלת לא על הדעת ולא על הכתוב. על פי התקנה, המפרק צריך להתחיל דיוניו בנדון עם תום 60 יום מתאריך פרסום צו הפירוק. במידה ודחה המפרק תביעת חוב, עליו להודיע על כך לנושה בהקדם וכך אכן עשה. כיום דן המפרק בשנית בהוכחת החוב של המבקש. לכשייתן המפרק החלטה, הרי שיהיה בידי המבקש לערער עליה בפני, אם ימצא לנכון לעשות כן, בהתאם לסעיף 34(א) לתקנות.

לפיכך, אני קובע, כי אין ממש בטענות אלה של המבקש.

 

 

 

 

 

לעניין בקשת המבקש, כי בהוכחת חובו לא יידון המפרק אלא עו"ד אחר:

לטענת המבקש, יש לעשות כן בשל סכסוך אישי בין המבקש למפרק. לא פירט המבקש באיזה "סכסוך אישי" מדובר. המפרק, מצידו, הכחיש כל סכסוך אישי מול המבקש. אבקש לצטט הדברים הבאים, מפי השופטת ורדה אלשייך[2]:

"אני ערה לעובדה כי בדרך כלל אין נושה יכול להכתיב מי ראוי ורצוי לו שיבדוק את תביעת החוב שלו".

ברור, שלא ייתכן שכל נושה אשר המפרק והחלטותיו אינם לרוחו, יקבע כי יש לו סכסוך אישי עם המפרק, ובשל כך יימנע המפרק מלטפל בעניינו. כאמור, סתם המבקש ולא הסביר עניינו האישי עם המפרק.

לפיכך, אני קובע, כי בטענה זו של המבקש אין ממש.

 

לעניין טענתו של המבקש כי המפרק נמנע מלמלא חובתו על פי חוק, ולאפשר לו לעיין בדו"ח מצב עסקי האגודה:

במכתבו מיום 5.7.05 טען המבקש כי -

"על פי תקנה 14 לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק) ביקשתי כנושה של האגודה שבנדון, לעיין בדו"ח שהיה על המפרק הזמני להגיש לפי תקנה 10 של תקנות אלה".

לא אקבל טענה זו, הנובעת מפרשנות לקויה בעליל של התקנה; להלן לשונה:

"(א) תוך שלושים ימים מיום מתן צו הפירוק ימסור הועד למפרק דין וחשבון, בשני עותקים, על מצב עסקי האגודה" (הדגשה שלי – א.ז.).

מהתקנה עולה בבירור כי לא המפרק הוא זה שצריך להגיש הדו"ח, אלא הוועד (למפרק). להלן דברי המפרק בהקשר זה:

"גלוי וידוע כי בשל מצבו של מושב עובדים להתיישבות שיתופית שער אפרים הדרדר בשל פעילות הועד המנהל שלו ולא ניתן היה לקבל מהועד דו"ח בהתאם להוראות התקנה 10".

הוראת החוק, במקרה כזה, היא לנסות ולשחזר המאזנים במידת האפשר:

"(ה) לא מסר הועד דין וחשבון במועד האמור בתקנת משנה (א), יפעל המפרק על פי האמור במאזן האחרון המבוקר של האגודה ויעדכן את החשבונות עד ליום מתן צו הפירוק על פי הנתונים הידועים לו  (הדגשה שלי – א.ז.)".

ואכן, כך פעל המפרק; להלן דבריו:

"לצורך שיחזור מסמכי המושב וחשבונותיו נעשתה עבודת נמלים קפדנית ויסודית על ידי המפרק ומשרד רו"ח הפועלים מטעמו. בעבודה לא קלה זו הושקעו שעות רבות ומאמץ רב של צוות מיומן של רואי חשבון, אשר היה צריך להכין דוחות כספיים לאגודה החל משנת 1998".

המפרק העביר למבקש מאזנים, פרי המאמצים האמורים לשחזרם. אלא שהמבקש טוען כי במאזנים שהכינו המפרק וצוותו  "סותרים לחלוטין את מסמכי התיעוד המקוריים", ומוסיף כי בידיו מידע היכול לסייע לתיקון המאזנים. על כך משיב המפרק כדלקמן:

"אם אכן בידיו של המבקש נמצא מידע כזה ראוי ואף רצוי כי ימסור אותו לכבוד הרשם ולמפרק ויסייע על ידי כך בשיקומו של המושב. ראוי גם לשאול מדוע זה רק עכשיו בחר המבקש לגלות כי בידיו המידע העשוי לסייע ליצירת מאזנים אמיתיים מדוע לא עשה זאת מבעוד למועד ולא סייע למפרק במלאכתו הרבה".

מסכים אני עם דברי המפרק. אוסיף, כי לאחר שהובהרה למבקש (על ידי המפרק) הפרשנות הנכונה של סעיף 10 לתקנות, פנה המבקש לסעיף 35 לתקנות. להלן דבריו:

"...אני מבקש לקבל את אותו מידע על עסקי האגודה שעל פי תקנה 10 צריך להיות בידי המפרק, ואשר על פי תקנה 35 הוא צריך להעבירו לרשם"

להלן לשון סעיף 35 לתקנות:

המפרק ימסור לרשם, לפי דרישתו, דין וחשבון בכתב ופרטים מלאים ומדוייקים על פעולותיו ועל מצב הפירוק; דרישה כאמור יכול שתהיה חד-פעמית או במועדים שנקבעו בדרישה; דין וחשבון המפרק יכלול, בין היתר, פרטים על נכסי האגודה, על חובותיה והתחייבויותיה, שמות הנושים, מענם, הבטחונות שניתנו להם לסילוק החובות וכל פרט אחר שידרוש הרשם; המפרק יאשר בתצהיר את אמיתות הדין וחשבון שהגיש (הדגשה שלי – א.ז.) ".

ראשית, לא ברור לי מדוע משלב המבקש בין סעיפים 10 ו-35 לתקנות. סעיף 10 מפנה לסעיף 14; הא ותו לא. שנית, ברור כי על פי סעיף 35, אין למפרק כל חובה למסור לידי דין וחשבון כאמור, אלא אם דרשתי ממנו לעשות כן.

פרשנותו והבנתו של המבקש את החקיקה המוזכרת לוקה בחסר, בלשון המעטה. יש להדגיש, כי על ידי טיעונים רופפים אלה, ביקש המבקש לקבוע שהמפרק מסתיר מידע, ונותן תחתיו מידע כוזב. לא מצאתי דבר בטענות המבקש נגד המפרק, כאילו מונע האחרון ממנו מידע כזה או אחר. בקשתו של המבקש לדו"ח על עסקי האגודה נענתה כמיטב היכולת ובהתאם לחוק.

לפיכך אני קובע, כי אין ממש בטענה זו של המבקש.

 

סוף דבר

למבקש הצעות רבות ושונות, המתייחסות לפעולות המפרק, מבלי שיודע המבקש כמעט דבר בעניין התנהלות המפרק. המבקש נמנע מלהביא ולו בדל ראיה לטענותיו השונות, ומטיח במפרק האשמות שונות כחוסר מקצועיות והעלמת מידע. לא רק במישור הראייתי – עובדתי לא עמד המבקש בנטל, אלא גם במישור המשפטי נוטה הוא לעוות את לשון החוק בהתאם לצרכיו. אזכיר כי המפרק נמצא תחת פיקוחי, על פי החוק, ומודע אני לפעולותיו השונות בטיפולו באגודה.

 

 

לפיכך, כל טענות המבקש נדחות.

המבקש ישא בהוצאות המפרק בסך של 2,500 ש"ח בצרוף מע"מ וריבית כחוק מיום החלטתי ועד למועד התשלום לקופת  המשיב.

 

ירושלים היום     7.9.05                                                             אורי זליגמן, עו"ד

בהעדר, המזכירות תעביר                                               רשם האגודות השיתופיות

החלטתי לצדדים.

 [1] ח. נועם ,"אגודות שיתופיות הלכות ופסיקה" (תשס"ב) 495

[2] פש"ר 1710/03

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: