בקשה לשינוי סיווג אגודה

תיק מספר 389/517/02 קו אופ צפון אגודה צרכנית שיתופית בע''מ

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                           תיק מספר 389/517/02

                                                                       תיק מספר 389/518/02

 

בעניין:   קו אופ צפון אגודה צרכנית שיתופית בע''מ ("קו אופ צפון").

 

ובעניין:  קו אופ זבולון אגודה צרכנית שיתופית בע"מ ("או אופ זבולון").

            (קו אופ צפון וקו אופ זבולון יקראו להלן יחדיו: "האגודות").

 

ובענין:   בקשות לשינוי סיווג האגודות.

 

ובענין:   דו"ח החוקר רו"ח אלי עצמון מיום 19 ביוני 2002 ("דו"ח החוקר").

 

ובענין:   תגובת האגודות לדו"ח החוקר שהוגשה ביום 26 ביוני 2002.

 

ובענין:   תגובת עו"ד אליעזר לויט לדו"ח החוקר, שהוגשה ביום 27 ביוני 2002.

 

ובענין:   תגובת עו"ד רצל כספי לדו"ח החוקר, שהוגשה ביום 30 ביוני 2002.

 

ובענין:   בקשת הפסילה ששלח עו"ד לויט ביום 7 ביולי 2002.

 

 

החלטה

 

ביום 5 בינואר 2000 פנו האגודות בבקשה לעדכון פנקס חבריהן. בהתאם לסמכות על פי סעיף 43 לפקודת האגודות מונו ביום 30 בינואר 2000 מר יעקב לפידות ועו"ד טל בראון כחוקרים באגודות לשם עדכון פנקס החברים.

 

לאחר מכן, ביום 17 בפברואר 2000 פנה עו"ד לויט וביקש שאסווג מחדש את קו אופ צפון במסגרת בקשה זו ביקש עו"ד אליעזר לויט שאמנה חוקר לקו אופ צפון וכן שאמנה ועד ממונה.

 

יאמר מיד, כי בקשה מיום 17 בפברואר 2000 ביקש עו"ד לויט לשנות את סיווג קו אופ צפון מאגודה צרכנית לאגודת החזקות (סיווג שלא קיים). על הבקשה לשינוי סיווג לאגודות החזקות חזר עו"ד לויט במכתבו מיום 22 במאי 2000. בהמשך ולעומת זאת, במכתב שהגיש ביום 1 באוגוסט 2000, בניגוד לבקשה לשינוי הסיווג, ביקש עו"ד לויט לבטל את סיווג האגודות. מהלך עניינים דומה נעשה ע"י עו"ד לויט גם בענין קו אופ הרבוע הכחול. גם שם ביקש עו"ד לויט בסופו של דבר ביטול של הסיווג ולא סיווג מחדש.

 

בהמשך, לאור בקשתו של עו"ד לויט לשינוי סיווג האגודה ולאור בקשה שהוגשה על-ידי האגודות ביום 5 בדצמבר 2001, מינה עוזר הרשם מר אילן רונן את רו"ח עצמון כחוקר לעניין שינוי סיווג האגודות, וזאת בהחלטה מיום 16 בדצמבר 2001. ההחלטה למינוי חוקר לענין שינוי הסיווג נעשתה בהתאם להחלטתי הקודמת מיום 2 ביולי 2000, פיה עניין שינוי הסיווג יידון עם השלמת החקירה בענין עדכון פנקס החברים. לאחר שהליך החקירה בענין עדכון פנקס החברים עמד בפני סיום ומירב הממצאים כבר היו מוכנים היה זה ראוי להתחיל בהליך החקירה לענין שינוי הסיווג, וזאת למרות שבאותו מועד טרם נתתי את החלטתי הסופית בדבר עדכון פנקס החברים. לא היתה קיימת סיבה לעכב את מינוי החוקר לעניין שינוי הסיווג עד שאתן את החלטתי הסופית בדבר עדכון פנקס החברים, החלטה אשר ניתנה ביום 3 במרץ 2002, לאחר הליך של דיון בהסתייגויות שהוגשו על צו הביניים של החוקרים, שקבעו את פנקס החברים ואפשרו לחברים ולאגודה לערער בפני על ממצאיהם.

 

במסגרת החומר ששלח אלי עו"ד אליעזר לויט במצורף לבקשותיו השונות צורפו, בין היתר, כתבי בי-דין שהוגשו במסגרת ההליך המתנהל בפני בית המשפט המחוזי בחיפה. לא ניתן להתעלם מכך שעו"ד לויט קיים אינטרס ברור לגרום לכך שפתרון פרשת האגודות יעשה מחוץ להליך המקובל בפני ויועבר להליך המתנהל בפני בית המשפט המחוזי, אף שבית המשפט המחוזי אינו הערכאה הטבעית בה נדונים העניינים הנוגעים לאגודות שיתופיות. נראה, כי בשל אינטרס זה מנסה עו"ד לויט, בכל דרך, לעכב ולמנוע מתן הכרעה על-ידי במסגרת הסמכויות המוענקות לי, לאחר ביצוע חקירה כדין בקשר עם האגודות ועתידן.

 

אולם, בטרם אכנס לדיון בעניין דו"ח החוקר, שומה עלי להכריע בראש ובראשונה בבקשת הפסילה שהגיש עו"ד לויט ביום 7 ביולי 2002.

 

במסגרת בקשת הפסילה מעלה עו"ד אליעזר לויט שלל טענות שנועדו למנוע ממני להכריע בעניין סיווגן של האגודות וכפועל יוצא מכך לקבוע את עתידן של האגודות.

 

בבקשת הפסילה נוקט עו"ד לויט בדרך פסולה עת הוא מכתיב הליכים ראויים ומתבקשים בתיאורים פלסטיים כמו "הפגישה הסודית, וכדומה ולאחר מכן הוא נסמך על הדימוי שהוא עצמו יצר לאותם הליכים, כדי ליצור יש מאין פגמים ובכך הוא מנסה ליצור תשתית עובדתית, שאין לה אחיזה במציאות לבקשת הפסילה שהגיש. עו"ד לויט אינו בוחל בשום אמצעי והוא מוצא לעצמו דרור לנקוט בלשון קשה ופוגענית המעידה יותר מכל על כך שבהיעדר טענות לגופו של עניין בחר עו"ד לויט לפסול כל מיש אינו מוכן לציית מראש לכל בקשה שהוא מגיש עוד בטרם היא נבדקה ונדונה. עו"ד לויט אינו מסתפק בהעלאת טענות והאשמות חסרות בסיס כלפי הרשם בלבד אלא הוא בוחר להשמיץ את כל הגורמים שטיפלו בענייני האגודות במשרדי. אני דוחה את הטענות והאשמות שמעלה עו"ד לויט ומיצר על כך שעו"ד לויט לא משכיל לשמור על כבודם של עובדי מדינה משרדי שטיפלו במסירות בענייני האגודות כדי לפתור את הבעיות שהתעוררו באגודות.

 

אני דוחה את טענותיו של עו"ד לויט ואת האשמותיו כאילו עורבו בהחלטותי מניעים זרים, או שיקולים שאינם ענייניים, או כי קיימת אצלי, או אצל מי מהמעורבים בענייני האגודות במשרדי, דיעה קדומה בנושא הבקשות לשינוי סיווג האגודות. דומה, כי על מעשיו של לויט נאמר "כל הפוסל במומו פוסל". עו"ד לויט שהגיש בקשה לשינוי סיווג האגודות מבקש עתה למנוע בכל דרך הכרעה בבקשה זו, שכן הוא חושש שאם אכריע, כי יש לסווג את האגודות בהתאם לבקשה שהגישו האגודות, יתייתרו ההליכים שהוא הגיש בבית המשפט המחוזי. כל זאת לאור ניסיונו מלפני מספר חודשים בעניין קו אופ הרבוע הכחול. בעניין קו אופ הרבוע הכחול קבע בית המשפט העליון בשבו כבג"צ, כי החלטתי לשנות את סיווג קו אופ הרבוע הכחול לאגודה למתן שירותים יצרה לחברים באגודה זו זכות לפדיון ריאלי של מניותיהם ובכך נסללה הדרך לפתרון "פרשת הקו אופ" בדרך היעילה והטובה ביותר. עו"ד לויט שלא שבע נחת מאותה החלטה של בג"צ, במסגרתה נדחתה בקשתו להכיר בעתירה שהגיש כעתירה ייצוגית, מבקש כנראה למנוע אפשרות למצב בו בעקבות החלטה שאתן, בבקשות לשינוי הסיווג, תתייתר התביעה שהגיש בבית המשפט המחוזי וממילא תתייתר בקשתו להכיר בתביעה זו כתביעה ייצוגית. נראה אם כן, כי דווקא עו"ד לויט בחר לחזור בו מבקשה שהוא עצמו הגיש ואף טרח לדרוש שוב ושוב דיון מהיר בה לגבי שינוי הסיווג, עת התעוררו בליבו שיקולים זרים בשל ההליך שהגיש בבית המשפט המחוזי וניסיונו להיות ב"כ התובעים בתביעה ייצוגית כאמור.

 

בבקשת הפסילה מלין עו"ד לויט על כך שהטיפול בבקשתו לשינוי הסיווג התעכב כביכול במשך תקופה ארוכה. עו"ד לויט מתעלם מכך שעוד קודם למועד בו הוא הגיש את הבקשה לשינוי הסיווג הגישה האגודה בקשה לעדכון פנקס החברים שלה. מיד בסמוך למועד הגשת הבקשה, מונו חוקרים כדי לחקור בעניינה של האגודה, לשם עדכון פנקס חבירה. משכך, לא היה טעם באותו זמן ובטרם סיימו החוקרים את עבודתם, לדון בסוגיית שינוי הסיווג. בהתאם לכך ניתנה על-ידי החלטה ביום 2 ביולי 2000 לפיה הדיון בשינוי הסיווג ידחה עד להשמת הליך החקירה לשם עדכון פנקס החברים. החלטה זו הפכה חלוטה באשר לא הוגש עליה ערעור. לא ברור אם כן מדוע מצא עו"ד לויט לנכון להעלות טענות שכבר הוכרעו בהחלטה חלוטה כאמור. מכל מקום, איני מוצא לנכון לפתוח מחדש את הדיון באותה החלטה באשר לדעתי היא היתה נכונה בשעתו ונכונה ומתחייבת אף במבט לאחור.

 

כאמור לעיל, לאחר שהחוקרים לעניין עדכון פנקס החברים השלימו את מירב מלאכתם ולאור העובדה שלבקשת עו"ד לויט לשינוי סיווג לא הוגשה התנגדות אלא האגודות עצמן ביקשו גם הן שינוי סיווג, מונה החוקר רו"ח עצמון כחוקר לעניין שינוי הסיווג. מכאן שאין כל בסיס לטענות לויט בדבר החלטות שהתקבלו כביכול בלי ליתן לו זכות טיעון או בדבר עיתוי קבלת ההחלטות.

 

בהמשך בקשת הפסילה, טוען עו"ד לויט כאילו בביקור הפיקוח שנערך באגודות נדונו נושאים או שסוכמו דבירם, שיש בהם כדי להשפיע על ההליך המעין שיפוטי בעניין הבקשות לשינוי הסיווג. בביקור הפיקוח לא נדון שינוי סיווג האגודות. לאור טענותיו של עו"ד לויט עיינתי בפרוטוקול שערכתי בכתב ידי בעת ביקור הפיקוח ומצאתי, כי בכל הביקור קיבלנו עדכונים לגבי הפעולות שבוצעו באגודות בתקופה האחרונה. עו"ד לויט צירף לבקשת הפסילה מסמך והוא טוען, כי מסמך זה הינו פרוטוקול ביקור הפיקוח. אלא שכאמור הפרוטוקול של הביקור נערך על-ידי בכתב ידי. בפרוטוקול שנערך על-ידי מובאים עיקרי הדברים שהוחלפו בביקור ולא כותרות של הנושאים שניכר על פניו, כי נערכו לאחר הביקור ולא בזמן הביקור עצמו.

 

בהמשך הדברים טוען עו"ד לויט מכח ציטוט חלקי ומטעה מתגובה שהוגשה על-ידי האגודות לבית המשפט, כאילו ב"כ האגודות הבינו מהח"מ עוד בחודש דצמבר 2001 כאילו בכוונת הח"מ לשנות את סיווג האגודות. מסקנתו זו של עו"ד לויט אינה עולה מהציטוט. כל שניתן אולי להסיק מהדברים שנכתבו על-ידי ב"כ האגודות הינו, כי מבחינה משפטית משמעות החלטה לשנות את סיווגה של אגודה (כל אגודה ולאו דווקא האגודות הרלבנטיות) לאגודה למתן שירותים הינה, כי לחברי אותה אגודה תוקנה זכות לפדיון ריאלי של מניותיהם באגודה. עמדה זו כעמדה משפטית הינה כמובן נכונה. כפי שציינתי לעיל, בענין קו אופ הרבוע הכחול החלטתי לשנות את סיווג האגודה הקנתה לחברי אותה אגודה את הזכות לפדיון ריאלי.

 

לאור כל האמור, אין בסיס לטענותיו של עו"ד לויט כאילו התקיים דיון חסוי הנוגע להליך המתנהל בפני בעניין שינוי סיווג האגודות או כי גיבשתי בדרך כלשהיא דיעה מוקדמת בענין בטרם הובא בפני דו"ח החוקר או בטרם קיבלתי את תגובות הצדדים לדו"ח החוקר. כפועל יוצא מכך אני דוחה את בקשת הפסילה שהגיש עו"ד לויט.

 

בטרם אעבור לדון בדו"ח החוק שומה עלי להכריע בבקשת ביניים נוספת שהגיש עו"ד לויט במסגרת תגובתו לדו"ח החוקר. בהתאם להחלטת עוזר הרשם ניתנה לצדדים זכות להגיב לדו"ח בתוך 7 ימים. עו"ד לויט הגיש תגובה כאמור ביום 27 ביוני 2002. אלא, שעו"ד לויט מנסה בתגובתו לעכב את הכרעתי בבקשות לשינוי הסיווג (אף שכאמור הוא היה הראשון שהגיש בקשה בענין), וזאת בשל שיקולים הנובעים כנראה מההליכים שהוא מבקש לנהל בפני בית המשפט המחוזי בחיפה. במסגרת תגובתו מבקש עו"ד לויט לקבל לידיו מסמכים שונים, אשר לבעל מניה באגודה אין זכות לקבל. בסוף תגובתו מנסה עו"ד לויט ליצור לעצמו יש מעין זכות תגובה נוספת, בניגוד להחלטת עוזר הרשם שקצב 7 ימים למתן התגובה.

 

אני דוחה את בקשתו של עו"ד לויט לקבל לידיו את הרשימה הארוכה של המסמכים שנכללו בתגובתו לדו"ח החוקר. עיינתי ברשימת המסמכים שהוא מבקש לקבל ולצערי מתקבל אצלי הרושם, כי עו"ד לויט מבקש לקבל חלק מאותם מסמכים, כדי לעשות בהם שימוש בהליכים אחרים בהם הוא מעורב. חלק ניכר מהמסמכים שמבקש עו"ד לויט לקבל נוגעים לחברת המשביר לצרכן בישראל בע"מ. מדובר בחברה פרטית בבעלות קו אופ צפון וקו אופ הרבוע הכחול. לא יתכן מצב בו מסמכים הנוגעים לאותה חברה, שהועברו לחוקר במסגרת תפקידו יועברו לעיון למי שאינו בעל מניות במשביר לצרכן. זכויות העיון של חבר אגודה במסמכי האגודה מעוגנות היטב בפקודת האגודות השיתופיות ובתקנות שהותקנו על-פיה. אין לחבר אגודה זכות עיון במסמכים הנוגעים לחברות הבנות של אגודה, בעיקר כאשר מדובר באחזקה של מיעוט מניות החברה, ועל כן אין זה ראוי שעו"ד לויט יעשה שימוש לרעה בהליכים שבפני כדי לקבל לידיו מסמכים שהועברו לחוקר תוך ידיעה ברורה של האגודות, כי מסמכים אילו ישמשו את החוקר בעבודתו ולא יועברו לצדדים אחרים.

 

עיון ברשימת המסמכים שמבקש לקבל עו"ד לויט מעלה בבירור, כי אין באותם מסמכים כדי לסייע בידי עו"ד לויט בדיון בעניין הכרעתי השיפוטית בנושא סיווג האגודות. הממצאים העובדתיים שהגיש לי החוקר מבוססים היטב על ראיות רבות ועל דו"חות כספיים של האגודות. על כן נראה, שבקשתו של עו"ד לויט הוגשה בחוסר תום לב בולט ומשיקולים זרים.

 

למעשה די בקביעתי, כי אין לעו"ד לויט צורך במסמכים לגבי ההליך שבפני בעניין שינוי הסיווג כדי להביא לדחיית בקשתו, אולם מצאתי לנכון להוסיף בעניין זה כמה מילים.

 

במסגרת בקשתו מבקש עו"ד לויט מסמכים נוספים, שברור על פניה שאינם קיימים וברור על פניה כי עצם העלאת הבקשה לקבלתם נועדה להקניט בלבד. כך, למשל, עו"ד לויט מבקש לקבל תעודת יועץ השקעות לש האגודות מכח טענה אבסורדית כאילו השקעת הכספים שהתקבלו באגודות ממכירת חלק מנכסיהן הינה עיסוק בייעוץ השקעות. איני מוצא לנכון במסגרת החלטתי זו להבהיר את הוראות חוק הסדרת הייעוץ בייעוץ השקעות, שכן ברור לכל בר בי רב, כי השקעת כספים של האגודות על-ידי עצמן אינה מהווה ייעוץ בהשקעות.

 

בהתאם להראות פקודת האגודות השיתופיות הוקנתה לי הסמכות למנוע חוקרים כדי שיביאו בפני ממצאים עובדתיים אוביקטיביים לגבי האגודות נשוא החקירה ואשר ישמשו כתשתית עובדתית לצורך קבלת החלטותיי במסגרת הסמכויות המעין שיפוטיות שמוקנות לי. בכך נבדל הליך החקירה מהליך שיפוטי אדברסרי רגיל בו זכאי כל צד לקבל לידיו את החומר הרצוי בידי הצד שכנגד. כאשר אני ממנה חוקר, דורש החוקר מהאגודות לקבל לידיו חומר רב אשר הינו בהכרח חומר החורג מהחומר שבו זכאי לעיין כל בעל מניה באגודה. כאמור לעיל, מסירת החומר מתבצעת תוך ידיעה כי חומר זה לא יועבר הלאה. כך, למשל, שכרם של הדירקטורים שמונו מטעם האגודות למשביר לצרכן אינו מעניינו של עו"ד לויט ואין לו זכות לקבל מידע זה אשר ודאי אינו רלבנטי להליך המתנהל בפני.

 

בענין זה אציין, כי במסגרת ההליכים שהתקיימו בפני בעניין קו אופ הרבוע הכחול טען עו"ד לויט נגד הנהלת הקו אופ, כי ההליך בפני החוקר אינדיג הינו הליך של איסוף ראיות וכי אין להנהלת אותה אגודה יכולת לערוך חקירה של עדים שהעידו בפני החוקר ולקבל חומר הנוגע להליך החקירה שערך החוקר. עו"ד לויט עצמו טען שם, כי זכות הטיעון של הצדדים מתמקדת בהליך שבפני הרשם לאחר שהרשם מקבל לידיו את דו"ח החוקר, הכולל ממצאים עובדתיים והמלצות. מכאן עולה, כי עו"ד לויט עצמו אחז לפחות בעבר בדיעה, כי אין כל הצדקה להיעתר לבקשה מעין הבקשה דנן.

 

ניתן להוסיף ולהביא דוגמאות רבות נוספות מתוך הרשימה הארוכה של המסמכים שביקש עו"ד לויט, אולם אסתפק באזכור עניין נוסף אחד בלבד עו"ד לויט מבקש מסמכים רבים הנוגעים לדמי הניהול שמקבלת קו אופ צפון מהמשביר לצרכן. אין חולק, כי קו אופ צפון מקבלת סכומים ניכרים כדמי ניהול, וזאת על-פי הדו"חות הכספיים של קו אופ צפון. לפיכך, הבקשות לקבל את הסכמי הניהול או החלטות המזכירות והמינהלה בקשר לכך אינן רלבנטיות ונראה, כי אף הן נובעות משיקולים זרים.

 

כלל ידוע הוא בהליך אזרחי, כי בית משפט לא ייתן צווים לגילוי מסמכים או גילוי מסמכים ספציפיים כאשר ניכר על פניו כי כל תכלית הבקשה הינה "לדוג" חומר בלי שיש בידי המבקש על פניו סיבה לקבל את המסמכים או שיש במסירתם כדי להשפיע על ההליך. דומני, כי במקרה דנן לא רק שמדובר "בדייג" אלא שמדובר "בדייג" שנעשה משיקולים לא ענייניים הנוגעים להליכים החורגים מההליך בענין דו"ח החוקר והבקשות לשינוי הסיווג.

 

עתה משהכרעתי גם בבקשתה לקבל מסמכים שונים אדון בדו"ח החוקר. לדו"ח החוקר הוגשו תגובות על-ידי: האגודות, ע"י עו"ד הרצל כספי, שמייצג חברים רבים באגודה ועו"ד אליעזר לויט.

 

האגודות ועו"ד כספי מבקשות, כי אאמץ את המלצות החוקר ואורה על שינוי סיווג האגודות מאגודה צרכנית לאגודה למתן שירותים.

 

לאור הממצאים העובדתיים שהוצגו לי בדו"ח החוקר עולה, כי האגודה אינה מתפקדת עוד כאגודה צרכנית. למעשה, קביעה זו אינה שנויה במחלוקת בקרב כל הנוגעים בדבר ועל כן אין מקום להרחיב באשר אליה המחלוקת היחידה הנובעת מטענותיו של עו"ד לויט הוא, כי לא ניתן לסווג את האגודה לאגודה למתן שירותים אלא לאגודת החזקות או לבטל כליל את סיווגה של האגודה. ראשית, לא מצאתי לנכון לבטל את סיווגה של האגודה שכן החלטה מעין זו אינה קיימת בדין. נתונה לי כמובן הסמכות להורות על פירוקה של אגודה, אולם בשלב זה לא מצאתי לנכון להורות על פירוק האגודה. ממילא לאחר שקבעתי, כי סיווג האגודה כאגודה צרכנית אינו נכון עוד בהתאם לפעילותה שומה עלי לקבוע לה סיווג המתאים ביותר לפעילותה, כפי שהיא מוכרת לי וכפי היא עולה מדו"ח החוקר. החוקר הצביע בדו"ח שהכין על כך שהאגודה עוסקת כיום בעיקר במתן שירותים שונים.

 

חלק מאותם שירותים הינם שירותים שהאגודה נותנת כלפי חוץ - שירותי ניהול למשביר לצרכן שעבורם יש לה הכנסות אקטיביות של דמי ניהול.

 

שירותים אחרים הינם שירותים כלפי החברים כגון השקעת הכספים שהתקבלו ממכירת החלק הארי של נכסי האגודה.

 

על-פי ממצאי החוקר אין לאגודה הכנסות אקטיביות מפעילות שאינה מתן שירותים ועל כן ברור, כי עיקר הכנסותיה של האגודה נובעות במישרין או בעקיפין מפעילות למתן השירותים היא מבצעת.

 

אני דוחה את טענתו של עו"ד לויט, כי יש לסווג את האגודה כאגודת החזקות. (סיווג שלא קיים) בלי שאכנס לדיון ארוך באפשרות לסווג אגודה כאגודת החזקות אציין כי האגודה אינה משמשת כתאגיד החזקות בדומה לתאגידי ההחזקות הפועלים במדינת ישראל ועל כן לא ניתן לסווג את פעילותה כהחזקות. האגודה מכרה את החזקותיה ברשת הקמעונאות. ההחזקה המשמעותית היחידה שנותרה לאגודה הינה ההחזקה במניות מיעוט בחברת המשביר לצרכן ישראל בע"מ. בעלת השליטה בחברה זו הינה אגודת קו אופ הרבוע הכחול האגודה הודיעה כבר לא אחת, כי בכוונתה למכור את החזקותיה במניות מיעוט במשביר לצרכן ועל כן וודאי שלא אסווגה על-פי פעילות שעתידה להיפסק כליל עם ביצוע מכירת מניות מיעוט אלו. בנוסף לכך, לא ניתן לדעתי לראות בתאגיד המחזיק מניות מיעוט בחברה אחת, אשר יש לו פעילויות נוספות, כתאגיד החזקות.

 

לאור כל המאור אני מגיע לכלל מסקנה, כי לא ניתן להותיר את סיווג האגודות כאגודות צרכניות ומאידך לא ניתן גם לסווגן כאגודות החזקות. הסיווג המתאים ביותר לפעילותן של האגודות, כפי שעולה מדו"ח החוקר, הינו סיווג כאגודות למתן שירותים.

 

אציין, כי טענות דומות לגבי התנגדות לשינוי אגודה מאגודה לצרכנות לאגודה למתן שירותים נטענו על-ידי עו"ד לויט בטרם נתתי את החלטתי לשנות את סיווגה של קו אופ הרבוע הכחול מאגודה צרכנית לאגודה למתן שירותים. בעניין קו אופ הרבוע הכחול אימץ בג"צ את החלטתי ואף קבע כי בעקבותיה הוקנתה לחברי האגודה הזכות לפדיון ריאלי של מניותיהם ובכך נסללה למעשה הדרך לפתרון הבעיות שהתעוררו בקו אופ הרבוע הכחול דומני, כי נסיבותיהן של האגודות דנן מצדיקות את שינוי הסיווג לאגודות למתן שירותים מכח קל וחומר, שכן בקו אופ הרבוע הכחול שונה הסיווג עוד בטרם נמכרו נכסי האגודה ואילו בדנן מרבית נכסי האגודות נמכרו והאגודות עוסקות כיו, בין היתר, בהשקעת הכספים שכבר התקבלו ממכירת הנכסים כך שאם יוחלט על פדיון ריאלי יקבלו החברים סכום פדיון מקסימלי.

 

לאור כל האמור, אני מורה על שינוי סיווג האגודות מאגודות צרכניות לאגודות לשירותים המזכירות תשלח לאגודות תעודות מתאימות על שינוי סיווג ותפרסם הודעה על שינוי הסיווג ברשומות.

 

אני תקווה, כי שינוי הסיווג יאפשר לאגודות לפתור את הבעיות שהתגלו בהן בשנים האחרונות ויאפשר לחברי האגודות לקבל פדיון ריאלי למניותיהם באגודה. בכך יקבלו גם מרשיו של עו"ד לויט את הסעד העיקרי אותו הם מבקשים לקבל מבית המשפט המחוזי בחיפה - פדיון ריאלי של מניותיהם. הכרעתי בדבר שינוי הסיווג מעגנת את זכאותם של כלל חברי האגודות לקבל פדיון ריאלי של המניות, שכן הכרעה זו יוצרת לכלל החברים זכות לדרוש פדיון מניות מהאגודות בערך ריאלי.

 

ניתן היום 21.7.02 בהעדר הצדדים

המזכירות תעביר החלטתי לצדדים

 

                                                                                     אורי זליגמן, עו"ד

                                                                               רשם האגודות השיתופיות

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: