בקשת פולישוק לדחיית דרישת מפרק האגודה לחוב מצידו של פולישוק לאגודה.

חגי פולישוק נ' עו''ד איתן ארז כמפרק זמני מפעיל - שער אפריים

בפני רשם האגודות השיתופיות

תיק מספר 1292/23/07.

בעניין-

חגי פולישוק ת.ז 023974975

ע"י עו"ד אסף פולישוק

מושב לוזית ד.נ האלה 99845

טלפקס: 02-9991087

המבקש

נ ג ד

עו"ד איתן ארז כמפרק זמני מפעיל - שער אפריים-

מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (בפירוק)

דרך מנחם בגין 23 ת"א מגדל לוינשטיין 66184

טל: 03-5669002 פקס: 03-5669001

המשיבה או המפרק לפי העניין


בפני בקשה מטעם המבקש למתן הוראות למפרק האגודה (להלן- "המפרק"), בדבר מתן אישור על סיום כל ההתחייבויות והתשלומים לאגודה על ידי המבקש ולדחות את דרישתו של המפרק מהמבקש, לתשלום סך של 13,000 ₪ לאגודה בגין חובו לאגודה.


תחילתו של הליך זה הינו בהסכם התקשרות שנערך ונחתם בין המבקש לבין המשיבה ביום 15/06/98, שעניינו רכישת זכויות במגרש 129 המהווה חלק מחלקה 15-16 בגוש 8461 במגרש בן 500 מ"ר לבניית בית מגורים (להלן- "הסכם הרכישה").

סמוך למועד חתימת ההסכם בין הצדדים, החלה האגודה להיקלע לקשיים רבים עקב ניהולה הכושל, דבר שהביא לימים, לקריסתה ולפירוקה.

רקע עובדתי-

1. ביום 12/06/06 הגיש המבקש בקשה למתן הוראות כנגד המפרק.

2. ביום 14/06/06 ניתנה החלטתי: "לתגובת המפרק תוך 10 ימים מיום קבלת ההחלטה".

3. המפרק העביר למבקש את האישור המבוקש בבקשה, בדבר העדר חובות למשיבה וזאת כנגד הפקדת שיק פיקדון על סך 13,000 ₪, עד להחלטה סופית בנושא הנדון.

4. ביום 14/12/06 הגיש המבקש בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה בו הוא מבקש להשיב לו את שיק הפקדון וליתן את הצו האמור בבקשה.

5. ביום 06/05/07 הגיש המבקש את עיקרי הטיעון מטעמו.

6. ביום 08/05/07 הגיש המפרק את עיקרי הטיעון מטעמו.

7. ביום 13/05/07 התקיים בפני דיון בנוכחות הצדדים בו חזרו הצדדים על טיעוניהם.

עיקר טיעוני מטעם המבקש-

8. החל מיום ההתקשרות בהסכם הרכישה שנערך ביום 15/06/98 בין הצדדים, לרכישת זכויות בחלקת המגורים האמורה, הוערמו על המבקש קשיים רבים, הפרות בוטות של תנאי ההסכם וכן בעיות רבות ומסובכות מול מנהל מקרקעי ישראל.

9. המבקש טען, כי על אף שעמד וקיים את כל תנאי ההסכם ופרע את התשלומים במועדם, למעט סך של 13,000 ₪ נשוא המחלוקת, סבל בעיות רבות מצדה של המשיבה וזאת בנוסף להפרות יסודיות בהסכם הרכישה שכללו בין השאר:

· האגודה לא ביצעה את העברת הזכויות במגרש, כפי שהתחייבה בסעיף 15 (ג) להסכם הרכישה. דבר שבוצע בסופו של יום על ידי המבקש.

· האגודה לא ביצעה את האמור בסעיף 13 ב (8,10,11) להסכם הרכישה בכך שלא ביצעה את השלמת מבני הציבור, תיקון המדרכות, גינון ציבורי והשלמת חלק מעבודות הפיתוח.

· המשיבה הפרה את סעיף 13 (ה) להסכם הרכישה, בכך שלא הפקידה סך השווה ל15,000$ בידיו הנאמנות של עו"ד אסף נמרוד (להלן- "הנאמן"), לשם הבטחת הנחת התשתיות בפרוייקט.

· ביום 17/05/06 פנה המבקש למפרק בהצעת פשרה בכתב בדבר החוב הנדרש, על מנת לסיים את המחלוקת וזאת לאחר מספר נסיונות לבוא עימו בדברים ליישוב הסכסוך, הצעה שלא צלחה.

· ביום 01/06/06 נמסר למבקש טלפונית ע"י ב"כ המפרק, כי המפרק דוחה את הסכם הפשרה.

10. לטענת המבקש, ממידע שנמסר למבקש ואינו שנוי במחלוקת, עולה כי חובו של המבקש לאגודה הינו 13,000 ₪.

11. המבקש טען, כי מאחר והאגודה לא עמדה בהתחייבויותיה הנ"ל, בהתאם להסכם, נאלץ המבקש לשאת בנפרד בתשלומי הגינון בשטחים הציבוריים, תיקוני המדרכות ותיקוני שבילים ששקעו.

12. בהתאם לסעיף 21 להסכם הרכישה, האגודה מחוייבת לפצות את המבקש בסך של 7000 $, עקב הפרה יסודית של ההסכם וזאת ללא הוכחת נזק.

13. המבקש טען, כי הואיל והאגודה לא קיימה את חלקה בהסכם, יש לקזז את יתרת החוב הנ"ל וזאת לכל הפחות כנגד סכום של 3,500$ סכום אשר נקבע על ידי האגודה על מנת שתבצע את התשתיות כאמור בסעיף 13 (ו) להסכם.

14. בין יתר טענותיו, טען המבקש כי חלה התיישנות על החוב הנדרש ממנו על ידי האגודה.

עיקרי טיעון מטעם המפרק-

15. בראשית דבריו הדגיש המפרק, כי תגובתו לא הוגשה עד כה, עקב העובדה שהמבקש הסכים לאורכה להגשת תגובתו.

16. בהתאם להסכם בין הצדדים, הפקיד המבקש בידי המפרק שיק לביטחון ע"ס 13,000 ₪ (כנגד חובו לאגודה) והמפרק מצידו נתן למבקש אישור בדבר העדר חובות לאגודה. שיק זה, נקבע על ידי הצדדים, יישאר בנאמנות בידיו של המפרק עד להכרעתו הסופית של הרשם בסכסוך דנן.

17. מבלי להתייחס לגופן של טענות המבקש, המפרק סבר כי דין טענותיו של המבקש להדחות על הסף וזאת מהסיבה שקבלת תביעתו לחוב מן האגודה, תהווה העדפה נושים אסורה:

אם תתקבל תביעתו, הרי שהמבקש, בהיותו נושה של האגודה יקבל עדיפות בפרעון חובות המשיבה, על פני הנושים האחרים וזאת בניגוד לדין.

18. סעיף 15 לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק) התשמ"ד 1984 (להלן- "תקנות הפירוק") קובע :

(א) כל נושה של האגודה חייב להוכיח למפרק את תביעת החוב שלו ואת הראיות לביסוסה, בכתב, על גבי הטופס שנקבע בתוספת השניה, תוך ששים ימים מתאריך פרסום צו הפירוק; המפרק רשאי לתת לנושה, לפי בקשתו, ארכה לענין זה.

(ב) נושה שתביעתו מבוססת על שטר חליפין, שטר חוב או מסמך סחיר אחר, או על יסוד בטוחה שנתחייבה בה האגודה (להלן - הראיה), חייב להציג את הראיה בפני המפרק.

(ג) לתביעת חוב שהוגשה כאמור בתקנת משנה (א) יצרף הנושה תצהיר המאמת את העובדות שטען לענין החוב; בתצהיר יצויינו, בין היתר, פרטי החוב והאסמכתאות לו ואם החוב מובטח אם לאו.

19. החלטה המתירה למבקש להתחמק מחובו, תהווה פגיעה בעקרון השוויון, בין המשתכנים השונים, אשר פעלו בהתאם לדין ושילמו את חובם לאגודה.

20. על המבקש לפנות לאפיק של הגשת תביעת חוב שתתברר אצל מפרק האגודה .

21. המפרק הסכים, לאור הנסיבות המיוחדות, להתיר את הגשת תביעת החוב על ידי המבקש וזאת למרות חלוף המועד הקבוע בתקנות.

22. טענתו של המבקש, כי המשיבה לא עמדה בהתחייבויותיה על פי ההסכם, ועל כן נאלץ המבקש לשאת בתשלומי הגינון, תיקוני המדרכות ושבילים ששקעו, תמוהה בעיני המפרק. למפרק לא ידוע על תשלומים ששולמו על ידי המבקש בגין עבודות גינון ותיקוני מדרכות.

23. אם למבקש טענות בגין איכות הפיתוח, הרי שדין טענות אלו להישמע במסגרת תביעת החוב כנגד האגודה.

טענה מקדמית:

24. המפרק טוען, כי המבקש לא הגיש תצהיר מטעמו, למרות העובדה שנטענו על ידו טענות עובדתיות. מטעם זה בלבד יש לדחות את בקשתו של המבקש.

התייחסות לטענת ההתיישנות של המבקש-

25. המבקש טען, כי חלה על החוב התיישנות אך לא פירט מהו הבסיס לכך.

26. בתקופה בה התגבש חובו של המבקש, הייתה האגודה במשבר חמור, שלימים הביא לקריסתה.

27. עם כניסתו לתפקיד, המפרק פעל רבות על מנת לשקם את האגודה. בשל העובדה, כי לאור התנהלותה של הנהלת האגודה, לא ניתן היה לגבות את חובו של המבקש, הרי שיש להתחיל למנות את מועד ההתיישנות, במועד בו "גילה" המפרק את חובו של המבקש.

28. לעניין זה, הביא המפרק את דברי השופט צבי טל בע"א 5017/92 מרכז הארגזים בע"מ נגד יצחק עוזר נא (2) 200 עמוד 213:

"השאלה היא אימתי בשקידה ראויה, ניתן היה אם בכלל, לגלות לפני הפירוק את העובדות המעמידות את עילת התביעה. אם לא ניתן היה הדבר, הרי שמועד הפירוק ייחשב כמועד המוקדם ביותר שבו יכלה המפרקת לגלות אותן עובדות ותקופת ההתיישנות תימנה ממועד זה".

29. המפרק טען, כי עשה כל אשר לאל ידו לתבוע את החובות המגיעים לאגודה מאז מינויו לפני 3 שנים. ברור כי לא השתהה בדרישת החוב מאת המבקש.

30. לאור כל האמור לעיל, הרי שטענת המבקש, לפיה החוב לאגודה התיישן, הינה בניגוד לדין ויש לדחותה.

בדיון בפני הוסיף וטען המפרק:

31. כפי שעלה מעיקרי הטיעון, המבקש לא הגיש תצהיר מטעמו, ואין שום הוכחה עובדתית אחרת ממנה ניתן ללמוד על טענותיו. לפיכך, היה חייב לפחות בהגשת תצהיר כנדרש על פי התקנות.

32. לעניין טענת ההתיישנות אותה העלה המבקש, כבר הובא לעיל בפ"ד מרכז הארגזים, כי מועד ההתיישנות במקרה כגון זה, חל מהמועד בו היה ניתן לדעת על מהותו של החוב. אין חולק כי האגודה, ערב פירוקה, כלל לא תפקדה ולא ניתן היה לדעת או לפעול לגביית החוב עד למינוי המפרק.

33. מי שהפר את ההסכם הוא המבקש, בכך שלא שילם את יתרת חובו למשיבה.

34. ישנה סתירה פנימית בדברי המבקש, אשר בפעם אחת טען שהמשיבה לא ביצעה כלל את עבודות התשתית ובפעם אחרת טען כי המשיבה לא השלימה את העבודות.

35. לבסוף, ביקש לדחות את טענות המבקש ולחייבו בתשלום החוב. אם ירצה המבקש, יוכל להגיש את טענותיו במסגרת הגשת תביעת חוב למפרק האגודה.

בדיון בפני הוסיף וטען ב"כ המבקש:

36. הדרישה לתשלום החוב, בסך 13,000 ₪ באה לעולם לפני שנתיים לאחר שביקש אישור למכירת הנכס.

37. הצעת הפשרה אינה רלוונטית כיום לאחר שהמפרק דחה אותה.

טענת התיישנות שטען המבקש-

38. דרישת התשלום לא קמה אחרי שעשו מאמצים ופעלו בשקידה ראויה. החוב נוצר, אחרי שתקופת ההתיישנות תמה. על המשיבה היה לשלוח דרישת תשלום מרגע שהייתה זכאית לכך, דבר שלא נעשה.

טענת קיזוז שטען המבקש-

39. הטענה המרכזית היא, שהמשיבה לא ביצעה את עבודות התשתית. לא בוצעה כל תשתית של גינון וכבישים. זוהי טענה מספיקה כדי לקזז את הסך של 7000 $ מסכום החוב הנטען.

40. ב"כ המבקש טען לזכות קיזוז העומדת לו, מכוח סעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 ועל פי סעיף 73 לפקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), תש"ם-1980.

41. החוב נוצר קודם להליכי הפירוק ולכן יש למבקש טענת קיזוז אמיתית ואין צורך להגיש תביעת חוב נפרדת.

לאחר שעיינתי בכל טענות הצדדים והמסמכים שבפני, הנני קובע כדלקמן :

42. תחילתו של הליך זה הינו בהסכם הרכישה שנערך ונחתם בין המבקש למשיבה ביום 15/06/98 להעברת זכויות בנכס האמור לידי המבקש.

43. סמוך לאחר מכן, נקלעה האגודה לקשיים רבים, שנבעו עקב ניהולה הכושל, דבר שהביא לפירוקה. לאגודה מונה המפרק עו"ד איתן ארז.

44. ביום 17/05/06 פנה המבקש למפרק בהצעת פשרה בכתב כאשר בהצעת הפשרה הוצע למפרק תשלום של 5000 ₪ במקום 13,000 ₪ וזאת על מנת להביא את הסכסוך לקיצו.

45. המפרק דחה את הצעת הפשרה ומכאן הבקשה שלפני.

46. אין חולק בין הצדדים, כי תפקוד האגודה היה לוקה, שהביא בסופו של דבר, לקריסתה של האגודה ופירוקה.

47. הנושא הנדון בפני, הוא קיום ההתחייבויות החוזיות הנובעות מההסכם שנערך ונחתם בין המבקש למשיבה, בדבר זכויות בניית בית מגורים בתחום האגודה.

48. מטענות המבקש עולה, כי בסיסן הוא אי קיומן של הוראות ההסכם שנערך בין הצדדים. בנוסף, רוב טענותיו הן על תשלומים עצמיים שנשא בהם, עבור מבני ציבור, תיקוני שבילים ומדרכות והשלמות שונות של עבודות הפיתוח, עבודות אשר המשיבה התחייבה בהסכם הרכישה לבצען.

49. המבקש צריך היה להגיש את תביעותיו וטענותיו ככל שהיו לו למפרק, כנדרש על פי תקנות הפירוק. תקנה 15 לתקנות הפירוק קובעת :

(א) "כל נושה של האגודה חייב להוכיח למפרק את תביעת החוב שלו ואת הראיות לביסוסה, בכתב, על גבי הטופס שנקבע בתוספת השניה, תוך ששים ימים מתאריך פרסום צו הפירוק; המפרק רשאי לתת לנושה, לפי בקשתו, ארכה לענין זה.

משניתן צו הפירוק לאגודה, כל תביעה שיש לנושה נגדה, יש לבררה במסגרת תביעת חוב, על פי הקבוע בתקנות הפירוק.

50. המבקש לא הציג בפני כל ראייה או קבלה התומכת בטענותיו השונות, באשר לתשלומי עלויות שונים, כגון תשלום עבור מבנים, תשתיות וכדומה. משאין בנמצא ראיות התומכות בטענות שטען, הנני דוחה אותן.

51. במסגרת הבקשה, היה על המבקש להגיש תצהיר המפרט את הטענות הנטענות בכתב התביעה. תצהיר זה מתחייב מתקנות הפירוק וזאת לצורך ביסוס הטענות העובדתיות הנטענות בתביעתו של המבקש.

52. ראה לעניין זה תקנה 15 לתקנות הפירוק הקובעת:

(ג) לתביעת חוב שהוגשה כאמור בתקנת משנה (א) יצרף הנושה תצהיר המאמת את העובדות שטען לענין החוב; בתצהיר יצויינו, בין היתר, פרטי החוב והאסמכתאות לו ואם החוב מובטח אם לאו. (ההדגשה שלי - א.ז).

53. תמוהה בעיני העובדה שהמבקש טען מחד, כי הוא מתכחש לחובו וטוען להתיישנות החוב ומאידך, טוען לקיזוז חובו מכספים המגיעים לו מהמשיבה כפיצוי.

54. כיצד ייתכן, לשיטתו של המבקש, כי מחד חלה על החוב, שנבע מתוך ההסכם, התיישנות ומאידך, הוא טוען לקיזוז החוב מכספי הפיצוי המגיעים לו הנובעים מאותו הסכם בדיוק. לפיכך, אין בטענת המבקש בנושא ההתיישנות ולא כלום.

55. בהתאם לפסק הדין מרכז הארגזים שהוזכר לעיל, תקופת ההתיישנות לגבי חוב לאגודה שניתן לה צו פירוק, היא מהיום בו ניתן הצו:

"השאלה היא אימתי בשקידה ראויה, ניתן היה אם בכלל, לגלות לפני הפירוק את העובדות המעמידות את עילת התביעה. אם לא ניתן היה הדבר, הרי שמועד הפירוק ייחשב כמועד המוקדם ביותר שבו יכלה המפרקת לגלות אותן עובדות ותקופת ההתיישנות תימנה ממועד זה". (ההדגשה שלי ואינה במקור- א.ז).

דברים אלו נכונים במיוחד בהליך פירוק זה, בו לא ניתן ולא יכול היה המפרק, לגלות את החוב בשקידה ראויה, מיד עם היכנסו של צו הפירוק לתוקף.

56. באישור זכות הקיזוז של המבקש, יש משום העדפת נושים אסורה בניגוד לדין. הכרה בזכות זו, תעלה את המבקש בדרגת הנושים הקיימים ותיצור מצב מעוות של העדפה אסורה.

57. המפרק לא התנגד שהמבקש יגיש, על אף האיחור במועד, תביעת חוב נגד האגודה, בה יציג את כל טענותיו ככל שיהיו לו במסגרתה, שתתברר בפניו, מכוח פקודת האגודות השיתופיות ותקנות הפירוק.

58. על יסוד כל האמור לעיל, הנני דוחה את בקשת המבקש למחיקת חובו אצל המשיבה. מחיקה זו תהווה העדפת נושים אסורה על פי הדין.

59. לאור הסכמת המפרק, יוכל המבקש להגיש תביעת חוב למפרק תוך 30 יום מיום קבלת החלטתי.

60. אין צו להוצאות.

ניתן היום 10/06/07,

אורי זליגמן, עו"ד,

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: