גילוי מסמכים על ידי אגודה שיתופית חקלאית מסוג מושב


 

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין גילוי מסמכים על ידי אגודה שיתופית חקלאית מסוג מושב, למי מותר לעיין במסמכי האגודה ובאילו מסמכים ניתן לעיין.

 

חוות דעת זו תתמקד בזכותם של חבר האגודה, חבר ועדת הביקורת של האגודה וחבר ועד האגודה לעיין במסמכי האגודה.

 

אגודה שיתופית הנה אישיות משפטית הפועלת במסגרת פקודת האגודות השיתופיות (להלן: "הפקודה"), כפופה להוראות הפקודה, להוראות התקנות שהותקנו מכוחה ולהוראות תקנונה. תקנונה של אגודה שיתופית הוא המסמך היסודי שלה. ההלכה המשפטית רואה בתקנונה של אגודה שיתופית, משום חוזה בינה לבין כל חבר בה ובין החברים לבין עצמם.

 

המסגרת הנורמטיבית:

 

1.      פקודת האגודות השיתופיות (פקודה המאחדת ומתקנת את החוק הדן באגודות שיתופיות)

 

          19. זכות העיון בתקנות האגודה וכו'

 

על כל אגודה רשומה להחזיק אצלה העתק מן הפקודה הזאת ומן התקנות ומתקנותיה של האגודה, ורשימת חבריה; המסמכים הללו יהיו פתוחים לעיון בכל עת מתאמת במען הרשום של האגודה, חינם אין כסף, באותן השעות שבהן פתוח משרדה של האגודה לצרכי עסקיה.

 

2.    תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות) תשל"ה 1975

 

2. מאזן וחשבון ריווח והפסד

 

הועד יכין לכל שנת כספים של האגודה מאזן שנתי ודו"ח ריווח והפסד או הכנסות והוצאות בהתאם להוראות בדבר דו"ח כספי שנתי, שקבע הרשם בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), התשל"ו-1976 (להלן – "תקנות הדוחות").

 

3.    תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות) תשל"ו 1976

 

4. עיון במסמכים

 

כל אדם רשאי לעיין, במשרד הרשם, במסמכים המפורטים להלן, לאחר ששילם את האגרה שנקבעה לכך:

(1) פנקס הרישום;

(2) העתק תעודת הרישום של האגודה;

(3) תקנותיה של אגודה;

(4) פנקס השעבודים שהאגודות הטילו על נכסיהן, ופנקס השעבודים לזכות האגודה;

(5) צו מאת הרשם;

(6) כל מסמך אחר בהסמכת הרשם.

 

5. עדיפות תקנות הפקודה על תקנות האגודה

 

הייתה סתירה בין הוראות תקנות או צווים לפי הפקודה לבין תקנותיה של אגודה, ההוראה שבתקנות או הצווים שניתנו לפי הפקודה - עדיפות.

 

4.    תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) תשל"ה 1975

 

37. זכות עיון לחבר האגודה

 

לכל חבר האגודה הזכות לעיין בספרי הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, הוועד, ויתר רשויות האגודה, תוך שבעה ימים מיום שדרש.

 

5.    תקנות האגודה:

 

ועדת ביקורת

האסיפה הכללית תבחר מידי שנה בשנה, בשלושה חברים, בתור חברים לועדת הביקורת אשר תפקח על פעולות ועד ההנהלה, תבדוק את פנקסי החשבונות ואת המזומנים בקופה ותמציא דין וחשבון לאסיפה כללית בלתי רגילה שתקרא לפי דרישת הועדה.

 

וועד ההנהלה

 

סעיף 2. י' 2)     לנהל חשבונות נכונים ומדויקים לכל עסקי האגודה;

סעיף 2. י' 3)     להשגיח שהפנקסים הדרושים יהיו מדויקים ומושלמים;

סעיף 2. י' 4)     להשגיח על הנהלת החשבונות ולאשר כל מיני הוצאות;

סעיף 2. י' 5)    

סעיף 2. י' 6)     להכין את חשבון הריווח וההפסד ואת המאזן ולהגישם לאסיפה הכללית לאחר הביקורת;

 

דיון ומסקנות:

 

6.    סעיף 37 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) קובע כי לכל חבר אגודה זכות לעיין בספרי הפרוטוקולים של האסיפה הכללית ושל וועד הנהלת האגודה, תוך 7 ימים מיום שדרש זאת.

 

7.    סעיף 19 לפקודת האגודות השיתופיות קובע שעל האגודה להחזיק במשרדיה העתק מהפקודה והעתק מתקנות האגודה. כמו כן, נקבע כי מסמכים אלה יהיו פתוחים לעיון בכל עת לכל הציבור, לאחר תיאום מראש וחינם אין כסף.

 

8.    בנוסף, על פי תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), רשאי כל אדם לעיין במסמכי האגודה שנמצאים במשרד הרשם, תמורת תשלום האגרה שנקבעה.

 

9.    זכות חבר האגודה לעיין במסמכים:

 

נוסף על האמור לעיל, רשאי כל חבר אגודה לעיין בתקנות האגודה ובפקודת האגודות השיתופיות, המצויים במשרדי האגודה, ולעיין בפרוטוקולים של האסיפה הכללית ושל וועד הנהלת האגודה, שנמצאים במשרדיה.

 

10. זכות חבר וועד לעיין במסמכים

 

10.1.               נוסף על זכויותיו של חבר האגודה לעיין במסמכים, כאמור בסעיף 9 לעיל, לחבר וועד ההנהלה זכות לעיין בכל מסמכי האגודה לצורך מילוי חובותיו המוטלות עליו בנוגע למילוי תפקידו, מכוח תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות) ותקנות האגודה. חובותיו של חבר ועד ההנהלה עפ"י התקנות הנ"ל, הנוגעות למסמכי האגודה הינן:

 

10.1.1.                         להשגיח שהפנקסים הדרושים יהיו מדויקים ומושלמים;

10.1.2.                         להשגיח על הנהלת החשבונות…;

10.1.3.                         להגיש לרושם במועד הנכון את כל הדו"חות הנדרשים לפי התקנות;

10.1.4.                         להכין את חשבון הריווח וההפסד ואת המאזן ולהגישם לאסיפה הכללית אחרי הביקורת.

 

10.2.               לצד חובות חבר וועד הנהלה, כפי שנקבע בתקנות הנ"ל ושפורטו לעיל, ניצבת זכותו וחובתו לעיין בפנקסי האגודה לשם הכנת דו"ח רווח הפסד, ולצורך השגחה על דיוק ושלמות פנקסי האגודה, כך שזכות העיון של חבר ועד הנהלה היא זכות רחבה ביותר וכוללת עיון בכל מסמכי האגודה.

 

11. זכות חבר ועדת ביקורת לעיין במסמכים

 

11.1.               נוסף על זכויותיו של חבר האגודה לעיין במסמכים, כאמור בסעיף 9 לעיל, לחבר ועדת הביקורת זכות לעיין בכל מסמכי האגודה לצורך מילוי חובותיו המוטלות עליו בנוגע למילוי תפקידו, מכוח תקנות האגודה. חובותיו של חבר ועדת הביקורת עפ"י תקנות האגודה, הנוגעות למסמכי האגודה הינן:

 

11.1.1.                        …ועדת הביקורת אשר תפקח על פעולות ועד ההנהלה,

11.1.2.                        תבדוק את פנקסי החשבונות ואת המזומנים בקופה,

11.1.3.                        ותמציא דין וחשבון לאסיפה כללית בלתי רגילה שתקרא לפי דרישת הועדה.

 

11.2.               כפי שניתן לראות, על חבר ועדת הביקורת מוטלת חובה לפקח על פעולות ועד ההנהלה. בין יתר פעולות ועד ההנהלה נמצאת הכנת דו"ח לאסיפת החברים, כך שלצורך פיקוח אמיתי ומדויק על פעולת הכנת דו"ח זה, יש לאפשר לחברי ועדת הביקורת לעיין בכל המסמכים בהם נעזרו חברי וועד ההנהלה לצורך הכנת הדו"ח.

 

11.3.               כמו כן, חברי ועדת הביקורת חייבים לבדוק את פנקסי החשבונות של האגודה ויש לאפשר להם לעיין במסמכי הנהלת החשבונות של האגודה.

 

 

סיכום

 

12. בהוראות הפקודה והתקנות לא נקבעה זכותם של חברי האגודה, חברי הועד וחברי ועדת הביקורת להעתיק ו/או לצלם את מסמכי האגודה, ישנה התייחסות לזכות העיון בלבד, כך שלגישתי יש להותיר את זכות ההעתקה והצילום לשיקול דעתו של וועד ההנהלה בהתאם לנסיבות.

 

13. זכות העיון במסמכי האגודה תלויה אם כן, במעמד הדורש עיון ובסוג המסמך בו נדרש לעיין. יש לבדוק אם כן, בכל דרישה לעיון במסמך מי הדורש ומהו המסמך בו הוא דורש לעיין. יש לשים לב למועדים שנקבעו למתן אפשרות לעיין (פרוטוקולים- תוך שבעה ימים מיום הדרישה, הפקודה ותקנות האגודה- בשעות פתיחת משרדי האגודה תוך תיאום מראש).

 

14. לנוחיותך, טבלה המפרטת בצורה מדויקת את הזכות לעיון במסמכי האגודה:

 

מקום העיון

סוג המסמך

 

משרדי האגודה.

  תקנות האגודה,

  פקודת האגודות השיתופיות

 פרוטוקולים של האסיפה    הכללית ושל וועד ההנהלה.

חבר אגודה

משרדי האגודה.

    תקנות האגודה,

   פקודת האגודות השיתופיות.

פרוטוקולים של האסיפה הכללית.

כל המסמכים הדרושים לצורך פיקוח על הכנת דו"ח רווח הפסד, כולל פנקסי הנהלת חשבונות ומאזן האגודה.

 

חבר ועד הנהלה

משרדי האגודה.

 תקנות האגודה,

 פקודת האגודות השיתופיות

פרוטוקולים של האסיפה הכללית ושל וועד ההנהלה.

כל המסמכים הדרושים לצורך פיקוח על הכנת דו"ח רווח הפסד, כולל פנקסי הנהלת חשבונות ומאזן האגודה.

 קופת המזומנים.

 

חבר ועדת ביקורת

 

15. במידה וישנן שאלות ו/או הבהרות נוספות, אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.

 

                                                                                               

מימוני, שלוש ושות'

משרד עורכי-דין

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: