דרישה לשינוי בפנקס החברים של תנובה

אחיטוב- מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע

 

 

בפני רשם האגודות השיתופיות תיק מספר 74/208/02

 

בעניין-

 

אחיטוב- מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

ע"י  עו"ד ע. נועם ו/או י. ליכטנשטיין- ח. נועם ושות' עו"ד

רחוב ז'בוטינסקי 5 רמת גן 52520

טלפון: 03-7518401 פקס: 03-7517117

המבקשת

נ ג ד

 

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד עוזי מור ו/או דניאל חדש- ליפא מאיר ושות' עו"ד

רחוב איתמר בן אב"י 4 תל אביב 64736

טלפון: 03-6070600 פקס: 03-6070666

המשיבה

 

בפני בקשה לעיון מחדש בהחלטתי מיום 24/07/03, בה אימצתי את דו"ח החקירה של דר' עו"ד דורון דינאי (להלן- "החוקר"), הקובע כי המשיבה איננה חברה אצל המשיבות וזאת לאור הממצאים שנקבעו בדו"ח החקירה.

 

עיקר טענות המבקשת-

 1. המבקשת הינה אגודה שיתופית חקלאית, שתפקדה בין היתר כ"צינור שיווק" בנוגע לתוצרת חקלאית ואשר מקורה בתחומיה.
 2. חלק בלתי נפרד ממערכת היחסים בין הצדדים, הייתה גביית חלק יחסי מסוים עבור "רכישת מניות" של המשיבה. כלומר, כל חבר אשר שיווק תוצרת חקלאית באמצעות המשיבה, השאיר בידיה חלק מסוים מתמורות השיווק.
 3. כחלק ממיתוגה המסחרי של המשיבה בלי להפוך לחברה מסחרית עדיין, בשנת 1999, החליטה המשיבה כי היא נוקטת במהלך של "הפרטה". דהיינו, הפיכת המשיבה מאגודה שיתופית לחברה ציבורית ומתן ערך ריאלי למניותיה.
 4. המבקשת נהגה לשווק את תוצרתה במשך שנים רבות למשיבה. התקשרות אשר חייבה את המבקשת להיות חברה אצל המשיבה. לשיטת המבקשת, מעולם לא הופסקה חברותה אצל המשיבה.
 5. המבקשת סבורה כי מועלם לא הופסקה חברותה אצל המשיבה ומשכך, עומדת על זכותה לתיקון פנקס החברים של המשיבה.
 6. בבסיס טענת המשיבה נטענה הטענה המוכחשת, לפיה החברות פסקה עת בקשה המבקשת לצאת מחברות, בהסתמך על תקנה 5 לתקנון בנוסחו דאז:

 

"אם החבר החליט לצאת מן האגודה.... בתנאי שלהודעה כזאת לא יהיה כל תוקף חוקי כל זמן שהחבר היוצא לא סילק את כל חובותיו...וכל זמן שלא בא לכלל הסכם עם האגודה בדבר אחריותו לעסקים שנעשו בזמן חברותו באגודה..."

 

 1. גם לטענת המשיבה, לפיהן מניות המבקשת נפדו זה מכבר בהתאם להוראות סעיף 3 לתקנון, אין לה כל מקום. הוראות סעיף 5 לתקנון הן המסדירות את הליך הפסקת החברות הליך אשר לא התקיים במקרה זה.
 2. המשיבה לא המציאה כל מסמך או בדל של ראייה, המוכיח כי היא ביקשה לצאת מחברותה אצל המשיבה ולא המציאה כל החלטה של ועד ההנהלה לפיהן התמלאו התנאים לפקיעת החברות.
 3. המשיבה לא התכחשה לטענה שהמבקשת שיווקה תוצרת באמצעותה, אינה מתכחשת לעובדה כי יכול ועל פי מסמכיה נרשם כי חלק מהכספים אשר נוכו מהתמורות, נרשם בגין מניות ואף אינה מתכחשת למאזניה המבוקרים של המבקשת, המדברים בעד עצמם.
 4. לאור כל האמור, מתבקש הרשם להורות על תיקון פנקס החברים של המשיבה כך שיתווסף שמה של המבקשת כחברה.

עיקר טענות המשיבה-

 1. המשיבה טענה, כי מדובר בבקשה לעיון מחדש בהחלטת הרשם, החלטה שניתנה לאחר שקוימה חקירה מקיפה וממצה בעניינה של המבקשת, לאחר שדו"ח החוקר וראיות הצדדים הוצגו בפני הרשם ולאחר שטענות שני הצדדים הועלו ונשמעו בפני הרשם הן בכתב והן בע"פ.
 2. בסיום ההתדיינות שנערכה בין הצדדים על יסוד טענותיהם ומכלול הראיות שהוצגו בפניו, דחה הרשם את טענות המושב וקבע כי המבקשת איננה חברה אצל המשיבה.
 3. המבקשת לא ראתה לנכון לפתוח בהליכי ערעור על החלטת הרשם ובחלוף מועד הערעור בתום 45 יום ממועד מתן ההחלטה, הפכה החלטת הרשם לחלוטה.
 4. יתרה מזאת, המבקשת במסגרת הבקשה לעיון מחדש לא הציגה כל עילה לקיום בחינה מחודשת של החלטת הרשם. תחת זאת, בחרה היא לפרוס את כל טענותיה לגופו של עניין מחדש, טענות שכבר הועלו על ידה במסגרת ההליך המקורי נבדקו על ידי החוקר ונדונו על ידי הרשם.
 5. התנאים לעיון מחדש נקבעו על ידי בית המשפט העליון בין היתר, בע"א 9044/04 מיסטר מאני ישראל נגד יצחק צוניאשווילי תק-על 2004 (4) 2545:

  

   "...בית המשפט מוסמך לשוב ולדון בהחלטה שנתן בבקשה לעיכוב ביצועו של פסק דין במקרה בו השתנו הנסיבות באופן המצדיק בחינה מחודשת של ההחלטה, יחד עם זאת ההליך של "בקשה מחודשת" לא נועד לאפשר "מקצה שיפורים" בו מתקן המבקש את ליקויי הבקשה המקורית אותה הגיש". (ההדגשות של ב"כהמשיבה).

 

 1. המבקשת אינה מתיימרת לטעון לשינוי כלשהו בנסיבות הרלוונטיות לענייננו וחרף ההלכה דלעיל, מבקשת היא "מקצה שיפורים" במסגרתו תשוב ותעלה בפני הרשם את אותן טענות שכבר נידונו על ידו בהליך הקודם ונדחו.
 2. התנאים לעיון מחדש בהחלטה מנהלית, נדונו בבג"צ 5760/93 פלונית נגד וועדת התלונות על פי חוק הפסיכולוגים ואח' פ"ד נ (4) 194 בעמוד 202.

           

"השאלה היא באילו נסיבות רשאי גוף מנהלי ובמיוחד גוף מעין שיפוטי, לחזור בו מהחלטתו, כאשר יש בשינוי כדי להרע את מצבו של הפרט. עומדים כאן שני אינטרסים הסותרים זה את זה. מחד גיסא, קיים האינטרס של הפרט לשמור על הזכויות שהתגבשו בידו עקב החלטתה הקודמת של הרשות. זהו עיקרון הסופיות המגן על אינטרס לפיו יש לשים קץ להתדיינויות. מאידך גיסא עומד האינטרס הציבורי...ככלל החלטה צריכה להיות סופית.

 

... הכלל הוא אם כן, כי האזרח מוגן בפני דיון חוזר ונשנה בעניינו וככלל אין להרשות לרשות לשקול שנית את אותם נתונים בדיוק שהיא שקלה בהגיעה להחלטתה המקורית. החריג מופעל רק בהתקיים טעמים מיוחדים". (ההדגשות של ב"כ המשיבה).

 

 1. המשיבה הסתמכה על החלטת הרשם ופעלה על פיה. עיון מחודש בהחלטה, יגרור את המשיבה להתדיינות חוזרת ומיותרת, במהלכה תתבררנה טענות שכבר נתבררו ונדחו.
 2. המבקשת אף לא מצאה לנכון להסביר מה הקשר בין עניינה, לבין עניינם של קיבוץ קדרים וקיבוץ רביד ומדוע היא סבורה כי ההכרעות בעניינם רלוונטיות לענייננו.
 3. אשר על כן, יש לדחות את כל טענות המבקשת בקשר לבקשה לעיון מחדש.

 

 

לאחר שקראתי את כל טענות הצדדים הנני קובע כדלקמן:

 

 1. עיקר טענותיה של המבקשת כפי שעולה מבקשתה לעיון מחדש הוא, כי חברותה באגודת המשיבה הופסקה שלא כדין ועל כן זכאית היא לשוב ולהיכלל בפנקס החברים של המשיבה וכפועל יוצא מכך, זכאית היא לפדיון הוגן וריאלי של מניותיה באגודה.
 2. מבדיקת טענותיה של המבקשת כעולה מבקשתה, ניתן לראות כי אותן הטענות שטענה בפני החוקר ובפני בטרם קבלת החלטתי, נטענות כעת שוב כמעט ללא שינויים.
 3. לפיכך, אין בטענות המבקשת כעולה מבקשתה לעיון מחדש, כי אם מקצה שיפורים בו מנסה המבקשת להציג טענות שכבר הועלו בעבר על ידה ונדחו ובכללן טענות חדשות המתבססות על עובדות שהיו קיימות כבר אז.
 4. כך לגבי הטענה בדבר החברות, כך לגבי הטענה בדבר פדיון מניות חלקי   ולבסוף גם לגבי הטענה בדבר ניצול מצבה הכלכלי הקשה של המבקשת.
 1. באשר לנסיבות חדשות המצדיקות סטייה מעקרון סופיות הדיון, הרי שלא התרשמתי כי התקיימה בענייננו סיבה או נסיבה המצדיקה סטייה מעקרון זה.
 2. לאחר מתן החלטתי לא ניתן לחדש את חזית ההתדיינות פעם נוספת לאחר כמעט 4 שנים.
 3. משלא מצאה לנכון המבקשת לערער על החלטתי במועד הקבוע בחוק, הרי שאין לה על מי שתלין אלא על עצמה.
 4.  
 5. 5129371
 6. 3אינני משמש כערכאת ערעור על החלטתי לאחר שזו ניתנה, ומשיצאה ההחלטה, אין בסמכותי לדון בה מחדש.
 7. לאור כל האמור לעיל, הנני דוחה את טענות המבקשת בבקשתה לעיון מחדש בהחלטתי מיום 24/07/03.
 8.  
 9. 5129371
 10. 54678313אין צו להוצאות.

 

ניתן היום 28/06/07 בהיעדר

אורי זליגמן, עו"ד 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: