האגודה שגתה בפירושה לסעיף 20 בתקנונה

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן תיק מס' 2766/76/12 ליבנה אגודה שיתופית נ' זהבה ויעקב חיימוביץ'
 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                   תיק מס' 2766/76/12

****************************                                ******************
 

ב ע נ י ן :                         "ליבנה" אגודה שיתופית

                                      חקלאית להתיישבות

                                      קהילתית בע"מ

                                      ע"י ב"כ עו"ד ישראל ליכטנשטיין

                                      שד' שאול המלך 39

                                      תל אביב 64988

 

-          המבקשים –

 

ו ב ע נ י ן:                        זהבה חיימוביץ

                                      יעקב חיימוביץ

                                      ליבנה אגודה שיתופית

                                      חקלאית להתיישבות

                                      קהילתית בע"מ

                                      ד.נ. הר חברון 9411

                                     

-          המשיבים –

ה ח ל ט ה
 

1.       בשנת 1992 רכשו המשיבים ביתם באגודה מתוקף הסכם שחתמו עם     ההסתדרות הציונית העולמית באמצעות החטיבה להתיישבות, וזאת לאחר        שעברו בהצלחה את ועדת הקבלה של האגודה. ביום 22.7.93 חתמו על חוזה         חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל לגבי החכירת השטח שבו בנו את ביתם.      המשיבים מתגוררים באגודה מאז ועד היום.

 

          ביום 20.1.2007 פנו המשיבים לאגודה והודיעו על רצונם לפרוש מחברותם       באגודה, בהתאם להוראות סעיף 12 א' לתקנון האגודה הקובע כי חבר רשאי         לפרוש מהאגודה על ידי מתן הודעה בכתב           לועד לפחות שישה חודשים לפני     מועד הפרישה שנקבע על ידו.

 

2.       ביום 27.6.2010 מונה ע"י עוזר הרשם מר זרח יהב, עו"ד אייל סודאי לשמש       כחוקר, החלטת עוזר הרשם למינוי חוקר ניתנה בעקבות פסק דינו של כב'        השופט יגאל  מרזל  בבית המשפט המחוזי מיום 14.4.2000, ה"פ 540/08        חיימוביץ נגד ליבנה – אגודה שיתופית, אשר עניינו בשאלה האם יש    לראות במשיבים כחברים באגודה ואם לאו. ראה סעיף 12 לפסק           הדין שבו       הוחלט להחזיר את  הענין לרשם האגודה:

 

                   "...על מנת שייבחן את מיכלול השאלות העובדתיות והמשפטיות

                        הקשורות במקרה שלפני, כפי שעלו למעשה לראשונה בערעור שלפני

                        ויחליט בהן לפי שיקול דעתו".

 

3.       ביום 25.8.11 הוגש דו"ח החקירה של החוקר עו"ד אייל סודאי שהמליץ לאחר  חקירה לקבל את הודעת הפרישה שנמסרה על ידי המשיבים לאגודה ביום  20.7.2007 ולתקן את פנקס החברים כך ששמם של המשיבים יגרע ממנו.

 
עיקרי טענות המערערים (האגודה)
 

4.       שגה החוקר משקבע שיש לבכר את סעיף 12 לתקנון האגודה על פני סעיף 20    א' לתקנון האגודה, שעה שקבע כי חברות המשיבים פקעה מיום ההודעה    ביום 20.7.07 נוכח שלא הודיעה האגודה בתוך 30 ימים מיום מתן הודעת    הפרישה, על דחיית הודעה זו, ולא נומקה הדחיה.

 

5.       שגה החוקר משבחר להתעלם מסעיף 20 א' לתקנון האגודה אשר קובע מפורשות כי משפקעה חברות אדם באגודה, חייב הוא בתוך 90 ימים מיום         הפקיעה לפנות את המקרקעין המוחזקים על ידו, "וכן חייב הוא למסור לאגודה    כל נכס, שהינו בבעלות האגודה ואשר נתקבל על ידי אותו אדם מאגודה, או          באמצעותו". משלא פינו המשיבים את הנכסים המוחזקים על ידם תוך 90         ימים בהתנהלותם ובאופן התנהגותם נותרו חברים באגודה.

 

6.       האגודה לא התנגדה לביטול חברותם של החברים באגודה ובלבד שישלמו        את חובם ויעתיקו מגוריהם מביתם באגודה ובכפוף להעברת הזכות  בביתם לצד שלישי, אשר ימשיך לשלם התשלומים בגין השירותים      הקהילתיים אותה מעניקה האגודה ואותם לא ניתן להפסיק, תוך התניה כי       זה אשר יכנס בנעליהם יתקבל כחבר האגודה ויתחייב בן היתר לשלם את        חלקם היחסי בחובות האגודה להסתדרות הציונית העולמית.

 

7.       משקבע החוקר בסעיף 46 לדו"ח החקירה שאין חולק על כך כי המשיבים לא     פינו המקרקעין המוחזקים על ידם ואין להם כוונה לעשות כן, היה עליו  להעדיף את הוראות סעיף 20 א' לתקנון על פני סעיף 12 לתקנות.

 

8.       הבורר שגה משהטיל חבות על האגודה לדרוש את פינוי המקרקעין תוך 90       ימים  בשעה שחובה זו מוטלת אך ורק על המשיבים.

 

9.       החוקר קבע באותה נשימה שיש לפעול בהתאם להוראות התקנון ומאידך        קבע מעין חופש פעולה, המאפשר לזנוח את התקנון. המשיבים המשיכו כל          אותה תקופה לגור בבית, במקום לפנותו, והם נהנים משרותים שמעניקה להם האגודה, לדברי ב"כ המערערים המשיבים חזרו בהם מהודעתם - ונותרו    חברים באגודה עקב התנגדותם והאגודה אף לא היתה יכולה לסבור אחרת.

 
עיקר טענות המשיבים
 

10.      דין הערעור להידחות נוכח הפסיקה האחרונה בענין גיורא עפגין נגד      מתיישבי אמנון ה"ה 22222/107/10 בפני כבוד השופט ראשם חטיב בבית        המשפט המחוזי בנצרת לדברי המשיבים סותם פסק דין זה את הגולל       מאחורי כל טענות המערערת, כאשר נסיבות המקרה שם דומות מאוד  לנסיבות המקרה דנן שבו למשיבים זכות חכירה קניינית על המקרקעין עליה         הם יושבים ואין למערערת כל זכות שבדין להביא לפינויים על פי כל סעיף       כזה או אחר בתקנון, הבטל והמבוטל מפני הזכות הקניינית והפנו           לסעיפים 46-50 לפסק הדין.

 

11.      המשיבים הודיעו למערערים על ביטול חברותם באגודה כבר בחודש ינואר       2007 בהתאם לזכותם בתקנון האגודה ולפי כל דין ובמקביל סלקו את כל           חובותיהם למערערת לרבות דמי חבר ואף הם נמצאים בייתרה.

 

12.      עמדת האגודה משולה להחזקת המשיבים בגדר "שבויים" בידי האגודה  השיתופית אשר משמעותה כפייה ושלילת החירות בניגוד לחוק יסוד כבוד      האדם וחירותו והפרת כל דין, ואף מטילה עליהם אחריות כלכלית בעל  כורחם ולאור כך דינה להתבטל מכל וכל, אין לכפות על אדם השתייכות וגוף     כלכלי ובודאי שאין כופים עליו חברות באגודה שיתופית המטילה עליו אחריות כלכלית לחובות האגודה ללא מגבלת זמן.

 

13.      למשיבים זכות קניינית, חזקה בנכס מסוג חכירה, ואין הם ברי רשות רגילים      אשר תלויים ברצון האגודה, מכאן בלבד הרי שאין למערערת כל זכות שבדין להביא לפינויים של המשיבים מהמקרקעין שבבעלותם, כל סעיף בתקנון          אשר נוגד זכות קניינית זו בטל מפניה מכל וכל.

 

14.      האגודה מצאה שלל רב בהוראות סעיף 20 לתקנון האגודה ומתעלמת    מחובתה לפיצוי המשיבים במקרה של דרישה לפינוי, כאשר בסעיף 21           לתקנון האגודה ("דמי עזיבה"). למשיבים, כפי שטענו מאז ומעולם, אין  התנגדות כי המערערת תרכוש מהם את הבית במחיר שוק מלא.

 

15.      האגודה לא פעלה כאמור בסעיף 12 ג' לגבי חובות לפיכך הטענות לגבי  החובות הם טענות שהומצאו ברגע האחרון, המשיבים משלמים עבור     השירותים למועצה האזורית הר חברון ארנונה ואינם מעוניינים בשרותי         האגודה.

 

16.      נוכח דו"ח החוקר וקביעותיו בקשו המשיבים לאמץ הדו"ח ולחייב האגודה       בהוצאותיהם.

 

לאחר שעברתי על החומר שבפני וטענות הצדדים הנני קובע כדלקמן:

 

17.      המחלוקת שעלי להכריע בה האם המשיבים עדין חברים אצל המשיבה אם       לאו, מדובר בהליך שהועבר להכרעתי על ידי כבוד השופט יגאל מרזל כאמור בפסק דינו מיום 15.4.2010 בעת"מ 540/80.

 

18.      בהתאם להוראות סעיף 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג-       1973 מינה עוזר הרשם מר זרה יהב את עו"ד אייל סודאי כחוקר באגודה לפי       סעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות.

 

19.      אין זה מתפקידי להכריע בסכסוכים הכספיים, ובזכויות הצדדים להיפרע איש    מרעהו, אלא רק להכריע בשאלה האם המשיבים עדין חברים באגודה.

 

20.      אין מחלוקת בין הצדדים כי המשיבים התקבלו כחברים באגודה בשנת 1992     וביום 20.1.2007 הגישו בקשה לבטל חברותם באגודה, ודרישה לאישור על          גריעת שמם מרשימת החברים באגודה, בהודעה זו צוינו כי "ברור          לי שישללו      ממני כל זכויות הניתנות לי בזכות חברותי באגודה".

 
21.      בסעיף 12 בתקנון האגודה נקבע כדלקמן:
 
          "א.      חבר רשאי לפרוש מן האגודה על ידי מתן הודעה בכתב לועד לפחות

                   ששה חודשים לפני מועד הפרישה שנקבע על ידו. עד למועד הפרישה

                   לא יחול כל שינוי במעמד החברות של חבר כאמור לכל דבר וענין.

 

          ב.       לפי בקשת חבר כאמור בפסקה א' לעיל ובהתחשב בנסיבות הענין, רשאי

                   הועד להסכים כי החברות תפקע לפני מועד הפרישה האמור ומשנתן

                   הועד הסכמתו כאמור, תפקע החברות ביום שהוסכם עליו בין הועד לבין

                   החבר האמור.

 

          ג.       למרות האמור בפסקאות א' ו-ב' לעיל, יכול הועד להחליט כי החברות לא

                   תפקע כאמור שם, כל עוד חייב החבר כספים לאגודה, או ערב לחוב של

                   האגודה שטרם סולק, או משתמש באחד ה שירותים של האגודה.

 

          ד.       החליט הועד כאמור בפסקה ג' לעיל, יודיע זאת לחבר תוך חוש ימים מיום

                   שהחבר הגיש לועד את ההודעה האמורה בפסקה א' לעיל ואם עשתה כן, לא                   תפקע החברות עד אם ביטל הועד את החלטתו".

 
22.      המשיבים לא ציינו את מועד הפרישה בהתאם לקבוע בסעיף 12 א. לתקנון.

          לעומתם האגודה, לא העירה להם כי אין בבקשתם מועד לפרישה, ולא נקטה    בכל פעולה, לפחות פעילה כמתבקש בהוראות סעיף 12 ג'.

          על הועד באותה עת היה לקבל החלטה בבקשתם ולהעיר להם שאין תאריך      למועד הפרישה, אילו התנגד הועד לבקשה היה עליו להחליט כי החברות לא     תפקע, ומאיזה סיבה: כל עוד חייב החבר כספים לאגודה, או ערב לחוב של    האגודה שטרם סולק, או השתמש באחד השרותים של האגודה.

 

          אין ספק כי משלא פעל הועד בהתאם למתחייב ממנו בהתאם להוראות סעיף  12 לתקנון, ולא התייחס כלל לבקשה הרי שחברותם של המשיבים פקעה,  לטעמי הפקיעה נכנסה לתוקף חצי שנה (שישה חודשים) לאחר בקשת הפרישה.

 

23.      האגודה שבחרה להתעלם מהוראה ברורה זו של התקנון, הסבירה טעמיה         לאי דיון בבקשה לאור הוראות סעיף 20 לתקנון הקובע כדלקמן:

 

          "א.     פקעה חברותו של אדם באגודה מכל סיבה שהיא – חייב הוא לא יאוחר

                   מתשעים יום מתאריך הפקיעה לפנות את המקרקעין המוחזקים על ידו

                   או על ידי בני משפחתו התלויים בו, לרבות כל מתקן המשמש למגורים,

                   כשהם במצב תקין ופנויים מכל אדם ומכל מטלטלין שהם בבעלותו או

                   בבעלות בני משפחתו הנ"ל, וכן חייב הוא למסור לאגודה כל נכס שהינו

                   בבעלות האגודה ואשר נתקבל על ידי אותו אדם מהאגודה או באמצעותו.

 

          ב.       רצה חבר האגודה להעביר מקרקעין, אגב פגיעת חברותו באגודה, לאדם

                   אחר, להלן "החבר החדש" – תקבל האגודה כחבר האגודה את "החבר החדש"

                   בתנאי שנתקיימו לגביו סגולות הכשירות לחברות באגודה המפורטות בתקנון

                   זה וכן לאחר שיעבור את כל ההליכים הקבועים בהוראות תקנון וזה בדבר

                   קבלת חברים."

         

          פרשנותה של האגודה להוראות סעיף 20 לתקנונה שגויה הואיל סעיף 20          קובע  במפורש את המאוחר ולא המוקדם. מניסוח התקנון, עולה כי קודם     חייב המבקש להפסיק חברותו להגיש הבקשה, ורק אחר כך לפנות את    המקרקעין שברשותו.

 

          לשון הסעיף ברורה בסעיף נקבע "פקעה חברותו" דהיינו בלשון עבר, קודם       החבר מבקש להפסיק חברותו. על פי סעיף 12א' יש מועד להפסקת        החברות, כשנפסקת החברות פקעה החברות ראה סעיף 12 ב, ג,ו-ד, ורק אז תוך 90 ימים חייב הוא לפנות המקרקעין (סעיף 20 א לתקנון) או להעבירו        "לחבר חדש" סעיף 20 ב' לתקנון.

 

24.      משכך ברור הוא שהמשיבים ביקשו כדין להפסיק חברותם כבר ביום 20.1.07,    משלא נקטה האגודה בכל פעולה כנדרש ממנה בסעיף 12 לתקנון, פקיעת      החברות נכנסה לתוקף  ביום 20.7.2007.

 

          אין בכוונתי לדון בסוגית חובת פינוי או מכירת הבית הואיל וכל שנדרשתי        לקבוע האם פקעה חברותם של המשיבים וכפועל יוצא על האגודה למחקם           מפנקס החברים, משקבעתי שחברותם נפסקה ביום 20.7.2007 הרי בכך       הסתיים הדיון בפני.

 

25.      בהחלטתי זו אין צורך כלל להתייחס לתקדים שצוטטו המשיבים ה"פ 222-07-   10 גיורא עפגין נגד מתיישבי אמנון – ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית      בע"מ פסק דינו של כבוד השופט האשם חטיב בבית המשפט המחוזי בנצרת,      הואיל וחברותם של המשיבים פקעה על פי תקנון המשיבה, אך אעיר כי           מדובר במקרה דומה (לא זהה) שבו המשיבים הינם חוכרי המקרקעין     ישירות ממינהל מקרקעי ישראל ולא מהאגודה ובינם לבין מינהל מקרקעי    ישראל חוזה  חכירה.

 

26.      בהתאם לסמכותי הקבוע בסעיף 45 לפקודת האגודות השיתופיות עלי  להכריע בשאלת חלוקת משא ההוצאות המערערת תסכם טענותיה        בשאלה זו תוך 14 ימים מיום קבלת החלטתי זאת, המשיבים יסכמו           טענותיהם תוך 14 ימים מיום שיקבלו טענות המערערים, זכות תגובה  למערערים תוך 7 ימים מיום שיקבלו את סיכומי המשיבים ולאחר מכן  אתן החלטתי בסוגיה          ללא כל דיון נוסף.

 
 
ניתן היום:
ב' באייר תשע"ב

24 באפריל 2012                                                       אורי זליגמן עו"ד

בהעדר המזכירות תעביר                                       רשם האגודות השיתופיות
החלטתי לצדדים

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: