האם מי באר בשימושם של מושב גן הדרום, אשר נמצאו בבדיקה כמליחים בכ-400 מג"ל כלורידים יוכרו במים מליחים למרות התנגדותו של מנהל רשות הממשלתית למים וביוב?

בית דין לענייני מים וע 607/07 גן הדרום אגודה חקלאית שיתופית בע''מ נ' מנהל רשות הממשלתית למים וביוב

 

העובדות הרלוונטיות:

למושב גן דרום מספר בארות מהן הוא מפיק מים לשימושיו, למטרות חקלאיות ולצריכה ביתית. המים המופקים מחלק מהבארות סווגו (לטענתו), כמים מליחים ומים המופקים מחלק אחר של הבארות סווגו כמים שפירים.

 

טענות מושב גן דרום:

המים המופקים מהבאר נשואת ערר זה, אשר סווגו כשפירים, נמצאים בדרגת מליחות גבוהה, אשר גורמת נזק ליבולים. על כן יש לסווג את המים כמליחים.

למנהל הרשות הממשלתית למים וביוב יש את הסמכות לסווג את המים כמליחים בהתאם לחוק המים. החלטתו שלא לסווגם כמליחים נובעת אך ורק מהבנתו המוטעית כי אין לו סמכות לעשות כן.

 

למרות שאין הוראות בדין הקובעות את אופן סיווג המים והגדרתם של מים מליחים, אין מחלוקת שמים במליחות של כ- 400 מג"ל כלורידים הינם מים מליחים.

 

טענות מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב:

טענת מושב גן דרום למליחות בשיעור של כ- 400 מג"ל כלוריד מבוססת על מדידה אחת בלבד שנערכה על ידי משרד הבריאות.

מושב גן דרום פנה לראשונה למנהל הרשות הממשלתית למים וביוב באוגוסט 2006, כשנה וחצי לאחר מדידת משרד הבריאות, המושב ביקש כי רישיון ההפקה יתוקן באופן ו רטרואקטיבי משנת 2005.

למנהל הרשות הממשלתית למים וביוב אין כל סמכות להעניק שינוי רטרואקטיבי.

פניה שכזו מכשילה למעשה כל אפשרות לבדוק את מצב הבאר מכיוון שחלפה שנה וחצי ויכול ומדד המליחות השתנה מאז.

בשנים 2003 עד 2007 נעשו מספר דגימות בבאר שהראו כי איכות המים אינה עולה על 400 מ"ג כלור לליטר.

 

מושב גן דרום לא מימש זכותו לערור על רישיון ההפקה שניתן במועד הקבוע ועל כן יש לדחות את הערר, זאת ועוד לא הוגשה אף בקשה להארכת מועד להגשת הערר. על כן חיובו של מושב גן דרום בתחשיב לפי מים שפירים הפך לחלוט ואין באפשרותו של מושב גן דרום לערור כנגדו.

כיום מושב גן דרום חייב מאות אלפי שקלים וניסיונו לקבל פטור משנה אחת בלבד אינו נקי כפיים.

 

לא נמצא בשיקול הדעת של מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב פגם המצדיק התערבותו של בית הדין למים ועל כן יש לדחות את הערר.

 

השופט רון שפירא דחה את ערר מושב גן דרום ממספר טעמים:

 

  1. הערר הוגש באיחור, אשר כל מטרתו הייתה למנוע ממנהל הרשות הממשלתית למים וביוב לבדוק בזמן אמת את מצב המים בבאר. השיהוי שינה את מצבו של מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב לרעה בכך שנמנעה ממנו האפשרות להביא ראיות מטעמו הסותרות את ממצאי הבדיקה הבודדת שנערכה ע"י משרד הבריאות.

 

  1. אי הצגת תוצאות של בדיקות המליחות הנערכות מידי שנה ע"י מושב גן דרום. נתונים אלו לא הוצגו בפני מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב וגם לא בפני בית המשפט. ניתן להסיק כי אי הצגתן של בדיקות אלה נובע מרצונו של מושב גן דרום להסתירן.

 

השופט שפירא הרחיב ופסק כי למנהל הרשות הממשלתית למים וביוב ישנה הסמכות לסווג מים כמליחים, כל זאת בהתאם לאמות המידה שנקבעו בעניין חברת מקורות, המבוססים על תקנים ושיטות בדיקה ומדידה המקובלות במעבדות העוסקות בסיווג מים כמליחים.

על כן על אף דחיית הערר, אם בדיקות נוספות של מעבדה מוסמכת יגלו כי המים בבאר מליחים, יסווגו מי הבאר כמליחים החל משנת 2008 והלאה.

 

כמו כן לא נקבע צו להוצאות.

נציגי הציבור, מר שאול שטרייט ומר גדעון הרמלין הצטרפו לפסק דינו של השופט שפירא.

ניתן ביום 13/08/2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: