הגשת תובענה ייצוגית כנגד מועצה מקומית, בעבור חיוב רטרואקטיבי של ארנונה בניגוד לחוק


 

רקע עובדתי הידוע לנו:

ביום 04/09/2007 בתיק עתמ 2532/06 דני ואורי מאיר נגד מועצה מקומית בית דגן, ניתן פסק דין על ידי כבוד השופט ד"ר עודד מודריק, שפסק כי החלטת המועצה המקומית לגבות מתושביה ארנונה באופן רטרואקטיבי בעבור שנת 2004, נעשתה באופן לא מוצדק, אשר נוגד את הדין בישראל. לפיכך הורה בית המשפט למועצה האזורית בית דגן להשיב לדני ואורי מאיר את כל התשלומים העודפים שגבתה מהם.

עתה נשאלת השאלה האם יכולים שאר תושבי המועצה המקומית בית דגן לתבוע בתובענה ייצוגית את המועצה בעבור אותם כספים שגבתה מהם שלא כדין? 

והרי חוות דעתנו המשפטית בראי הדין הנוהג בישראל :

מי למעשה רשאי להגיש תובענה ייצוגית?

 

על פי  סעיף 4(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

"אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף 3(א), המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם – בשם אותה קבוצה;"

 

משמע, כל אדם שיש לו עילה בתביעה ועילתו משותפת לעוד קבוצת אנשים, רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית לבית המשפט.

 

באיזה נושא ניתן להגיש תובענה ייצוגית?

 

על פי  סעיף 3(א) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

"לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בענין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית..."(הדגשה שלנו)

 

בסעיף 11 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (תביעה שניתן להגיש בה בקשה לאישור תובענה ייצוגית) נקבע כי:

"תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר."

 

על כן, על פניו, לאור האמור לעיל, התוספת השנייה מאפשרת לכל אותם תושבים, אשר נפגעו מהחלטתה של המועצה המקומית בית דגן לחייבם באופן רטרואקטיבי, להגיש תובענה ייצוגית להשבת כל הסכומים אותם גבתה המועצה שלא כדין.

 

אלא שעל פי סעיף 21 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

"אישר בית המשפט תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, לא יחייב את הרשות בהשבה לגבי תקופה העולה על 24 החודשים שקדמו למועד שבו הוגשה הבקשה לאישור; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של כל חבר בקבוצה שבשמה מנוהלת התובענה הייצוגית לתבוע, בשל אותה עילה, סעד גם לגבי תקופות נוספות."

 

על כן, לאור האמור בסעיף 21 לחוק תובענות ייצוגיות, לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד המועצה המקומית בית דגן, בעבור הסכומים אותם גבתה בשנת 2004, מכיוון שעברו למעלה מ-24 חודשים מהמועד בו גבתה המועצה את אותם סכומים באופן רטרואקטיבי ולא חוקי.

עם זאת אין הדבר אומר שלא ניתן לתבוע את המועצה המקומית בית דגן באופן אישי להשבת הכספים, במידה והיא אכן גבתה כספים באופן לא חוקי.

 

לסיכומו של עניין, לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית נגד המועצה המקומית בית דגן, אך ניתן לכל תושב שחויב בארנונה באופן רטרואקטיבי ולא חוקי, לתבוע בעצמו, אישית את המועצה והשבת כל אותם סכומים שגבתה.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: