ההצעה הזולה במכרז נפסלה כיוון שתוקף הערבות הבנקאית היה ארוך ב – 7 ימים

בבית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופטת אסתר הלמן. עת"מ 42807-08-13 המסיע עפולה (ע.ח.) נ' המועצה האזורית גלבוע
הרקע

המועצה האזורית גלבוע פרסמה מכרז פומבי לקבלת הצעות מחיר להסעות חוגים ופעילויות ספורט בתחומה. חברת ההסעות ברק גלבוע זכתה במכרז הואיל והצעתה היתה זולה מהצעתם של חברת המסיע עפולה וחברת אסיה טורס.

כעת, פונה המסיע עפולה לביהמ"ש המחוזי וטוענת כי יש לפסול את הצעתה של ברק גלבוע מפאת הפגם שנפל בערבות שצירפה להצעתה, בהיותה ערבות מיטיבה, באופן שתוקפה ארוך ב – 7 ימים מהתוקף הנדרש בתנאי המכרז. בבקשתה זו, מסתמכת המסיע עפולה  על פסיקת ביהמ"ש העליון אשר קבע כי צירוף כתב ערבות שאינו תואם במדויק את דרישות המכרז, בין אם לגריעה ובין אם להוספה, מהווה פגם מהותי הפוסל את ההצעה.

מנגד, מבקשת המועצה האזורית גלבוע לאבחן את המקרה דנן מפסיקת ביהמ"ש העליון האמורה לעיל, שהרי גם פסיקה זו הותירה מקום לחריגים, כגון במקרה בו מקור התקלה בערבות הוא בהנחיה של מוציא המכרז. במקרה דנן, טוענת המועצה, מדובר בתוספת של 7 ימים בלבד לתוקף הערבות, עניין זניח אשר לא השפיע על שיקול דעת הוועדה, ובנסיבות בהן פעל המציע בתום לב והסתמך על הנחיית יו"ר הוועדה, לא היתה הצדקה לפסול את ההצעה.

בנוסף, טוענת המועצה, כי עקרונות הסבירות, השוויון וההגינות מחייבים את הוועדה שלא לפסול כל ערבות מיטיבה על הסף. לפיכך, מבהירה המועצה, כי הצעתה של ברק גלבוע נמוכה בשיעור ניכר מהצעת המסיע עפולה, כך שהיתרון הציבורי מאי פסילת ההצעה על הסף גדול עשרות מונים מהיתרונות בפסילת הצעתה של ברק הגלבוע.

 

דיון והכרעה

ראשית, מבהיר ביהמ"ש, כי לפי הלכת ביהמ"ש העליון יש להקפיד עם המציעים ולדקדק במילוי תנאי המכרז בכל הנוגע לערבות הבנקאית. הלכה זו מתבססת, בין היתר, על עקרון השוויון. בעקבות הלכה זו, קבע ביהמ"ש העליון כלל נוקשה לפיו ערבות מיטיבה וערבות מרעה פסולות. עם זאת, הוסיף ביהמ"ש העליון, כי במידה ומדובר במקרה חריג, כגון כאשר התקלות בערבויות מקורן בהתנהלות בלתי תקינה של מוציא המכרז, ראוי לבחון פתרון אחר מאשר פסילת ההצעות הלקויות של המשתתפים.

במקרה דנן, מסביר ביהמ"ש, אין מדובר בשוני שנגרם בהיסח הדעת, אלא בהארכת תוקף הערבות במכוון ובידיעה כי התאריך הנקוב בה איננו תואם את דרישות המכרז. כמו כן, מדגיש ביהמ"ש, כי על אף שניתן לראות בהתנהגות המזמין את מקור התקלה, עקב ההנחיה שניתנה לברק הגלבוע, לא שוכנע ביהמ"ש כי בשל התנהלות המזמין אין לפסול את ההצעה.

ביהמ"ש מבהיר כי החשש לפגיעה בשוויון בין המתמודדים במכרז איננו מתבטא רק בעובדה שברק גלבוע צרפה ערבות מיטיבה, אלא אף בכך שפעלה באופן זה על סמך הנחיה שניתנה לה על ידי יו"ר ועדת המכרזים, בה בשעה שליתר המתמודדים לא ניתנה הנחיה כזו.

בנוסף, מדגיש ביהמ"ש, כי לוּ סברה המועצה האזורית כי העובדה שהיום האחרון לתוקפה של הערבות לפי תנאי המכרז נופל בשבת מעוררת קושי ועלולה להביא לפסילת ההצעה, הרי היתה עליה חובה לעדכן את דרישות המכרז או להביא את העניין לידיעת כל המתמודדים, על מנת שיוכלו אף הם לנהוג בהתאם.

בהתאם לדברים אלו, פוסק ביהמ"ש, כי הואיל וברק הגלבוע לא פעלה על סמך פרשנות לגיטימית של הוראות המכרז, אלא הסתמכה על הנחיה שניתנה לה בלבד, ושעשויה הייתה להיטיב עִמה לעומת מתמודדים אחרים, וחרף ההנחה כי ברק גלבוע פעלה בתום לב, אין הצדקה לאבחון מקרה זה כחריג להלכה שקבע ביהמ"ש לפיה כל ערבות המטיבה או מרעה פוסלת את ההצעה.

 
סיכום

ביהמ"ש מקבל את העתירה, פוסל את הצעתה של חברת ברק גלבוע, ומכריז על המסיע עפולה כזוכה במכרז להענקת שרותי הסעות חוגים ופעילויות ספורט בתחומי המועצה האזורית גלבוע.

בנוסף, פוסק ביהמ"ש, כי המועצה האזורית וחברת ברק גלבוע ישלמו הוצאות משפט ושכ"ט בסך 8,000 ₪.

ניתן ב- כ"ח כסלו תשע"ד, 01 דצמבר 2013

לאתר מועצה אזורית גלבוע

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: