הזמנת נציג היישוב במליאת המועצה לישיבות הועד המקומי


 

האם לנוכח לשונו של סעיף 104(ג) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח- 1958 חלה חובה להזמין את נציג היישוב במליאת המועצה האזורית לכל ישיבות הועד מקומי או רק לישיבות מסויימות ?

 

להלן חוות דעתנו:

 

1.      סעיף 104(ג) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח- 1958 (להלן: "הצו") קובע:

       "נציג האזור שבו מצוי היישוב במועצה אזורית יוזמן לישיבות הועד המקומי של אותו יישוב"

(ההדגשה הוספה)

 

2.      מלשון סעיף 104(ג) לא ברור האם חובת הזימון חלה על כל ישיבות הועד או רק על חלקן. לצורך מענה לשאלה זו יש לעשות מאמץ פרשני.

 

3.      כאשר המחוקק מבקש לחוקק או לתקן חקיקה ראשית, התיקון מלווה בדברי הסבר בהם מפרט המחוקק אילו מטרות אמור לשרת התיקון או החוק החדש, האם התיקון מטרתו להסיר ספקות או להבהיר חוסר בהירות, ומהו המצב המשפטי הנוכחי ומה יהיה המצב המשפטי לאחר התיקון או החקיקה. הואיל וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח- 1958 הינו במעמד של חקיקת משנה, תיקון הצו בשנת 2004 והוספת סעיף 104(ג) לצו לא לווה בדברי הסבר.

 

4.      נשיא ביהמ"ש העליון לשעבר השופט אהרון ברק, בספרו "פרשנות במשפט", כותב כי יש לפרש דבר חקיקה "פרשנות המגשימה בצורה הטובה ביותר את תכלית החקיקה". תכלית החקיקה הן המטרות, הערכים, המדיניות, הפונקציות החברתיות והאינטרסים אשר דבר חקיקה נועד להגשים.

 

5.      אחד המקורות החשובים מהם ניתן ללמוד על תכלית החקיקה ומטרותיה הוא דו"חות של ועדות ציבוריות, אשר נתבקשו לנתח את הדין הקיים על רקע המציאות הקיימת, ולהציע הצעות לשינויו. לא פעם נזקקו בתי המשפט בישראל, שעה שביקשו לעמוד על תכליתה של החקיקה, לעיון בדו"חות של ועדות ציבוריות ובחומר אחר שעמד לפני המחוקק. מתוך עיון בניתוחה של הועדה הציבורית עומד המחוקק על הבעיות והקשיים- החברתיים והמשפטיים- שגרם הדין הישן ועל הצורך בשינויו.

 

6.      סעיף 104(ג) הוסף לצו בשנת 2004, בעקבות מסקנות דו"ח ועדת אמרני, שעסקה במעמדו וסמכויותיו של הוועד המקומי ביישובים אשר בתחום מועצה אזורית, ובנושא מערכת יחסי הגומלין בין המועצה האזורית לבין הוועדים המקומיים ביישובים אשר בתחומה.

 

7.      וועדת אמרני סברה כי ראוי לקיים קשר שוטף בין נציג היישוב שנבחר למליאת המועצה לבין הוועד המקומי, אשר הוא הגוף המייצג את היישוב, וזאת בשתי דרכים: השתתפות הנציג או הנציגים כמשקיפים בישיבות הועד המקומי, ומתן דיווח שוטף של הנציג במליאה לחברי הועד על פעילותה של המועצה, בעיקר בנושאים הנוגעים ליישוב.

 

8.       סעיף 4 (ג) להמלצות דו"ח ועדת אמרני קבע, תחת הפרק "ייצוג ושיתוף התושבים" כי:

"נציג היישוב שנבחר ע"י התושבים כחבר במליאת המועצה ישתתף כמשקיף בישיבות הועד המקומי. הנציג יוזמן לישיבות הוועד ויעדכן את חברי הוועד בפעילותה של המועצה בנושאים הנוגעים ליישוב".

 

9.      בענייננו, המלצת ועדת אמרני התקבלה ע"י המחוקק ללא שינוי, ויש בכך כדי להצביע על כך שהתכלית שראתה הועדה בקיום קשר שוטף בין נציג היישוב במועצה לבין חברי הועד המקומי, כאותה התכלית שהמחוקק ראה ביסוד תיקון סעיף 104(ג). לו סבר המחוקק כי יש לקבל את המלצת ועדת אמרני בחלקה, ודאי היה מסייג את חובת הזימון לחלק מהישיבות.

 

10. פרשנות לפיה המחוקק ביקש למדר את נציג היישוב ולחסום בפניו השתתפות בחלק מישיבות הועד המקומי, אינה עולה בקנה אחד עם לשון הסעיף (ישיבות- לשון רבים) ועם המלצות דו"ח ועדת אמרני (קשר שוטף).

 

11. לפיכך, זימון נציג היישוב לכל ישיבות הוועד המקומי הינו בגדר חובה הנגזרת מתיקון הצו, וסעיף 104(ג) מתייחס לזימון נציג האזור לכל ישיבות הוועד המקומי ולא רק לישיבות מסוימות. מסקנה זו מבוססת על לשון סעיף 104(ג), ועל המלצות דו"ח ועדת אמרני כפי שבאו לידי ביטוי בתיקון סעיף 104(ג) לצו.

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: