החזרת ציוד האגודה בפירוק

תנופה קואופרטיב לעבודות עפר וכבישים בע""מ נ' ע. אבריאל החזקות בע''מ

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                          

תיק מספר 387/116/00

 

 

ב ע נ י ן :                                   פקודת האגודות השיתופיות

                                                           

                                                                                                - להלן: "הפקודה"

 

ו ב ע נ י ן :                                 תנופה קואופרטיב לעבודות עפר

                                                וכבישים בע"מ

                                                                                                - להלן: "האגודה"

 

ו ב ע נ י ן:                                  תנופה חברה לעבודות עפר וכבישים

                                                בע"מ ח.פ. 51-005991-8

                                                מרח' הרצל 57 חדרה

 

                                                                                                - להלן: "החברה"-

ו ב ע נ י ן :                                 כרמית דרגושנסקי, עו"ד

                                                בתפקידה כמפרקת תנופה קואופרטיב

                                                לעבודות עפר וכבישים בחדרה בע"מ

                                                מרח' הבונים 11 רמת גן

 

                                                                                                - להלן: "המפרקת"

                                               

                                                -           נ  ג  ד  -

 

                                                1.         ע. אבריאל החזקות בע"מ ח.פ.

                                                            51-2022356

                                                2.         עמי אבריאל  ת.ז. 06457148-2

                                                על ידי ב"כ חיים צדוק ושות' עורכי דין

                                                שמענם להמצאת כתבי בי-דין והוא:

                                                שד' רוטשילד 38 תל אביב 66883

                                                (להלן: "אביאל").

 

                                                                                                - להלן: המשיבים -

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

א.         ביום 12.2.2000 מיניתי את עו"ד כרמית דרגושנסקי כמפרקת באגודה. המפרקת החלה לפעול על פי הוראות סעיף 48(2) לפקודת האגודות השיתופיות  הקובע:

 

"פירוק העסקים יתנהל בפיקוחו היחיד של הרשם ולמרות כל דבר האמור בסעיף 46 הנוגע לזמן בו יינתן תוקף  לצו פירוק עסקים, תהא למפרק הסמכות לקנות חזקה מיד בכל הנכסים השייכים לאגודה בכל הפנקסים ושאר המסמכים השייכים לעסקיה לנהל  את עסקי האגודה בדרך שיש בה מן התועלת".

 

 

 

 

 

 

במסגרת זו נטלה המפרקת לידיה גם את ניהול החברה שהיא נכס השייך

לאגודה.

 

ביום 20.3.2000 פנתה אלי המפרקת בבקשה לאשר מכירת 3 כלים שבבעלות החברה מתוך מלאי של כ50- כלים, וזאת עקב מצבה הכלכלי הקשה של החברה ועקב חובות לגורמים רבים שבגינם הוטלו על נכסיה עיקולים רבים, בין היתר, על ידי שלטונות מס הכנסה ושלטונות מ.ע.מ. וכמו כן, עקב העובדה, שכנגד החברה נפתח תיק הוצאה לפועל על ידי עובדים שקיבלו

פסק דין כנגד החברה בגין אי תשלום שכרם.

           

אישרתי למפרקת בכפוף לאמור בסעיף 24 לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק) התשמ"ד1984- (להלן: "התקנות") למכור את שלושת הכלים בהיותם נכס מכביד.

 

על פי דיווחי המפרקת נמכר רק כלי אחד קטרפלר 950 משנת 1972, כשהתמורה עבורו בסך כ20- אלף ש"ח + מע"מ הועברה לבנק הפועלים שהחזיק בשיעבוד על הכלי. שאר הכלים לא נמכרו עקב פנייתם של המשיבים.

 

ג.          ביום 30.3.2000 קיימתי דיון בנוכחות הצדדים ובסופו קבלתי, בהסכמת הצדדים, את ההחלטה הבאה:

 

"בהסכמת הצדדים, מבלי שהסכמה זו תהווה הודאה כלשהי בטענות הצד השני הנני קובע כדלקמן:

 

1.         מתמנה בזאת רו"ח יהודה בר-לב לבדוק את עסקי האגודה והחברה מאז תחילת שנת 1997. רו"ח יהודה בר-לב יגיש את מסקנותיו לרשם ולצדדים וימומן ע"י החברה. כל צד יעביר לרו"ח יהודה בר-לב כל טענה או כל נושא לבדיקה. הצדדים יעמידו בפני רו"ח יהודה בר-לב כל מסמך וכל חומר שידרש.

 

2.         הנני ממנה בזאת כמנהל החברה את מר עמי אבריאל. מר עמי אבריאל, ידווח למפרקת מראש על כל פעולה טרם ביצועה. במקרה של אי הסכמה בין מר עמי אבריאל והמפרקת יועבר הנושא להכרעתי. למפרקת סמכות לבקר את כל פעילות המנהל בחברה.

 

3.         השומר על הציוד יהיה יששכר משאל, ולאחר שעות הפעילות בחברה במשרד יהיה במקום שומר לכל השעות שאין במקום פעילות.

 

4.         לגבי העובדת נעמי טפירו, מאחר ולמפרקת היו השגות לגבי נאמנותה לחברה ולאגודה הנני מעביר הנושא לבדיקתו והכרעתו של רו"ח יהודה בר-לב. במידה ורו"ח בר-לב יחליט להחזירה לעבודה, או לסייע לו בבדיקה כלשהי יהיה עליה לחתום מראש בפני עו"ד יצחק יונגר על הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת כי חל עליה איסור ליצור כל קשר או לדווח כל דיווח לעו"ד מנחם סגל בין בצורה ישירה ובין בצורה עקיפה, וכי חל עליה איסור להיות בקשר כלשהו עם עו"ד סגל".

 

ד.         למפרקת התברר כי בחול המועד פסח הוצאו כמעט כל הכלים מהחברה מבלי שידעה על כך ומבלי שהמשיב עמי אבריאל הודיע לה על הוצאת הכלים. לאור בקשת המפרקת בנושא הוצאת ציוד מהחברה קיבלתי ביום 4.5.2000 את  ההחלטה הבאה:

 

"בהתאם לסמכותי הקבועה בסעיף 49(1) לפקודת האגודות השיתופיות ותקנה 27 לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק) התשמ"ד1984- הנני מורה בזאת למשיבים תוך 24 שעות ממועד החלטתי לפעול כדלקמן:

 

1.         להחזיר למוסך תנופה חברה לעבודות עפר וכבישים בע"מ (להלן: "החברה") באזור התעשייה הצפוני של חדרה, את כל הציוד הכבד והמכונות וכל כלי או נכס אחר כלשהו (להלן: "הכלים") שהוצאו ממוסך החברה ולדווח לי תוך 24 שעות מיום קבלת החלטתי על החזרת הכלים.

 

2.         במידה והכלים או חלק מהם נמכרו, או הושכרו או הועברו לאחר להעביר למפרקת כל תמורה שהתקבלה או תתקבל עבור הכלים.

 

3.         הנני מורה למשיבים ליתן דו"ח בתצהיר לגבי הכלים, וביצוע כל עסקה ביחס לכלים עם צדדים שלישים.

 

4.         הנני מורה לחוקר שמונה רו"ח יהודה בר-לב לבדוק ולחקור את נושא הכלים, העסקאות שבוצעו בהם, ולדווח לי בדו"ח מיידי ודחוף על פעילות המשיבים בנושא כדי שאוכל לשקול הנושא בהתאם להוראות סעיף 49 (1) ו-(1) ו-(2).

 

5.         הנני מורה למשיבים ליתן תגובתם לבקשה תוך 6 ימים מהיום.

 

6.         הצדדים יגישו למזכירות ולצד שכנגד עיקרי טיעוניהם לפחות שלושה ימים לפני המועד שנקבע לדיון.

 

עיקרי הטיעון יכללו בצורה תמציתית את טענותיו של כל צד בנקודות הערעור ואת האסמכתאות שבדעתו להסתמך עליהן ליד כל החלטה בנפרד.

 

הייתה אסמכתה בפסק דין שלא פורסם מטעם בית המשפט או מטעם לשכת עורכי הדין תצורף לעיקרי הטיעון צילום מפסק הדין.

 

                        טענה שלא נטענה  בעיקרי הטיעון לא תשמע, אלא במקרים חריגים.

 

בעל דין שלא הגיש עיקרי טיעונו במועד הקבוע דינו כבעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לדיון.

 

7.         התיק ישמע בפניי יחד עם תיק 387/251/2000 ביום 14.5.2000.

 

 

ה.         לאחר שהוברר לי כי הכלים לא הוחזרו למוסך החברה קיבלתי ביום 24.5.2000 את ההחלטה הבאה:

 

"לאור החלטותי מיום 4.5.2000 ו14.5.2000- ובהתבסס על דו"ח רו"ח יום טוב בילו ממשרד רו"ח בר לב, מיום 15.5.2000, לפיו הוצאו כלים ממוסך החברה ללא אישור המפרקת ובניגוד להחלטותי טרם הוחזרו במלואם והעובדה כי טרם הובא הסכם בין הצדדים ו/או צד ג' לאישורי אשר עבר בדיקת המפרקת ואישורה, הריני מורה למשיבים כדלקמן:

 

1.         בהתאם להוראת סעיף 49 (1)(2) לפקודת האגודות השיתופיות, הנני נותן צו ביניים ומורה למשיבים להפקיד בקופת הפירוק את הסך של 110,000 ש"ח בתורת תמורה בגין הציוד שלא הוחזר למוסך החברה ולפיכך לא ניתן היה להשלים המכירה לצורך כיסוי הוצאות הפירוק בשלב זה, וזאת לאחר קיזוז 20,000 ש"ח שהופקדו כנגד שחרור שיעבוד בבנק הפועלים.

 

2.         הנני קובע דיון בצו ביניים זה והפיכתו לצו מוחלט בפניי במעמד הצדדים ביום 4.6.2000          בשעה 15.00. הצדדים יגישו למזכירות ולצד שכנגד עיקרי טיעוניהם לפחות שלושה ימים לפני המועד שנקבע לדיון.

 

עיקרי הטיעון יכללו בצורה תמציתית את טענותיו של כל צד בנקודות הערעור, את האסמכתאות שבדעתו להסתמך עליהן ליד כל החלטה בנפרד.

 

הייתה אסמכתה פסק דין שלא פורסם מטעם בית המשפט או מטעם לשכת עורכי הדין תצרף לעיקרי הטיעון צילום מפסק הדין.

 

                        טענה שלא נטענה בעיקרי הטיעון לא תשמע, אלא במקרים חריגים.

 

בעל דין שלא הגיש עיקרי טיעונו במועד הקבוע, דינו כבעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לדיון.

 

3.         לאור הודעת המפרקת לפיה בפגישה שהתקיימה ביום 22.5.2000 בין המשיב מר עמי אבריאל לבין נציג מנהל בנק הפועלים, מר חזי יעקב, דווח לאחרון כי היא הגורם לכך שלא מתבצעים תשלומים לבנק, הריני מורה למשיב מר עמי אבריאל שקיבל עליו את ניהול החברה בהתאם להחלטתי מיום 30.3.2000, ליתן דו"ח בתצהיר מדוע לא מתבצעים התשלומים לבנק הפועלים והיכן הופקדו הכספים שאמורים להתקבל משוכרי הנכסים שבבעלות האגודה.

 

4.         כן הנני מורה למשיבים לשתף פעולה עם המפרקת ולהופיע בפני מינהלת בנק הפועלים להסדרת החיובים הכספיים".

 

 

ו.          ביום 19.6.2000 קיימתי דיון בנוכחות הצדדים למעט מר עמי אבריאל שלא נכח במקום. בדיון זה נשמעה עדותם הראשית של 2 עדים מטעם המפרקת,  המשיבים ביקשו לדחות את חקירתם הנגדית לאחר שובו של עמי אבריאל מחו"ל. ביום 28.6.2000 הגישה המפרקת בקשה למתן הוראות בה טענה:

 

"א.       כי המשיב עמי אבריאל וחב' אבריאל אחזקות בע"מ (להלן: "חברת אבריאל") אינן חברות בקואופרטיב.

 

ב.         מסכת ההסכמים בין המשיב וחברת אבריאל לבין החברים הפורשים אינה חוקית ובניגוד להוראות הדין והתקנון, אין לה כל נפקות משפטית בכל הקשור והנוגע לקואופרטיב ולחברת תנופה בע"מ.

 

ג.         כי יש לאמץ את הממצאים כפי שעולה מדו"ח רו"ח בועז יפעת שמונה בהתאם להוראות סעיף 43 לפקודה ע"י רשם האגודות השיתופיות.

 

ד.         כי יש לאפשר למפרקת למנות רו"ח מטעמה לשם בדיקת החיובים הכספיים שבין המשיב וחברת, אבריאל לבין הקואופרטיב והחברה וזאת לאחר החלטה ביחס למעמדם בתיק הפירוק.

 

ה.         לחייב את המשיב וחברת אבריאל בסכום פיצוי לאקטיב הקואופרטיב בסך 110,000 ש"ח כאמור בבקשה שהוגשה ע"י המפרקת שהעתקה רצ"ב.

 

ו.          לבטל ההסכמות שניתנו במסגרת הדיון מיום 30.3.00 בפני רשם האגודות השיתופיות ולאור כך להורות כדלקמן:

 

            1.         ביטול מינויו של המשיב כמנהל החברה.

 

2.         ביטול הארכת מועד להגשת ערעור בתיק הפירוק ע"י המשיב וחברת אבריאל.

 

            3.         ביטול מינויו של רו"ח בר לב וחיוב החברה בשכרו".

 

 

 

 

 

 

 

לאור בקשה לדחייה של המשיבים קיבלתי ביום 10.7.2000 את ההחלטה הבאה:

 

 

            "זוהי בקשת דחייה שניה של המבקשים. המפרקת מתנגדת לכל עיכוב ומבקשת להכריע בסוגיות הבאות:

 

א.         חיוב המבקש בהפקדה מיידית של הסכום לאקטיב הקואופרטיב בסך 110,000 ש"ח (כאמור בהחלטה הקודמת של הרשם)

 

ב.         קביעת מועד דיון דחוף לשמיעת העדים.

 

ג.         מחיקה על הסף של בקשת המבקש לחקירת המפרקת.

 

ד.         מתן החלטה על סמך הסיכומים במעמד המבקש שכן עסקינן בשאלה משפטית שאין לצידה מחלוקת עובדתית וכאמור בהסכמים שצורפו לבקשת המפרקת מיום 28.6.2000.

 

ה.         ביטול הארכת מועד להגשת ערעור, יואר גם כי בקשה זו והחלטה בגינה, לא הובאו בפני המפרקת ורק לפני מספר ימים הובאו לעיונה".

 

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה הנני קובע כדלקמן:

 

א.         הנני קובע את התיק לשמיעת החקירה הנגדית של העדים צבי פלדמן ושלמה גונן, שהעידו בפני ביום 19.6.2000 ליום א' 16.7.2000 בשעה 16.00. המפרקת תוודא הופעתם לחקירה הנגדית ביום הנ"ל.

 

ב.         המבקשים יגישו סיכומיהם לא יאוחר מיום 19.7.2000.

 

ג.         לגבי הגשת הערעור על הפירוק: מאחר והסדרי הפשרה לא צלחו, יש לשמוע את הערעור בהקדם. לפיכך בדעתי להמליץ לממונה להגביל את המועד להגשת הערעור תוך 10 ימים מהיום.

 

ד.         על פי דיווחי החוקר רו"ח בר לב ולטענת המפרקת הכלים לא הוחזרו למוסך החברה. הנני מורה למבקשים להפקיד לאלתר בקופת הפירוק סך של 110,000 ש"ח כאמור  בהחלטתי מיום 24.5.2000. הכספים יוחזקו בנאמנות של המפרקת בקופת הפירוק עד לקבלת החלטה בנושא הוצאת הכלים."

 

ז.          ביום 16.7.2000 התקיים דיון בפניי בו נחקרו בחקירה נגדית העדים וכן עד נוסף שנתן תצהיר. לאחר מכן קצבתי למשיבים זמן להשיב על בקשות המפרקת ולגבי נושא החברות הוריתי לצדדים להשיב האם אכן בוצע הליך לפי סעיף 6 לתקנות האגודות השיתופיות חברות (התשל"ג1973-).

 

המשיבים הגיבו לבקשת המפרקת למתן הוראות בהעלאת טענה בדבר ההחלטה על עצם הפירוק, כשלטענתם, לא הייתה כל סיבה למתן צו הפירוק.

 

ח.         לא אתייחס בהחלטתי לסוגיה זו מאחר והיא תידון בפני הממונה על יחסי עבודה, שהוסמך על ידי שר העבודה והרווחה לשמוע ערעור על ההחלטה לעצם הפירוק. אך אציין, כי לאור דו"ח הועד הממונה ובקשתו לפרק האגודה ובעקבות חקירתו של רו"ח בועז יפעת והעובדה כי נותרו באגודה 2 חברים על פי קביעתו של עוזר הרשם מיום 21.12.98 ובשל מצבה הכספי הגרוע של האגודה, חובותיה וחובות החברה, מונה לאגודה מפרק. בנסיבות אלה אינני מבין כלל את תמיהתו של ב"כ המשיבים כשטען שלא ברור כלל מהו המניע העומד מאחורי ההליכים לפירוק האגודה.

 

טענתו של ב"כ המשיבים כי מר צבי פלדמן חבר רק ב17%- אינה מתיישבת עם הוראות הדין והוראות סעיף 16 לפקודה. המחאת הזכות של מר צבי פלדמן ליעקב חיון אין לה כל השפעה לעניינו. אם אכן ההמחאה בוצעה, הרי שכדי שחברותו של צבי פלדמן תפסק, על המפרקת שבאה במקום רשויות האגודה לאשר הפסקת חברות זו ומשלא נעשה כן הרי מר צבי פלדמן חבר באגודה.

 

לנושא הכנת דו"ח בר-לב, הדו"ח התבקש על ידי המשיבים, ובנושא זה  סוכם כי אם המשיבים חפצים בכך יוכלו להשלים הדו"ח על חשבונם. הנסיון לצפות את תוצאת החקירה שתביא לסתירת דו"ח יפעת נראה לי מוקדם מדי.

 

פרק נרחב בתגובת המשיבים הינו התייחסות לבקשת המפרקת למכירת הציוד. לטענת המשיבים המכירה לא התבצעה על פי הדין והחלטת הרשם ומטרתה הייתה  לכסות את ההוצאות המיותרות שגרמה המפרקת לחברה ולא לכך הסכים המשיב עמי אבריאל כשנתן הסכמתו למפרקת למכירת הציוד.

 

בפועל מתברר כי רק כי אחד נמכר  שתמורתו הייתה שחרור השעבוד שהוטל עליו. שאר הכלים לא נמכרו לאור פנייתם של המבקשים וההסכמה שהושגה כאמור בהחלטתי מיום 30.3.2000.

 

אינני מקבל את טענות המשיבים כי מצבה של החברה הינו טוב. על פי הראיות שצירפה המפרקת לבקשתה למתן הוראות מיום 28.6.2000 אכן מדובר במצב חמור של החברה. המשיבים לא הביאו כל ראיה לסתור מסמכים אלה למעט מכתב לא ברור של רו"ח לביא יואב רו"ח למפרקת. לפיכך, הנני דוחה את כל טענות המשיבים בנושא.

הסוגיה שבפניי שהיא:  האם אכן פעל המשיב עמי אבריאל בהתאם להחלטתי מיום 30.3.2000.

 

לטענת המשיב עמי אבריאל, הנתמכת בתצהירו, הציוד הוצא במטרה לסכל את ניסיונות המפרקת למכירת הציוד ללא אישור. לדבריו הציוד לא נמכר, שכן לא יכול היה להימכר ללא אישור הגורם המוסמך בחברה ובאגודה ואישור שכזה לא ניתן. ולכן פועל המשיב  להחזרת כל הציוד לחזקת החברה והאגודה.

 

טענה זו אינה מתיישבת עם העובדות והראיות. אישרתי המכירה של 3 כלים ביום 20.3.2000. מכירה אחת בוצעה באותה עת אבל בגלל שביתת משרדי הממשלה העסקה הושלמה רק בחודש אפריל וזאת תמורת הסרת שיעבוד. שאר החלטתי למכירת  2 כלים נוספים לא בוצעה.

 

מדוע אם כן היה צורך להוציא הציוד? מדוע לא פנה המשיב עמי אבריאל אלי בבקשה לעכב כל מכירת ציוד אם אכן חשש שהמפרקת מוכרת הציוד שלא כדין. מדובר בהפרה  בוטה של החלטתי.

 

י.          אינני מאמין לגרסתו של עמי אבריאל. גרסתו נסתרה על ידי העדים ששמעתי. אין לגרסתו כל שחר היות ומאז החלטותיי עבר זמן רב והציוד לא הוחזר.

 

העדים העידו במפורש כי הציוד נמכר ועדותם לא נסתרה בחקירתם הנגדית.

 

העד צבי פלדמן מסר בתצהירו:

 

"באותה תקופה רלוונטית מבצע יעקב חיון הסכמי מכירה ביחס לציוד וכל זאת למיטב ידיעתי ועל פי שיחות בהם נוכחתי בידיעתו המלאה ובהוראתו של מר עמי אבריאל, יעקב סיפר לי כי עמי אבריאל קיבל 150,000 ש"ח כחלק מהתמורה שנתקבלה ממכירת הציוד, וכן סך נוסך של 40,000 ש"ח שנמסרו לעמי במזומן וכנגד זה יעקב הפנה שיקים של אספלט דרום לחלוקה לנושים".

 

בחקירתו הנגדית מיום 16.7.00 אישר העד את האמור בעדותו עמוד 8 שורות 5-7. "לא שמעתי את עמי אבל הוא דיבר עם עמי במספר מקרים בנושא הסכם וחיפוש משקיע ובנושא של מכירת ציוד".

מחקירתו הנגדית עלה נושא חדש והוא תרומת רכב C.M.G          לישיבה בבני ברק.

 

ראה עמוד 7 לפרוטוקול שורות 13-15.

"יש C.M.G  שנתרם לישיבה בבני ברק. יעקב חיון אמר שזה באישור עמי אבריאל ולפני שתרמו עשו טסט והחליפו צמיגים"

 

ובעמוד 8 שורות 12 18 :

 

"בשבוע של חול המועד יעקב חיון אמר לי שבאישורו של עמי אבריאל בישיבה של הרב אברהם בבני ברק זה רכב C.M.G  משנת 1992 שמספרו 64-919-08. זה היה רכב צמוד אלי משך 4 שנים הרכב לא היה במצב של נסיעה לא היה לו טסט ולא היה לו ביטוח. סופר שהוא מקורב לבבא סלי וקונים לו גם ספר תורה וקונים לו ונותנים לו גם 80 אלף ש"ח".

 

בתצהירו של העד שלמה גונן נאמר:

 

סעיף 23: "בתאריך 21.4.2000 קיבלתי טלפון מיעקב לפיו נתבקשתי לבוא ולקחת ציוד ממוסך החברה"

 

סעיף 27 : "כשבוע עד 10 ימים לאחר מכן הייתי במוסך החברה שם ראיתי את יעקב חיון ונוכחתי בזמן בו בוצעו המכירות ראיתי שיעקב עושה הסכם עם בני מיעוטים, יעקב קיבל ע"ח, יעקב הצהיר שהוא מונה על ידי עמי לבצע את כל העסקאות הרכישה".

 

סעיף 28: "באחת משיחתנו יעקב סיפר לי ששילם לעמי אבריאל 150,000 ש"ח הכסף מהמכירות של הציוד".

 

בעדותו בפניי ביום 29.6.2000 אמר:

 

עמוד 6 שורות 17-18 "אני מחזיק בכלי הזה בערבון הכלי נמסר לי אישית".

עמוד 6 שורות 23-27 "בהתקהלות היתה מכירת חיסול היו הרבה אנשים שבאו להתענין בקניית כלים היו גם מובילים היו 2-3 כלים של המובילים דובר על מכירה, אבל לא ראיתי מכירה, בשבוע לאחר מכן הייתי במעמד של מכירה). ובחקירתו הנגדית מיום 16.7.2000.

 

 

 

 

עמוד 10 סעיף 6 "אני מחזיק אותו כערבות".

 

בתצהירו של העד משאל יששכר בסעיף 10 באמצע: "יעקב חיון ביקש ממני למסור לו את הטרנזיט שהייתה ברשותי וגם ביקש ממני להעמיס לו כמה כלים בטרנזיט אבא של יעקב חיון נכנס לטרנזיט ביקש ממני לנהוג עד לחבצלת השרון שם עצרנו במגרש החניה של הסופר מרקט שם ביקש ממני להשאיר את הטרנזיט אשר הייתה מלאה בכלי עבודה שלקחנו מהמוסך".

 

ובחקירתו הנגדית עמוד 10 פרוטוקול מיום 16.7.2000 שורה 26-27 : "ובמוצ"ש הודעתי על כך לעמי כל כלי שמכר חיון".

 

י"א.       העדים שהעידו בפניי ונחקרו על ידי הצדדים הינם עדים אמינים ואני מאמין לעדותם, מעדותם עולה כי המשיב עמי אבריאל באמצעות יעקב חיון מכר את הכלים וקיבל תמורתם. יתכן וחלק מהכלים הועבר למקום אחר או נמסר לרענון. אולם כפי שעולה מהעדויות הכלים נמכרו. גם הכלי שנמסר כעירבון לתשלום חוב המגיע לשלמה גונן (העד) לא הוצא מהמקום לרענון או כדי להעלימו מהמפרקת, אלא כעירבון לחוב אותו חייבת החברה וחברה נוספת השייכת למשיב עמי אבריאל. בכך יש הפרה של הוראות הדין והעדפת נושים.

 

ב"כ המבקשים לא טרח להסביר את נושא השארת הטרנזיט עם הציוד במגרש של הסופר מרקט. נושא זה מעלה חשש שאכן גם טרנזיט זה על ציודו הוצא מהחברה.

 

חמור ביותר הוא נושא תרומתו של רכב ה-C.M.G            מספר רישוי 64-919-08 שנתרם לישיבה בבני ברק. מדובר ברכוש השייך לחברה שהיה אמור לשמש לכיסוי חובות החברה, בהסדר הנושים, ונתרם בניגוד לכל דין לישיבה. יש בכך משום הברחת רכוש מהנושים.

 

בנסיבות אלה עולה תמונה ברורה כי המשיב עמי אבריאל פעל בניגוד להחלטתי מיום 30.3.2000 כשקבעתי:

 

"הנני ממנה בזאת כמנהל החברה את עמי אבריאל, מר אבריאל ידווח למפרקת מראש על כל פעולה טרם ביצועה, ובמקרה של אי הסכמה בין עמי אבריאל והמפרקת יועבר הנושא להכרעתי".

 

י"ב.       מר עמי אבריאל הפר את האמון שניתן לו כאשר מונה למנהל החברה ועשה בחברה כבתוך שלו מבלי לדווח למפרקת ומבלי לפנות אלי כאשר לדבריו חשש שהמפרקת מנסה למכור ציוד.

 

מסירת כלי כעירבון לנושה של החברה וחברה נוספת בבעלות המשיב עמי אבריאל, מכירת הציוד כפי שעולה מעדויות העדים ומסירת רכב C.M,G מתנה לישיבה למרות שהינו בבעלות החברה ואמור היה לשמש להחזרת החובות לנושים הינם מעשים חמורים ומן הראוי שיבדקו ויחקרו על ידי המשטרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

הנני מורה בזאת למפרקת להעביר תלונה בנושא למשטרה, בצירוף החלטתי והעדויות שנגבו.

 

בנסיבות אלה אין מר עמי אבריאל ראוי לאימון שנתתי בו והנני מבטל את מינויו כמנהל החברה. החברה תנוהל על ידי המפרקת שתוכל אם תרצה בכך לשתף בניהול את מר צבי פלדמן.

 

החלטתי זו תעמוד בעינה עד אשר יוחזר לחברה כל הציוד לרבות כלי העבודה שנלקחו. היה ויוחזר הציוד בשלמותו ואקבל על כך דיווח של המפרקת, יישקל הנושא שנית.

 

י"ג.       בנושא חברותו של עמי אבריאל בחברה, המליץ החוקר מר זרח יהב בחקירתו בסעיף 2 "לדחות את טענת המלין ולקבוע כי מר עמי אבריאל חבר באגודה מכוח התנהגות". מנהל יחידת הפיקוח ועוזר הרשם בהחלטתו מיום 21.12.98 קבע בסעיף 7 ב': "אין מנוס אלא לקבוע כי מר עמי אבריאל הוא חבר באגודה מכוח התנהגות וזאת בהתאם להוראות תקנה 2א לתקנות החברות".

 

מדובר בהליך שנעשה לאור בקשה למינוי ועד ממונה, אשר בעקבותיה מונה חוקר לבדוק את נושא מינוי ועד ממונה תוך כדי בדיקת הרכבה ודרכי עבודתה של האגודה. מדובר אומנם בחקירה לפי סעיף 43 אולם לא נתקיים  הליך של תיקון פנקס החברים, על פי סעיף 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג1973-.

 

בנושא זה אין עוזר הרשם מוסמך לצוות על תיקון פנקס החברים, סמכות זו הינה של הרשם.

 

אולם מאחר ונושא זה עלה בבקשה למתן הוראות, הריני מורה לב"כ עמי אבריאל להגיב על בקשת המפרקת בנושאים הבאים:

 

א.         האם המשיב עמי אבריאל וחברת אבריאל אחזקות בע"מ הינם חברים באגודה.

 

ב.         קביעת תוקפם וחוקיותם של ההסכמים בין המשיב עמי אבריאל וחברת אבריאל אחזקות בע"מ ובין החברים הפורשים, האגודה וחברות תנופה בע"מ.

 

המשיבים ישיבו על טענת המפרקת בנושא תוך 30 ימים מיום שהחלטתי זו תגיע לידיהם. לאחר קבלת תגובתם אתן החלטתי בנושא.

 

י"ד.       לגבי בקשת המפרקת למנות רו"ח מטעמה לשם בדיקת החיובים הכספיים שבין המשיב וחברת אבריאל אחזקות בע"מ, לבין האגודה והחברה, אתן החלטתי בנושא לאחר שידון הערעור על צו הפירוק אם אכן יוגש.

 

 

 

 

 

 

ט"ו.       מאחר ועל פי העדויות שבפניי טרם הוחזר הציוד הנני שב ומורה למשיבים על הפקדת סך 110,000 ש"ח כאמור בהחלטותיי מימים 24.5.2000 ו10.7.2000- בקופת הפירוק. בכספים אלה לא יעשה שימוש אלא אם לא יוחזר הציוד בשלמותו כולל כלי העבודה לידי החברה, תוך 30 ימים מיום החלטתי זו.

 

 

ט"ז.      לגבי הבקשה לאורכה להגשת הערעור על הפירוק אינני הגורם המוסמך. על כך ניתנה כבר החלטתו של הממונה על יחסי עבודה.

 

 

אורי זליגמן 54678313-/

ניתן היום 24.7.2000      

אורי זליגמן, עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: