החלטה למינוי וועד ממונה

מלילות – מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ

 

בעניין: מלילות – מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ

                                                                                               (להלן – "האגודה")

 

ובעניין: כהונת הוועד הממונה

 

הצדדים:

 

 1. דוד אברהם
 2. אילנית גרביאן
 3. מרדכי בנימין זאדה
 4. נחום דוידיאן
 5. גרשון צברי
 6. רונן מקטובי
 7. אלי יריב
 8. אליאב כלילי
 9. פינחס כהני
 10. אברהם פרחה
 11. יוחאי חלילי
 12. אורן חנניה
 13. הדסה ישורון

 

ע"י ב"כ עוה"ד אייל גזית

חיימסון סודאי ושות' – משרד עו"ד ונוטריון

מרחוב הארבעה 26, תל-אביב

טל. 03-5621507   ;   פקס. 03-5611452

דוא"ל: office@hs-law.co.il

המבקשים

 

-  נ  ג  ד  -

 

 

מלילות - מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ

  ע"י ב"כ עוה"ד ליאת קינן

קנולר ושות', משרד עו"ד

    מרחוב לינקולן 20, תל אביב

טל.  03-7611611 ;   פקס. 03-7611655

דוא"ל: office@ek-lawyers.com

המשיבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          החלטה:

 1. בהחלטתי מיום 18.4.19, קבעתי, בין היתר, כי לקראת  תום תקופת כהונתו של הוועד הממונה הנוכחי,  תכונס אסיפה כללית שעל סדר יומה בחירת מועמדים לחברות בוועד הממונה מבין חברי  האגודה וכי ארבעה מבין ששת  המועמדים אשר יזכו במספר הקולות הגבוה ביותר ימונו על ידי לוועד הממונה.
 2. החלטה זו באה בהמשך למספר החלטות קודמות שניתנו בעקבות ממצאי דו"ח חקירה שנערכה באגודה על ידי רו"ח יהודה בר-לב בשלהי שנת 2016. בחקירה זו נמצאו אי-סדרים כספיים בחשבונות האגודה שהעלו חשד לכאורה למעשים פליליים מצד גורמים בהנהלתה הקודמת של האגודה. ממצאים אלה העמיקו  את  הקרע החברתי בתוך המושב בין קבוצת החברים הנמנית על משפחתם ותומכיהם של אותם  גורמים בהנהלה הקודמת ובין קבוצה אחרת של חברים במושב שדרשו  לבדוק את  התנהלותה, ובעקבות החשדות שהתגלו בחקירה - לנקוט בהליכים פליליים ואזרחיים נגד האחראים למעשים. בעקבות  המצב החברתי הקשה באגודה מחד, והצורך למצות את  ההליכים המשפטיים בעקבות ממצאי החקירה מאידך, החלטתי ביום 6.2.17 על מינוי ועד ממונה. הוועד הממונה הורכב מארבעה נציגים שנבחרו  מקרב  חברי  האגודה וכן יו"ר  חיצוני שהופקד על הטיפול בנושאים הקשורים לחקירה באופן  בלעדי, ללא מעורבותם של שאר חברי הוועד הממונה מבין חברי האגודה, על מנת  להבטיח את מיצוים של הליכים אלה. 
 3. ביום 30.9.2018 התקבל במשרדי מכתב מאת שלושת חברי האגודה מבין ארבעת נציגי החברים בוועד הממונה, אשר ביקשו להמשיך את כהונת הוועד הממונה ולא לערוך בחירות בשלב זה. בקשה זו באה, על רקע טענתם שהעילות בגינן מונה הוועד הממונה עדיין עומדות בעינן.
 4. במקביל התארגנה במושב גם יוזמה נגדית להחתמת חברים באגודה על עצומה שבה התבקשתי, בין היתר, להפסיק את מינויו של היו"ר החיצוני לוועד הממונה ולהורות  על עריכת בחירות  לוועד האגודה.
 5. בעקבות פניות אלה ודיון שקיימתי בהשתתפות חברי הוועד הממונה והמפקח האזורי האחראי על האגודה במשרדי, החלטתי ביום 28.10.19, כי כל עוד לא בוררו החשדות בנוגע לכספים החסרים בקופת האגודה ועל מנת להבטיח כי הם  ימוצו עד תומם, יש עדיין צורך בוועד הנהלה ממונה, שבצד 4 חברי האגודה הנבחרים יכלול גם חבר חיצוני שלו תהיה סמכות בלעדית בקשר לניהול הליכי בירור אלה. 
 6. בצד זאת נעניתי לבקשה שהועלתה בעצומה שהופנתה אלי מאת  חברים אחרים באגודה, אשר ביקשו כי החבר החיצוני לא ישמש כיו"ר ועד ההנהלה. בהתאם לכך, קבעתי  באותה החלטה כי אין מניעה שהניהול השוטף של המושב, להבדיל מפרשת הכספים החסרים, יבוצע ויונהג על ידי חברי האגודה הנבחרים אשר מכהנים בוועד הממונה.
 7. בהתאם לכך קבעתי באותה החלטה מיום 28.10.18, כי היו"ר החיצוני של  הוועד הממונה החיצוני יעבור לכהן כחבר ועד מן השורה אך בידיו תיוותר הסמכות הבלעדית לטפל בהליכים שנפתחו בעקבות ממצאי החקירה  בתחום הפלילי ובתחום האזרחי. במקביל לכך גם קבעתי כי במקומו ימונה ליו"ר הוועד הממונה אחד מחברי האגודה המכהנים בוועד, שייבחר על ידי חבריו.
 8. כאמור לעיל, בהחלטה נוספת מיום 18.4.19, שניתנה לקראת תום תקופת כהונתו של הוועד הממונה הנוכחי, הוריתי לכנס אסיפה כללית שעל סדר יומה בחירת מועמדים לחברות בוועד הממונה מבין חברי  האגודה וכי ארבעה מבין ששת  המועמדים אשר יזכו במספר הקולות הגבוה ביותר ימונו על ידי לוועד הממונה.
 9. בהמשך להחלטה זו התקיימה ביום 12.5.19, אסיפה כללית של חברי האגודה לצורך בחירת המועמדים מביניהם לכהונה בוועד הממונה. מספר הקולות להם זכה כל אחד מבין ששת המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר בבחירות אלה היה כדלקמן: רפי גרוסי - 13 קולות, ירמי חדרי - 10 קולות, יואב קלימיאן – 9 קולות, דביר יצחקי – 8 קולות, ואליאב חלילי ופנחס כהני – 6 קולות כל אחד.
 10. ביום 13.5.19, פנה עו"ד סודאי בשם שלושה  עשר חברים באגודה בבקשה לבטל את מינוי הוועד הממונה ולהורות כי רשימת המועמדים החדשה שנבחרה (חמשת החברים הראשונים תשמש כוועד הנבחר באגודה. לחילופין ביקשו ששת החברים הנ"ל, בהמשך להסכמה שהושגה בינם לבין האגודה במסגרת  מחיקת הערעור שהוגש מטעמם  בעמ"נ 43820-12-18 בביהמ"ש המחוזי בירושלים, כי תינתן להם אפשרות להציג מתווה אלטרנטיבי, המאפשר למצות את ההליכים, האזרחיים והפליליים שנפתחו בעקבות דו"ח החקירה, ולפקח עליהם גם במסגרת של ועד נבחר.
 11. האגודה הודיעה על התנגדותה לבקשה זו במכתב שנשלח מאת ב"כ, עו"ד ליאת  קינן, ביום 16.5.19. לטענתה, הטענה שעולה מפניית  החברים הנ"ל, כאילו הרציונל  היחידי  בהארכת כהונת הוועד  הממונה על  ידי היה הסיכון שבסיכול הליכי הבירור שנקטה האגודה, אינה מתיישבת עם החלטתי שממנה עולה כי היא נשענת על שלושה אדנים: האחד,  פיקוח נטול פניות על הליכי הבירור,  הפלילי והאזרחי; השני,  המצב  החברתי באגודה; והשלישי, השאיפה להקטנת הפגיעה  בזכותם של חברי האגודה לבחור  בעצמם את  הנהלת האגודה. לטענתה, ההחלטה מאזנת ונותנת מענה ראוי  לכל אחד משלושת אדנים אלה  ולפיכך, אין מקום לשנותה.
 12. בעקבות חילופי טענות אלה ניתנה על ידי  ביום  21.5.19, החלטה  בה התבקש ב"כ המבקשים להבהיר את הצעתו למתווה חליפי שיבטיח פיקוח על הליכי התביעה האזרחית וההליך הפלילי, לרבות  פירוט המנגנון המוצע על  ידיו והסמכות  או הדין מכוחם הוא אמור  לפעול.
 13. בהבהרה שהועברה מטעם המבקשים ביום 26.5.19, הציע בא כוחם  לענין התביעה האזרחית שתי חלופות פיקוח: האחת, לחייב את חברי הוועד  הנבחר  להמשיך לנהל ולממן את הליכי התביעה האזרחית בבית המשפט השלום בבאר שבע ולקבוע כי כל הסדר או פשרה בתיק יותנה בקבלת אישור מראש מרשם האגודות השיתופיות.  לטענת המבקשים, הבסיס החוקי להטלת חובה זו הוא הסמכות הנתונה לרשם  לבטל את כהונת הוועד הממונה אשר טומנת בחובה גם את הסמכות להתנות את הביטול בתנאים  שונים, תוך קביעת הסדרים שיחולו על הוועד הנבחר. 
 14. הצעה זו לוקה בשניים. ראשית, אין די בחיוב טכני של הוועד לנהל את התביעה ולממן אותה, כאשר לא ניתן להבטיח שמי שמנהל את התביעה גם יעשה זאת באופן המכוון למצות את התביעה ולזכות בה, כפי שראוי שייעשה. שנית, הסמכות לבטל מינוי של ועד ממונה, שמכוחה מציעים המבקשים להטיל את החיוב הנ"ל, אינה עומדת  בפני עצמה אלא נובעת מהסמכות  שניתנה לרשם למנות ועד ממונה. סמכות  זו, על כל הסמכויות הנגזרות ממנה, מתקיימת רק כאשר  מדובר בוועד ממונה, אך לא כאשר הוועד הינו ועד נבחר. לאור זאת  ומאחר שהמתווה המוצע על  ידי המבקשים הינו  לוועד נבחר ולא ועד ממונה, לא ניתן למצוא תימוכין בדין לחיוב אותו מציעים  המבקשים  להטיל במסגרת מתווה זה.
 15. חלופה נוספת שהוצעה על ידי המבקשים  היא שהנציג החיצוני  בוועד הממונה ימונה  ככונס נכסים אשר יוסמך לנהל  את התביעה מטעם התובעת ולאשר  הסדר או פשרה במקרה הצורך. לטענת המבקשים, הסמכות למנות כונס נכסים כזה נתונה לביהמ"ש הדן בהליך האזרחי, מכח תקנה 387ב' לתקנות סדר הדין  האזרחי, התשמ"ד-1984.
 16. עיון בלשונה של התקנה עליה רוצים  המבקשים לסמוך את הצעתם למנות כונס  נכסים על זכות התביעה של האגודה, מעלה כי האפשרות למנות כונס נכסים מכח התקנה קיימת רק ביחס  לנכס של  הנתבע-המשיב בתביעה, ולא לנכס של התובע:
  1.  
 17. הנה כי כן, גם מלשונה של תקנה זו עולה הכלל כי ניתן למנות כונס על נכסים של חייב או נתבע בלבד (="המשיב" בלשונה של התקנה), אך לא ניתן למנות כונס על נכסיו של התובע או הזוכה. לפיכך, במקרה זה בו האגודה הינה התובעת, ולא הנתבעת, בהליך המשפטי האזרחי המתנהל  בבית משפט השלום בבאר שבע אליו מתייחס המתווה המוצע, לא ניתן לקבל  גם חלופה זו, שאותה מציעים המבקשים לענין ההליך האזרחי.
 18. באשר להליך הפלילי, טוענים  המבקשים כי "אין  כל צורך  לפקח על הליכי הערר הנ"ל, שכן ההחלטה לגבי הערר נתונה למשטרה (לגוף אשר החליט לסגור את התלונה), ... ומאחר והליכי הערר הינם חיצוניים, בלתי תלויים, נתונים בידי גופי החקירה, ולכן  אין כל צורך לקיים הליך פיקוח  נוסף על הליכי הערר, על  ידי הרשם".
 19. אכן, בהתאם לסעיף 59  לחוק סדר  הדין  הפלילי  [נוסח משולב] תשמ"ב-1982 (להלן – "החסד"פ"), חקירת תלונה פלילית על ידי המשטרה אינה מותנית או תלויה דווקא בקיומם של תלונה או של  מתלונן. לפיכך, ניתן לכאורה לטעון, כפי שטוענים המבקשים, כי אין מניעה למצות את ההליכים הפליליים גם אם הוועד הנבחר יחליט למשוך את התלונה שהוגשה למשטרה בעקבות דו'ח החקירה. עם זאת, אין מקום לטענה זו בנסיבות מקרה זה, שבו בשלב הנוכחי מותנה מיצוי ההליך הפלילי בקיומו של  הערר מטעם  האגודה על החלטת המשטרה לסגור תיק התלונה.

בנסיבות אלה ובניגודלטענת המבקשים, ניתן עקרונית לסכל את מיצוי ההליכים הפליליים ואת הערר שהוגש מטעם האגודה בעצת יועציה המשפטיים, באמצעות משיכת הערר אוביטולו.

 1. לאור האמור, לא מצאתי מקום לאמץ את המתווה אשר הוצע על ידי המבקשים, מאחר  שאין  בו כדי להבטיח כי ההליכים המשפטיים, במישור האזרחי ובמישור הפלילי, ימשיכו  להתנהל באופן נטול  פניות וללא חשש כי מי מחברי הוועד הנבחר יפעל לסגירתם ולסיכולם. 
 2. בהקשר זה יש לשוב ולהדגיש כי הצורך להבטיח את מיצוי ההליכים המשפטיים הנ"ל, אינו נובע רק מהשאיפה לעשיית צדק ולהשיב לאגודה את הכספים שנעלמו מקופתה, שהינה חשובה ובעלת משקל רב כשלעצמה, אלא  גם מהדרישה החיונית להמשך קיומה התקין של האגודה, לאחות את הקרע העמוק שנפער ברקמה החברתית של הקהילה במושב ואת השבר והתחושות הקשות שנוצרו במערכת היחסים של הקבוצות המרכיבות אותה, בעקבות היעלמות הכספים מקופת האגודה וממצאי דו'ח  החקירה.
 3. דרישה נוספת של המבקשים היא "לבטל את המשך כהונתו  של הוועד הממונה,  ולהורות כי 5 המומלצים הראשונים שנבחרו, ביום 12.5.19, על ידי האסיפה הכללית במושב מלילות, על פי החלטת הרשם מיום 18.4.19, ישמש כוועד ממונה נבחר" (הדגשה במקור).
 4. בהקשר זה יש לציין כי בהחלטתי מיום 18.4.19, הוריתי  על  כינוס אסיפה  כללית  שעל סדר יומה  בחירת  שישה מומלצים מבין חברי  האגודה שמביניהם ימונו  על ידי ארבעה חברים  לוועד הממונה". בהתאם  לכך, הבוחרים והמתמודדים בבחירות שנערכו באגודה ביום 12.5.19, עשו זאת בידיעה שהם מתמודדים על ארבעה מקומות בלבד ובהתאם לידיעה זו חישבו את סיכוייהם והכריעו אם להתמודד או לא. בנסיבות אלה, דרישתם של המבקשים, שעליהם נמנים גם שני המתמודדים שקיבלו את מספר הקולות הנמוך ביותר מבין ששת  המועמדים, להגדיל את מספר  הנציגים בוועד מ-4 ל-5, מהווה נסיון לשנות  בדיעבד את כללי המשחק ויש לדחותה.
 5. כאמור  בהחלטתי הקודמת,  מיום 18.4.19, מתוך שאיפה להקטין את הפגיעה בזכות הניהול העצמי של חברי האגודה וזכותם לבחור בעצמם  את  הנהלת האגודה, קבעתי באותה החלטה הרכב המבטיח לנציגים הנבחרים מקרב חברי האגודה רוב מכריע  של 80%,  וגם את  הזכות  לבחור מביניהם את יושב ראש הוועד.
 6. רוב זה, בצירוף הקביעה שקולו של הנציג החיצוני לא יוכל לשמש כקול המכריע במחלוקות בין הנציגים שנבחרו  מקרב חברי האגודה, מבטיח לחברי האגודה שליטה מוחלטת בניהולה.
 7. שליטה זו מביאה את זכותם של חברי האגודה, לנהל בעצמם את האגודה ולבחור את נציגיהם להנהלתה, לידי ביטוי מלא, שהמגבלה המעשית היחידה המוטלת עליו היא חסימת יכולתם להתערב בהליכים המשפטיים שנפתחו  בעקבות החקירה ולסכל אותם.
 8. בנסיבות אלה, התנגדותם העזה של המבקשים למסגרת שנקבעה ודרישתם לפטר את הנציג החיצוני בוועד הממונה אומרת דרשני ולא מצאתי מקום לקבלה.
 9. אשר על כן, בהמשך להחלטתי מיום 18.4.19, ולאור תוצאות הבחירות שנערכו באגודה בעקבותיה, ביום 12.5.19, החלטתי למנות לוועד האגודה את ארבעת  המועמדים  שזכו למספר הקולות הגבוה ביותר מבין ששת  המועמדים  בבחירות, בצירוף נציג חיצוני .
 10. בהתאם לכך, אני ממנה  לוועד הממונה של האגודה את ה"ה  רפי גרוסי, ירמי חדרי, יואב קלימיאן ודביר יצחקי, שנבחרו מבין חברי האגודה. אל החברים  האמורים יצורף  נציג חיצוני, מר מאור מויאל, שבידיו תהיה סמכות בלעדית להחליט ולטפל בהליכים שנפתחו בעקבות ממצאי החקירה, בתחום הפלילי ובתחום האזרחי. הנציג החיצוני לא יוכל לשמש כקול המכריע במחלוקות בין הנציגים שנבחרו  מקרב חברי האגודה.
 11. יו"ר הוועד הממונה ימונה על ידי מבין חברי האגודה החברים בוועד הממונה ובהתאם להמלצתם. המלצה זו תוגש לי בתוך שבועיים ממועד החלטתי זו. אם וככל שיהיו חילוקי דעות ביניהם בקשר למועמד המומלץ, ההמלצה עליו תתקבל בהצבעה וברוב דעות.

 

                                                                                                              מירון הכהן, עו"ד

                                                                                                        רשם האגודות השיתופיות

 

כ' סיון תשע"ט, 23 יוני  2019

המזכירות תעביר החלטתי זו לוועד הממונה ולאגודה                                  

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: