הרצאתו של עו"ד מימוני- זהות ועדים בקיבוץ


 

תיקון 2007 לצו המועצות האזוריות והשפעתו על זהות חברי הועד המקומי

רקע:

הוועד המקומי ("הוועד") מהווה מרכיב מהשלטון המקומי הדו-רובדי כאשר במדרג הסמכויות, המועצה האזורית הינה בעלת הסמכות העליונה ואף מרכיבה את הרובד העליון בשלטון המקומי.

הוועד המקומי נבחר לתקופה של חמש שנים ובסמכותו ניהול ענייניו המוניציפאליים של היישוב. תקופה זו הינה מקבילה לתקופה בה מכהנת המועצה האזורית.

הוועד יונק סמכויותיו מהמועצה האזורית בלבד, ולתושבים אין יכולת השפעה בעניינים אותם מנהל הוועד, אלא בעת קיום הבחירות, מדי 5 שנים, וזאת על אף שהוועד נבחר על ידי התושבים.

סעיף 91 לצו המועצות האזוריות קובע כי שמכהנים בישוב שיתופי, במועד פלוני, כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית, יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב.

במציאות שנוצרה, עם הצטרפותם של תושבים שאינם חברי האגודה החקלאית ליישוב, התעורר הצורך ליצור מנגנון אשר יאזן בין זכויות כלל התושבים- תושבי שכונות ההרחבה שאינם חברי האגודה השיתופית לבין תושבי היישוב הישן-חברי האגודה החקלאית.

צו המועצות האזוריות תוקן ביחס לקיבוצים בשנת 2007 לאור הבעייתיות הקיימת וניסיון הקיבוצים להביא לידי "מהפיכה" בנושא הבחירות בקיבוצים.

 

המסגרת הנורמטיבית החלה על בחירות לוועד המקומי של יישוב שיתופי מסוג "קיבוץ" קבועה בסעיפים 91, 91א, 91ב לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958:

 

91.(א)  כפוף לאמור בסעיפים 91א ו-91ב, מי שמכהנים בישוב שיתופי, במועד פלוני, כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית של הישוב (להלן - האגודה השיתופית), יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב.

(ב) חדל ישוב להיות שיתופי, תמנה המועצה ועד מקומי בדרך האמורה בסעיף 92 ורואים ועד זה כועד ראשון שמונה על פי הסעיף האמור.

(א) כפוף לאמור בסעיפים 91א ו-91ב, מי שמכהנים בישוב שיתופי, במועד פלוני, כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית של הישוב (להלן - האגודה השיתופית), יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב.

91א.   (א)מי שרשום בפנקס הבוחרים (להלן - בוחר) של ישוב שיתופי והוא אינו חבר האגודה השיתופית, רשאי לבקש מהשר, לא יאוחר מהיום ה- 64 שלפני יום הבחירות, להורות כי לועד המקומי של הישוב ייבחרו נוסף על חברי ועד הנהלת האגודה, גם נציגים של בעלי זכות בחירה בישוב שאינם חברים באגודה השיתופית.

 (ב)(בוטל).

(ג)(בוטל).

(ד)כפוף לאמור בסעיף 91ב, מצא השר כי בישוב שיתופי שלגביו הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), מספר הבוחרים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא 10% לפחות ממספר הבוחרים בישוב, יורה כי בנוסף לחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית האמור בסעיף 91, ייבחרו גם נציגים של הבוחרים באותו ישוב שאינם חברי האגודה השיתופית (להלן - נציגות).

(ד1)    ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה יורה השר כאמור אם הוגשה הבקשה על ידי 10% מבין הבוחרים הרשומים ביישוב ומספר הבוחרים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא 30% לפחות ממספר הבוחרים ביישוב.

(ה)מספר הנציגים שיעמדו לבחירה בישוב שיתופי כאמור, יהיה המספר השלם המתקבל מהכפלת מספר חברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית באותה שעה, במנה המתקבלת מחלוקת מספר הבוחרים שאינם חברים באגודה השיתופית, במספר הבוחרים החברים באגודה השיתופית, ובלבד שיהיה נציג אחד לפחות.

(ה1)(בוטל).

(ו)(בוטל).

 

91ב.   על אף האמור בסעיפים 91(א) ו-91א(ד), יורה השר לקיים בחירות לועד מקומי של ישוב שיתופי, בדרך האמורה בפרק זה לגבי ישוב שאינו שיתופי, בכל אחד ממקרים אלה:

מספר הבוחרים בישוב שאינם חברי האגודה השיתופית עלה על מספר הבוחרים חברי האגודה;

על פי בקשה של 20% מבין הבוחרים של הישוב שהוגשה לשר לא יאוחר מהיום ה- 64 שלפני יום הבחירות;

ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה – על פי בקשה של 50% מהבוחרים של היישוב שהוגשה לשר כאמור בפסקה (2);

 

 

כפי שניתן ללמוד מתוך סעיפי החוק שצוטטו לעיל, תיקון 2007 לצו המועצות שינה את מנגנון קביעת זהות חברי הועד המקומי ביישוב שיתופי מסוג קיבוץ באופן הבא, כפי שיפורט בטבלה שלהלן:

 

 

 

זהות ועדים –ס' 91

 

פיצול ועדים- צירוף נציגות לוועד מקומי ס' 91 א'

קיום בחירות ס' 91 ב'

לפני תיקון 2007

מי שמכהנים בישוב ביישוב שיתופי כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות של הישוב, יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב, בכפוף לסע' 91 א' ו-91 ב' מלבד קיבוץ או קבוצה אשר בהם תמיד תתקיים זהות ועדים.

 

ביישוב שיתופי, מי שאינו חבר האגודה השיתופית, אך הינו בוחר- רשאי לבקש משר הפנים, עד 64 יום לפני הבחירות, להורות, כי לוועד המקומי של היישוב ייבחרו גם נציגים של בעלי זכות בחירה ביישוב ושאינם חברים באגודה השיתופית.

 

באם הוגשה בקשה כאמור לעיל- באם מספר הבוחרים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא 10% לפחות ממספר הבוחרים בישוב, יורה שר הפנים כי בנוסף לחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית האמור בסעיף 91, ייבחרו גם נציגים של הבוחרים באותו ישוב שאינם חברי האגודה השיתופית

האמור לא חל לגבי קיבוץ

 

יורה שר הפנים לקיים בחירות לוועד מקומי של ישוב שיתופי, לגבי ישוב שאינו שיתופי, כאשר:

(1)  מספר הבוחרים בישוב שאינם חברי האגודה השיתופית עלה על מספר הבוחרים חברי האגודה;

(2)  על פי בקשה של 20% מבין הבוחרים של הישוב שהוגשה לשר לא יאוחר מהיום ה64- שלפני יום הבחירות.

האמור לא חל לגבי קיבוץ

אחרי תיקון 2007

מי שמכהנים בישוב ביישוב שיתופי בכלל ובקיבוץ בפרט, כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית של הישוב, יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב, בכפוף לסע' 91 א' ו-91 ב' לרבות לגבי קיבוץ או קבוצה.

 

הוסף- ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה יורה שר הפנים כאמור, אם הוגשה הבקשה על ידי 10% מבין הבוחרים הרשומים ביישוב ומספר הבוחרים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא 30% לפחות ממספר הבוחרים ביישוב.

הוסף- (3) ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה – על פי בקשה של 50% מהבוחרים של היישוב שהוגשה לשר הפנים.

 

   

על אף השינויים שהכירו בזכותם של תושבי היישוב להגיש רשימת מועמדים מטעמם לבחירות לוועד המקומי ולבחור נציגים מתוכם, מנתונים שהתקבלו מעו"ד איילת פישמן- סגנית בכירה למפקח על הבחירות, עולה כי מעט מאוד תושבים ניצלו את זכותם לבחור ולהיבחר לוועד המקומי.

 

כך למשל, באוקטובר 2007 הוגשו רשימות מועמדים לקראת הבחירות למועצות האזוריות. הבחירות היו אמורות להתקיים ב-51 קיבוצים, בהם מס' הבוחרים שאינם חברי אגודה עלה על מספר החברים.

אולם, בפועל עלתה התמונה הבאה:

Ü     ב- 28 קיבוצים לא הוגשו כלל רשימות מועמדים לוועד המקומי.

Ü    ב- 21 קיבוצים הוגשה רשימה אחת בלבד והמועמדים בה הוכרזו כנבחרים ביום הבחירות.

Ü    ב-2 יישובים[1] בלבד הוגשו 2 רשימות והתקיימו בחירות בקלפי.

 

ב- 2009 אמורות היו להתקיים בחירות ב- 38 קיבוצים מתוך 116 קיבוצים המשתייכים למועצות אזוריות בהן התקיימו בחירות לוועדים מקומיים, ואשר מס' הבוחרים בקיבוץ, שאינם חברי אגודה, עלה על מספר החברים. אולם, בפועל לא הוגשה כל רשימת מועמדים.

 

המסקנה המתבקשת כאן היא כי "מהפיכת הקיבוצים" לא הושגה וכיום אין פיצול וועדים, ומי שמכהנים כחברים בוועד המקומי מכהנים גם כחברים בוועד ההנהלה של האגודה השיתופית באותו הקיבוץ (חברי המזכירות).

 [1] בית רימון במועצה אזורית הגליל התחתון ואילון במועצה האזורית מטה אשר.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: