חברת קיבוץ גשר הזיו המופרט זכאית למלוא דמי אבטלה מבלי לנכות ממנה "תקציב רעיוני".

בית הדין האזורי לעבודה – חיפה בל 002183/06 בפני סגן שופט ראשי - א. קציר, נציג מעבידים – עמינדב ארגוב, נציג עובדים – יוסף רוזנטל. פנינה גולדווסר נ' המוסד לביטוח לאומי
 

פנינה גולדווסר הינה חברה בקיבוץ גשר הזיו , אשר הופרט בחודש יולי 1998. בתאריך 27.10.05 פנינה גולדווסר הגישה למוסד לביטוח לאומי  תביעה לדמי אבטלה בגין עבודתה כמורה בביה"ס התיכון "סולם צור" שבקיבוץ, החל מחודש 9/00 עד חודש 8/05. תביעתה לדמי אבטלה אושרה, אך המוסד לביטוח לאומי ניכה מדמי האבטלה המגיעים לה 10% מגובה קצבת המחיה לפיה  הקיבוץ משלם כדמי ביטוח על חבריו.

 טענת גב' גולדווסר

אמנם הכספים שנוכו מדמי האבטלה להם היא זכאית נוכו עפ"י החוק, אך החוק הנ"ל אינו רלוונטי יותר כלפי חברי קיבוצים שהופרטו לחלוטין, כגון קיבוץ גשר הזיו.

 טענת מוסד לביטוח לאומי

בהתאם לסעיף 176 (א) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995  יש לנכות מדמי האבטלה לה זכאים חברי קיבוצים את ההכנסה הרעיונית בגין היותם חברי קיבוץ, בשיעור של 10% מקצובת המחיה.

סגן שופט ראשי - א. קציר

  סעיף 176 (א) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995 "הזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד, תנוכה ההכנסה הממוצעת היומית מהעבודה או ממשלח היד מדמי אבטלה המגיעים לו ליום".

 המוסד לביטוח לאומי קיזז, מדמי האבטלה ששילם לגב' גולדווסר סכום אשר מבוסס על מעין "הכנסה רעיונית", שאת עצם קיומה הוא מסיק, מהיותה של הגב' גולדווסר חברת קיבוץ, שמשולמים בעדה דמי ביטוח.

המחלוקת בין הצדדים היא בשאלת זכותו של המוסד לביטוח לאומי לקזז מדמי האבטלה של הגב' גולדווסר הכנסה שהוא מייחס לה עקב היותה חברת קיבוץ בשיעור של 10% מקצבת המחיה.   

גב' גולדווסר טוענת כי, אין לה כל הכנסה מהקיבוץ, ומאז הפרטתו של הקיבוץ בשנת 1998 היא נושאת בכל תשלומי ההוצאות, לרבות חשמל, מים, מיסים ועוד, ועל כן המוסד לביטוח לאומי אינו רשאי לקזז כספים מדמי האבטלה להם היא זכאית.

העובדה שגב' גולדווסר הינה חברת קיבוץ אינה בהכרח יוצרת הכנסה לגב' גולדווסר בשיעור השווה לעשירית מדמי המחיה של חבר קיבוץ המועסק בקיבוצו.

גב' גולדווסר חזרה והדגישה כי, אינה מקבלת כל הכנסה שהיא מהקיבוץ והמוסד לביטוח לאומי לא חלק על טענתה זו.

 אשר על כן, לאור האמור לעיל, אין בסיס משפטי המאפשר למוסד לביטוח לאומי לקזז "הכנסה רעיונית" כלשהי, מדמי האבטלה להם זכאית גב' גולדווסר.

לפיכך על המוסד לביטוח לאומי לשלם לגב' גולדווסר את כל הכספים שנוכו שלא כדין מדמי האבטלה, בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק ממועד תשלומם ועד מועד התשלום בפועל.

 ניתן היום,  22 בפברואר 2007.

לאתר קיבוץ  גשר הזיו

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: