חבר הועד המקומי, האם הוא רשאי לעיין במסמכי החשבונות של הועד, אם יש חשש ליקויים ניהוליים ואי סדרים כספיים

בבימ''ש לעניינים מינהליים בנצרת עתמ (נצ') 129/08. ‏ ‏ יהודה בר נ' הועד המקומי כפר יהושע
 

 יהודה בר, תושב הישוב כפר יהושע וחבר אגודת המושב, היה עד לאחרונה חבר בוועד המקומי של הישוב, כפר יהושע, (להלן: "הועד המקומי"). יהודה בר  מבקש להורות לוועד המקומי לאפשר לו ולעיין ולבדוק את מסמכי הנהלת החשבונות של הועד המקומי לצרכי ביקורת.

במסגרת העתירה ביקש יהודה בר להורות לכפר יהושע  להתיר לו לבדוק את מצבו הכספי ולשם כך לאפשר לו לעיין בכל מסמך הקשור לפעולותיו הכספיות של כפר יהושע. 

 השאלה העיקרית העומדת להכרעה במסגרת העתירה נוגעת להיקף זכותו של חבר הועד המקומי או מי שהיה חבר הועד, לעיין במסמכי החשבונות של הועד, לצורך קיום בקרה על תקינות ההתנהלות הכספית שלו.     

 בנוסף לכך, בית המשפט נדרש להכרעה בטענה שהועלתה על ידי כפר יהושע, כי דין העתירה להידחות על הסף, מחמת שיהוי בהגשתה.

  טענות יהודה בר

 יהודה בר הינו תושב כפר יהושע, חבר באגודת המושב והיה בתקופה הרלוונטית לעתירה חבר הוועד המקומי. במהלך הקדנציה שחלפה גילה יהודה בר, לטענתו, ממצאים מהם עולה חשש כבד לליקויים ניהוליים של הוועד המקומי ולאי סדרים כספיים.

 יהודה בר פנה לכפר יהושע ביום 23/03/08 בבקשה לקבל הבהרות לגבי מס' נושאים הקשורים להיקף התקציבים שיועדו לתוכנית החומש ומקורות המימון. מכתבו זה לא נענה וכך גם פניה נוספת שלו מיום 29/04/08.

 יהודה בר סבור כי ניהול כספי הישוב נעשה ללא תקצוב מסודר ואיננו תקין ולפיכך מבקש לעיין במסמכים, בכדי לבקר את ההתנהלות הכספית של כפר יהושע.

 בנוסף טוען יהודה בר  כי הועד המקומי, איננו ממצה את כל האפשרויות החוקיות לשם גביית הכספים המגיעים לו מהמועצה האזורית והמעוכבים שלא כדין, וגם בכך איננו מתנהל כשורה ומזניח את חובותיו כלפי תושבי הישוב.

 טענות הועד המקומי כפר יהושע

 כפר יהושע מבקש לדחות את העתירה על הסף מחמת שיהוי בהגשתה, ולחלופין, טוען כפר יהושע כי טענות יהודה בר לגבי ההתנהלות הכספית אינן ספציפיות וממוקדות. יהודה בר מבקש לערוך בדיקה עצמאית על התנהלותו הכספית של כפר יהושע, תפקיד השמור לועדת הביקורת ולרואה החשבון. יהודה בר לא הצביע על מקור חוקי המבסס דרישתו לעיון במסמכי הגלם של הנהלת החשבונות של כפר יהושע, להבדיל מן הדו"חות הכספיים שלו.

כב' השופטת אסתר הלמן

 טענת השיהוי

 לטענת הוועד המקומי, פניית יהודה בר אליו ביום 29/04/08 נענתה בשלילה ביום 12/05/08. יהודה בר הגיש את עתירתו ביום 02/09/08 כ- 3 וחצי חודשים לאחר קבלת תשובת הוועד המקומי וכ- 4 וחצי חודשים לאחר שליחת מכתבו האחרון, משמע, לאחר הזמן הקבוע בתקנות להגשת עתירה מנהלית. אין מחלוקת  כי העתירה לא הוגשה במועד הקבוע בתקנה 3(ב) לתקנות סדרי דין,

כדי לדחות את העתירה  בטענת השיהוי, צריכים להתקיים שלושה יסודות :

"השיהוי הסובייקטיבי בוחן את התנהגותו של יהודה בר והאם ניתן ללמוד ממנה כי ויתר על פנייה לערכאות. השיהוי האובייקטיבי בוחן את השינוי שחל במצב בשטח ואת הפגיעה הצפויה באינטרסים של הצדדים הנוגעים בדבר נוכח הגשת העתירה באיחור. שני תנאים אלו הם מצטברים לצורך קבלת טענת שיהוי במשפט הציבורי. מנגד עומד מבחן הפגיעה בשלטון החוק, אשר ביכולתו לשלול טענת שיהוי.

לאחר בחינת השיקולים דלעיל, תוך עריכת האיזונים הנדרשים שוכנע בית המשפט  כי אין לקבל את טענת השיהוי כנימוק לדחיית העתירה על הסף, וזאת בהעדר שיהוי אובייקטיבי ולאור מהות העתירה. יחד עם זאת, דומה כי השתהות יהודה בר הביאה לכך שעתירתו הפכה לתיאורטית.

דיון

 כינונם ופעילותם של ועדים מקומיים הוסדרו בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש), המתיר כינונם של ועדים מקומיים במועצה מקומית באזור הכולל שני כפרים או יותר או חלקים מהם. ספרי החשבונות של הועד המקומי מבוקרים ומונחים בפני כל חברי המועצה יחד עם דו"ח הביקורת.

 בנוסף קובע סעיף 130א. לצו כי המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, אשר אינם חברי ועד מקומי, זו תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות. ועדת הביקורת ממציאה לידי הועד המקומי, ראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דוח הביקורת הסופי שלה והוא  פתוח לעיון כל תושב ביישוב, מעבר לכך שסיכום תמציתי ממנו מופץ לכל תושבי היישוב

 זכויות הגישה לספרי המועצה (ספרי המועצה, מסמכיה ותעודותיה)  והעיון ובדיקה בהם יהיו פתוחים לפני כל חבר מועצה. ועדות המועצה תהיה להן, בזמן ישיבתן, גישה לספרי המועצה, מסמכיה ותעודותיה הנוגעים לעבודתן. הוראות אלו החלות על המועצה האזורית, הוחלו על ועד מקומי מכוח  סעיף 132(ג) לצו. לועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה.  

כלומר, מכוח ההחלה הנ"ל, לחבר ועד המקומי, בעת כהונתו כחבר ועד, יש זכות לעיין ולצלם כל מסמך של הועד המקומי.

כאמור לעיל, עוד בטרם נדונה העתירה, התקיימו בחירות לועד המקומי, בעקבותיהן התחלפו חברי הועד ויהודה בר איננו נמנה עוד עימם. שינוי זה הביא לכך שעתירתו הינה תיאורטית, כיום אין לו גישה וזכות לעיין במסמכים, אלא ככל תושב אחר מן היישוב.

  סיומו של דבר, משהעתירה הפכה תיאורטית, לא ניתן סעד אופרטיבי.

 אין צו להוצאות. 

 ניתן היום י"א באדר, תש"ע (25 בפברואר 2010)

 לאתר הבית של המושב כפר יהושע

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: