חוות דעת- מתן אישור לטאבו על ידי ועד מקומי


 

האם רשאי ועד מקומי להנפיק לבעל נכס בתחומו אישור ללשכת רישום המקרקעין על היעדר חובות (להלן: "אישור לטאבו") ולדרוש מבעל הנכס שבתחומו לפרוע את חובותיו כתנאי להוצאת האישור, בנסיבות בהן בעל הנכס נותר חייב כספים לועד המקומי ולאגודה הקהילתית ?

והרי חוות דעתנו המשפטית בראי הדין הנוהג בישראל :

המסגרת הנורמטיבית:

סעיף 324 לפקודת העיריות-

 

" 324. העברת מקרקעין טעונה תעודה על תשלום חובות לעיריה

לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל העברה של נכס, אלא אם הוצגה לפני הרשם, או לפני עוזר הרשם, תעודה חתומה בידי ראש העיריה, המעידה שכל החובות המגיעים לעיריה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס עד ליום מתן התעודה והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר -סולקו במלואם או שאין חובות כאלה."

 

סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות-

 

"21. תנאי לרישום העברת מקרקעין

אין לרשום בפנקס מקרקעין כל העברת נכס המצוי בתחומה של מועצה מקומית, אלא לאחר שהוצגה לפני רשם מקרקעין תעודה חתומה בידי ראש המועצה המקומית, המעידה שכל החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס והנובעים מהוראות הפקודה או כל חיקוק אחר, סולקו במלואם או שאין חובות כאלה.

 

ה"העברה", לענין סעיף זה -כמשמעותה בפקודת העברת קרקעות."

 

הוראות פקודת המועצות המקומיות חלות על מועצות אזוריות, בשינויים המפורטים בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, ולפיו מוסמכת המועצה האזורית לתת אישור לטאבו לבעל נכס בתחומה. סמכות המועצה האזורית אף נקבעה במפורש בסעיף 63 (ב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958:

 

"63. סמכויות המועצה

המועצה רשאית לתת אישורים ולהוציא רשיונות בנוגע לענינים שהיא נדרשת או מוסמכת להם."

 

באשר לסמכות הועד המקומי לתת אישור לטאבו, קובע סעיף 132 לצו:

"132.(א) לועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, לפי סעיף 63, ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה, לרבות התנאים והמגבלות בסמכויות אלה ובכפוף לסעיף 63(ה); הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו, ככל שלא יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה שהודיעה עליהן לועד ולחוקי העזר שלה."

 

דיון והמלצות:

סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות נועד לייעל ולזרז גבייתו של חוב לרשות המקומית, בתתו בידיה של הרשות המקומית כלי אכיפה מיוחד (סביל) שאינו ניתן בידי בעלי חוב מן המניין.

 

פירעונם של החובות במלואם לצורך מתן האישור לטאבו הינו חובה, הן מצד החייב והן מצד הרשות המקומית, שהרי בלא פירעון החובות יהא האישור לטאבו בבחינת הצהרת שווא מצד הרשות המקומית.

 

במועצות אזוריות, להבדיל מעיריות וממועצות מקומיות, קיים משטר דו-רבדי. הרשות המקומית היא גם המועצה האזורית וגם הועד המקומי, (בעניינים שבסמכותו). לכן, יש לפרש את סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות, כמחייב את בעל הנכס לקבל אישור על העדר חובות משתי הרשויות המקומיות שהוא נמצא בתחומן- המועצה האזורית והוועד המקומי.

 

פרשנות זו מחוייבת המציאות, שכן לא יתקבל על הדעת שבעל נכס יציג לרשם המקרקעין אישור על העדר חובות למועצה בלבד בשעה שהוא חייב כספים לועד המקומי, ולהיפך.

 

הוראות הדין מתייחסות לחוב שחייב בעל הנכס לרשות המקומית שמוסמכת ליתן את האישור לטאבו. הסמכות הקבועה בסעיף 63(ב) לצו היא של המועצה האזורית, ולכן כל עוד המועצה לא האצילה לועדים המקומיים בתחומה את הסמכות להוציא אישורים לטאבו לבעלי נכסים בתחומי הועדים המקומיים, הסמכות נותרה בידיה בלבד.

 

אנו סבורים כי המועצה האזורית מוסמכת לתת אישור לטאבו על העדר חובות של בעל נכס, גם למועצה וגם לוועד המקומי. לכן, אנו ממליצים שאישור המועצה האזורית יהיה בשני חלקים, כאשר כל חלק יתייחס להעדר חובות למועצה והעדר חובות לועד המקומי.

 

לחלופין, המועצה רשאית לאצול לועדים המקומיים בתחומה את הסמכות הקבועה בסעיף 63(ב) לצו, על מנת שהועדים המקומיים יהיו מוסמכים לתת אישור לטאבו לבעלי נכסים בתחומם. לאחר האצלת הסמכות, הועד המקומי יהיה מוסמך להוציא לתושב אישור לטאבו, ולהתנות את מתן האישור בתשלום כל חובות התושב לועד המקומי.

 

במקרה בו ניתנה האצלה לועד המקומי כאמור, יש להקפיד במקרה כזה, שאישור המועצה ואישור הועד המקומי יינתנו רק לאחר שהמועצה או הועד יבררו האחד אצל משנהו, אם התושב הסדיר את חובותיו לשני הגופים. רק לאחר שהתושב הסדיר את חובותיו לועד או למועצה, לפי העניין, ניתן להנפיק לו אישור לטאבו לאחר הסדרת חובותיו לועד או למועצה.

 

חוב לאגודה הקהילתית:

כאמור לעיל, מתן אישור לטאבו נועד לייעל ולזרז גבייתו של חוב בעל נכס לרשות המקומית, והוא מהווה כלי אכיפה מיוחד (סביל) שאינו ניתן בידי בעלי חוב מן המניין. לכן, אף לאחר האצלת הסמכות לתת אישור לטאבו לועד המקומי, הועד המקומי לא יוכל להתנות את מתן האישור בתשלום חובות לאגודה הקהילתית, מאחר ולא ניתן לייחס חוב של בעל נכס לגוף פרטי כחוב של בעל הנכס לרשות מקומית כדוגמת הועד המקומי.

 

בהתאם, גם המועצה האזורית לא תוכל לעכב הוצאת אישור לטאבו במקרה שבעל הנכס נותר חייב לאגודה הקהילתית בלבד. על האגודה הקהילתית לפעול בעצמה בנחישות ובהתאם למשפט הפרטי ולגבות את חובות בעל הנכס כלפיה בעצמה.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: