חלוקת תוספת הקצאת מים ליישובי המועצה האזורית אשכול

המועצה האזורית אשכול נ' נציבות המים

בפני רשם האגודות השיתופיות

תיק מספר 1449/679/92

ה ח ל ט ה

בנושא חלוקת תוספת הקצאת מים ליישובי המועצה האזורית אשכול המסווגים כמושבי עובדים וכפרים שיתופי (להלן: "יישובי חבל אשכול").

הואיל ונציבות המים והרשות לתכנון במשרד החקלאות הסכימו להגדיל את מכסות מי השפ"דן ליישובי חבל אשכול על בסיס העקרונות הבאים:

1. א. המכסה ליישוב תתבסס על מס' הנחלות ביישוב מוכפל ב35- אלמ"ק.

ב. ולא יותר מממוצע השימוש של הישוב במים (שפירים+שפד"ן) בחמש

השנים האחרונות.

ג. ולא יותר מ51- אלמ"ק לנחלה פעילה (קריטריון זה ניתן ליישום במשק המשפחתי בלבד).

ד. המכסה המוצעת ליישוב לא תפחת מהמכסה הבסיסית שלו (מכסת 1989-).

2. בנוסף לאמור בסעיף 1 דלעיל:

I. למשקים להם מכסת שפד"ן (מיוחדת) במסגרת פרויקט נגב של צמיחה, המכסה המוצעת על ידי הינה בנוסף למכסת נגב של צמיחה.

II. למשקים להם מכסת מים מליחים לצורך קביעת מכסת מי השפד"ן המומלצת נלקח בחשבון רק 70% ממכסת המים המליחים שלהם.

3. במושבים, המכסות המתוקנות הנ"ל מיועדות לשימוש האגודה וחבריה בלבד. לפיכך הרשות המוסמכת, עפ"י חוק ההתיישבות לא תאשר העברת מכסות ו/או חלקי מכסות ו/או שותפויות שיש בהם העברת מכסות בין מושב בחבל אשכול לישוב אחר.

4. למען הסר ספק, למרות התאמת המכסות הנ"ל ימשך פיתוח מפעל השפד"ן וחיבור צרכנים נוספים לשפד"ן בהמרה כמתוכנן. אולם במידה ובשל פעילות זו יעלו המכסות על יכולת האספקה של השפד"ן בשנה מסוימת, הקצאת השפד"ן באותה שנה תוקטן לכל הצרכנים בהתאם.

הואיל ומדובר בישובים שלהם מאפיינים מיוחדים כמפורט להלן:

א. הישובים באזור מבוססים על חקלאות צימחית, במושבים חקלאות אינטנסיבית בבתי צמיחה, בקיבוצים גידולים בשטח פתוח.

חבל אשכול מהווה אסם הירקות של המדינה. האזור מייצר 50%

שנטעו במסגרת נגב של צמיחה.

ב. במושבים מספר הנחלות המתפרנסות מחקלאות בכלל ובחקלאות צימחית בפרט עולים במובהק מהקיים בשאר אזורי הארץ.

בקיבוצים מרכיב החקלאות בכלל ומרכיב החקלאות הצימחית בפרט בפרנסת הקיבוץ גדול במובהק מהמקובל בשאר חלקי הארץ.

III. חבל אשכול הינו פריפריאלי, מרוחק מכל מרכז עירוני ואין למתיישבים חלופות פרנסה אחרות לחקלאות, ליישובי האזור ייעוד בטחוני התיישבותי בשל סמיכותם לרצועת עזה.

5. ישובי חבל אשכול השתמשו מאז ומתמיד בכמויות מים העולות על המכסות שאושרו להם בשנת 1989 ומדי שנה התקיימו דיונים עם נציב המים להלבנת החריגה. עובדה זו דורשת הסדרה והתאמה של מכסות המים (שפד"ן) על פי צרכי הישובים.

לאחר ששמעתי את הצדדים, שכוללים בין היתר את: ראש תחום המים במשרד החקלאות, משנה למנכ"ל ומנהל רשות התיכנון במשרד החקלאות, התאחדות חקלאי ישראל, נציגי תנועת המושבים, נציגי האיחוד החקלאי הנני קובע כדלקמן:

1. החלטתי זו תחול על כל הישובים המסווגים כמושבי עובדים וכפרים שיתופיים בתחום המועצה האיזורית חבל אשכול.

2. האגודות המסווגות כמושבי עובדים וכפרים שיתופיים יקצו את תוספת מיכסות המים כמפורט ובהתאם לתנאים הבאים:

2.1 מכסת המים הבסיסית של האגודה (המכסה שהייתה קיימת קודם ההחלטה על התוספת) תחולק שווה בשווה בין כל להנחלות באגודה.

2.2 תוספת המים שתקבל אגודה בשנת 2003 תחולק רק בין הנחלות הפעילות שצרכו את כל מיכסת המים בשלשת השנים שקדמו ל2002- ובאופן יחסי ולשימוש במים שצרכו בשלוש השנים שקדמו ל2002- וזאת עד לכמות המכסימלית של 51.000 קוב לנחלה פעילה.

2.3 חקלאי שהגדיל את משקו יהיה זכאי להגדלה מדורגת של מכסת המים אשר לא תעלה באחוזים, כפי שיקבעו ע"י האגודה, מהכמות שנצרכה על ידו בשנה קודמת, כל זאת בתנאי שהגדלת המשק בוצעה בקרקע שאושרה עלו ע"י האגודה.

2.4 במידה ותיותר מכסת מים עודפת לאחר חלוקה ראשונית זו, יעמדו

יתרות המים לשימוש הנחלות הפעילות תמורת תוספת של 25-35 אגורות לקוב לפי החלטת ועד הנהלת האגודה לצורך טיפול ותחזוקת מערכת המים ודרכים חקלאיות.

2.5 זכותו של משק לקבל תוספת מים תמורת תשלום מיתרות המים של

האגודה כאמור בסעיף 2.3 דלעיל תהיה בכמות שתחשב באופן יחסי לצריכה של אותו משק חקלאי בשלוש השנים כאמור בסעיף 2.2 להחלטתי.

3. החלטתי זו מתקנת את החלטתי הקודמת מיום 23.12.2002 ותחול כהוראת שעה לשנת 2003.

ניתן היום 23.1.2003

אורי זליגמן, עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: