חרף התנגדות המועצה האזורית מרום הגליל זכתה בזק במכרז להשכרת נכס במועצה על אף היותה מציעה יחידה

בבית בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופט בנימין ארבל. עת"מ 33553-04-13 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' מועצה אזורית מרום הגליל ואח'
הרקע

בשנת 2013 פרסמה מועצה אזורית מרום הגליל מכרז להשכרת אחד מנכסיה, לפיו הסכום המינימלי למכרז הינו דמי שכירות חודשיים בסך 2,500 ₪. חברת בזק היתה היחידה שהגישה מועמדות לשכירות הנכס, והציעה תשלום 2,500 ₪ דמי שכירות. המועצה השיבה לבזק כי הוחלט להעמיד את ההצעה על תשלום דמי שכירות חודשיים בסך 3,500 ₪ בנוסף למע"מ. בעקבות השינוי בדרישת התשלום פנתה בזק לביהמ"ש.

לטענת בזק, היא עומדת בתנאי המכרז, לרבות בדמי השכירות המינימאליים החודשיים, אשר נקבעו על ידי המועצה עצמה במסמכי המכרז, ולכן היא זכאית לשכירות הנכס. כמו כן, טוענת בזק, כי המועצה מנועה מלשפר את תנאי המכרז לטובתה לאחר שלב פתיחת המעטפות ומנועה מלהוסיף את התנאי הפסול כתנאי לחתימתה על חוזה השכירות.

מנגד, טוענת המועצה, כי אין מדובר בשינוי תנאי המכרז. לטענתה היא פעלה כראוי וכדין, בהתאם לצו המועצות המקומיות החל במקרה דנן, ובהתאם לתנאי המכרז הקובעים, לפיהם אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה. יתרה מכך, מוסיפה המועצה וטוענת, כי בתנאי המכרז נקבע כי היא רשאית לחזור בה מרצונה להשכיר את הנכס בכל שלב שהוא ובעצם הגשת הצעה מוותר המציע על כל טענה בנושא. בנוסף, טוענת המועצה, כי החלטתה לדחות את הצעת בזק הינה מחויבת המציאות ובהתאם לאמור בתוספת השנייה לצו, הקובע כי דינה של הצעה יחידה במכרז להיפסל, אלא אם קיימים נימוקים של ממש שלא לפסול את ההצעה.

 
דיון והכרעה

ראשית, מסביר ביהמ"ש, כי ביהמ"ש אינו נכנס בנעליה של ועדת המכרזים, ואינו יושב בדין כועדת מכרזים עליונה או כערכאת ערעור על החלטת ועדת המכרזים, אלא במקרים בהם נתקיימה אחת מעילות הביקורת השיפוטית הפוסלת החלטה מנהלית, או כאשר בהליכי המכרז נפל פגם מהותי המפר את עקרונות היסוד של דיני המכרזים, ובכללם עיקרון השוויון וההגינות.

ביהמ"ש דן בטענה לשינוי תנאי המכרז ע"י המועצה, ומציין כי בנוסח פרוטוקול הוועדה נאמר כי  ההצעה עומדת בתנאי המכרז וכי השכרת הנכס מאושרת ובתנאי שמחיר השכירות יעמוד על סך של 3,500 ₪ לחודש בתוספת מע"מ. מדברים אלו, מסביר ביהמ"ש, ניתן להסיק כי הוועדה החליטה לקבל את ההצעה ובתנאי שבזק תשלם שכירות גבוהה יותר. בנוסף, מדגיש ביהמ"ש, כי אף מהמכתב אשר נשלח למועצה בעניין לא עולה כל החלטה המעידה על רצון הוועדה בביטול המכרז. בהתאם לדברים אלו, מסביר ביהמ"ש, כי המועצה בעצמה ציינה שבזק עומדת בתנאי המכרז ולא נמצא כל רמז לדחיית ההצעה ע"י המועצה.

בנוסף, דוחה ביהמ"ש את טענת המועצה לדחיית ההצעה על הסף על בסיס הטענה כי מדובר בהצעה יחידה, שהרי הפסיקה קבעה כי אין מקום לפסול הצעה כשרה העומדת בתנאי המכרז בנימוק היחיד שההצעה נותרה הצעה יחידה. ביהמ"ש מבהיר, כי הצעת בזק למכרז היתה מינימאלית, כנדרש בתנאי המכרז, והואיל ולא התקיים במקרה דנן כל חשש לקנוניה, או לפגיעה בטוהר המידות, אין לפסול את ההצעה על בסיס היותה ההצעה היחידה.

בהמשך, דן ביהמ"ש בשינוי תנאי המכרז ע"י המועצה, ומבהיר, כי שינוי או תיקון תנאי המכרז בחלוף מועד הגשת המועמדות פוגע בעקרון השוויון, אשר מטרתו הציבורית היא תחרות הוגנת ושוויונית, תוך מתן הזדמנות שווה לכל המציעים, לרבות למציעים פוטנציאליים. בנוסף, מציין ביהמ"ש, כי ההכרזה על המציע הזוכה מהווה קיבול הצעה המשכלל חוזה מחייב בין מזמין המכרז לבין הזוכה, כאשר מטבע הדברים, חייב הקיבול להיות תואם להצעה, שאחרת, אין מדובר בקיבול, כי אם בהצעה חדשה. משכך, הצעת ההכרזה וקיבולה מהווה חוזה מחייב בין בזק לבין המועצה.

לבסוף, מבהיר ביהמ"ש כי סמכותו כבימ"ש מנהלי להכריז על עותר כזוכה במכרז ואף ליתן צו עשה ואין הוא מחויב להשיב את הדיון לוועדת המכרזים. לא רק זו, מדגיש ביהמ"ש, אלא שלעיתים השבת הדיון להכרעת ועדת המכרזים עשויה לעורר קושי, בעיקר כאשר קיים חשש מפני התגבשות דעה קדומה בקרב חברי הועדה.לפיכך, פוסק ביהמ"ש, כי הואיל והצעתה של בזק סבירה ועומדת בכל תנאי המכרז יש להכריז עליה כזוכה במכרז.

 
סיכום

ביהמ"ש מקבל את עתירתה של חברת בזק וקובע כי היא הזוכה במכרז להשכרת נכס במועצה האזורית מרום גליל, וכי עבור השכרה זו תשלם בזק 2,500 ₪ דמי שכירות חודשיים.

ניתן ב- ט"ו אלול תשע"ג, 21 אוגוסט 2013.

לאתר מועצה אזורית מרום הגליל

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: