כל חברי הועד המקומי של פעמי תש'''ז התפטרו. האם החברים שהופיעו ברשימת המועמדים ולא נבחרו, יזכו מן ההפקר ויתמנו לחברי הועד או שיערכו בחירות חדשות.

בית המשפט המחוזי בבאר שבע הפ (ב''ש) 38968-06-10. בפני כב' השופטת רחל ברקאי. ניסן סאריזדה נ' פעמי תש'''ז מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע'''מ

 

השאלה העומדת לדיון הינה האם יש מקום לעריכת בחירות חדשות כלליות להרכב הוועד המקומי באגודה השיתופית "פעמי תש"ז אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ", (להלן: "האגודה"), מקום שכל חמשת חברי הוועד המכהנים מתפטרים, או שמא יש מקום להצהיר כי שלושת החברים, אשר הופיעו ברשימת המועמדים לוועד האגודה בבחירות הקודמות שהתקיימו ואשר לא נבחרו, הם הבאים בתור לכהן בוועד האגודה וכי הליך הבחירות יתקיים אך בנוגע לבחירתם של שני חברים נוספים.

במהלך הדיון בבקשה, הודיעה האגודה כי ביום 24.6.2010 התקיימה ישיבה של וועדת הקלפי של האגודה וכי לנוכח העובדה כי רק 5 מועמדים נותרו מתמודדים על תפקיד חברות בוועד האגודה, החליטה וועדת הקלפי לאשר כי חברי הוועד הנבחר של האגודה הם אותם חמשת המועמדים, מאחר ובנסיבות שנוצרו לא היה עוד טעם בקיום בחירות לוועד האגודה. אך לנוכח הדברים והעובדה כי המחלוקת נוגעת להיבט המשפטי בלבד הסכימו הצדדים, באותה ישיבה,  כי בית המשפט יעבור לדון בתובענה גופה ויכריע בה על בסיס טענות הצדדים.

דיון מפי כב' השופטת רחל ברקאי

אין חולק כי באגודה קיימת זהות וועדים דהיינו, וועד האגודה השיתופית, מכהן גם כוועד המוניציפאלי של היישוב. כמו כן, בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של האגודה מכהנים בוועד האגודה, חמישה חברים.

בבחירות הקודמות לוועד האגודה, אשר התקיימו בחודש יולי 2009, התמודדו שמונה חברים ומתוכם נבחרו חמישה חברי וועד. ביום 27.5.2010 או בסמוך לכך, מסרו חמשת חברי הוועד המכהנים הודעה על התפטרותם מוועד האגודה. בעקבות הודעה זו הודיעה האגודה על קיום בחירות לוועד האגודה.

השאלה כאמור שעומדת להכרעה הינה, האם נכון היה לקיים בחירות חדשות לבחירת כל חברי הוועד, או שמא נכון היה לקדם ולהודיע על בחירתם של שלושת החברים, שהופיעו ברשימת המועמדים לבחירות הקודמות, אך לא נבחרו, כחברי הוועד הנכנסים ולקיים בחירות מצומצמות לשם בחירת שני חברי וועד נוספים.

תקנה 25 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ב-1975 קובעת מפורשות ובאופן חד משמעי כי כאשר מתפנה מקומו של  חבר וועד תוך כדי כהונתו של הוועד יבוא במקומו מועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של הקולות לאחר חברי הוועד שנבחרו ובהעדר מועמד שכזה יש צורך לקיים בחירות לבחירת מועמד כאמור.

אולם, בנסיבות בהן מתפטרים כל חברי הוועד יש צורך בקיום בחירות חדשות באסיפה כללית שלא מן המניין של חברי האגודה, לשם בחירת כל חברי הוועד. לפיכך, אין לקבל את עמדת ניסן סאריזדה ואלעזר כנה  לפיה יבואו במקום הוועד המתפטר המועמדים שנמצאו ברשימת המועמדים ולא נבחרו ורק לגבי החסרים, יתקיים הליך של בחירות.

כאשר מדובר בוועד האגודה המשמש גם  כוועד מוניציפלי, אין כדי לשנות את התוצאה וזאת לאור הוראת סעיף 91 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח-1958הקובעת כי מי שמכהנים ביישוב שיתופי, כחברי וועד ההנהלה של האגודה השיתופית יכהנו גם כחברי הוועד המקומי של היישוב. ובנסיבות בהן מתפנה מקומו של חבר וועד מקומי ביישוב חלה הוראת סעיף 130 לצו הקובעת כי  חברי וועד מקומי ביישוב שיתופי, שחדל לכהן, ינהגו בהתאם לתקנות אותו יישוב שיתופי.

בנסיבות בהן מדובר, בוועד של אגודה, המכהן גם כוועד מוניציפלי, גוברות ההוראות המסדירות את התנהלות הוועד המקומי – והן פקודת האגודות השיתופיות ותקנון האגודה ובנסיבות בהן יש צורך במילוי מקומו של חבר וועד שפינה מקומו, יחולו הוראות התקנון של אותו יישוב שיתופי.

בהעדר הוראה הספציפית בתקנון האגודה, יש לפנות להוראות בפקודת האגודות השיתופיות המהווה את המסגרת החוקית הארגונית להתנהלות האגודה השיתופית.

בכך ביקש המחוקק לתת מעמד בכורה לצביון ההתיישבותי של האגודה, על פני הניהול המוניציפלי בנסיבות בהן וועד האגודה השיתופית, חובש שני כובעים: וועד אגודה ווועד מוניציפלי.

לאור האמור לעיל, משקיים הסדר ספציפי בפקודת האגודות השיתופיות הקובע כי יש לקיים בחירות חדשות לבחירת כל חברי הוועד, בנסיבות בהן מתפטר כל הוועד, לא נותר אלא לדחות את התובענה ולקבוע כי התנהלות האגודה היתה בהתאם להוראות הדין.

הליך הבחירות שקיימה האגודה הינו תקין ואין כל סיבה להורות על פסילתו. 

ניסן סאריזדה ואלעזר כנה ישאו בהוצאות האגודה בסך 15,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

ניתן היום,  כ"ב אב תש"ע, 2 באוגוסט 2010.

לאתר הבית של המושב פעמי תש''ז.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: