כפר מעש ישלם 58,858 ₪ לחברי המושב מתוך 5 מליון ₪ פיצויים שקיבל ממע"צ, עבור שטח המקרקעין שנותר להם לאחר שהופקעו מהם שטחים

בבית משפט השלום בפתח תקוה בפני כב' השופט נחום שטרנליכט. ת"א 4596-08 יעקב כהן ואח' נ' מעש כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ
הרקע

בשנת 1995 הפקיעה מע"צ מכפר מעש שטח בגודל של 72,640 מ"ר, מתוכם 1,300 מ"ר מתוך חלקתם של יעקב ואריאלה כהן. בעקבות הפקעה זו, תבע כפר מעש בשנת 2002 פיצוי בסך 15 מליון ₪ ממע"צ. לבסוף, נערך הסכם פשרה בין מע"צ לבין כפר מעש, לפיו יפוצה הכפר בכ- 5 מליון ₪ ממע"צ בגין ההפקעה.

יעקב ואריאלה כהן, חברי כפר מעש אשר שטחם הופקע, תובעים לקבל מהכפר נתח מהפיצוי שקיבל בהסכם הפשרה בשיעור של כ- 180,000 ₪, כאשר שליש מסכום התביעה הינו עבור הפגיעה ביתרת השטח שלא הופקע.

לטענת כהן, הוא זכאי לקבל את כספו מהכפר היות והכפר היה שליחו בתביעה נגד מע"צ. בנוסף, טוען כהן, כי הכפר נוהג באפליה בכך ששילם פיצויים לחלק מחבריו ולחלק לא, ולכן עליו לשלם גם לו פיצויים.

מנגד, טוען הכפר, כי הוא לא קיבל פיצוי בגין השטח שהופקע לכהן, שהרי השטח שהופקע להם קטן מ- 25% מסך שטחם. בנוסף, טוען הכפר, כי כספי הפיצויים חולקו בין חבריו ע"פ החלטת האסיפה הכללית. הכפר מדגיש כי הוא לא פעל כשלוחם של כהן אלא כבעל זכויות קנייניות הזכאי לפיצויים בגין ההפקעה.

דיון והכרעה

 ראשית, מברר ביהמ"ש, האם נתקבלו פיצויים בגין הפקעת מגרשם של כהן, ומגלה, כי בהתאם לאמור בהסכם הפשרה, לא קיבל הכפר פיצויים עבור מגרשם של כהן, היות והשטח שהופקע משטחם הינו בגודל 14.3%, ובהתאם לאמור בפקודת הדרכים ומסילות הברזל, נדרשת הפקעה של רבע מהשטח לקבלת פיצויים.

בנוסף, מציין ביהמ"ש, כי נפסק בעבר כי שר התחבורה מוסמך לשלם לבעל קרקע פיצוי אם נגרם לו סבל בגין פגיעה כלשהי בזכויות הפרט, כגון פגיעה בלתי מידתית בזכות הקנין כדוגמת העדר השבחה של החלק הנותר. אולם, מציין ביהמ"ש, כי פסיקה זו רלוונטית במקום בו נתבע פיצוי מכח ההפקעה עצמה, אולם במקרה דנא, כהן תובע פיצוי מכח הסכם הפשרה אשר בו הוענקו פיצויים עבור שטחים אחרים שהופקעו אך לא שטחו שלו, ולכן הוא אינו זכאי לקבל פיצוי.

בהמשך, עוסק ביהמ"ש בענין קבלת הפיצויים עבור שטח המקרקעין שנותר לאחר ההפקעה, ומציין, כי אמנם האוגדה הינה אישיות משפטית עצמאית התלויה בעצמה, אך מקום בו היא פועלת במפורש בשם חבריה - היא יוצרת קשר ישיר בין חבריה לצד ג'. בעקבות זאת, מוסיף ביהמ"ש, כי במהלך המשפט הובאו בפניו ראיות כדוגמת חתימת חברי הכפר על מכתב הרשאה לכפר לתבוע פיצויים בשמם, המוכיחים כי חברי הכפר מינו את הכפר כשליחם לגביית הפיצויים, ולכן הם כן זכאים לפיצויים בגין השטח שנותר לאחר ההפקעה, בשווי של 2.5$ למ"ר.

 
סיכום

ביהמ"ש מקבל את התביעה של כהן באופן חלקי, ומעניק להם פיצוי כספי בגין שטח המקרקעין שנותר להם לאחר ההפקעה בסך 58,858 ₪.

בנוסף, לא נפסקו הוצאות.

ניתן ב- ט"ו כסלו תשע"ג, 29 נובמבר 2012

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: