לא ייפסל בורר בגלל תחושתו של צד

בפני עוזרת רשם האגודות השיתופיות אילת ביגר, עו"ד. תיק מספר 1026/65/2015 טרפון ואח' נ' דור- מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

מדינת ישראל
רשם האגודות השיתופיות
 
בפני עוה"ד אילת ביגר
עוזרת רשם האגודות השיתופיות
 
תב' 1026/65/2015
 
בעניין:            
 
1.      משה טרפון, ת"ז xxxxxxxx
2.      דינה טרפון, ת"ז xxxxxxxxxx
3.      פנינה חביב, ת"ז xxxxxxxx
 
 
כולם ע"י עוה"ד י. בלומנפלד-שכטר ואח'
מרחוב אלנבי 25 א' חיפה 33092
טלפון: 04-8534239     פקס: 04-8534150
 
המבקשים (התובעים);
 
 
ובעניין:           
 
                        דור- מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
 
                        ע"י ב"כ עוה"ד אבי קליר
                        ת.ד 322 בית יצחק 42920
                        טלפון: 09-8826457     פקס: 09-8846459
המשיבה (הנתבעת);
 
 
חקיקה שאוזכרה:
תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972: סע' 3, 12
חוק הבוררות, תשכ"ח-1968: סע' 5
פקודת האגודות השיתופיות: סע' 52, 52(2)
חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984: סע' 77א(א)
 
מיני-רציו:
* רשם האגודות השיתופיות דחה את בקשת המבקשים לפסילת בורר. נקבע, כי אין לו לבעל דין, קל וחומר לבא כוחו, זכות מוקנית לבחור את הבורר שידון בסכסוך, ובענייננו, לבחור מי לא ידון בסכסוך.
* אגודות שיתופיות – בוררות – רשם האגודות השיתופיות
* בוררות – בורר – טענת פסלות
.
המבקשים הגישו בקשה לפסלות בורר. רשם האגודות השיתופיות נדרש לשאלות: האם במעשי הבורר מתגלה חשש ממשי למשוא פנים המוביל לכך שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים; האם מתקיימות נסיבות שיש בהן בכדי להשפיע על ניהול הוגן, צודק, אובייקטיבי וראוי של הבוררות?
.
רשם האגודות השיתופיות דחה את הבקשה וקבע כלהלן:
מקובל בפסיקה להתייחס למבחנים לפסלות שופטים כמבחנים שראויים להיבחן באופן דומה בסוגיות של פסלות בוררים.
שאלת אמון הצדדים בבורר תיגזר ממעשיו או מחדליו, וזאת בבחינה אובייקטיבית של הדברים, ולא תיגזר מתחושתו הסובייקטיבית של צד להליך. פסילת בורר לא יכולה להיות דבר שבשיטה, אלא צעד חריג ביותר שאין להקל ראש בנקיטתו.
המבקשים העלו טענות שונות שאף לא אחת מהן יש בה בכדי להיות רלוונטית לקיומה של עילת פסלות בורר.
 
החלטה
רקע
1.                      ביום 10/11/2015 התקבלה במשרדי רשם האגודות השיתופיות פנייה שכותרתה "ערעור על החלטת בורר שלא לפסול את עצמו מלדון בתביעה - בקשה להעברת בורר מתפקיד", מטעם המבקשים הם התובעים בתיק הבוררות (להלן – הבקשה). ביום 11/11/2015 ניתנה החלטתי המבקשת את התייחסותו של כבוד הבורר, עו"ד משה גבע, לבקשה, וכן את תגובת המשיבה (להלן - גם האגודה).
2.                      כבוד הבורר העביר את התייחסותו למשרדי הרשם ביום 22//11/2015 במסגרתה צירף את החלטתו מיום 11/10/2015 המהווה חלק בלתי נפרד מתגובתו.
3.                      ביום 26/11/2015 התקבלה תגובת ב"כ האגודה.
4.                      בהתאם לבקשה, הנני מתבקשת לעשות שימוש בסמכותי בהתאם לסעיף 3 לתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972 (להלן – תקנות הבוררות), ולהחליף את הבורר שמונה בתיק זה.
5.                      להשלמת התמונה והיות ולהשתלשלות העניינים עובר למינוי כבוד הבורר יש חשיבות בענייננו, אבקש לפרט את סדר הדברים כבר עתה.
5.1. התובעים הגישו ביום 7/10/2014 תביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה (ת"א 52387-06-14, טרפון ואח' נ' דור- מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ [פורסם בנבו]). ביום 20/1/2015 ניתנה החלטת בית המשפט, לפיה הסכסוך יידון בהתאם למנגנון הבוררות הקבוע בתקנון האגודה, ומשכך הורה על עיכוב הליכים לפי סעיף 5 לחוק הבוררות תשכ"ח-1968. התובעים בחרו באפשרות של פנייה לרשם האגודות השיתופיות לפי סעיף 52(2) לפקודת האגודות השיתופיות (להלן – הפקודה), וזאת בהתאם לאחת האפשרויות המפורטות בתקנון.
5.2. ביום 28/4/2015 התקבל במשרדי רשם האגודות מכתבה של עו"ד יונינה בלומנפלד- שכטר, ב"כ המבקשים, מיום 19/4/2015.
5.3. ממכתבה של עוזרת הרשם, עו"ד דנה ביאלר, מיום 27/5/2015 המתייחס למכתב כאמור בסעיף 5.2, עולה כי לא התקבל כל חומר במשרדי הרשם מיום 1/4/2015, שכן רק "מפנייתך (מיום 19/4/2015 – לא במקור – א.ב) שהתקבלה ביום 28/4/2015 נלמד לראשונה כי חומר כאמור נשלח למשרדנו". במסגרת זו מבקשת עוזרת הרשם כי החומר יישלח למשרדי הרשם פעם נוספת.
5.4. ביום 4/6/2015 התקבל במשרדי רשם האגודות מכתבה של ב"כ התובעים, הנושא את התאריך 28/5/2015, במסגרתו טוענת ב"כ התובעים כי פנתה עוד ביום 1/4/2015 וכן פנתה בתזכורת ביום 19/4/2015.
5.5. ביום 7/6/2015 עדכנה עו"ד ביאלר את ב"כ התובעים כי למכתב מיום 4/6/2015 לא צורפה החלטת ביהמ"ש, וכן כי חלק ממספרי תעודות הזהות של התובעים – חסר.
5.6. עוד באותו יום, 7/6/2015, השיבה ב"כ התובעים והמציאה את המסמכים החסרים.
5.7. ביום 15/6/2015 מונה עו"ד משה גבע לבורר בסכסוך הנ"ל. במסגרת כתב המינוי, מציינת עו"ד ביאלר כי כתב המינוי כולל רק שלושה תובעים ולא שישה כפי שמופיע בכתב התביעה לבית המשפט, וחרף ניסיונות לקבל את פרטי הזיהוי הללו, הפרטים לא הועברו ע"י ב"כ התובעים.
5.8. 29/6/2015 – התקבלה פנייה מב"כ התובעים המלינה על כך שטרם מונה בורר בעוד שחוקר בעניינו של המבקש 1 מונה לאלתר. בתגובה נשלח לב"כ התובעים העתק מכתב המינוי מיום 15/6/2015 באמצעות הפקסימיליה.
 
טענות המבקשים
6.                      ב"כ התובעים טוענת בסעיף 3 לבקשה כי "הליך מינוי הבורר ע"י רשם האגודות השיתופיות ארך זמן רב והתעכב חרף פניות רבות מצד הח"מ וכי רק לאחר הודעת הח"מ כי תפנה לכ' בית המשפט, מונה לבסוף הבורר..".
7.                      בסעיף 4 לבקשה, טוענת ב"כ התובעים כי לעניין מינוי חוקר בעניין התנהלותו של התובע 1 בתיק זה, פעל הרשם בזריזות.
8.                      טענה נוספת שמועלית על ידי המבקשים הינה בקשר עם הבורר, לפיה בתשובה לשאלת ב"כ התובעים "התברר כי לבורר, עו"ד משה גבע, קיימים קשרי עבודה הדוקים מזה שנים רבות עם רשם האגודות השיתופיות, קשרים הנמשכים מזה עשר שנים". עוד מוסיפה ב"כ התובעים כי לבורר הועברו למעלה ממאה תיקים "וכי הפניית תיקים על ידי רשם האגודות אל עו"ד גבע, מהווה מקור פרנסה מכובד וקבוע". עוד מדגישה ב"כ התובעים כי הבורר "לא מצא לנכון לגלות את העובדות האמורות לעיל מיוזמתו".
9.                      בהקשר זה מציינת ב"כ התובעים את ההלכה הקובעת כי "חובת הבורר להימנע ממצב דברים של ניגוד עניינים" וכן כי תפקידו של בורר קרוב במהותו לתפקידו של שופט באופן שיש להחיל על הבורר אמות מידה לפסילת שופט.
10.                  בסעיף 10 לבקשה מצטטת ב"כ התובעים, מדברי השופטת דורנר כי "אין להשלים עם מצב בו אדם הממלא תפקיד שיפוטי, יקיים, בעת שההליך המנוהל על ידו עודנו תלוי ועומד, מערכת יחסים מקבילה עם מי מבעלי הדין... במקרה דנן, היה הבורר נתון בניגוד עניינים מובהק, אשר נבע מאינטרס כלכלי אישי....".
 
תגובת האגודה
11.                  האגודה טוענת כי הבקשה שהוגשה על ידי התובעים תמוהה וחסרת כל יסוד, ואילו החלטת הבורר מנומקת ומעידה כי אין בסיס לפסילתו. לגישתם, סעיף 3 לתקנות הבוררות קובע יש לבחון האם הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים, ואילו אין בבקשה כל נימוק המסביר זאת. יתרה מכך, העובדות הוצגו בצורה חלקית ומגמתית במידה העולה כדי חוסר תום לב והטעייה.
12.                  לטענת האגודה, התובעים אינם מציגים את העובדות לאשורן, ובכך יוצרים מצג מטעה תוך פירוט עובדתי חסר שכל מטרתו להטיל דופי ברשם האגודות השיתופיות. כך לדוגמא, המבקשים טוענים כי חלפו שישה חודשים מיום מתן החלטת בית המשפט ועד מינוי הבורר. בפועל, הם מציינים כי עברו כחמישה חודשים ולא שישה חודשים כנטען על ידי המבקשים (20/1/2015-15/6/2015). יתרה מכך, המבקשים פנו בבקשה למינוי בורר ביום 1/4/2015, חודשיים וחצי מיום קבלת ההחלטה על ידי בית המשפט. כמו גם, לא צורפו לבקשה מכתבים מטעם הרשם בדבר אי המצאת מסמכים.
13.                  האגודה מתייחסת לעניין מינוי החוקר וטוענת כי ביום 28/1/2015 נעשתה לראשונה פנייה מטעם האגודה לרשם לצורך מינוי חוקר, ורק ביום 24/6/2015 מונה חוקר כמבוקש. משכך, משך הזמן למינוי החוקר לא היה קצר יותר ממשך הזמן למינוי בורר, ואף להיפך.
14.                  הליך מינוי הבורר נעשה ע"י הרשם שמטבע הדברים ממנה בוררים בעלי ניסיון, כשם שאין לפסול שופט בעל התמחות מיוחדת שמונה לדון בתיק רלוונטי אין לפסול בורר. לעניין שכר הבורר, הוסיפה האגודה כי קיימת חובה לשלם לפי תקנות הבוררות וממילא זכאי הבורר לתשלום עבור עמלו. לגישת האגודה, אין רלוונטיות לכך שהבורר מונה על ידי הרשם למעלה מעשר שנים בתיקים שונים, ומילא אין בכך בכדי לשפוך אור על סוגיית האמון בבורר.
 
החלטת הבורר מיום 11/10/2015
15.                  לדברי הבורר טענות התובעים הן כנגד רשם האגודות השיתופיות ודומה כי התובעים רואים בו כנגוע במשוא פנים היות ומונה על ידי הרשם. הבורר מציין כי טענות המציגות את הרשם כמי שיש לו עניין בתוצאות בוררות שמנהל אותה בורר שמונה על ידו, אינה במקומה, בלשון המעטה.
16.                  הבורר מוסיף כי גישת התובעים אינה ברורה שכן מינוי בורר שאינו בעל ניסיון בתחום מוזרה לכשעצמה.
17.                  הבורר אינו חולק על כך שפעילותו כבורר הממונה מטעם הרשם משמש לו מקור פרנסה, אך אין כל פגם בכך, שכן זכאי הוא לשכר עבור עבודתו. הסקת מסקנה כי מכך הרשם והבורר עושים יחד ולבורר העדפה לצד מסוים היא רחוקה מאוד.
18.                  לסיום מציין הבורר כי לו היתה עילה לכך שלא ישמש כבורר בהליך, היה הוא פוסל את עצמו, אולם אין כזו. "אין לי כל ענין אישי בבוררות זו או בתוצאותיה, וכל מעייני הינם לקיים הליך שיפוטי תקין תוך שמירה על זכויות שני הצדדים לקיום הליך ענייני ומהיר".
 
המסגרת הנורמטיבית
19.                  מקובל בפסיקה להתייחס למבחנים לפסלות שופטים כמבחנים שראויים להיבחן באופן דומה בסוגיות של פסלות בוררים.
יפים לעניין זה דבריו של כבוד השופט דנציגר בפרשת ארט- בי:
"אני כשלעצמי סבור כי המבחן לפסלות בורר צריך שיהיה דומה למבחן שנקבע בעניינם של שופטים, קרי, כי על הטוען לפסלות בורר להוכיח בהתבסס על ראיות אובייקטיביות, קיומו של חשש ממשי למשוא פנים. קביעתן של אמות מידה מחמירות יותר לבורר מאלה שנקבעו בעניינם של שופטים עלול להוביל למצב בו בוררים יירתעו מלקבל על עצמם את התפקיד ואף יחששו מפני תביעות לפי סעיף 30 לחוק הבוררות. כמו כן, החמרה יתרה באמות המידה לפסלות בורר עלולה לפגוע ביעילות מוסד הבוררות כמנגנון מהיר להכרעה בסכסוכים. מנגד, הקלה באמות המידה הנדרשות מבורר עלולה אף היא להביא לפגיעה במוסד הבוררות ולאמון שרוכש לו הציבור".
 
20.                  על אף שהאמור מתייחס לדיני הבוררות בהתאם לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, יש ללמוד ולהחיל דין דומה על בוררויות במסגרת דיני האגודות השיתופיות. ראה לעניין זה את פסק דינה של עו"ד דנה ביאלר, מנהלת מחלקת הבוררויות, בתיק בוררות 31-220-12, אלישע חכם נ' אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשל"צ וזכרון יעקב בע"מ [פורסם בנבו].
21.                  במסגרת התיקון לחוק בתי המשפט משנת 1992, תוקן סעיף 77א(א) שעניינו עילות פסלות שופט, ונוסחו דהיום כדלקמן:
"שופט לא יישב בדין אם מצא, מיוזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט".
 
22.                  תקנה 3 לתקנות הבוררות החלות בענייננו קובעת כי:
"רשאי הרשם להעביר בורר מתפקידו, בין שמינהו צד לסכסוך ובין שמינהו הרשם, אם נתגלה שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים, או אם התנהגותו של הבורר במהלך הבוררות גורמת לעינוי דין." (הדגשות שלי- א.ב).
מהפסיקה, אנו למדים כי הבחינה האם בורר ראוי לאמון הצדדים ואם לאו תיעשה לפי אמות מידה אובייקטיביות.
לעניין זה ר' דברי השופט דנציגר בפרשת ארט בי:
"בעבר כבר נקבע על ידי בימ"ש זה כי המבחן לבדיקת השאלה האם ראוי הבורר לאמון הצדדים אם לאו הינו מבחן אובייקטיבי, וכי אין די בתחושותיו הסובייקטיביות של מי מן הצדדים כדי לומר שהבורר אינו ראוי לאמונם."
 
ר' גם: רע"א 5421/13 הרב אליעזר כהנמן נ' הרב שמואל מרקוביץ [פורסם בנבו] (1.10.2013); רע"א 3159/12 עאטף מוסא ושות' בע"מ נ' עמירון חב' לבנין והשקעות בע"מ [פורסם בנבו] (10.7.2012); ע"א 75/89 צרפתי נ' צרפתי, פ"ד מז(5) 516, 518; רע"א 9535/07 שרבט נ' שרבט [פורסם בנבו] (17.1.2008).
 
23.                  מנוסח התקנה ומהפסיקה עולה כי שאלת אמון הצדדים בבורר תיגזר ממעשיו או מחדליו, וזאת בבחינה אובייקטיבית של הדברים, ולא תיגזר מתחושתו הסובייקטיבית של צד להליך. לאור האמור, יש לבחון האם במעשי הבורר מתגלה חשש ממשי למשוא פנים המוביל לכך שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים ; האם מתקיימות נסיבות שיש בהן בכדי להשפיע על ניהול הוגן, צודק, אובייקטיבי וראוי של הבוררות? לאחר קריאת הבקשה, התייחסות הבורר ותגובת האגודה על נספחיהן, התשובה על כך היא, כפי שאסביר, באופן חד משמעי, שלילית.
 
דיון והכרעה
24.                  בפתח הדברים, אדגיש כי פסילת בורר לא יכולה להיות דבר שבשיטה, אלא צעד חריג ביותר שאין להקל ראש בנקיטתו. ר' לעניין זה, רעא 296/08ארט-בי חברה בערבות מוגבלת (בפירוק) נ' עזבון המנוח ג'ק ליברמן ז"ל [פורסם בנבו] (להלן – פרשת ארט-בי), וגם רע"א 5421/13 הרב אליעזר כהנמן נ' הרב שמואל מרקוביץ (פורסם בנבו). יש לזכור גם כי הבורר חב חובת נאמנות כלפי הצדדים לפי תקנה 12 לתקנות הבוררות. חזקה היא כי הבורר אכן נוהג בנאמנות הכוללת בין היתר, מקצועיות, הגינות ואובייקטיביות, כלפי שני הצדדים. משכך, המגיש בקשה להחלפת בורר צריך להראות באופן מובהק כי מתקיימות נסיבות היוצרות עילת פסלות המצדיקה את החלפתו. להלן אתייחס לטענות המועלות על ידי המבקשים ואדון בכל טענה בנפרד. אקדים ואומר כי המבקשים העלו טענות שונות שאף לא אחת מהן יש בה בכדי להיות רלוונטית לקיומה של עילת פסלות בורר.
25.                  השתלשלות העניינים בין ב"כ התובעים לבין עוזרת הרשם ומנהלת מחלקת הבוררויות במשרד הרשם פורטה בסעיף 5 לעיל ולא אחזור אלא על עיקרי הדברים. מחילופי התכתובות נמצאנו למדים כי מסיבה כלשהי לא התקבלה במשרד הרשם פנייה מאת ב"כ התובעים מיום 1/4/2015. פנייתה של ב"כ התובעים מיום 19/4/2015 התקבלה ביום 28/4/2015 אליה התייחסה עוזרת הרשם ביום 27/5/2015. מתשובתה של עוזרת הרשם אנו למדים כי נעשו ניסיונות ובדיקות שונות לאיתור החומר שנטען כי נשלח ביום 1/4/2015. משלא נמצא דבר במשרדי הרשם לרבות במערכת הממוחשבת, לא נותר לעוזרת הרשם, אלא לבקש את שליחת החומר בשנית, ולמעשה לראשונה, שכן כתב התביעה טרם התקבל במשרדי הרשם.
26.                  לאחר התכתבויות נוספות ביום 4/6/2015 וביום 7/6/2015 בין עוזרת הרשם לב"כ התובעים, במסגרתן ביקשה עוזרת הרשם כי יושלמו פרטים חסרים, מונה ביום 15/6/2015 עו"ד משה גבע כבורר בסכסוך הנ"ל. כתב המינוי כולל 3 תובעים בלבד, וזאת כפי שהובהר בסעיף 5.7 לעיל. יש לציין כי עד מועד זה לא התקבלו מספרי הזיהוי של התובעים הנוספים המופיעים בכתב התביעה שהוגש לבית המשפט במסגרת ת"א 52387-06-14 [פורסם בנבו].
27.                  לאור האמור לעיל ופירוט השתלשלות העניינים, אין חולק כי מינוי הבורר נעשה בזמן סביר. אומנם הנסיבות הן כאלה שחומר שנשלח לא התקבל אצל הרשם, דבר אשר עיכב את הטיפול בנושא, אך כבר היו דברים מעולם ויתכן שהדואר נשלח ולא התקבל. אוסיף עוד כי בין כה וכה, מינוי בורר, נעשה על ידי צוות שמתכנס מעת לעת (ובממוצע פעם בחודש), ולא מיד כאשר מתקבלת בקשה למינוי.
28.                  ב"כ התובעים חוזרת וטוענת כי לא נעשה דבר על ידי משרד הרשם עד שהודיעה כי תפנה לבית המשפט, ובמילותיה בדיון אצל כב' הבורר מיום 8.10.2015 "איימתי בפנייה לבית המשפט". ראשית, לא ברור טיב האיום האמור. שנית, יש לתהות מדוע חשה ב"כ התובעים שיש ביכולתה להלך אימים על רשם האגודות השיתופיות, ולא אוסיף עוד בעניין זה. ולענייננו, הרי שדבריה של ב"כ התובעים אינם מדויקים, וזאת בלשון המעטה. לא היה זה "איומה" של ב"כ התובעים שהוביל למינוי בורר בסופו של דבר, אלא השלמת המסמכים החסרים על ידה כפי שדרשה זאת ממנה עוזרת הרשם. במקרה זה, אף נהגה עוזרת הרשם לפנים משורת הדין ומינתה בורר, חרף העובדה שלא התקבלו כל פרטי הזיהוי של התובעים.
29.                  לסיכום עניין זה, אציין כי התייחסות לרשם כמי שעיכב והשהה את מינוי הבורר מיום 20/1/2015, בו ניתנה החלטת בית המשפט, היא טועה ומטעה. כפי שאף כתב ב"כ האגודה, הרי שפנייה ראשונה למשרדי הרשם, נעשתה לכל הפחות כחודשיים וחצי לאחר מתן ההחלטה וכפי שכבר נאמר, ממילא, מינוי הבורר נעשה בסד זמנים סביר בנסיבות דנן.
30.                  עניין מינוי החוקר אינו רלוונטי לגופו של עניין, אלא רק להתנהלותה של ב"כ התובעים. לא ברור מה מנסה ב"כ התובעים להסיק מתהליך מינוי החוקר לבין מינוי הבורר. דווקא לנוכח הצגת העובדות באופן חלקי, דומה כי אין בכך דבר למעט ניסיון נלוז להטיל דופי ברשם האגודות השיתופיות. פירוט השתלשלות העניינים בסוגיית מינוי החוקר נמצא בסעיף 3 לתגובת האגודה. אציין בקצרה בהקשר זה כי הבקשה למינוי חוקר מיום 28/1/2015 התקבלה במשרדי הרשם ביום 3/2/2015. הרשם קיבל החלטה למנות חוקר ביום 13/5/2015 בכפוף להמצאת שיק בנקאי לכיסוי הוצאות החקירה, ובהמשך מונה חוקר בעניין זה ביום 24/6/2015. ניסיון ב"כ התובעים להציג מצג מטעה לפיו בעניין מרשה, התובע 1, "הזדרז" הרשם ומינה חוקר גובל בהאשמות שווא ומוטב היה והדברים לא היו נטענים כלל ועיקר. הניסיון ליצור קשר בין מינוי בורר לבין מינוי החוקר ולרמוז שאין זו אלא קנוניה של הרשם היא חסרת שחר ומנותקת מהמציאות. הטלת דופי חוזרת ונשנית זו של ב"כ התובעים אינה מגובה בראיות. דווקא הפעולות שנעשו על ידי הרשם מציגות את ההיפך המוחלט הנטען על ידי ב"כ התובעים. מעבר לכך, לא אתייחס לעניין מינוי החוקר, שכן אין לכך כל משמעות לעניינה של בקשה.
31.                  סמכות מינוי בוררים על ידי רשם האגודות השיתופיות קבועה בסעיף 52 לפקודה. הרשם רשאי להחליט האם לדון בעצמו בסכסוך שהגיע אליו או להעבירו לבורר בהתאם לתקנות הבוררות. רובם המוחלט של הסכסוכים מועברים על ידי הרשם לבוררים, וזאת מכיוון שעל פסק דינו של הרשם אין זכות ערעור ויש לפנות בעתירה לבג"ץ. מאידך, כאשר סכסוך מוכרע על ידי בורר שמינה הרשם, הצדדים רשאים להשיג על פסק הבורר בפני הרשם תוך עשרה ימים ממתן הפסק.
32.                  לאור האמור, לרשם האגודות השיתופיות מאגר של בוררים הכולל עשרות בוררים שממונים על ידו בהתאם לסמכותו לפי סעיף 52 לפקודה. מעת לעת, מצטרפים למאגר הבוררים עורכי דין נוספים בעלי ניסיון בבוררויות ובאגודות שיתופיות, וזאת לאחר בחינת התאמה וריאיון שנערכים על ידי ועדה במשרדי הרשם. עורכי דין אלה, הממונים על ידי רשם האגודות לכהן כבוררים בסכסוכים, צפויים להיות במאגר זה שנים רבות, וזאת ככל שיפעלו באופן מקצועי לשביעות רצון רשם האגודות השיתופיות, וכל עוד רצונם בכך. אין בפסיקת בורר לטובת צד כזה או אחר בכדי להשפיע על ההחלטה למנותו כבורר בסכסוך. פסק הבורר חשוב לבחינת מידת התאמתו ומקצועיותו של הבורר כבורר מטעם הרשם. בתוך כך, פסק הבורר הינו כלי לבחון האם למנות את הבורר בסכסוכים עתידיים, שכן ממנו ניתן ללמוד - כיצד הפסק נומק, כיצד התייחס הבורר לטענות הצדדים, האם החלטת הבורר סבירה וראויה בנסיבות העניין, האם קיים הבורר את חובת נאמנותו כלפי הצדדים וכיוצא באלה.
33.                  ב"כ התובעים נרעשה על גילויו של קשר מקצועי בין הרשם לבורר, עד כדי כך שמיד עם היוודע דבר "קשרי העבודה של הבורר עם רשם האגודות השיתופיות" הודיעה כי היא מבקשת את החלפת הבורר. הדבר תמוה ולא ברור במה צעקתה, שכן אין כל סוד בדבר, ובוודאי שאין כל דרך להימנע מקשר אינהרנטי ומחייב זה. רשם האגודות השיתופיות מפנה תיקים לבוררים שונים וזאת לאורך שנים. מה גם שמאגר הבוררים מוגבל ואילו היקף הסכסוכים משתנה. ככל שישנם יותר סכסוכים המופנים למינוי בורר על ידי הרשם, עולים הסיכויים כי יהיו בוררים שיקבלו מספר תיקים.
34.                  לא זו אף זו, הוראות תקנון האגודה קובעות כי "כל סכסוך...יועבר להליך בוררות עפ"י אחת החלופות בהתאם לבחירת התובע כמפורט להלן: 1. בורר או בוררים שיתמנו ע"י רשם האגודות השיתופיות לפי סע' 52 (2) לפקודת האגודות השיתופיות... ". (הדגשות לא במקור- א.ב).הכיצד מצופה מרשם האגודות למנות בורר? האם מינוי חד פעמי יימנע את הקשר הנטען? האם על הרשם, בבואו למנות בורר להטיל פור בין כלל עורכי הדין בארץ?   האמירות והרמיזות של ב"כ התובעים בעניין זה מקוממות, אין בהן ממש וממילא אינן במקומן.
35.                  חמור מכך, לו נפעל לשיטתה של ב"כ התובעים, הרי שעל רשם האגודות השיתופיות לבטל את מאגר הבוררים הכולל בתוכו עשרות בוררים מקצועיים, עתירי ניסיון וידע, ושרובם המוחלט נמצא במאגר זה שנים רבות, בדומה לבורר בתיק זה. במצב דברים זה, הרי שגם אם היה מקום להחליף את כב' הבורר, ולחלוטין אין זה המצב, הרי שבין כה וכה החלפת בורר לא היתה נותנת מענה לטענות של ב"כ התובעים.
36.                  עוד טענה ב"כ התובעים "כי הפניית תיקים על ידי רשם האגודות אל עו"ד גבע, מהווה מקור פרנסה מכובד וקבוע". ראשית,אין כל ספק כי הבורר זכאי, ובזכות, לשכר בעבור עבודתו. זכותו של הבורר לקבל שכר בעבור שירותיו מעוגנת בתקנות הבוררות, כמו גם חובת הצדדים לסכסוך לשלם את שכר הבורר.שנית, ומבלי להיכנס לנבכי פרנסתו של כבוד הבורר, וכפי שציין הבורר בעצמו, אכן זהו מקור הכנסה, הרי שספק גדול אם יכול הוא להסתמך על מקור זה כמקור הכנסה קבוע. אין דרך לדעת או להבטיח כמה תיקים יופנו אליו, אם בכלל. הפניית תיקים לבורר זה או אחר תלויה בגורמים ובנסיבות רבות, ובעיקר בהיקף הסכסוכים המופנים לרשם מהאגודות השונות. בהקשר זה, אף ציין הבורר בסעיף 21 להחלטתו בבקשה כי ממילא "מירב המינויים של הח"מ כבורר נעשו בתקופת כהונתו של הרשם הקודם". להשלמת התמונה, אציין כי רשם האגודות השיתופיות הקודם סיים את תפקידו לפני כשלוש שנים.
37.                  ב"כ התובעים טוענת כי הזיקה האמורה, כמפורט לעיל בין רשם האגודות לבין הבורר מקימה ניגוד עניינים, ולשם כך מצטטת מפסק דינה של כבוד השופטת דורנר מיום 6/1/2002, רע"א 6221/01 שוב נ' אלמז ואח' [פורסם באתר בית המשפט העליון [פורסם בנבו]]. במקרה זה, מדובר בבורר שיש לו עניין כלכלי-אישי עם אחד הצדדים לבוררות. בענייננו, אין ב"כ התובעים מעלה כל טענה ביחס לעניין כלשהו שיש לבורר עם האגודה, זולת הזיקה הברורה וכאמור האינהרנטית של הבורר עם רשם האגודות השיתופיות. יתרה מכך, אין בזיקה בין רשם האגודות השיתופיות לבין הבוררים בכדי ליצור כל ניגוד עניינים, וזאת מכיוון שרשם האגודות אינו צד לסכסוך, ואף אין לו כל עניין בתוצאת הסכסוך. ולענייננו, אין כל משמעות לפסיקה לטובתו של צד מסוים על פני צד אחר בכדי להשפיע על מינוי של בורר בסכסוכים עתידיים.
38.                  לסיום, הצגת הדברים באופן חלקי כפי שנעשה במסגרת הבקשה, נותנת תמונה מעוותת המסלפת את פני הדברים. הדברים באים לידי ביטוי בעיקר בטענות ב"כ המבקשים לעניין מינוי החוקר על ידי הרשם ולמשך הזמן עד למינוי בורר על ידי עוזרת הרשם. בכך, יש לתהות על תום הלב וניקיון הכפיים של המבקשים, שכן עליהם להציג לערכאה השיפוטית תמונה מלאה גם אם הדברים אינם משרתים את מטרתם. יפים לעניין זה הם דברי השופטת פרוקצ'יה ברע"א 9200/06 אליהו רזין נ' Bea Hotels N.V, [פורסם בנבו] וכפי שהביאם גם ב"כ האגודה:
"כלל בסיסי הוא במסגרת פנייה לבית המשפט, כי על בעל דין לפרט בפנייתו את כלל הנתונים הרלוונטיים לצורך ההחלטה השיפוטית, בין אם הם מיטיבים עמו, ובין אם הם מרעים עמו.".
 
39.                  מצאתי כי אין בבקשת ב"כ התובעים בכדי לקיים נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים. טענותיה של ב"כ התובעים תלושות הן ואינן מקימות עילת פסלות ואף צל של חשש לקיומה של עילה מסוג זה. בקשת החלפת הבורר תוך העלאת טענות שונות נגד רשם האגודות הינה תמוהה, בעיקר לנוכח העובדה כי היו אלה המבקשים שבחרו לפנות בהתאם לתקנון האגודה למינוי בורר על ידי הרשם, על אף העובדה כי התקנון מאפשר מינוי בורר שלא על ידי הרשם. ניתן היה לחשוב כי משפנו התובעים לרשם האגודות לצורך מינוי בורר, הביעו את אמונם במערכת זו. עם זאת, מהבקשה עולות אמירות ורמיזות על פגמים במקצועיותו ובטוהר המידות של הרשם ועוזריו, ומבלי להציג כל ראיה לביסוס טענות אלה.
40.                  אין לראות בטענות המועלות בבקשה, אלא ניסיון עקר וטפל להטיל דופי ברשם האגודות. בחירתה של ב"כ התובעים להעלות את טענותיה לעניין התנהלות רשם האגודות השיתופיות במסגרת הליך הבוררות ובמסווה של החלפת בורר, במקום להעלותן בצינורות המקובלים, אינן ראויות, בלשון המעטה, ויש לדחותן בשתי ידיים.
41.                  אבקש לחזור ולהדגיש כי בקשה להחלפת בורר לא יכולה להיות בקשה שמוגשת בשגרה. אין לו לבעל דין, קל וחומר לבא כוחו, זכות מוקנית לבחור את הבורר שידון בסכסוך, ובענייננו, לבחור מי לא ידון בסכסוך. הדברים נכונים שבעתיים במקרה כמו זה, בו הבקשה לפסלות הבורר נשענת על נסיבות שמעבר לכך שאין הן מקימות עילת פסלות, אין הן קשורות לבורר. משכך, לא מתקיימות בעניין זה כל נסיבות העשויות להוביל למסקנה כי הליך הבוררות יושפע מהן, ולמען הסר ספק לא מתקיים כל חשש ובטח לא חשש ממשי, למשוא פנים.
42.                  בהמשך לאמור בהחלטתה של עו"ד דנה ביאלר מיום 15/6/2015, ב"כ התובעים תעביר תוך 7 ימים מיום קבלת החלטה זו את מספרי תעודות הזהות של התובעים על מנת להוציא כתב מינוי בורר מתוקן.
43.                  בנסיבות אלה, בהן אין ממש בבקשה, והדברים הובהרו ונומקו כדבעי על ידי הבורר עצמו, ואין בניסיון זה אלא רק עיכוב והשהיית הליכי הבוררות ללא כל הצדקה, המבקשים ישלמו לאגודה הוצאות ושכר טירחת עו"ד. לעניין גובה ההוצאות שקלתי את הנושא בכובד ראש. נתבקשתי על ידי האגודה לפסוק "הוצאות ממשיות בשים לב כי הערעור הינו חסר כל יסוד – עילה משפטית כמו גם בשל חוסר תום ליבם..". עם זאת, ולפנים משורת הדין החלטתי לפסוק הוצאות בסך של 3,000 ₪ בלבד בצירוף מע"מ, וזאת ללא קשר לתוצאות הדיון בבוררות. סכום זה ישולם לנתבעת עד ליום 31/12/2015. לאחר מועד זה, ועד לתשלום המלא בפועל יישא סכום זה ריבית והצמדה כדין.
 
המזכירות תעביר החלטתי זו לכבוד הבורר, עו"ד משה גבע, ולצדדים בדואר רשום.
 
 
 
5129371
54678313
ניתן היום, ‏כ"ו כסלו תשע"ו    אילת ביגר, עו"ד ‏‏‏‏‏‏8 דצמבר 2015                                                           עוזרת רשם האגודות השיתופיות
בירושלים, בהעדר הצדדים.                                             
 
5129371
54678313
 
בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן
 
אילת ביגר 54678313-/
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: