מגדלי התוצרת החקלאית מאוכזבים- תהליך הייצור ''גנב'' להם את זכות הבעלות

בבית המשפט המחוזי בחיפה פרק 8678-01-09 ארגון מגדלי ירקות אגש''ח בע''מ, ארגון עובדי הפלחה אגודה שיתופית חקלאית ארצית בע''מ ומגדלי תוצרת חקלאית נ' עו''ד עפר אטיאס (מנהל מיוחד), רו''ח דייב גל (מנהל מיוחד) וכונס הנכסים הרשמי

 

עובדות רלוונטיות:

מגדלי תוצרת חקלאית, להלן "המגדלים", סיפקו בשנת 2008 תוצרת חקלאית (תירס מתוק, אפונה ושעועית) לחברת פרי הגליל, על פי הסכמים ביניהם הכוללים תניות שימור בעלות ללא נוסח אחיד.

 

טענות ארגון מגדלי הירקות, ארגון עובדי הפלחה ומגדלי תוצרת חקלאית:

על יסוד תניות שימור הבעלות, כל תוצרת המגדלים המצויה היום במחסני החברה לרבות מוצרים שיוצרו ממנה ולרבות תמורה עבור מכירתם של מוצרים אלה היא קניינם.

פרי הגליל חייבת להם כשלושים מיליון ₪ בגין אספקת עשרות אלפי טונות של תירס, אפונה ושעועית. על רקע חדלות פירעונה של פרי הגליל, יש לקבוע כי התוצרת החקלאית או המוצרים שיוצרו ממנה, או התמורה בגין מכירתם איננה חלק מנכסי פרי הגליל. המגדלים זכאים לשמר את זכותם הקניינית בתוצרת החקלאית שסופקה לפרי הגליל בשנת 2008 ובתמורה שהתקבלה בגינם.

 

טענות עו"ד עפר אטיאס, רו"ח דייב גל וכונס הנכסים הרשמי:

אין משמעות לתניית שימור הבעלות שכן הנכס שהמגדלים טוענים לבעלות עליו, מעולם לא היה בבעלותם וממילא לא ניתן לשמר בו בעלות. כן, מוצרים שיוצרו על ידי פרי הגליל או התמורה שהתקבלה ממכירתם, אינה יוצרת זכות עקיבה.

 

השאלה המשפטית:

האם ארגון מגדלי הירקות, ארגון עובדי הפלחה ומגדלי התוצרת החקלאית זכאים לסעדים על יסוד תניות שימור הבעלות בהסכמי האספקה של התוצרת החקלאית?

 

כבוד השופט א' קיסרי פסק:

תניית שימור בעלות הקובעת כי הבעלות בטובין שסופקו על פי הסכם הכולל תניית שימור בעלות נשארת בידי הספק, עד לתשלום מלוא התמורה בעבורם.

במצב עניינים זה, אין המגדלים יכולים לטעון לזכות כלשהי במוצרים מכוחה של תניית שימור הבעלות מפני שתכליתה של תניית שימור בעלות היא לשמר את הבעלות בנכס הנמכר לרוכש על מנת להבטיח את התשלום עבור אותו נכס. המוצרים אשר נמכרים ללקוחות החברה שונים בטיבם ומהותם מהתוצרת החקלאית ששימשה חומר גלם ליצורם, שכן בתהליך הייצור, מלבד לחומר הגלם, הושקעו תשומות נוספות כגון עבודת העובדים, מים וכיוצ"ב. במקום בו הנכס הנמכר משמש לייצור מוצרים אחרים, ניתן יהיה לתת תוקף לתניית שימור בעלות רק כל עוד לא נעשה בנכס הנמכר השימוש שלשמו הוא נרכש, וכל עוד נשמרו תכונותיו ומאפייניו המקוריים.

תניות שימור הבעלות שעליהם מסתמכים המגדלים משתרעות אך ורק על התוצרת החקלאית שסופקה על ידי המגדלים לחברה, אשר שימשה חומר גלם בייצור מוצרים ולכן נבלעה בהם במהלך הייצור. במקום שבו המוצרים כבר אינם קיימים לא ניתן לדבר על זכות עקיבה.

ארגון מגדלי הירקות, ארגון עובדי הפלחה ומגדלי תוצרת חקלאית רואים בתניות שימור הבעלות- בטוחה לסילוק החוב כלפיהם ולא כתניות שימור בעלות, בכך שמבקשים הם להורות לפרי הגליל להעביר להם את כל התמורה שהתקבלה או שתתקבל בגין מכירת תוצרת המגדלים.

לסיכומו של עניין, לבקשתם של ארגון מגדלי הירקות, ארגון עובדי הפלחה ומגדלי תוצרת חקלאית אין בסיס מספק ולכן היא נדחית.

 

ארגון מגדלי הירקות, ארגון עובדי הפלחה ומגדלי תוצרת חקלאית ישלמו יחד למנהלים המיוחדים שכר טרחת עורכי דין בסכום של 7,500 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתן ביום 5.2.2009.

 

לדף הבית של חברת פרי הגליל.

לדף הבית של ארגון מגדלי ירקות בע"מ.

לדף הבית של ארגון עובדי הפלחה אגודה שיתופית חקלאית ארצית בע"מ.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: