מה עדיף- זכותו של קיבוץ שפיים למים ראויים לשתייה או עורק תחבורה חיוני בישראל?

בבית משפט השלום בפתח תקווה- הפ 12425-11-08 מע''צ- החברה הלאומית לדרכים בישראל בע''מ נ' קיבוץ שפיים אגודה שיתופית חקלאית

 

עובדות רלוונטיות:

מע"צ עותרת לתפיסת חזקה במקרקעי קיבוץ שפיים, מכח פקודת הדרכים והמסילות, לצורך ביצוע עבודות לסלילת דרך פרברית מהירה הידועה ככביש 531, וזאת מהטעם שהמקרקעין הופקעו כדין. מע"צ עותרת לקיים בדחיפות את צו ההפקעה, הואיל והיא נדרשת להיערך לביצוען של העבודות, באמצעות הזכיין שנבחר, בהקדם האפשרי. קיבוץ שפיים מתנגד למסירת החזקה.

 

טענות מע''צ:

המקרקעין הופקעו לצורך סלילת כביש 531, שהינו אחד מעורקי התחבורה החשובים והחיוניים במערך הכבישים הארצי. משפורסם צו ההפקעה כדין יש לצוות על קיבוץ שפיים למסור לאלתר את החזקה במקרקעין לידי מע"צ.

באם לא יתאפשר בידי מע"צ לתפוס בהקדם את החזקה בשטח המופקע, יימנע ממנה לעמוד בלוחות הזמנים המתווים לביצוע הפרוייקט. כל עיכוב במסירת המקרקעין לזכיין עשויה להסב למע"צ ולציבור בכללותו נזק רב.

 

טענות קיבוץ שפיים:

קיבוץ שפיים הינו מפעל מים וספק מים, ובעל רשיון הפקה ואספקת מים ליישובים שפיים, ארסוף, געש ולתחום עודף "שמורת השרון".

כספק מים, חלות על קיבוץ שפיים חובות וזכויות, הן שלו והן של צרכני המים. קיבוץ שפיים, מחויב להגן על המים מפני זיהום וחייב לספק מים בכמות הנדרשת בהתאם לרשיון ההפקה שניתנה לו. חלק ממפעל המים הינה באר המצויה בסמוך למקרקעין המופקעים. הכביש שיסלל מכוח תוכנית ההפקעה, עלול לזהם את הבאר באופן שיפגע ביכולת אספקת המים של קיבוץ שפיים לצרכניו, לרבות מי שתיה. חוק המים מחייב את קיבוץ שפיים לפעול בכל האמצעים כדי למנוע את זיהום המים. מערכת המים הקיימת עלולה שלא לעמוד בעומס שיצור סלילת הכביש והשימוש בו, לכן אין אפשרות לאפשר את תפיסת החזקה במקרקעין, טרם הסדרת נושא המים.

פקודת הדרכים והמסילות, אשר מכוחה הופקעו המקרקעין, אינה גוברת על חוק המים, אלא מקבילה לו. תפיסת חזקה במקרקעין המופקעים אינה נדרשת בדחיפות למע"צ, שכן מע"צ נדרשת להעביר את המקרקעין לזכיין, לצורך ביצוע העבודות במועד מאוחר.

כמו כן, קיבוץ שפיים טוען כי מע"צ מבקשת להפקיע, בניגוד לפקודת הדרכים והמסילות, למעלה מ-50 מ' לרוחב הדרך, מבלי שהדבר נדרש לצורך מסילת ברזל או צומת.

 

כבוד הסגן נשיא אהרן ד. גולדס פסק:

היקף הפרוייקט מחייב הפקעת שטחים רבים, ודבר ידוע הוא שהליך פינוי הקרקעות עלול לארוך זמן רב. אין כל הגיון להמתין עד למועד האחרון שבו תידרש מע"צ למסור את החזקה במקרקעין לזכיין ורק אז לפתוח נגד בעלי המקרקעין השונים לרבות קיבוץ שפיים בהליכים לקבלת החזקה בקרקע, שכן הדבר עשוי לעכב את ביצוע העבודות ועיכוב זה עשוי לגרום לנזק כבד למע"צ ולעכב את לוחות הזמנים לביצוע הפרוייקט. כן, טרם מסירת המקרקעין לזכיין, על מע"צ לבצע פעולות שונות בקרקע הכוללות פינוי השטח והכנתו לעבודות, ולפיכך קיים צורך מיידי בקבלת החזקה במקרקעין.

לעניין אי חוקיות צו ההפקעה, כפי שנטען על ידי קיבוץ שפיים- כאשר מדובר בשטח הקרקע הדרוש לצומת דרכים או לתחנה ניתן להפקיע כל שטח שקבעה הרשות,  ואין הגבלה של דרך ברוחב 50 מטר בלבד. 

הפרשנות שיש ליתן למונח "צומת דרכים" הינה פרשנות תכליתית המחייבת לקבוע כי מחלף כולל גם כל מרכיביו לרבות הכניסות והיציאות אליו, הרמפות המובילות למחלף והשטחים המצויים בין הכבישים לרבות שולי הדרכים.

קביעת השטח הדרוש למחלף נתון לשיקול דעתה של הרשות. כל עוד מדובר בשיקול שהינו במתחם הסבירות, ולא הוכח אחרת- לא יתערב בו בית המשפט.

בתוכנית המתאר החלה על המקרקעין, קיימות הוראות המתייחסות לחובת הסדרת פגיעה בתשתיות. על הזכיין, מבצע העבודות לסלילת הכביש, לקיים הוראות אלו ולפעול להסדרת הפגיעה בתשתית, בהתאם לתוכנית המתאר החלה על המקרקעין. אולם, אין בכך כדי לעכב את מסירת החזקה במקרקעין לידי מע"צ. כמו כן, הרשיון הקיים לקיבוץ שפיים, לספק מים לצרכנים שונים, אינו גובר על הוראות תוכנית המתאר. הלכה היא כי תכנית, כמשמעותה בחוק, היא בגדר חיקוק ועל כן היא גוברת על כל הוראה אחרת ובוודאי שגוברת על רשיון הפקת מים שניתן לקיבוץ שפיים.

לסיכומו של עניין, בטענות קיבוץ שפיים לא קיימת הגנה ראויה, לכן התובענה של מע"צ מתקבלת, ועל קיבוץ שפיים למסור למע"צ את החזקה בשטח המופקע כשהוא פנוי מכל אדם, מבנה וחפץ. 

אין צו להוצאות.

ניתן ביום 5/2/2009.

לחץ כאן למידע נוסף אודות קיבוץ שפיים מתוך אתר ויקיפדיה.

לדף הבית של  מע"צ- החברה הלאומית לדרכים בישראל בע''מ.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: