מינוי ועד ממונה לאגודה

תיק מס' 2112/399/2000 איגוד ארצי של מגדלי פרחים וצמחי נוי אגודה חקלאית שיתופית בע''מ נ' חי חדד ואח'

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                           תיק מס' 2112/399/2000

***************************                                *********************

 

 

ב ע נ י ן :                                   איגוד ארצי של מגדלי הפרחים

                                                וצמחי נוי אגודה חקלאית שיתופית

                                                בע"מ ב"כ עו"ד לילך רזניק

                                                ממשרד בלטר גוט אלוני ושות'

                                                בית הטקסטיל רח' קואופמן 2

                                                תל אביב 61500

 

המבקשת

 

       -         נ   ג   ד    -

 

חי חדד

אפרים גפני

לירון עופר

 ע"י ב"כ עו"ד רמי אבידע דרך

 פתח תקוה 154 תל אביב 64920

 

 

המשיבים

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

 

ביום 5.9.2000 קבלתי החלטה ובה מיניתי את המזכירות המצומצמת של המבקשת לועד ממונה והוריתי לו לקיים בחירות באגודה לא יאוחר מיום 1.11.2000.

           

בו ביום התקבלה בקשת המבקשת לבטל החלטתי משום שלדעתה לא תמה תקופת כהונת הועד, למעט חברותם של אותם המגדלים שנבחרו באסיפה הכללית, אך חברותם פקעה או אינם כשירים לשמש בועד ההנהלה של המבקשת, ולחילופין להורות על מינוי ועד ממונה שלא יכלול את אותם מגדלים שאינם כשירים לשמש כחברי הנהלה ובמקביל להורות על עדכון פנקס החברים.

 

ביום 11.9.2000 קיימתי דיון בנוכחות הצדדים. בדיון החלטתי על מינויו של עו"ד טל בראון כחוקר לעדכון פנקס החברים, הליך על פי הוראות בתקנה 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג1973-.

 

התעוררה בפני השאלה נוכח הרשום בתקנון המבקשת לגבי מועד הכהונה:

 

"חברי המזכירות המורחבת יבחרו להמשך שנתיים, אולם ימשיכו לכהן בתפקידם עד בחירת מזכירות מורחבת חדשה, בתנאי שתקופת כהונתם הנוספת לא תעלה על שנה".

 

            באי כוח המבקשת טענו כי לאור הוראה זו בתקנון לא תם מועד כהונת המזכירות המצומצמת, לעומתם טענו המשיבים כי הכהונה תמה.

 

לאחר שעברתי על טענות הצדדים הנני קובע כדלקמן:

 

"בתקנה 28 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) התשל"ה 1975- נקבע כדלקמן:

 

(א) תמה תקופת כהונתו של הועד, המועצה או רשות אחרת של האגודה, ימשיכו לכהן בתפקידם על שייבחרו ועד, מועצה או רשות אחרת בהתאם לתקנות האגודה; אולם, חובה על הועד לכנס אסיפה כללית אשר על סדר יומה בחירות לרשויות האגודה תוך שלושה חודשים מיום תום תקופת הכהונה כאמור; לא כונסה האסיפה הכללית בתום שלושה החודשים תסתיים כהונת הרשויות כאמור.

(ב) הרשם רשאי להאריך את תקופת שלושת החודשים לפי תקנת משנה (א) עד שלושה           חודשים נוספים.

 

"בתקנה 5 לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות)  תשל"ו 1976-.

 

הייתה סתירה בין הוראות תקנות או צווים לפי הפקודה לבין תקנותיה של אגודה, ההוראות שבתקנות או הצווים שניתנו לפי הפקודה עדיפות.

 

אין ספק כי קיימת סתירה בין הוראות תקנון האגודה והתקנות הקובעות במפורש מגבלה בת 6 חודשים להארכת מועד הכהונה. לפיכך הנני קובע כי מועד הכהונה תם.

 

משתם מועד הכהונה עלי לפעול על פי הוראות:

 

”סעיף 28 (א) (5) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) תשל"ה1975-.

 

הרשם רשאי למנות לאגודה ועד ממונה לתקופת הכהונה הקבועה בתקנון האגודה, ולחזור ולמנותו מחדש אם נתקיים אחד מאלה:

 

תמה תקופת כהונתו של הועד לרבות תקופת המעבר כאמור בתקנה 28 לתקנות אלה;

 

בנסיבות אלו הנני מחליט להשאיר על כנה את החלטתי מיום 5.9.2000.

 

בשולי החלטה זו אוסיף כי אין למעשה כל הבדל בין עמדות הצדדים, מאחר והגוף המנהל את האגודה הינו המזכירות המצומצמת שלא שיניתי את הרכבה. כל שקבעתי הינו כי לאור תום הכהונה תמשיך מזכירות זו ותנהל האגודה עד לסיום הליכי עדכון פנקס החברים ועריכת בחירות בהקדם האפשרי.

 

 

ניתן היום 10.9.2000                                                                אורי זליגמן, עו"ד

המזכירות תעביר החלטתי לצדדים.                                   רשם האגודות השיתופיות

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: