משרד החקלאות עיכב שחרור בוטנים שגודלו בהודו

בבית משפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, לפני כב' השופטת בטינה טאובר, עת"מ 19-6676-03, סובחי נח'לה ובניו בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד החקלאות פעל בחוסר סבירות כשהחליט לעכב שחרור משלוח בוטנים שייבאה העותרת מהודו, משנמנע להפעיל את סמכותו הניתנת לו מכוח תקנה 8(א) לתקנות הגנת הצומח.

רקע

עתירה מנהלית ובקשה למתן צו על תנאי שהוגשה על ידי סובחי נח'לה ובניו בע"מ המורה למדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתת טעם מדוע לא יינתן אישור לשחרור משלוח בוטנים מהודו, אשר שחרורו מעוכב.  

העותרת ייבאה בוטנים ללא קליפה חיצונית מהודו אשר נועדו לשמש את העותרת לייצור בוטנים מצופים במפעלה שבשפרעם. העותרת צרפה למשלוח הבוטנים תעודת בריאות המאשרת כי הבוטנים נבדקו בהודו בהתאם לפרוצדורה הנדרשת ונמצאו נקיים ממזיקים. לאחר מכן, קיבלה העותרת מכתב מאת המפקח המודיע על עיכוב המשלוח משום שחסרה הצהרה בתעודת הבריאות.

נוכח האמור פנתה העותרת לספק הבוטנים בהודו, אשר העביר הצהרה חתומה לפיה הספק מאשר כי הבוטנים המיובאים נמצאו חופשיים מנגעים חיים או מתים. חרף זאת, המפקח מסר לעותרת כי הצהרת הספק הנ"ל איננה מספיקה וכי יש לקבל אישור מאת הרשות המוסמכת לכך – משרד החקלאות ההודי. בהתאם לכך, התקבלה תעודת בריאות מתוקנת ממשרד החקלאות ההודי, שמצהירה שהטובין האמורים נבדקו והם נקיים מכל נגעים או פגעי נגעים. רק מה, לאחר מכן נמסר מנציגי המשיבה שהתיקון לתעודת הבריאות אשר נמסר למשיבה אינו עונה על הדרישות המהותיות של התקנות, שכן אין בו התייחסות ספציפית לחופשיות מן הנגעים המפורטים בתקנות כפי שנבדקו טרם המשלוח. יצוין כי חרף ניסיונות העותרת החוזרים ונשנים לקבל מענה ואישור ממשרד החקלאות ההודי בפעם השלישית, הובהר לעותרת כי משרד החקלאות והרשויות בהודו אינם מוכנים לשתף פעולה ולתקן את תעודת הבריאות בפעם השלישית.

בהמשך לכך, ולאחר שהמכולה המכילה את הטובין עוכבה בנמל למעלה משבעה שבועות והעותרת נאלצה לשאת בעלויות דמי האחסון ודמי השהייה בנמל, הגישה העותרת את העתירה עסקינן.

בבסיס עתירתה, טוענת העותרת כי ההצהרה שסיפקה ממשרד החקלאות ההודי עומדת בדרישות התקנות. העותרת טענה כי גם אם לא היה בתעודת הבריאות המתוקנת ממשרד החקלאות ההודי כדי לשכנע את נציגי המשיבה, ראוי היה כי המשיבה תפעל בהתאם לתקנה 8(א) לתקנות הגנת הצומח תשס"ט 2009, המאפשר מסלול חילופי לייבוא צמחים במקרים בהם לא התקיימו התנאים הקבועים בתקנות, והמקנה למפקח מספר חלופות, וביניהן להורות על חיטוי המשלוח כולו או מקצתו, ו/או על שליחת המשלוח לבדיקה במעבדה רשמית. אי לכך, לטענתה, הימנעות המשיבה מהפעלת הסמכות החוקית בהתאם לתקנה 8(א) הנ"ל בנסיבות המקרה הינה הימנעות שרירותית.

בתקנות הגנת הצומח, תעודת הבריאות שהוגשה מטעם העותרת אינה עומדת בדרישות הקבועות בתקנות הגנת הצומח וחסרה הצהרה ספציפית לפיה הטובין נקיים מנגעים ספציפיים המנויים בתקנות.

דיון והכרעה

הצגת תעודת הבריאות על ידי התובעת שהונפקה על ידי משרד הבריאות ההודי מקימה לכל הפחות הנחה כי תכולת המשלוח נקייה מנגעים, גם אם אין היא עומדת בהוראות תקנת הגנת הצומח לשונית. מפה, שעה שמתקין התקנות נתן בידי המפקח את הסמכות לנקוט בהליך בדיקה ו/או חיטוי ביחס למשלוחים נגועים, הימנעות נציגי המשיבה מלהפעיל סמכות זו לגבי המשלוח הנוכחי אשר לגביו הוצגו כאמור תעודות בריאות השוללות קיומם של נגעים כלשהם, יש לראות בהימנעות זו כהימנעות שאינה מידתית ושלא עומדת במבחן הסבירות. המשיבה כלל לא שקלה הפעלת סמכותה הניתנת לה מכוח סעיף 8(א) לתקנות הגנת הצומח, ואף לא הניחה בכתב תשתית עובדתית וראייתית לפיה שקלה את ההיבטים המקצועיים לגופם, ובכן ההחלטה ניתנה באופן שרירותי מבלי ששקלה למצוא פתרון מידתי המתיישב עם נסיבות המקרה, ואשר היה בו כדי למנוע את התוצאה הקשה של סירוב שחרור הטובין לידי העותרת.

סיכום

העתירה התקבלה. השופטת התירה שחרור הטובין של העותרת, בכפוף לכך שיישמר שיקול דעתה של המשיבה להעמיד את הטובין לבדיקה במעבדה מוסמכת ו/או לחלופין להורות על חיטוי הטובין כולם או חלקם, והכל כפי שתמצא לנכון, תוך זמן סביר, בהתחשב במכלול הנסיבות, ובמימון העותרת.

המשיבה תישא בהוצאות העותרת בסך כולל של 15,000 ₪, סכום זה ישולם לעותרת באמצעות בא כוחה, תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן ביום, י"א אדר ב' תשע"ט, 18 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: