עדכון פנקס חברי אגודה

משה ואיריס פנחס. נ' פרזון מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

בפני רשם האגודות השיתופיות תיק מס' 1454/280/06

בעניין:

משה ואיריס פנחס.

מרדכי כהן.

מנשה ודליה לוי.

רענן ואסנת לוי.

גורן וכוכבה לוי.

רבקה לוי.

אברהם יוסף.

מנחם וסיגל יעקב.

אוהד יוסף.

רחמים אליה.

ג'מילה אליה.

נרקיס לוי.

שרה לוי.

אמנון ויקיר פרג'.

ירון ותמר דוד.

יריב וורד יוסף.

ניסן ורבקה יהושע.

דניאל וסיון אברהם.

אודי אליהו.

שמשון אליהו.

דוד ומירים יעקב.

אסא ומרים דוד.

אמנון ודפנה אליהו.

ערן יעקב.

אלון ומיכל דוד.

מאיר ואסנת בריימוק.

דרור יוסף.

ראובן אברהם.

פנחס ולבנה יעקב.

ארז וציונה אברהם.

אהרון כהן.

אורן כהן.

(להלן: "המסתייגים")

יונה אמנון.

אליה שאול.

לוי אלישע.

עמרם יוסף.

בועז יוסף.

(להלן: "מסתייגים חברי אגודה")

ובעניין: פרזון מושב עובדים להתיישבות

חקלאית שיתופית בע"מ 19355

כולם ע"י ב"כ עו"ד מאור גיורא

משד' ארלוזורוב 25, ת.ד 2749 עפולה

טל: 6421940 – 04 , פקס: 6421941 – 04

(להלן: "האגודה")


החלטה

א. רקע עובדתי

ענינה של ההשגה שבפני הינה בדו"ח חקירת המשפטן מר שגב וימר דן שמונה ביום 20.03.06 כחוקר באגודת פרזון (להלן:"האגודה"), לצורך עדכון פנקס חברי האגודה.

ההליך הינו בהתאם להוראת סעיף 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973.

מינויי החוקר בא בעקבות מכתבי חברים באגודה, שביקשו חקירה בשל ספקות שעלו לגבי קבלת חברים בנים ממשיכים והארכת כהונת ועד האגודה עד יום 17.06.06, פנקס רשימת חברים, נדרש על מנת לקיים מחדש את הבחירות לרשויות האגודה עם רשימת חברים מעודכנת.

ביום 21.05.06 הגיש החוקר את ממצאיו ומסקנותיו, בהן קבע כי יש להוציא מרשימת פנקס החברים החדש, את מי שאינם עונים לדרישת הוראות תקנון האגודה ואחר תקנות האגודות השיתופיות ( חברות), תשל"ג 1973.

ב. עיקר טענות המסיגים

מדובר בדו"ח חקירה והמלצות שאם יתקבלו, יפגעו בעשרות חברים, אשר נשללה מהם הזכות להיות חברי אגודה והזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה.

החוקר חרג מתחום סמכותו ומתחום מינויו ואין לקבל את מסקנותיו החורגות, אלא לדחותם על הסף ולקבל את המסתייגים כחברים לכל דבר ועניין.

בדוח ממצאים עובדתיים שאינם נכונים.

חברי האגודה לגביהם ממליץ החוקר להוציאם מפנקס החברים, הנם חברים, אשר לגביהם נהגה האגודה להתייחס כאל חברים והם עצמם נהגו כחברים מאז האסיפה משנת 2004 והשתתפו מאז בכל האסיפות שהיו והצביעו בהם.

מרבית החברים אותם ממליץ החוקר למחוק מהרשימה, הגישו מסמכים שונים, כל אחד בהתאם לנסיבותיו האישיות ומעמדו, עת בקשו להתקבל כחברים באגודה.

החוקר במסקנותיו קבע כי האסיפה מיום 24.4.04 לא זומנה כדין וכי יש בה פגמים, על אף כל הפגמים אותם מצא כביכול החוקר בפרוטוקול האסיפה אשר בקשה לקבל חברים לשרותיה, מצא לנכון החוקר לקבל את החבר בריימוק נתן ואשתו באמצעות אותו פרוטוקול. מאידך, בהסתמך על אותו פרוטוקול המליץ החוקר למחוק שאר החברים מהאגודה. עניין המעלה תמיהות רבות אשר להכשרתו של נתן בריימוק ואשתו כחברים אל מול פסילת האחרים שיכולה לנבוע מביקור החוקר בביתו של בריימוק יצחק והקשר הישיר שהיה לחוקר עם בריימוק יצחק ולא באמצעות תאום עם מזכירות המושב.

מדובר בהפליה אשר אין לאפשרה ומסקנות החוקר בעמוד 18 סעיף 23 שנויה במחלוקת לעניין החברים שזכאים להיות ברשימת פנקס החברים. באותו סעיף מציין החוקר עובדה נוספת שאינה שנוייה במחלוקת, לעניין בת זוגתו של בריימוק נתן, בעניינה נרשם כי התקבלה לחברות באגודה, לא ברור מהיכן מסקנתו זו של החוקר שכן שמה של הגב' בוסמת לא נזכר באף מסמך בדיון שניהלה האגודה בעניין בקשתה לקבלת חברות שכן הגב' בוסמת מעולם לא הגישה בקשה להתקבל כחברה באגודה.

בעמוד 19 לדו"ח, מציין החוקר את שמו של בריימוק יצחק (הקובל) ובריימוק ורדה כחברים שהוצאו מהרשימה ויש להכלילם ברשימה, החוקר גם מסביר במסקנותיו מדוע יש להכלילם ברשימה, אולם החוקר מתעלם מהצהרה של חברים אלו כי הם מעבירים את כל זכויותיהם במשק לבנם, על כן אם מר ברימוק נתן ובסמת הפכו להיות חברי אגודה עקב זכיותיהם במשק, אזי בריימוק יצחק וורדה אשר ויתרו על זכיותיהם באגודה צריכים להיגרע מפנקס החברים וכך גם נעשה בפועל.

משמעות דו"ח החקירה והרשימה המומלצת על ידי החוקר יוצרת מצב אבסורדי בו ישנם משקים להם ארבעה בעלי זכויות הצבעה, כגון משקו של יצחק בריימוק, ולעומתם, חמישה משקים בהם אין כל ייצוג ונשללה מהם זכות יסוד.

המסתייגים טענו כי החוקר שגה בפרשנותו להגדרת בן ממשיך, ואין נפקא מינה לרישום הבן הממשיך בסוכנות היהודית כבן ממשיך שכן זה אחד התנאים החילופים להגדרת בן ממשיך.

ממצאי החקירה לגבי החברים, אוהד יוסף, אברהם יוסף, יוסף דרור, לוי רבקה,לוי דליה, לוי מנשה, אברהם סיוון, אברהם דניאל, יעקב ירמיה, יעקב שמשון, יעקב עדית רענן לוי, לוי אסנת, יהושוע ניסן, יהושע רבקה, פנחס משה, פנחס איריס, אינם יכולים לעמוד רק בשל אי רישום כבנים ממשיכים בסוכנות היהודית, הרי ישנם משקים שגרים בהם בנים שלא רשומים בסוכנות והם חברי אגודה אשר לא נפסלו על ידי החוקר.

המסתייגים גרים במושב פרזון, רובם עובדים במשקים שבמושב פרזון והוצאתם כלאחר יד מרשימת הבוחרים פוגעת קשות במעמדם ובזכיותיהם לא כל שכן לעשות זאת בהליך חפוז כפי שנעשה על ידי החוקר.

אמירותיו הקשות של החוקר אודות פחד אלימות מילולית ופיזית שדבקה בהתנהגותם של הנחקרים כפי שטוען החוקר אינה מוכרת למסתייגים ובעניין זה ראוי היה שהחוקר יפרט מסקנותיו וקביעותיו ואף יציגם לראווה שכן התנהגות זו לא יכלה להתקיים באגודה שיתופית וספק רב בעיני המסתייגים מהיכן נגזרה מסקנה זו.

יש לקבל את ההסתייגות ולהותיר את פנקס החברים בישוב כפי שהוגש לחוקר על ידי ועד המושב על כנו, לחילופין לאשר את הבקשות החדשות שהוגשו לועד ואושרו בתאריך 28.06.06 שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 13.07.06 בה התקבלו לחברות המסתייגים בהצבעה שמית, כל אחד בנפרד.

ג. לאחר שעברתי על חומר החקירה, החומר שמצורף על ידי המסתייגים והדיון בפני הנני מחליט כדלקמן:

ההליך שבפני הנו בעקבות מכתבי חברים באגודת פרזון מבקשי החקירה, באשר לספקות שעלו לדעתם לגבי קבלת חברים בנים ממשיכים ברשימת פנקס חברים חדש שכותרתו:

"להלן רשימה של חברי האגודה ובעלי זכות בחירה באגודת מושב פרזון".

בעקבות הבקשה מונה חוקר על פי סעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות, בהתאם לתקנה 6 בתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973. לעדכון פנקס החברים.

"6. תיקון פנקס חברים

(א) רשאי הרשם לצוות על אגודה לתקן את פנקס החברים שלה לגבי אדם פלוני אם הוא חבר כדין באגודה או שאינו חבר בה או שחדל כדין להיות חבר בה ופנקס החברים אינו משקף פרטים אלה כהלכה, ומשניתן צו כאמור יראו את הפנקס לכל דבר כאילו תוקן; הרשם יפעל על פי תקנה זו בין מיזמתו ובין על פי בקשת אדם כאמור, ועד האגודה, או אגודה אחרת החברה באגודה או שהאגודה חברה בה.

(ב) לא יצווה הרשם על תיקון פנקס החברים לפי תקנת משנה (א) אלא לאחר שנערכה חקירה באגודה לפי סעיף 43 לפקודה בענינים הדרושים לדעתו למתן הצו כאמור, ונתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם.

(ג) לענין תיקון פנקס החברים כאמור בתקנת משנה (א) מכוח תקנה 2א -

(1) באגודה שסיווג אותה הרשם כקיבוץ או מושב שיתופי, לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם הוא גר דרך קבע בתחום הקיבוץ או המושב השיתופי, והוא כשיר להתקבל כחבר על פי הוראות תקנות הקיבוץ או המושב השיתופי;

(2) באגודה שסיווג אותה הרשם כמושב עובדים לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם הוא גר בתחום מושב העובדים דרך קבע והוא אחד מאלה:

(א) בעל משק בתחום מושב עובדים;

) בן זוגו של בעל משק כאמור או האלמן או האלמנה שלו;

(ג) בן משפחתו של בעל משק כאמור או של בן זוגו או בן זוג של בן משפחה העובדים דרך קבע באותו משק; "בן משפחה", לענין פסקת משנה זו - הורה, ילד, ילד מאומץ או נכד;

(ד) בעל זכויות ובן זוגו, ביחידת מגורים נפרדת שאינה מהווה חלק ממשק חקלאי, הגרים בה, דרך קבע, לפחות חמש שנים והכשירים להיות חברים באגודה על פי הוראות תקנותיה למעט התנאי של היותם בעלי משק חקלאי; האמור לא יחול על "בן משפחה" כאמור בתקנת משנה (ג)(2)(ג).

(3) באגודה שסיווג אותה הרשם ככפר שיתופי לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם הוא בעל משק בתחום הכפר השיתופי וגר דרך קבע בכפר השיתופי;

(4) באגודה שסיווג אותה הרשם כאגודה לשיכון לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם רשומה על שמו בפנקס רישום המקרקעין זכות חכירה או חכירת משנה על דירה או חלק ממנה, אשר הבעלות או החכירה הראשית עליה רשומה על שם האגודה;

(5) באגודה שסיווג אותה הרשם כאגודה לקופות גמל ופנסיה לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם הוא כשיר להתקבל כחבר בהתאם לתקנות האגודה ולאחר שהפריש או הפרישו בשבילו כספים כהשתתפות בקרנות האגודה המוגדרות בתקנותיה.

(ד) היה אדם לחבר באגודה מכוח תיקון פנקס החברים על פי הוראות תקנה זו, אין בתיקון הפנקס כשלעצמו בכדי להעניק לו זכויות או להטיל עליו חובות כחבר האגודה אלא על פי תקנותיה וההחלטות שנתקבלו כדין על ידי רשויותיה המוסמכות.( ההדגשה שלי- א. ז)

בדו"ח שהגיש החוקר ביום 21.5.06, המליץ החוקר כי יש להוציא מפנקס החברים 56 חברים אשר אינם כשרים להיכלל בפנקס החברים על פי הוראות תקנון האגודה ותקנות האגודות השיתופיות (חברות) , תשל"ג-1973.

החוקר מבסס את ממצאיו ומסקנותיו, על עדויות שנגבו:

מהקובלים.

מחברי ועד האגודה.

ממזכיר האגודה, מר אליהו רחמים.

מהמזכיר שכיהן בעבר באגודה מר יוסי כהן.

נחקרים אחרים ששמותיהם נכללו בפנקס החברים שלגביהם הועלו ספקות לכשרותם להיכלל ברשימת פנקס החברים.

הורים שהם חבריה אגודה ונתנו תצהירם לעניין רישום הבנים ממשיכים לועד האגודה.

כמו כן מבסס החוקר את ממצאיו ומסקנותיו על מסמכים שנמסרו לו, על ידי הקובלים, האגודה והחברים שנחקרו:

פרוטוקול ועדת קלפי לבחירת רשויות האגודה מיום 17.03.04.

פרוטוקולים אסיפות חברים.

פרוטוקולים ועד האגודה.

הסכם האגודה עם המנהל.

מסמכים מהסוכנות.

פנקס חברי האגודה

תקנון האגודה.

רשימת חברי האגודה כפי שהופיעה ברשימת המצביעים בבחירות שהתקיימו ביום 17.03.04.

רשימת חברים שהוגשה לו ביום 29.03.06 ע"י מזכיר הישוב מר רחמים אליהו.

פרוטוקול אסיפה כללית מיום 24.04.04

הצהרות ההורים בהם הם מוותרים ויתור בלתי חוזר לבחור ולהיבחר לאגודת מושב פרזון לטובת הבנים הממשיכים כדי שהם יוכלו לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה על כל זכויותיהם וחובותיהם".

תצהירים למינו בן ממשיך האחד מיום 05.08.02 והשני מיום28.08.02

תצהיר אחד מיום 20.04.04 בקשה להוסיף אח כחבר באגודה על אותה נחלה.

קובץ הצהרות והתחייבויות של חברים הורים מתאריך 01.09.05 ועד 24.03.06

קובץ מסמכים של אישורים למינוי בנים ממשיכים בהתחייבות בלתי חוזרת.

אישורים מהסוכנות היהודית בנוגע לרישומם של בנים ממשיכים.

צווי ירושה.

החוקר הדגיש בהמלצותיו בדו"ח החקירה כי היה ויומצאו המסמכים בעתיד כדין, אין כל מניעה לקבלה כבנים ממשיכים את אלה שהמליץ להוציאם מהרשימה. (עמ' 20 סעיף 29 לדו"ח החקירה).

החוקר המליץ כי 56 חברים הרשומים ברשימת פנקס החברים החדש, שלא השלימו את ההליכים אינם עונים להוראות תקנון האגודה ותקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973 ועל כן, אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים החדש שהוגש לו.

עוד קבע החוקר כי לגבי 7 מהחברים מתוך 63 החברים שהוספו לרשימת פנקס החברים החדש ולגביהם הועלו ספקות, כי הם זכאים להיכלל בפנקס החברים מאחר והם עונים על סעיפי תקנון האגודה ותקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג 1973.

החוקר קבע כי יש להחזיר לרשימת פנקס החברים 38 חברים שהנם הורים של בנים ממשיכים שהוצאו שלא על פי תקנון האגודה. ותקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג 1973.

מעיון במסמכים שבפני עולה, כי בהסתייגות שהוגשה על המלצת החוקר מסתייגים רק 32 חברים מתוך 56 החברים שהמליץ החוקר כי הם אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים החדש.

לא כל המסתייגים הרשומים בהסתייגות שהוגשה, הופיעו לדיון בפני על אף שנשלחו להם הזמנות כדין.

אפשרתי למסתייגים שהופיעו לדיון בפני להשמיע את הסתייגותם.

חלקם של המסתייגים הרשומים בהסתייגות שהגישו לא הופיעו ובא כוחם טען בשמם.

ד. התייחסות לטענות המסתייגים

לעניין טענות המסתייגים:

כי אם יתקבלו המלצות החוקר, יפגעו עשרות חברים שנשללה מהם הזכות להיות חברי אגודה והזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה.

מעיון בחומר שבפני עולה כי החוקר נתן הזדמנות לכל אחד מהנחקרים להגיש את כל המסמכים המצויים בידו היכולים להעיד על זכותם להיכלל ברשימת פנקס החברים, אך מסמכים כאלו לא הוגשו לחוקר, על ידי כל החברים שלגביהם הועלו ספקות לזכותם להיכלל ברשימת פנקס החברים, עד ליום הגשת הדו"ח 21.5.06, אלא רק מסמכים חלקיים שאין בהם די כדי לקבלם לחברות.

החוקר בהמלצותיו קבע כי אם יומצאו המסמכים הנדרשים, אין מניעה שהבנים יוכלו להתקבל כבנים ממשיכים:

"29. יודגש כי אין כל מניעה שבאגודת פרזון יתקבלו הבנים כבנים ממשיכים ולאחר מכן כחברים באגודה, אלא שיש לעשות זאת על פי הנהלים והתקנות ובלבד שההלכים יהיו כדין" (עמ' 20 סעיף 29 לדו"ח החקירה).

חברים שאותם המליץ החוקר להוציא מפנקס החברים מאחר ולא המציאו בפניו את המסמכים הדרושים ועשו זאת לאחר מועד סיום החקירה, ולאחר ששמם לא נכלל בשל כך בפנקס החברים והמציאו את המסמכים מאוחר יותר, לא הוזמנו כלל לדיון בפני יוכללו בפנקס החברים על פי המסמכים שהציגו בפני כפי שעוד אפרט בהמשך להחלטתי זו.

ראה גם סעיף 4 להזמנה שנשלחה על ידי החוקר לכל אחד מהנחקרים:

"4. אבקשך להביא כל מסמך שברשותך המעיד על זכויותיך בנחלה ו/או חברותך באגודה."

החוקר לאחר שבדק החומר והמסמכים המליץ להוציא מפנקס החברים את אותם אנשים שלא המציאו את המסמכים הנדרשים, את בני חברי האגודה שזומנו לחקירה ולא הופיעו, את האחים והאחיות שהאגודה כללה בפנקס החברים למרות שמדובר במשק אחד, את אלו שטענו שהם בנים ממשיכים אבל אינם גרים בישוב, ואת אלו שלא הציגו את המסמכים הדרושים על פי דין.

וראה גם סעיף 5 להזמנה:

"5.במידה ולא תופיע/י לחקירה אקבע עמדתי על פי הממצאים המצויים ברשותי."

מכאן שטענת המסתייגים כי זכותם נשללה, ריקה מתוכן, מאחר ולאור המסמכים שבפני מלכתחילה לא היו למסתייגים הזכויות להיות חברים באגודה או זכות לבחור ולהיבחר.

סעיף 1. הגדרות, לתקנות תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 22/12/03].

"בן ממשיך" - בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר-רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לענין זה, "הורים" - לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר. (ההדגשה שלי- א.ז).

הסעיף מגדיר מיהו הבן הממשיך.

באגודת פרזון המוסד המיישב הוא הסוכנות ועל כן רישום הבן ממשיך מחייב את אישור הסוכנות ו/או אישור המנהל להעברת הזכויות על שם הבן הממשיך.

ראה לעניין זה חיים נועם, עו"ד, אגודות שיתופיות הלכות ופסיקה עמ' 134).

"העברת הזכויות במשק חקלאי"

" מכירת המשק"

ככלל, משק חקלאי במושבים שלגביהם קיים חוזה משולש", דהיינו חוזה בין האגודה, הסוכנות היהודית ומינהל מקרקעי ישראל, אין לבצע בו כל טרנסקציה ללא נטילת רשות מוקדמת ממוסדות אלו" (ההדגשה שלי- א.ז)

עוד עולה מהמסמכים שבפני, כי ברשימת פנקס החברים, יש אחים ואחיות הרשומים על אותו משק. צדק החוקר כשהמליץ, לא להכלילם בפנקס החברים, היות ואין אפשרות לקבל אח ואחות כבן/ת ממשיך, על אותו משק, על פי דין והוראות המנהל אין אפשרות לפצל נחלה.

ג'מילה אליה משק 17 ואליה רחמים הנם אח ואחות, מספר 10 ו11 ברשימת המסתייגים נכללים ברשימת פנקס החברים, לאליה רחמים אין זכויות ובעלות במשק 17.

ביום 04.05.06 מועד החקירה לא הופיעה הגב' אליה ג'מילה.

30.2 מעיון בחומר שבפני עולה כי רחמים אליה שהוא מזכיר האגודה הופיע לבדו למתן עדות בפני החוקר, ואילו אחותו ג'מילה אליה שהיא בעלת המשק, לא הופיעה כלל לחקירה בפני החוקר למרות שקבלה זימון כדין. ג'מילה אליה לא טענה, כי אינה יכולה להופיע. מחד העיד מר רחמים בפני החוקר, כי אחותו היא בעלת המשק. מאידך, באותה נשימה העיד שהוא ביחד עם אחותו בעלי משק 17. גם בדיון בפני טען כי אחותו היא הבעלים של המשק, מאידך על מנת לחזק טענתו כי גם הוא בעל המשק, הציג בפני כראיה מסמך מיום 30.10.01 שנשלח אליו מהמנהלה להסדרים בו מתייחסים אליו כבעל משק 17:

"לכבוד

רחמים אליה

מושב פרזון משק 17

א.נ

הנדון: חובך בגין חלף ערבות"

מאחר ולא מדובר בבעל משק ואף לא בבן ממשיך, שכן אין אפשרות לפי תקנה 3א ששני אחים יהיו בנים ממשיכם על אותו משק, מר רחמים אליה לא יכול להיכלל ברשימת פנקס החברים.

לפיכך אני מקבל את המלצת החוקר, שהמליץ כי מר אליה רחמים אינו זכאי להיכלל ברשימת פנקס החברים.

לאור העובדה כי הגב' ג'מילה אליה הינה היורשת של נחלת ההורים על פי צו ירושה יש להכליל את הגב' ג'מילה אליה ברשימת פנקס החברים מאחר ומר רחמים אליה אינו יורש ואינו בן ממשיך הרי שאין לכלול אותו בפנקס חברי האגודה. הנני דוחה גם הטענה שמזכיר הישוב חייב להיות חבר האגודה, אין בה ממש, זוהי טענה שאין לה בסיס בדין או בתקנון האגודה.

אברהם יוסף משק 16 מספר 7 ברשימת המסתייגים ואוהד יוסף מספר 9 ברשימת המסתייגים הנם אחים. מעיון בחומר שבפני עולה כי בעדותם בפני החוקר הציגו כראיה רק מסמך אחד שנכתב על ידי אמם, האומר כי היא מעבירה את הזכויות במשק, לשני בניה יוסף אברהם ואוהד.

מר אברהם יוסף הציג בפני ביום 22.08.06 , מסמך זהה ללא תאריך, לא מצאתי במסמך זה כל ראיה שקובעת כי מר אברהם יוסף או אחיו אוהד יוסף או מי מהם, הינו בן ממשיך או שהזכויות במשק עברו למי מהאחים, יתרה מכך המסמך מעיד כי האם בקשה להעביר את הזכויות במשק לשני האחים, דבר שלא ניתן לעשותו היות ולא ניתן על פי הדין לפצל נחלה.

המסתייגים הנ"ל לא הציגו בפני מסמכים המעידים כי קבלו את אישור הסוכנות, או המנהל להעברת הזכויות במשק אליהם כבנים ממשיכים.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר, שהמליץ כי אברהם יוסף ואחיו אוהד יוסף אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים של האגודה.

נרקיס לוי ונרקיס שרה משק 22, הן אחיות, מספר 12 ו-13 ברשימת המסתייגים.

המסתייגות הנ"ל לא הופיעו בפני, ב"כ עו"ד גיורא מאור, טען בשמן והציג בפני צו ירושה המחלק את העיזבון ½ ללוי נרקיס ו- ½ ללוי שרה. מעיון במסמכים שבפני עולה, כי רק לוי שרה הופיעה להעיד לפני החוקר, והציגה בפני החוקר רק את אותו המסמך שהוצג בפני ביום הדיון.

מכאן שאני מקבל את קביעת החוקר, שהמליץ בהחלטתו כי לוי שרה ולוי נרקיס אינן זכאיות להיכלל ברשימת פנקס החברים של האגודה כבעלות הזכויות על אותו מס' משק 17 היות ולא ניתן על פי דין לפצל נחלה חקלאית.

לפיכך, אני קובע כי על האחיות להחליט מי מהן תהיה בעלת הזכויות במשק, ורק לאחר שיוגשו מסמכי המוסדות המיישבים על שם הזכויות במשק רק לאחר שיקבע בין האחיות מי מביניהם תהיה בעלת המשק תוכל מי שמחזיקה במשק להיכלל ברשימת פנקס החברים.

אהרון כהן ואורן כהן משק 60, מספר 31 ו- 32 ברשימת המסתייגים, מעיון בחומר שלפני עולה כי מר אורן כהן הופיע למתן עדות בפני החוקר ואילו אהרון כהן לא הופיע. אביו של אורן כהן מר זמיר כהן ואמו הגב' כהן שרה הופיעו בפני החוקר והציגו מסמך הצהרה אחד בלבד המאושר על ידי עו"ד חנוכה, בו מצהירים ההורים כי הם מוותרים על זכויותיהם לבחור ולהיבחר במושב פרזון לטובת בניהם אורן כהן ואהרון כהן. מסמך ויתור זה אינו תופס היות ואין אפשרות באגודה על פי דין לתת ייפוי כוח, אלא לבן זוג ולמי שנמצא בחו"ל.

המסתייגים לא הופיעו בפני על אף שקבלו זימון כדין ואף לא נטען דבר בשמם.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר, שהמליץ כי אהרון כהן ואורן כהן שהנם אחים, אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים של האגודה.

ראה לעניין זה:

תקנה 3 תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973 :

"3א. בן ממשיך ובת זוג

3(ב) בן ממשיך הכשיר לחברות על פי תקנון האגודה יגיש לועד ההנהלה בקשה בכתב להתקבל כחבר לפי הנוסח שבתקנון האגודה, בצירוף מסמכים המוכיחים את היותו בן ממשיך.

(ו) הוראות תקנה זו יחולו בשינויים המחייבים, על בני זוגם של בעל או בעלת משק חקלאי שלהם זכות במשק.

(ח) תקנה זו תחול על אגודה שסווגה על ידי הרשם כמושב עובדים זולת אם נקבעו בתקנון האגודה הוראות ותנאים אחרים בענין קבלתו של בן ממשיך כחבר אגודה."( ההדגשה שלי- א.ז)

לסיכום- במשק חקלאי יכול שיהיה רק בן/ת ממשיך אחד ולא .

ברשימת 32 המסתייגים נמצאים מר דוד אסא ובת זוגתו מרים מס' 22 ברשימת המסתייגים שגם לגביהם נטען כי הם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים החדש של האגודה, מכוח היותם בנים ממשיכים, החוקר המליץ, כי

הם אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים החדש ללא שנחקרו בפניו.

34.1. מר דוד אסא הופיע בפני וטען את השגתו גם בשם אישתו.

34.2 לאחר ששמעתי את מר דוד אסא, עולה כי הנ"ל לא הרים את נטל ההוכחה ולא הציג בפני כל ראייה שתסתור את המלצת החוקר שלא להכלילם ברשימת פנקס החברים .

לפיכך הנני מחליט לדחות את השגתו של מר דוד אסא ובת זוגתו ולקבל את המלצת החוקר שלא לכלול את דוד אסא ובת זוגתו מרים בפנקס החברים.

רק כאשר ימציא מר דוד אסא את כל המסמכים הנדרשים על פי תקנון האגודה ותקנות האגודות השיתופיות(חברות), תשל"ג –1973,יוכל הוא ובת זוגתו להיכלל ברשימת פנקס החברים של האגודה.

מנשה ודליה לוי משק מספר 8 , מספר 3 ברשימת המסתייגים, מעיון בחומר שלפני עולה כי בני הזוג הוזמנו למתן עדות על ידי החוקר ולא הופיעו, אביו של מנשה מר משה לוי הוזמן לחקירה הופיע והעיד בפני החוקר, כי בנו מנשה לוי וכלתו רכשו בית בישוב הקהילתי גן נר לפני כ 5 שנים ובנו מר מנשה הוא מבין מקימי גן נר. מר משה לוי הציג בפני החוקר מסמך אחד בלבד, התחייבות בלתי חוזרת מיום 14.03.04 כי בנו מנשה לוי יהיה הבן הממשיך.

מר מנשה לוי הופיע בפני ביום 22.08.06, והעיד כי הוא גר בישוב השכן גן נר וכי הוא בשלב הפניה לועד האגודה, מר מנשה לוי הציג בפני את אותו מסמך שהוצג לחוקר על ידי אביו מר משה לוי.

תקנה 6 ל תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973:

"6. תיקון פנקס חברים

(ג) לענין תיקון פנקס החברים כאמור בתקנת משנה (א) מכוח תקנה 2א -

(1) באגודה שסיווג אותה הרשם כקיבוץ או מושב שיתופי, לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם הוא גר דרך קבע בתחום הקיבוץ או המושב השיתופי, והוא כשיר להתקבל כחבר על פי הוראות תקנות הקיבוץ או המושב השיתופי;

(2) באגודה שסיווג אותה הרשם כמושב עובדים לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם הוא גר בתחום מושב העובדים דרך קבע והוא אחד מאלה:

(א) בעל משק בתחום מושב עובדים;

) בן זוגו של בעל משק כאמור או האלמן או האלמנה שלו",(ההדגשה שלי-א.ז)

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר כי מר מנשה לוי ובת זוגתו אינם זכאים להיכלל בפנקס החברים של האגודה היות והם אינם גרים בישוב ומלבד הצהרת ההורים לא נרשמו הזכויות על שמם כדין, גם אם ירשמו במוסדות המיישבים כבנים ממשיכים לא יוכלו להתקבל לחברות כל עוד לא יגורו דרך קבע בישוב.

36.גורן וכוכבה לוי משק מספר 12 מספר 5 ברשימת המסתייגים, מעיון במסמכים שלפני עולה כי מר גורן לוי העיד בפני החוקר כי הוא השתתף בדרך כלל באסיפות אך לא הצביע וכי הוא אינו רשום כבן ממשיך מאחר והם 9 אחים וזה לוקח זמן להעביר את המשק על שמו.

מר גורן לוי הופיע בפני ביום 22.08.06 והציג בפני רק מסמך אחד, שהנו התחייבות בלתי חוזרת , מדובר באותו מסמך שהציג מר גורן לחוקר.

אני מקבל את קביעת החוקר כי מר גורן ובת זוגתו אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס בחברים.

מר גורן לוי וכוכבה יוכלו להיכלל ברשימת פנקס החברים רק לאחר שימציאו את האישורים הדרושים מהמוסדות המוסמכים או ממינהל מקרקעי ישראל להעברת הזכויות במשק על שמם.

37. ניסן ורבקה יהושע משק 40 מספר 17 ברשימת המסתייגים מעיון במסמכים שלפני עולה כי מר ניסן טען בפני החוקר כי הוא לא עשה דבר לרישום הנחלה על שמו, מאחר וזה לא מפריע לו שהמשק אינו רשום על שמו, בפני החוקר הציג התחייבות בלתי חוזרת מיום 22.1.04 ועוד מסמך הצהרה של ההורים. מהחומר שבפני עולה כי מר יהושע ניסן הצביע באסיפות במקום אביו. דבר המנוגד לדין היות ולא ניתן באגודות שיתופיות ליתן ייפוי כוח לבן.

ביום 22.08.06 הופיע בפני מר יהושע ניסן ובמהלך הדיון הציג בפני מסמכים שקיבל בשעת הדיון בפקס, מהמסמכים שהוצגו בפני עולה כי הנ"ל נמצא בהליך להעברת הזכויות במשק על שמו ועל שם בת זוגתו, הליכים אלו לא הושלמו עד למועד כתיבת החלטתי.

אני מקבל את קביעת החוקר כי מר ניסן יהושע ובת זוגתו אינם זכאים להיכלל ברשימת החברים.

מר ניסן יהושע ובת זוגתו יוכלו להיכלל ברשימת פנקס החברים כבנים ממשיכים מיד לאחר שימציאו את כל האישורים הנדרשים, המעידים כי המשק הועבר על שמם, או אישור הסוכנות היהודית.

אמנון ודפנה אליהו משק 48 מספר 23 ברשימת המסתייגים, מעיון במסמכים שבפני עולה כי בפני החוקר העיד מר אמנון אליהו גם בשם אשתו, וכי הוא לא הצביע באסיפות אלא רק באסיפה האחרונה, מר אמנון אליהו הציג בפני החוקר מסמך אחד מיום 10.5.04 שהנו הצהרה ומסמך שני מיום 10.5.04 שהנו התחייבות בלתי חוזרת והעיד כי הוא אינו יכול להירשם בסוכנות ובמנהל כבן ממשיך מאחר ויש להם, עוד חובות במושב ועל כן הוא לא יכול לעשות הליכים להעברת הזכויות במשק.

ביום 22.08.06 הופיע בפני מר אמנון אליהו והציג בפני מסמך אחד שהנו הצהרה של ההורים כי הם מותרים ויתור בלתי חוזר על זכויותיהם לבחור ולהיבחר לאגודות מושב פרזון, לטובת מר אמנון אליהו ובת זוגתו דפנה אליהו, אין מדובר במסמך להעברת המשק או הזכויות בו על שמם.

אני מקבל את קביעת החוקר כי מר אמנון אליהו ובת זוגתו אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים.

מר אמנון אליהו ובת זוגתו יוכלו להיכלל ברשימת פנקס החברים מיד לאחר שימציאו את כל האישורים הנדרשים, המעידים כי המשק הועבר על שמם או אישור הסוכנות היהודית.

מאיר ואסנת בריימוק משק 51 מספר 26 ברשימת המסתייגים, מעיון במסמכים שבפני עולה כי מר בריימוק הציג בפני החוקר שני מסמכים בלבד, האחד מיום 5.2.04 התחייבות בלתי חוזרת והשני הצהרה מיום 1.10.05 מר בריימוק גם העיד כי לא העביר את הזכויות במשק על שמו, מאחר וזה עולה הרבה כסף וכי נדמה לו שיש לשלם מס שבח, עוד העיד כי אשתו לא השתתפה כלל באסיפות הכלליות והוא לא השתתף באסיפות הכלליות עד ליום 24.4.04.

מר בריימוק הופיע בפני ביום 22.8.06 והציג בפני את אותו המסמך שהציג לחוקר.

אני מקבל את קביעת החוקר כי מר בריימוק ובת זוגתו אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים, היות וההליכים לקבלתם כבנים ממשיכים לא הושלמו.

ה"ה מאיר ואסנת בריימוק יוכלו להיכלל ברשימת פנקס החברים מיד לאחר שימציאו את כל האישורים הנדרשים המעידים כי המשק הועבר על שמם, או אישור הסוכנות היהודית

ארז וציונה אברהם משק 59, מספר 30 ברשימת המסתייגים, מעיון במסמכים שבפני עולה כי מר ארז אברהם ובת זוגתו העידו בפני החוקר כי הם לא הצביעו באסיפות, והציגו בפני מסמך מיום 1.3.04 שהנו, התחייבות בלתי חוזרת מסמך שני הנו הצהרה לועד המושב, מר אברהם ארז אף טען בפני החוקר כי היה לחץ של מזכיר הישוב אליה רחמים, כדי שההורים יחתמו על התחייבות הבלתי חוזרת ועל ההצהרה ומצדו שיבטלו את ההצהרה ואת ההתחייבות הבלתי חוזרת שההורים נתנו.

ביום 22.08.06 הופיע בפני מר ארז אברהם והציג בפני רק את אותו המסמך שהציג לחוקר , שהנו התחייבות בלתי חוזרת מיום 01.03.04.

אני מקבל את קביעת החוקר כי מר ארז אברהם ובת זוגתו אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים, היות ולא השלימו ההליכים כבנים ממשיכים.

מר ארז אברהם ובת זוגתו יוכלו להיכלל ברשימת פנקס החברים רק לאחר שימציאו את כל המסמכים הנדרשים המעידים כי המשק הועבר על שמם או אישור הסוכנות היהודית.

משה ואיריס פנחס משק 3 – מספר 1 ברשימת המסתייגים לא הופיעו לדיון בפני, מעיון במסמכים שבפני עולה כי הגב' איריס פנחס לא הופיעה למתן עדות בפני החוקר, מר פנחס העיד בפני החוקר כי אימו הגב' חביבה רשומה כבעלת הנחלה והוא לא מעביר את הנחלה על שמו, מאחר ועל פי החלטת המשקם בהתאם לחוק ההסדרים מי שלא סיים את החובות לא ניתן להעביר את הזכויות במשק. מר משה פנחס הציג בפני החוקר מסמך מיום 14.4.04 של אימו שהנו התחייבות בלתי חוזרת למינוי כבן ממשיך ומסמך הצהרה מיום 18.12.05 של אמו המיועד לועד מושב פרזון.

נכון ליום מתן ההחלטה, לא המציא משה פנחס ו/או בת זוגתו מסמכים מהמוסדות המוסמכים המעידים, כי הם אושרו כבנים ממשיכים ובעלי הזכויות במשק.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר כי מר משה פנחס ובת זוגתו אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים, היות וההליכים טרם הושלמו.

מרדכי כהן משק מס' 6 – מספר 2 ברשימת המסתייגים, מעיון במסמכים שבפני עולה כי מר מרדכי כהן אינו מתגורר בישוב וגר בעפולה מזה שנים רבות, מר מרדכי העיד בפני החוקר כי אחותו גרה במשק כבר 12 שנה והיא בנתה על יד הבית של האימא בנחלה.

42.1 נכון ליום מתן החלטה זו לא המציא מר מרדכי מסמכים, המעידים על היותו בן ממשיך ו/או שהזכויות במשק הועברו על שמו וכי הינו מתגורר במושב.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר כי מר מרדכי כהן אינו זכאי להיכלל ברשימת פנקס החברים.

לוי רבקה משק 13 – מספר 6 ברשימת המשיגים, מעיון במסמכים שבפני עולה כי הגב' רבקה לוי לא הופיעה למתן עדות בפני החוקר, ולא המציאה מסמכים עד ליום מתן החלטה זו.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר כי הגב' רבקה לוי איננה זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים.

יריב וורד יוסף משק מספר 36 – מספר 16 ברשימת המסתייגים, מעיון במסמכים שבפני עולה כי הוזמנו למתן עדות בפני החוקר ולא הופיעו, גם בדיון בפני לא הופיעו. מדו"ח החקירה עולה כי המסיגים מתגוררים בישוב גן נר, עד ליום מתן החלטה זו, לא המציאו מסמכים.

לפיכך, אני מקבל את קביעת החוקר כי מר יריב וורד יוסף אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים, היות וההליכים לאישורם כבנים ממשיכים לא הושלמו וכי אין להכיר בבן ממשיך מי שאינו מתגורר בישוב.

דניאל וסיון אברהם משק מספר 41 - מספר 18 ברשימת המסתייגים, מעיון במסמכים שבפני עולה כי הוזמנו, למתן עדות בפני החוקר ולא הופיעו, גם בדיון בפני לא הופיעו, עד ליום מתן החלטה זו, לא המציאו מסמכים מהם עולה שהמשק הועבר על שמם.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר, כי דניאל וסיוון אברהם אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים.

אודי אליהו משק 42 – מספר 19 ברשימת המסתייגים, מעיון במסמכים שבפני, עולה כי לחוקר הוגשה רשימת פנקס חברים כאשר על משק מספר 42 רשומה גם הגב' נוהוראי שחר, מעדותו של מר אודי אליהו לחוקר, עולה כי זו שם חברתו, תחילה העיד בפני החוקר, כי הוא ירש את המשק מהוריו שגרים במושב אביטל, אחר כך שינה גרסה והעיד כי ירש את המשק מסבו וכי יש בידו צו ירושה, מר אודי אליהו הציג בפני החוקר רק מסמך הצהרה, שלדבריו נתן לו אביו, צו הירושה לו טען, לא הוצג בפני החוקר וכן לא הוצגו מסמכים נוספים.

46.1 מר אליהו אודי, לא הופיע בפני ולא הציג מסמכים המעידים כי הינו בעל הזכויות במשק.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר כי מר אליהו אודי אינו זכאי להיכלל ברשימת פנקס החברים.

שמשון אליהו משק מס' 43, מספר 20 ברשימת המסתייגים, מעיון במסכמים שלפני עולה כי לא נחקר על ידי החוקר , כך גם לא הופיע בפני וטרם הומצאו מסמכים המעידים כי הזכויות במשק הנם על שמו או על היותו בן ממשיך.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר כי מר אליהו שמשון אינו זכאי להיכלל ברשימת פנקס החברים.

דוד מרים ויעקב משק מס' 45, מספר 21 ברשימת המסתייגים, מעיון במסמכים שבפני עולה כי מר דוד העיד בפני החוקר כי טרם העביר את הזכויות במשק מאחר ויש עדיין חובות על המשק. מר דוד יעקב, הציג בפני החוק צוואה מיום 27.8.04 של הגב' יעקב בנאוש, התחייבות בלתי חוזרת מיום 15.4.04 והצהרה מיום 1.11.05, אך טרם נעשה כל הליך להעברת הזכויות במשק על שמם של דוד מרים ויעקב.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר, כי מר דוד יעקב ובת זוגתו אינם בנים ממשיכים ואינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים.

דוד מרים ויעקב יוכלו להיכלל ברשימת פנקס החברים, רק כאשר ימציאו את האישורים הנדרשים, המעידים כי המשק הועבר על שמם, או אישור של המוסד המיישב.

49.ערן יעקב משק מס' 49, מספר 24 ברשימת המסתייגים, מעיון במסמכים שבפני עולה, כי מר ערן יעקב העיד בפני החוקר כי הוא לא השתתף באסיפות הכלליות ולא הצביע, מר ערן יעקב הציג בפני החוקר הצהרה מיום 14.10.04 והצהרה נוספת מיום 1.11.05.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר, כי מר ערן יעקב אינו בן ממשיך ואיננו זכאי להיכלל ברשימת פנקס החברים.

50.אלון ומיכל דוד משק מס' 50, מספר 25 ברשימת המסתייגים, מעיון המסמכים שבפני עלה, כי מר אלון דוד מצוי עתה, בהליכים לרישום להעברת זכויות המשק על שמו, לא הצביע באסיפות הכלליות למעט השתיים האחרונות בת זוגתו לא השתתפה באסיפות הכלליות והציג בפני החוקר רק הצהרה הנושאת את התאריך 1.11.06. עד ליום מתן החלטתי זו לא הומצאו מסמכים נוספים, המעידים על העברת הזכויות במשק.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר שקבע, כי מר אלון דוד ובת זוגתו אינם בנים ממשיכים ואינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים.

51. דרור יוסף משק מס' 55, מספר 27 ברשימת המסתייגים, מעיון במסמכים שבפני עולה כי מר דרור יוסף העיד בפני החוקר כי הוא לא הצביע באסיפות, מר דרור הציג בפני החוקר הצהרה מיום 2.10.05, עד למועד החלטה זו לא הומצאו מסמכים נוספים המעידים על היותו של מר דרור בן ממשיך, ו/או העברת הזכויות במשק על שמם.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר, כי מר אלון דוד ובת זוגתו אינם בנים ממשיכים ואינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים.

52. ראובן אברהם משק מס' 54, מספר 28 ברשימת המסתייגים, מעיון במסמכים שבפני עולה, כי מר אברהם ראובן העיד בפני החוקר כי הוא גר בעפולה מזה כ – 5 שנים, לא השתתף באסיפות הכלליות, בפני החוקר הציג מסמך מיום 1.1.06 שהנו הצהרה. עד למועד החלטה זו לא הומצאו מסמכים נוספים.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר, כי מר ראובן אברהם אינו בן ממשיך ואינו זכאי להיכלל ברשימת פנקס החברים.

פנחס ולבנה יעקב משק מס' 56, מספר 29 ברשימת המסתייגים, מעיון במסמכים שבפני עולה כי מר פנחס העיד בפני החוקר גם בשם אשתו לבנה יעקב, בעדותו בפני החוקר מתגלות סתירות כשבתחילה העיד כי השתתפו באסיפות ובהמשך העיד כי הם לא בחרו לועד האגודה בטענה כי אין להם זכות. מר פנחס הציג בפני החוקר, רק התחייבות בלתי חוזרת למינוי בן ממשיך מיום 29.4.04 והצהרה מיום 1.11.05 בה מוותרים ההורים על זכיותיהם וחברותם באגודה.

עד למועד החלטה זו לא הומצאו מסמכים מהם עולה כי מר ראובן אברהם הינו בן ממשיך ו/או שנעשתה העברת הזכויות במשק על שמו.

לפיכך אני מקבל את קביעת החוקר, כי מר ראובן אברהם אינו זכאי להיכלל ברשימת פנקס החברים.

חברים שהמציאו מסמכים והם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

רענן ואסנת לוי משק מס' 11, מספר 3 ברשימת המסתייגים.

מר רענן לוי הופיע בפני ביום 22.8.06 והעיד כי מזה 10 שנים אינו משתתף ואינו מצביע באסיפות הכלליות, מר רענן לוי, הציג בפני תעודת פטירה ומסמכים ממנהלת הסדרים (המשקם). בהם פסק כב' המשקם יעקב יולוס שיש להעביר את הזכויות במשק 11 למר רענן לוי.

לפיכך אני קובע, שמר רענן לוי ובת זוגתו יכללו בפנקס החברים.

פרג' אמנון משק מס' 28, מספר 14 ברשימת המסתייגים. מעיון במסמכים שלפני עולה כי מר אמנון פרג' העיד בפני החוקר כי לא השתתף באסיפות הכלליות מאחר והוא לא בעל זכות חתימה ובחירה וכי הוא גרוש, ויש לו צו ירושה, צו הירושה, לא הוצג בפני החוקר.

מעיון ברשימת המסתייגים עולה כי לצידו של אמנון פרג' הוסף השם יקיר, מעיון בדו"ח החוקר עולה כי שם זה לא הופיע ברשימת פנקס החברים שהוגש לחוקר ולא ברור במי מדובר, ועל מה משיג מר יקיר.

בשעת הדיון 22.8.06 הוגש על יד בא כוח של פרג' אמנון צו קיום צוואה, צוואה ותעודת פטירה.

לאור הצגת המסמכים הנני קובע כי יש להכליל את אמנון פרג' בפנקס החברים.

מנחם וסיגל יעקב משק 15 מס' 8 ברשימת המסתייגים.

מר מנחם יעקב המציא בפני את האישורים מהמוסדות המיישבים המאשרים את היותו בן ממשיך.

לפיכך אני קובע, כי מר משה פנחס ובת זוגתו איריס פנחס יכללו בפנקס החברים באגודה.

ירון דוד ותמר משק מס' 33 מס' 15 ברשימת המסתייגים.

מר ירון דוד המציא בפני את האישורים מהמוסדות המיישבים המאשרים את היותו בן ממשיך.

לפיכך אני קובע, כי מר דוד ירון ובת זוגתו בפנקס החברים באגודה.

יעקב שמשון ואידית משק מס' 57.

ביום 22.6.06 הוצגו בפני מסמכים מהמוסדות המיישבים המאשרים את היותו של מר בן שמשון יעקב בן ממשיך במשק מס' 57.

לפיכך אני קובע, כי מר שמשון יעקב ובת זוגתו יכללו בפנקס החברים באגודה.

אברהם שמואל וזהבה משק מס' 30.

ביום 20.6.06 הוצגו בפני מסמכים מהמוסדות המיישבים המאשרים את היותו של מר אברהם שמואל בן ממשיך במשק מס' 30.

לפיכך אני קובע, כי מר אברהם שמואל ובת זוגתו יכללו בפנקס החברים באגודה.

פרג' נחום ומלכה משק מס' 24.

ביום 22.6.06 הוצגו בפני מסמכים מהמוסדות המיישבים המאשרים את היותו של מר פרג' נחום בן ממשיך במשק 24.

לפיכך אני קובע, כי מר פרג' נחום ובת זוגתו יכללו בפנקס החברים באגודה.

לעניין טענות המסתייגים שהועלו בפני כי יש להוציא חברים שאינם רשומים כבעלי משק.

אברהם גבריאל ונטע משק מס' 29.

מהמסמכים שבתיק החקירה עולה כי למר גבריאל אברהם מסמכים מיום 28.4.03 המאשרים את בעלותו על משק מס' 29.

לפיכך אני דוחה את טענת המסתייגים.

בריימוק יצחק וורדה משק מס' 52.

מהמסמכים שבתיק החקירה עולה כי מר בריימוק יצחק וורדה נתנו תצהיר מיום 25.5.02 בו הם מצהירים כי הם מעבירים את זכויותיהם במשק לבנם כבן ממשיך, לא מצאתי במסמך זה כל ויתור של ההורים על חברותם באגודה. מעבר לכך אין כל הוראה בתקנון האגודה המחייבת ויתור כזה.

הליכי הוצאת חבר, היו אפשריים רק במקרה שתקנון האגודה מאפשר הוצאת חבר, עת התקבל כבן ממשיך במקום ההורים.

ראה להלן:

" הליכי הוצאת חבר

אע"פ שלא קיימת הוראה סטטוטורית ביחס להליכי הוצאת חבר מהאגודה, חייב רשם האגודות כל אגודה לקבוע הוראות מפורשות בתקנון בנוגע להוצאת חבר". (חיים נועם, אגודות שיתופיות הלכות ופסיקה מהדורה 7/2004 עמ' 73)

לפיכך אני דוחה את טענת המסתייגים.

לסיכום

המסתייגים העלו בעיקר טענותיהם, טענות נוספות באשר לדו"ח החקירה, אליהם אתייחס בקצרה.

לטענת המסתייגים כי החוקר חרג מסמכותו

מעיון בדו"ח החוקר לא מצאתי כי החוקר חרג מסמכותו, מסקנות החוקר כפי שהתבטאו בדו"ח, הנם בהתאם למסמכים שנדרשו לחקירה וההחלטות של האגודה, הדנות בחברים שלגביהם הועלו ספקות לזכאותם להיכלל ברשימת פנקס החברים ולהלך הרוחות באגודה כפי שהתבטאו מפי הנחקרים שהעידו בפני החוקר לעניין הנסיבות בהם חתמו ההורים, על הצהרות וייפויי כוח בלתי חוזרים, שהביאו לרישומם של הבנים בפנקס החברים.

באשר לטענה כי בדו"ח ממצאים עובדתיים שאינם נכונים

מעיון בדו"ח ובמסמכים שבפני עולה כי החוקר ציין את הממצאים העובדתיים בדו"ח כפי שהעידו הנחקרים בפניו ועל פי המסמכים שהוצגו בפניו.

לטענה כי חברי האגודה לגביהם ממליץ החוקר להוציאם מפנקס החברים, התנהגו כחברים ונהגו בהם כחברים וכך ראו עצמם מאז האסיפה משנת 2004, השתתפו בכל האסיפות שהיו והצביעו.

מעיון במסמכים שבפני עולה כי אין ממש בטענה זו, מאחר ולא מצאתי כי החוקר הגיע למסקנות שלא על פי ממצאים עובדתיים כפי שאלה נמסרו לחוקר על ידי הנחקרים, אין זה מספיק להשתתף באסיפה כללית אחת, שבה מתברר השתתפו גם בנים שניתן להם יפוי כוח בניגוד לדין.

לעניין זה ראה:

תקנה 2א' לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג – 1973 הקובעת לאמור:

"נהג אדם ונהגו בו כחבר האגודה במשך תקופה סבירה, לפי נסיבות העניין, ... יראו אותו כחבר באגודה אף אם לא נתקיימו בו הוראות תקנות משנה (א) ו – (ב) לתקנה 2, זולת אם נקבעה בתקנות האגודה הוראה מפורשת שאין לראות אדם כאמור כחבר האגודה" (ההדגשה של – א.ז.).

לעניין הטענה כי החוקר במסקנותיו קבע כי האסיפה מיום 24.4.04 לא זומנה כדין וכי יש בה פגמים וכי על אף כל הפגמים אותם מצא כביכול החוקר בפרוטוקל האסיפה אשר בקשה לקבל חברים לשרותיה, מצא החוקר לקבל את החברה בריימוק נתן ואשתו באמצעות אותו פרוטקול. מאידך, בהסתמך על אותו פרוקטול המליך החוקר למחוק שאר החברים מהאגודה.

מעיון בדו"ח החקירה עולה כי החוקר לא הסתמך בהמלצתו לגבי הכללת מר נתן ובשמת בריימוק בפנקס החברים, על אותה אסיפה, לה טוענים המסתייגים, אלא, ציין את העובדות כפי שהן ושאין עליהן מחלוקת.

לעניין המלצתו של החוקר לקבל את נתן ובשמת בריימוק כחברים, מעיון במסמכים שבפני עולה, כי מר נתן בריימוק המציא את כל המסמכים הדרושים, מסמך הצהרת ההורים על העברת הזכויות במשק לבנם נתן בריימוק. אישור מטעם המוסדות, המאשרים את היותו בן ממשיך וכבעל זכויות במשק, על פי מסמך האגודה מיום 5.4.00 ועל פי מסמך מהסוכנות מיום 28.8.02.

באשר לטענה כי עניין זה מעלה תמיהות, אשר להכשרתו של נתן בריימוק ואשתו כחברים אל מול פסילת האחרים הנובעת מביקור החוקר בביתו של בריימוק יצחק והקשר הישיר שהיה לחוקר עם בריימוק יצחק ולא באמצעות תאום עם מזכירות המושב.

דברים אלה אינם ראויים, והיה מוטב שבא כוח המסתייגים כלל לא היה מעלה אותם כנגד החוקר, שהנו משפטן ועל פי המסמכים שבפני עשה עבודה יסודית ואין לחוקר כל דבר ועניין ולו עם אף אחד מהצדדים לחקירה, המלצותיו ומסקנותיו של החוקר באו לביטוי בדו"ח, על פי הממצאים שהובאו לו על ידי הצדדים וכפי שבאו לביטוי מעדותם של הנחקרים. אין החוקר חייב לקבל אישור של מזכירות המושב או מן דהו כאשר הינו חוקר, נחקר ואין פסול שהחקירה נעשית בבית החבר , במיוחד כאשר החוקר הגיע במועד שנקבע מראש למזכירות הישוב, המתין מעל כחצי שעה עם החברים האמורים להיחקר בפתח מזכירות הישוב, כשהחוקר יוצר קשר עם יו"ר ועד האגודה, על מנת שזה האחרון יאות לפתוח את מזכירות הישוב ומפתחות המזכירות לא נמצאו בטענה כי המפתחות, נמצאים אצל המזכיר מר אליה רחמים שאינו נמצא בישוב ואין לחוקר כל קשר ישיר או עקיף עם מר בריימוק יצחק.

לעניין הטענה לזכאותה של הגב' בושמת בריימוק ראה להלן:

תקנה 1 (א) תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג – 1973

"בן ממשיך" – בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר – רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לעניין זה,

"הורים" – לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר." (ההדגשה שלי – א.ז.)

מלשון התקנה עולה ברורות כי הקליטה גם של בת הזוג היא אוטומטית.

לעניין הטענה כי החוקר מצא לנכון לכלול את מר בריימוק יצחק וורדה כחברים ראה סעיף 60 לעיל.

אני מקבל את מסקנת החוקר כי האגודה לא שינתה את תקנונה לעניין מספר החברים היכולים להצביע באותה נחלה, ועל כן לא ניתן להוציא חברים מהאגודה, בטענה כי מינו את מי מבניהם כבן/ת ממשיך ולכן עליהם לוותר על חברותם באגודה.

באשר לטענת המסתייגים לאמירותיו הקשות של החוקר אודות פחד אלימות מילולית ופיזית שדבקה בהתנהגותם של הנחקרים.

מעיון במסמכים שבפני עולה כי החוקר כמי שהיה בשטח ונפגש עם הצדדים, הביא את הדברים בדו"ח החקירה, כפי שבאו לביטוי בהתנהגותם של חלק מהנחקרים בעת החקירה וששיקפו את עדותם של החברים שהעידו בפניו.

עוד אוסיף כי איני דן בהחלטתי זו, בסכסוכים האישיים הקיימים באגודה, אלא רק בעניין עדכון פנקס החברים כפי שבא לביטוי בהחלטתי זו.

כפי שהודעתי במהלך הדיון בפני, אין כל צורך לקבל בנים ממשיכים באסיפה כללית, על פי הוראות תקנה 3א לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג – 1973, די בהחלטת הנהלה, לפיכך היה זה מיותר לזמן אסיפה כללית לדיון בקבלת בנים ממשיכים.

תקנה 3א לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג – 1973.

"בן ממשיך ובת זוג

(א) בוטל

בן ממשיך הכשיר לחברות על פי תקנון האגודה יגיש לועד ההנהלה בקשה בכתב להתקבל כחבר לפי הנוסח שבתקנון האגודה, בצירוף מסמכים המוכיחים את היותו בן ממשיך.

התנגד ועד ההנהלה לקבלת בן ממשיך להיות חבר באגודה, יפתח הועד בהליכי בוררות נגד אותו בן ממשיך לפי תקנון האגודה, תוך 45 יום מיום שהגיש בקשה כאמור, וחברותו תיקבע על פי פסק הבוררות".

קבלת בנים ממשיכים הנו תפקידו של הועד, זהו הליך כמעט אוטומטי, שבו מי שעונה על הוראות הדין להגדרה של בן ממשיך מתקבל לחברות, אלא אם כן החל הועד בהליכי בוררות תוך 45 ימים מיום הבקשה.

בהליך שבפני עולה כי למעשה רובם של אילו שהאסיפה דנה בהם, לא עונים על הגדרת בן ממשיך שבדין.

אין זה מספיק שבן ממשיך יציג התחייבות בלתי חוזרת של הוריו, התחייבות זו היא רק ראשיתו של הליך, אשר מושלם רק לאחר שהגורם המיישב מאשר אותו, או המשק נרשם על שם הבן הממשיך.

במידה והליכים אילו לא מתבצעים הרי שלאחר אריכות ימיהם של ההורים עלולה להתעורר בעיית ירושה שלא תיפתר, ויהיו סכסוכים אין סופיים בין היורשים. ובמידה והאגודה תתרשל ותקבל כבן ממשיך מי שאינו זכאי להתקבל, הרי שהיורשים יוכלו אף לתבוע את האגודה, לפיכך טוב תעשה האגודה אם תקפיד היטב על הכללים ותדאג בהתאם לדין לקבל בנוסף להתחייבות של ההורים גם אישור המוסד המיישב ו/או רישום הנחלה על שם הבן.

בן ממשיך הוגדר בסעיף ההגדרות, סעיף 1 בתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג – 1973, לא ניתן על פי הוראת הסעיף להכיר בבן ממשיך מי שהנו אחיו או אחותו של בעל משק.

סעיף 1 תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג – 1973.

"בן ממשיך – בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח, התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר – רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לעניין זה, "הורים" – לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר". (ההדגשה שלי – א.ז.)

על פי הוראת תקנון האגודה חבר חייב להחזיק במשק חקלאי, אין אפשרות לקבל לאגודה מי שאינו בעלים, חוכר או מחזיק של משק חקלאי.

ראה לעניין זה סעיף 1 א בחלק ב' לתקנון האגודה:

"בתנאי שבמקרה הפסקת חברותו של חבר או אם החבר מעביר את נחלתו לאחר יתקבל הבעל החדש של הנחלה כחבר לאגודה אם הוא מוכשר לכך בהתאם לתקנות אלו וזה בהתאם לפרוצדורה הנקבעת בתקנות 2 ו – 3". (ההדגשה שלי א.ז.)

סעיף 1 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג – 1973.

"בעל משק – מי שמחזיק כדין בעצמו או יחד עם אחרים במשק חקלאי כבעל, כחוכר או כחוכר משנה או כבר – רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות, של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב;" (הדגשה שלי – א.ז.)

אין זה מספיק שהמועמד יהיה מי שבפועל מעבד את המשק ו/או שילם את החוב במסגרת חוק ההסדרים במגזר בחקלאי המשפחתי, התשנ"ד – 1992, יש צורך בקיום ההליכים הקבועים בדין, עיבוד המשק או תשלום החוב לא הופך את המועמד לבן ממשיך.

הנני מציע לכל אותם המסתייגים אשר בפועל מעבדים את האדמה במשק ו/או שילמו את החובות במשק, להשלים את הליך רישומם כבנים ממשיכים לאלתר, אחרת הנני צופה שבאחרית ימי ההורים, יתעוררו ויכוחים ומחלוקות בינם לבין היורשים האחרים, או שקיימת אפשרות שכיורשים לא יתקבלו לחברות, היות וקבלה של בנים ממשיכים ישנה הקלה בדין לקבלתם כחברים ויש להם פרוצדורה מיוחדת לקבלה לחברות שהופכת כמעט לאוטומטית כאשר פועלים על פי דין.

לנושא זכויות ההורים שבנם התקבל כבן ממשיך, ברוב האגודות בעצם קבלת הבן הממשיך לחברות, אין משום פקיעת חברותם של ההורים, לפיכך במשק חקלאי יכולים להיות 4 חברים, זוג ההורים, הבן הממשיך ורעייתו בהתיישבות הותיקה יש גם מצבים שבמשק חקלאי ישנם 6 חברים, ההורים מחזיקי המשק המקוריים שהעבירו המשק לבן הממשיך, לבן הממשיך ורעייתו. והנכד ורעייתו שקבל המשק מההורים כבן ממשיך של הבן הממשיך ואין כל פסול בכך.

ראה להלן:

"אין כל פסול בכך כי הבנים הממשיכים שהתקבלו לחברים יהיו חברים באגודה, ברגע שהמשק עבר לבן הממשיך הריהו חבר לכל עניין ודבר.

העברת המשק לבן הממשיך אינה גורמת להפסקת החברות של ההורים.

ההורים ממשיכים להיות חברים, אלא אם כן פעלו באודה להפסקת חברותם, משלא עשו כן הרי באותו משק יהיו מספר חברים". (ההדגשה שלי – א.ז.) (חיים נועם, אגודות שיתופיות הלכות ופסיקה מהדורה 7/2004 עמ' 91)

במקרה דנן ועד האגודה ו/או האסיפה לא פעלו על פי תקנון האגודה ועל כן לא ניתן להחליט על הוצאת הורים מחברות, רק בשל כך שמינוי את מי מבניהם כבן ממשיך, ולבקשם לחתום על הצהרה, שהם מוותרים על חברותם אחרת לא יוכלו בניהם להתקבל לחברות כבנים ממשיכים, בקשה זו הינה מנוגדת לדין, אין בהוראת סעיף 3 א לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג – 1973 כל דרישה להפסקת חברות ההורים ואין לפעול להוצאת ההורים מחברות בניגוד לעילות הכתובות בתקנון האגודה.

עוד ראה לעניין זה חיים נועם, עו"ד, אגודות שיתופיות הלכות מהדורה 7/2004:

"הליכי הוצאת חבר

אע"פ שלא קיימת הוראה סטטוטורית ביחס להליכי הוצאת חבר מהאגודה, חייב רשם האגודות כל אגודה לקבוע הוראות מפורשות בתקנון בנוגע להוצאת חבר". (חיים נועם, אגודות שיתופיות הלכות ופסיקה מהדורה 7/2004 עמ' 73)

"ככלל אין ביהמ"ש מחליף את שיקול דעתה של האסיפה הכללית בשיקול דעתו, וכל עוד נשמרו הוראות החוק והתקנון והאגודה פעלה בתום לב ובדרך המקובלת לא יעדיף ביהמ"ש את שיקול דעתה של האסיפה". (ה.פ. חיפה1232/91 עפיף נ' נמליט לא פורסם).

"תפקיד ביהמ"ש שבפניו הובאה עתירה הנוגעת להוצאת חבר הוא לבדוק אם פעלה האגודה בהוצאת המבקש בהתאם לתקנות ואם עשתה שימוש בזכויותיה כפי שנקבע בתקנון – בתום לב ובדרך המקובלת (סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973)". (חיים נועם, אגודות שיתופיות הלכות ופסיקה מהדורה 7/2004 עמ' 74).

"על גישת ביהמ"ש ניתן ללמוד בפסק הדין ע"א 219/90 כרמלי נ' כרמלי (לא פורסם) שבו נקבע כי כל סייג בתקנון האגודה המחמיר את דרישת התקנות המתייחסות להוצאת חבר מהווה סטייה מותרת.

את התערבות ביהמ"ש בהוצאת חבר ניתן לסווג לשתיים: התערבות בשל אי מילוי הוראות התקנון או החוק: ביטול החלטת הוצאה בשל העדר סבירות".(חיים נועם, אגודות שיתופיות הלכות ופסיקה מהדורה 7/2004 עמ' 74).

לאור האמור אני קובע כי רשימת פנקס החברים באגודת מושב פרזון תהיה כדלקמן:

מס

סידורי

שם פרטי ומשפחה

מספר משק

מס' סידורי

שם פרטי ומשפחה

מספר משק

1

אברהם - גבריאל

29

60

יונה - ורד

38

2

אברהם - נטע

29

61

יעקב - חודרוק

56

3

אברה - אהרון

54

62

יעקב - חוחה

56

4

אברהם - נסים

59

63

יעקב – גורג'יה

15

5

אברהם - סועד

59

64

יעקב- מנחם

15

6

אברהם - נורי

41

65

יעקב- סיגל

15

7

אברהם - אביבה

41

66

יעקב – רחל

49

8

רענן- לוי

11

67

יעקב -ניסן

35

9

אסנת -לוי

11

68

יעקב - דליה

35

10

אברהם - סלים

30

69

יעקב - סלח

57

11

אברהם - פהימה

30

70

יעקב - שמחה

57

12

אברהם -שמואל

30

71

יעקב- שמשון

57

13

אברהם- זהבה

30

72

יעקב אידית

57

14

אליהו - אסתר

48

73

יעקב - בנואש

45

15

אליהו - רחל

43

74

יצחק – דוד אליהו

20

16

אליהו משה- עזרא

44

75

יצחק - זכיה

20

17

אליהו - שאול

18

76

כהן - זמיר

60

18

אליהו - חנה

18

77

כהן - שרה

60

19

בריימוק - יצחק

52

78

כהן - חביב

7

20

בריימוק - ורדה

52

79

כהן - צביחה

7

21

בריימוק - נתן

52

80

כהן - יוסף

61

22

בריימוק - בושמת

52

81

כהן - נוגה

61

23

בריימוק - מורדכי

51

82

כהן - ציון

5

24

בריימוק - חביבה

51

83

כהן - שולה

5

25

ג'מילה- אליה

15

84

כהן - רחל

5

26

דוד – עבו

33

85

כהן - שמעון

27

27

דוד - חביבה

33

86

כהן - שולה

27

28

דוד- ירון

33

87

כהן - עפר

27

29

דוד - תמר

33

88

כהן - עזיז

4

30

דוד - שלמה

50

89

כהן - סמיה

4

31

דוד - סביחה

50

90

לוי - אהרון

14

32

דוידוק - מרדכי

46

91

לוי - דוריס

14

33

דוידוק - כרמלה

46

92

לוי - אלישע

10

34

דניאל - שמחה

25

93

לוי - אסנת

10

35

דניאל - עשאל

25

94

לוי - דוד

9

36

דניאל - אירית

25

95

לוי - מרים

9

37

חנוכה - לילה

21

96

לוי - זהבה

31

38

יוסף - אברהם

55

97

אהרון - -שאול

31

39

יוסף - רחל

55

98

אהרון - שרה

31

40

יוסף - בועז

39

99

לוי - רחל

12

41

יוסף - תקוה

39

100

לוי - שרה

13

42

יוסף - זלמן

53

102

לוי - הדס

23

43

יוסף - עטיה

53

103

לוי - נחשון

23

44

יוסף - יהודה

58

104

לוי - משה

8

45

יוסף - ממי

58

105

לוי - מרים

8

46

יוסף יעקב - פנחס

19

106

פנחס - מעוז

1

47

יוסף - מלכה

19

107

פנחס - גאולה

1

48

יוסף - עמרם

34

108

פנחס- חביבה

3

49

יוסף - שושנה

34

109

פרג' - יוסף

2

50

יוסף - זמירה

16

110

פרג' - חנה

2

51

יוסף - דיין

39

111

פרג' - גאולה

26

52

יוסף - מירב

39

112

פרג' - זהבה

24

53

יוסף - פהימה

36

113

פרג' - נחום

24

54

יוסף - שמעון

36

114

פרג' מלכה

24

55

יהושוע - אפרים

40

115

פרג'- אמנון

28

56

יהושוע - חיריה

40

57

יונה - אמנון

38

58

יעקב - אליהו

32

59

יעקב - רחל

32

זכות ערעור על החלטתי לביהמ"ש לעניינים מינהלים בירושלים, תוך 45 ימים.

אין צו להוצאות

ניתן היום 03.09.06

אורי זליגמן עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: