עקרונות לחלוקת מכסת המים של האגודה לחבריה באגודות שיתופיות המסווגות כמושב עובדים או כפר שיתופי

תיק מספר 1642/434/08 בקשת משרד החקלאות באמצעות המשנה למנכ''ל ומנהל רשות התכנון לקביעת עקרונות אלה וזאת לאור מצב משק המים במדינה והצפי שהקיצוץ במכסות המים ימשך גם בעתיד

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                       תיק מספר 1642/434/08

***************************                                            ********************

 

 

ב ע נ י ן:                                    עקרונות לחלוקת מכסת המים של האגודה

                                                לחבריה באגודות שיתופיות המסווגות כמושב

                                                עובדים או כפר שיתופי (להלן- "האגודות").

 

ו ב ע נ י ן:                                  בקשת משרד החקלאות באמצעות המשנה למנכ''ל

                                                ומנהל רשות התכנון לקביעת עקרונות אלה וזאת

                                                לאור מצב משק המים במדינה והצפי שהקיצוץ

                                                במכסות המים ימשך גם בעתיד.

 

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

הנני קובע כי החל משנת 2008 יחולו על האגודות השיתופיות המסווגות ככפר שיתופי או מושב עובדים העקרונות הבאים:

 

1.         בהחלטה זו:

 

            "צריכה" -          השימוש בפועל במים לצרכי חקלאות על ידי נחלה בשנת 2007.

 

"מכסה" -          כמות המים המוקצית לאגודות לצורכי חקלאות לפי קביעת רשות התכנון במשרד החקלאות ורשות המים.

 

"נחלה" -           חלקת אדמה חקלאית בגודל שנקבע על ידי שר החקלאות בהתייעצות עם מינהל התכנון, הנמצאת בבעלות המדינה, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח והוחכרה – לתקופה ארוכה למתיישב.

 

"עיבוד משותף" -           מיזם במשותף של האגודה לצורך פעילות חקלאית.

 

2.         מכסת המים היא נכס של האגודה.

 

3.         חלוקת מכסת המים לחקלאות לכל נחלה, תעשה באופן שוויוני לפי מספר הנחלות המאוישות באגודה. תוצאת החלוקה תהיה כמות מים שווה לכל נחלה. אם וכאשר יהיה קיצוץ במכסת המים של האגודה, תקטן באופן יחסי גם כמות המים לכל נחלה ונחלה.

 

4.         האגודה רשאית, בהסכמת בעל הנחלה, לנייד את מכסת המים של הנחלה לאחר או לאחרים באותה אגודה ובהתאם להחלטות שתקבע האגודה.

 

 

 

 

 

5.         באגודה שבה קיים עיבוד משותף, תקצה האגודה לעיבוד המשותף לא יותר מ-30% ממכסת המים שהוקצתה לאגודה. יתרת מכסת המים תחולק כאמור בסעיף 3 להחלטה זו.

 

6.         בישוב בו האגודה הקצתה לעיבוד משותף יותר מהכמות הקבועה בסעיף 5, או ישנם בעלי נחלות הצורכים בפועל כמות מים העולה על חלקם במכסת האגודה, קיצוץ כמות מים עודפת זו תעשה כמפורט להלן:

 

א.         ענף בעיבוד משותף, או בעל נחלה שבשנת 2007 צרך מים בכמות העולה על הקבוע בסעיף 3, או 5, בהתאם להחלטתי (להלן: "כמות המים העודפת"), יחול האמור בסעיפים ב' ו-ג' שלהלן:

 

ב.         החל משנת 2009 תקזז האגודה 25% מכמות המים העודפת, בכל שנה, עד לביטולה.

 

1.         בשנת 2008 תקבל הנחלה או הענף בעיבוד המשותף, לפי העניין 100% מכמות המים העודפת.

 

2.         בשנת 2009 תקבל הנחלה או הענף בעיבוד המשותף, לפי העניין 75% מכמות המים העודפת.

 

3.         בשנת 2010 תקבל הנחלה או הענף בעיבוד המשותף, לפי העניין 50% מכמות המים העודפת.

 

4.         בשנת 2011 תקבל הנחלה או הענף בעיבוד המשותף, לפי העניין 25% מכמות המים העודפת.

 

בשנת 2012 לא תהיה כל כמות מים עודפת ומכסת הנחלה או כמות המים המוקצית לעיבוד המשותף תהא כמכסה בסעיף 3 או 5, לפי העניין.

 

ג.          אם יחול קיצוץ במכסת המים של האגודה, בשנים המפורטות בסעיפים 6(ב)(1) עד (4) לעיל, יהיה שיעור הקיצוץ של כמות המים העודפת בגובה שיעור של כל הקיצוצים המצטברים של מכסת המים של האגודה החל משנת 2008 ועד אותה שנה.

 

7.         תחולה מיום 18.9.08.

 

ניתן היום 18.9.2008 בהעדר.                                                    אורי זליגמן, עו"ד

המזכירות תפיץ החלטתי לכל מושבי                                      רשם האגודות השיתופיות

העובדים והכפריים השיתופיים, התנועות

המושביות, משרד החקלאות ורשות מים.

 

 

 

דוגמא: נא לשים לב כי מדובר בקיצוץ מכסת האגודה.

2007- מכסת מים של המושב 1,000,000 מ"ק

מספר נחלות המאוישות 100

כמות המים המוקצת לכל נחלה 100,000/100=10,000

נחלה מסוימת צרכה בשנת 2007 20,000 מ"ק

כמות המים העודפת לנחלה 20,000-10,000=10,000 מ"ק

 

שנה

% הקיצוץ במכסת המים של האגודה

כמות המים העודפת הבסיסית לאחר הקיצוץ במכסת המים של האגודה

% הקיזוז בכמות המים העודפת עפ"י סעיף 6 ב'

יתרת כמות המים העודפת לנחלה

 סה"כ הקצאה לנחלה, הכוללת: המכסה השוויונית + כמות המים העודפת ולאחר קיצוץ

2007

--

10000

--

10000

 10000+10000=20000

2008

20

10000*(100%-20%)=  8000

0

8000

 8000+8000=16000

2009

10

8000*(100%-10%)=    7200

25

7200*(100%-25%)=     5400

 9000+5400=14400

2010

10

7200*(100%-10%)=    6480

50

6480*(100%-50%)=     3240

 9000+3240=12240

2011

10

6480*(100%-10%)=    5830

75

5830*(100%-75%)=     1460

 9000+1460=10460

2012

10

0

100

--

9000

 

הערה חשובה: הדוגמא היא לצורך המחשה בלבד. הקיצוץ במכסת האגודה, בשלב זה, הוא כמובן למטרת הבהרה ואינו מהווה כל אינדיקציה לקיצוץ אפשרי.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: