ערעור בדבר אי זכאות להיכלל בפנקס החברים של המושב

בת שבע ורוי אליאס נ' נחם מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

 

בפני רשם האגודות השיתופיות        תיק מס' 1410/333/06

 

 

בעניין:                       

1.                     בת שבע ורוי אליאס.

2.                     שמואל ואורלי נגר.

3.                     משה ויעל אליהו.

4.                     רווית ושוקי אליהו.

5.                     עופר ואופירה אליהו.

ע"י  עוה"ד מ. באדר ו/או באדר ו/או א.קטלן

ו/או ת.בראון

מרח' בית הדפוס 12, ירושלים 95483

טל: 02-6537799 פקס: 02-6537789 .

 

6.                     שמאי ועלני.

ע"י ב"כ עו"ד עמית רנן

מרח' השבעה 6 בית שמש 99024

טל: 02-9920949 פקס: 02-9920912.

 

7.                     שמריהו נפתלי.

8.                     איתן ושרלי חברוני.

9.                     אליעזר צוברה.

10.                שמשון וציונה משה.

11.                סעד קטיושמואל.

12.                משה וג'ני אליהו.

 

המערערים

 

- נ ג ד -      

 

 

נחם מושב עובדים של הפועל המזרחי

להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

כולם ע"י ב"כ עו"ד אריאל אזולאי

ו/או עודד אפיק ו/או דורון רביד ו/או אברהם שרייר

מרח' יוסף ריבלין 1 ירושלים 94240

טל: 02-6252666 פקס: 02-6252999

 

המשיב

 

 

 

רקע

 

ענינה של ההשגה שבפני הינה בדו"ח חוקר בנחם מושב עובדים הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ   (להלן:"האגודה" או "המשיב"), לצורך עדכון פנקס חברי האגודה.

ההליך הינו בהתאם להוראת סעיף 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973.

 

 

ביום 25.07.06  הגיש החוקר את ממצאיו ומסקנותיו, בהן המליץ מי החברים רשאים להיכלל ברשימת פנקס החברים העונים לדרישת הוראות תקנון האגודה ואחר תקנות האגודות השיתופיות ( חברות), תשל"ג 1973.

 

החוקר קבע כי כל המוצא עצמו נפגע ממצאי דו"ח החקירה, או הרוצה לערער על תוכנו עליו להגיש את הסתייגויותיו , לא יאוחר מ 14  ימים מיום פרסום ממצאי הדו"ח.

 

החוקר צירף לדו"ח החקירה את רשימת החברים במושב נחם עליהם הוא ממליץ כי הם רשאים להיכלל בפנקס החברים נכון ליום 25.07.06.

 

 

עיקרי הטיעון של המערערים 1- 5

 

1.         במערכת היחסים המשפחתיים בינם לבין הוריהם כל אחד מהם מונה כבן ממשיך.

 

2.         המערערים הגישו בקשה לאגודה להתקבל כחברים באגודה והאגודה אישרה.

 

3.         האגודה לא פתחה בהליכי בוררות כקבוע בתקנות  החברות.

 

4.         לימים נטען שלא נתקבלו אישורים מהסוכנות היהודית ומהמנהל.

 

5.         יש התחייבות בלתי חוזרת בכתב של ההורים ומספיק התחיבות של ההורים או חלופה של צו ירושה.

 

6.         האגודה כאגודה קיבלה אותם ולא עשתה קבלה פוזיטיבית איתם.

 

7.         לעניין קבלתם כחברים מספיק מערכת היחסים של הסכמת ההורים , הבן והאגודה.

 

8.         המערערים טענו כי הייתה אסיפה כללית בשנת 1989 לקבלת חברים ,ומאחר והיו אי סדרים באסיפה זו, לא נרשמו החברים שנתקבלו, המערערים הגישו תצהיר של יו"ר האסיפה.

 

9.         טענה נוספת שטענו המערערים היא טענה חוזית, התקנון הוא חוזה והנוהג והנוהל באגודה היה,   מי שבא עם אישור מהוריו לוועד, התקבל וכי יש מספר רב של דוגמאות של חברים אחרים שהתקבלו ככה כחברים.

 

 

 

 

 

מערער 6

 

10.    פרט לתצהיר לעניין אי הסדרים בפרוטוקול האסיפה מיום 08.0389 לא הומצאו בפני טיעונים נשוא דו"ח החוקר בענינו.

 

 

עיקרי הטיעון מערער 7

 

11.    גר ומחזיק במשק 33 במושב נחם.

12.    יש צווי ירושה בעניין עיזבון המנוחים אהרון ויונה מחפוד.

13.    פניות המשקם להסדר חובות במשק הופנו למערער וכי הוא הסדיר את חוב העיזבון במשק 33.

14.    האגודה מאשרת כי המערער י גר עם רעייתו במשק וכי לא גר במקום אחר.

15.    טען המערער כי יש לו אישורים מהאגודה והסוכנות בעניין מעמדו באגודה.

 

עיקרי טיעון מערערים 8

16.    קיים אישור מיום 29.01.06 מהמנהל להעברת הזכויות על שם המערער במשק מספר 30 וכך גם אישור מהסוכנות מיום 19.12.04  על מסירת הנחלה למערער, כך גם פרוטוקול ועד האגודה המאשר את חברות המערער באגודה.

 

עיקרי טיעון מערער 9

17.    מבקש להכלילו ברשימת החברים במושב.

18.    שמו של המערער אינו נכלל   ברשימה שפורסמה על לוח המודעות.

19.    המערער נמצא בסיום הליכי הרישום כבן ממשיך בנחלה.

20.    הרשימה אושרה באותו יום בו קיבל המערער את האישור הסופי.

21.     המערער הציג מסמך מיום 25.07.06 מהסוכנות היהודית כי נרשמה הודעתם של הורי המערער על קביעת מר המערער כבן ממשיך.

 

עיקרי  טיעון המשיב.

 

22.    המערער  6 (להלן: "שמאי ועלני") לא הגיש את עיקרי טיעוניו כפי שנדרש על ידי כב' הרשם.

 

23.    דין מערער 6  כדין שמי שלא התייצב לדיון.

 

24.    המשיב מבקש למחוק את ערעורו של המערער 6 שמאי ועלני .

 

25.    למשיב אין כל התנגדות כי זכות ההצבעה במשק 33 תוקנה למערער 7 אולם בעניין זה מן הראוי לציין כי דווקא אחיו של מערער 7 הוא שהצביע בשם משק 33. ועד שלא ייפתר הסכסוך בין האחים יהיה רשאי להצביע רק אחיו שנכלל ברשימת החברים וכמי שהצביע בשנים הקודמות.

 

26.    המערער 9 סיים את הליך קבלתו למשיב במעמד של "בן ממשיך" לאחר מינויה של ועדת הקלפי ולאחר שרשימת הבוחרים כבר הועברה לעיונו של ברשם ולכן בהתאם לדין לא היה יכול  המשיב להוסיפו לרשימת בעלי זכות ההצבעה. ולכן שמו ייכלל ברשימת הבוחרים לבחירות הבאות שיתקיימו בעוד כשנתיים לערך.

 

27.    לגבי מערערים 10 יש פרוטוקול  שהם התקבלו לחברים מיום 13.10.88 ומסמך מהסוכנות היהודית שאשרה אותם כחברים והם אינם חברים באגודה אחרת .

 

 

לאחר שעיינת בחומר שלפני ולאחר שהצדדים הופיעו בפני הריני לקבוע כדלקמן:

 

ענינה של ההשגה שבפני הינה בדו"ח חוקר שמונה בנחם מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן:"האגודה"), לצורך עדכון פנקס חברי האגודה.

 

ההליך הינו בהתאם להוראת סעיף 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973.

 

החוקר מצא לנכון לא להכליל ברשימת פנקס החברים את מי שלא הציג בפניו אישורים מהמוסדות המיישבים.

 

כבר עתה אתייחס לטענת ב"כ משיבים 1 עד 5 עו"ד משה באדר,  כי יש התחייבות בלתי חוזרת בכתב של ההורים וכי מספיק התחיבות של ההורים או חלופה של צו ירושה בלבד להכרה בבן ממשיך.

 

ויפים דברים אלה גם למערערים האחרים.

 

סעיף 1. הגדרות, לתקנות תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973 [תיקון אחרון: 22/12/03].

 

"בן ממשיך" - בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר-רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לענין זה, "הורים" - לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר. (ההדגשה שלי- א.ז).

הסעיף מגדיר מיהו הבן הממשיך.

באגודה המוסד המיישב הוא הסוכנות ועל כן רישום הבן ממשיך מחייב את אישור הסוכנות ו/או אישור המנהל להעברת הזכויות על שם הבן הממשיך.

ראה לעניין זה חיים נועם, עו"ד, אגודות שיתופיות הלכות ופסיקה עמ' 134).

 

"העברת הזכויות במשק חקלאי"

" מכירת המשק"

ככלל, משק חקלאי במושבים שלגביהם קיים חוזה משולש", דהיינו חוזה בין האגודה, הסוכנות היהודית ומינהל מקרקעי ישראל, אין לבצע בו כל טרנסקציה ללא נטילת רשות מוקדמת ממוסדות אלו" (ההדגשה שלי- א.ז)

 

לרישום בן ממשיך יש לעשות הליך במסגרת האגודה, שהמשכו באישורים מהמוסדות המיישבים המאשרים את הבן הממשיך, וכן אישורים כי הבן הממשיך הנו בעל זכויות במשק.

 

תקנה 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973. לעדכון פנקס החברים.

 

"6. תיקון פנקס חברים

 

(ג) לענין תיקון פנקס החברים כאמור בתקנת משנה (א) מכוח תקנה 2א -

 

(1) באגודה שסיווג אותה הרשם כקיבוץ או מושב שיתופי, לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם הוא גר דרך קבע בתחום הקיבוץ או המושב השיתופי, והוא כשיר להתקבל כחבר על פי הוראות תקנות הקיבוץ או המושב השיתופי;

 

(2) באגודה שסיווג אותה הרשם כמושב עובדים לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם הוא גר בתחום מושב העובדים דרך קבע והוא אחד מאלה:

 

(א) בעל משק בתחום מושב עובדים;

 

) בן זוגו של בעל משק כאמור או האלמן או האלמנה שלו;

 

(ג) בן משפחתו של בעל משק כאמור או של בן זוגו או בן זוג של בן משפחה העובדים דרך קבע באותו משק; "בן משפחה", לענין פסקת משנה זו - הורה, ילד, ילד מאומץ או נכד;

 

(ד) בעל זכויות ובן זוגו, ביחידת מגורים נפרדת שאינה מהווה חלק ממשק חקלאי, הגרים בה, דרך קבע, לפחות חמש שנים והכשירים להיות חברים באגודה על פי הוראות תקנותיה למעט התנאי של היותם בעלי משק חקלאי; האמור לא יחול על "בן משפחה" כאמור בתקנת משנה (ג)(2)(ג). ....

(4) באגודה שסיווג אותה הרשם כאגודה לשיכון לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם רשומה על שמו בפנקס רישום המקרקעין זכות חכירה או חכירת משנה על דירה או חלק ממנה, אשר הבעלות או החכירה הראשית עליה רשומה על שם האגודה";  (ההדגשה שלי- א.ז)

 

 

בן ממשיך והזכות לחברות במושב

 

מהי הנפקות להכרה זו במערערים כבנים ממשיכים?

 

יש להבחין בין מוסד "הבן הממשיך", הנוגע לנושא חברותו של אדם באגודה שיתופית, לבין זכותו הקנינית של אותו בן במשק.

 

"הבן הממשיך" הינו "הבן שבונה את ביתו בחלקה א', ליד בית ההורים, מעבד עימם את המשק, ומצפה לכך שעם מותם, בבוא היום, יהיה הוא בעל המשק במקומם" (אוטולנגי, בעמ' 489).

 

תקנה 3א לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973 מסדירה את מוסד הבן הממשיך, וזו לשונה:

 

"3א. (א) בתקנה זו, "בן ממשיך"- בן אחד בלבד, או בן מאומץ אחד, או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו של בן ממשיך, המחזיק בעצמו או יחד עם הוריו מכח הסכם עם הוריו או מכח ירושה, במשק חקלאי, בתור בעלים, חוכר, חוכר משנה, או כבר-רשות של מוסד מיישב או של האגודה או מכח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו, המעניקה לו שיתוף בזכות החזקה במשק יחד עם הוריו; לענין זה, "הורים"- לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל הזכויות במשק החקלאי או שנפטר.( ההדגשה שלי- א.ז)

 

(ב) בן ממשיך הכשיר לחברות לפי תקנון האגודה יגיש לועד ההנהלה בקשה בכתב להתקבל כחבר לפי הנוסח שבתקנון האגודה, בצרוף מסמכים המוכיחים את היותו בן ממשיך.

 

(ג) ....

 

(ז) .... "

 

ענינה של תקנה 3א בקביעת מסגרת היחסים שבין הבן הממשיך והאגודה בלבד. התקנה מסדירה את חברותו של הבן הממשיך באגודה (תקנות משנה (ב)- מסירה מכשולים מרצון ההורים להעביר את זכויותיהם במשק אל הבן הממשיך, ומבטיחה לבן כי האגודה לא תערים קשיים על דרך רכישת הזכויות (ראה ע"א 2836/90 בצר נ' צילקביץ ואח', פ"ד מ"ו (188 (5, בעמ' 196; להלן: "בצר").

 

ראה לעניין זה את תיק שבו יצג עו"ד משה באדר את אחד הצדדים:

 

ע"א 1662/99 - חזקיהו חיים נ' אליהו חיים ו-6 אח' . פ"ד נו(6), 295.

 

 

"התשתית לבחינת זכויות הצדדים מבוססת על "ההסכם המשולש" שהצדדים לו הם מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית והאגודה השיתופית הנוגעת בדבר. סעיף 20(ה)(1) להסכם המשולש קובע את התנאים לקביעת בן ממשיך ,.... קבע בית המשפט כי בהתאם לסעיף 20(ד) להסכם המשולש, נדרשת הסכמת המינהל והסוכנות לכל העברה של זכויות שימוש במשק, לרבות בית המגורים, וזאת לאחר שהאגודה תודיע על עמדתה. " ( הדגשה שלי –א.ז)

 

 

לפיכך ולאור האמור אני  דוחה את טענתו של עו"ד באדר ב"כ מערערים 1 עד 5  וקובע כי אין  די בכך שיש התחיבות בלתי חוזרת של ההורים כדי להכיר בבנים כבנים ממשיכים וכחברים באגודה.

 

 

28.    מהחומר המצוי בפני עולה כי רוב המערערים לא הגישו את עיקרי טיעוניהם ולא המציאו את המסמכים הנדרשים מהמוסדות המיישבים, לפיכך אפרט את זכותו של כל אחד מהמערערים לזכותו להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודת נחם על פי החומר שמצוי בפני.

 

29.    בת שבע ורוי אליאס משק  62 – לא הופיעו לדיון בפני אולם היו מיוצגים על ידי עו"ד באדר לא הגישו מסמכים מהמוסדות המיישבים המאשרים את היותם בעלי זכות בנחלה וכבנים ממשיכים .

 

    לפיכך אני קובע:

 

                     א.        כי בת שבע ורוי אליאס אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

                      ב.        לכשימציאו את האישורים המתאימים מהמוסדות המיישבים יוכלו להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

 

30.     שמואל ואורלי נגר משק 9- מיוצגים ע"י ב"כ עו"ד משה באדר, הופיעו לדיון בפני לא הגישו מסמכים מהמוסדות המיישבים המאשרים את היותם בעלי זכות בנחלה וכבנים ממשיכים .

 

לפיכך אני קובע:

 

                                  א.        כי שמואל ואורלי נגר אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

                                  ב.        לכשימציאו את האישורים המתאימים מהמוסדות המיישבים יוכלו להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

 

31.     משה ויעל אליהו. משק 39 - מיוצגים ע"י ב"כ עו"ד משה באדר, הופיעו לדיון בפני לא הגישו מסמכים מהמוסדות המיישבים המאשרים את היותם בעלי זכות בנחלה וכבנים ממשיכים .

 

לפיכך אני קובע:

 

                                  א.        כי משה ויעל אליהו אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

                                  ב.        לכשימציאו את האישורים המתאימים מהמוסדות המיישבים יוכלו להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

 

32.     רווית ושוקי אליהו משק 12- מיוצגים ע"י ב"כ עו"ד משה באדר,הופיעו לדיון בפני לא הגישו מסמכים מהמוסדות המיישבים המאשרים את היותם בעלי זכות בנחלה וכבנים ממשיכים .

 

לפיכך אני קובע:

 

                                  א.        כי רווית ושוקי אליהו אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

                                  ב.        לכשימציאו את האישורים המתאימים מהמוסדות המיישבים יוכלו להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

 

33.     עופר ואופירה אליהו משק  6 - מיוצגים ע"י ב"כ עו"ד משה באדר, הופיעו לדיון בפני לא הגישו מסמכים מהמוסדות המיישבים המאשרים את היותם בעלי זכות בנחלה וכבנים ממשיכים .

 

לפיכך אני קובע:

 

                                  א.        כי עופר ואופירה אליהו אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

                                  ב.        לכשימציאו את האישורים המתאימים מהמוסדות המיישבים יוכלו להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

 

34.     שמאי ועלני הופיע לדיון בפני אולם לא הגיש עיקרי טיעון לא הגיש בפני מסמכים מהמוסדות המיישבים המאשרים את היותו בעל זכות בנחלה וכבן ממשיך .

 

די באי הגשת עיקרי הטעון כדי לדחות ערעורם.  אוסיף ואציין כי המערערים לא הגישו  כל מסמך המעיד לגבי איזה משק מיחס המערער את זכותו להיות כבן ממשיך.

 

לפיכך אני קובע:

 

כי שמאי ועלני  אינו זכאי להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

 

35.     שמריהו נפתלי משק 33 – לא הופיע לדיון בפני, הגיש מסמכים שאינם מהמוסדות המיישבים וכן צו ירושה שבו יורשים רבים.

 

די באי ההופעה לדיון  כדי לדחות את ערעורם.

   

  לפיכך אני קובע:

 

א.    כי שמריהו נפתלי אינו זכאי להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

ב.     לכשימציא כתב ויתור מהיורשים האחרים לעניין העיזבון ככל שהדברים אמורים למשק 33 ואת האישורים המתאימים מהמוסדות המיישבים המאשרים את בעלותו במשק יוכל להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

 

36.     משה וג'ני אליהו משק 33 לא הופיעו לדיון בפני ולא הגישו מסמכים מהמוסדות המיישבים.

 

די באי הופעתם לערעור כדי לדחות את ערעורם.

                   

מהמסמכים שבפני עולה כי בצו הירושה שהגיש מר נפתלי שמריהו לחוקר מופיע גם שמו של משה אליהו שהנו אחיו של מר שמריהו נפתלי וכן יורשים רבים נוספים.

 

אומנם האגודה טענה כי אין לה התנגדות כי מר שמריהו נפתלי יוכל  להיכלל ברשימת פנקס החברים אלא שמי שעד עכשיו הצביע היה דווקא אחיו משה.

 

לא ניתן להכליל בפנקס החברים מי שאינו בעל משק ולכן היותו של מר משה שמריהו ברשימת פנקס הבוחרים בעבר אינה כדין רק לאחר שיסדירו האחים את הבעלות על המשק ויחליטו מי מהם הוא בעל המשק יהיה ניתן לקבוע מי מהם ייכלל ברשימת פנקס החברים.

 

לפיכך אני קובע:

 

                                  א.        כי משה וג'ני אליהו משק 33 אינם זכאי להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

                                  ב.        לכשימציאו כתב ויתור מהיורשים האחרים לעניין העיזבון ככל שהדברים אמורים למשק 33 ואת האישורים המתאימים מהמוסדות המיישבים המאשרים את בעלותו במשק יוכלו להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

 

37.      איתן ושרלי חברוני  משק 30 לא הופיעו לדיון בפני אולם הגישו מסמך ממנהל מקרקעי ישראל מיום 20.01.06 ,העברת הזכויות במשק 30, מסמך מהסוכנות היהודית מיום 19.12.04 הודעה על מסירת נחלה להחזקת מתיישב  למר איתן חברוני.

 

למרות אי ההופעה אך לאור המסמכים שצורפו לערעור.

 

  אני קובע:

 

איתן ושרלי חברוני  משק 30 יכללו בפנקס החברים באגודה.

 

38.     אליעזר צוברה משק 29 לא הופיע לדיון בפני, הגיש מסמך מהסוכנות מיום 25.07.06 בו מודיעה הסוכנות היהודית כי רשמה לפניה את הודעת ההורים לקביעת מר אליעזר צוברה כבן ממשיך במשק 29, יחד עם זאת לא הגיש מסמכים מהמוסדות המיישבים  המאשרים את היותו של מר צוברה בן ממשיך.

 

די באי ההופעה כדי לדחות את ערעורם.

 

  לפיכך אני קובע:

 

א.    כי מר אליעזר צוברה משק 29 אינו זכאי להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

ב.     לכשימציא בפני אישורים מהמוסדות המיישבים יוכל להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

 

39.     שמשון וציונה משה משק 40 לא הופיעו לדיון בפני ולא הגישו מסמכים מהמוסדות המיישבים.

 

די באי ההופעה כדי לדחות הערעור.

 

  לפיכך אני קובע :

 

כי שמשון וציונה משה משק 40 אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

 

40.     סעד קטי ושמואל משק 10 לא הופיעו לדיון בפני ולא הגישו מסמכים מהמוסדות המיישבים.

 

די באי ההופעה כדי לראות את המערערים כמי שזנחו את ערעורם.

 

  לפיכך אני קובע:

 

כי סעד קטי ושמואל משק 10 אינם זכאים להיכלל ברשימת פנקס החברים באגודה.

 

 

 

לפיכך ולאור האמור אני קובע כי החלטת החוקר נשארת על כנה ובהתאם להחלטתי זו.

 

זכות ערעור על החלטתי לביהמ"ש לעניינים מינהלים בירושלים,  תוך 45 ימים.

 

 

אין צו להוצאות

 

ניתן היום 07.11.06

אורי זליגמן עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: