ערעור על החלטת בורר

אבי קינן נ' עוה'''ד א. סודאי ועוה'''ד י. אבידני כונסים לנכסי אדרת – מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע''מ

בפני רשם האגודות השיתופיות

תיק מספר 1820/244/01

 שבין : 1. אבי קינן

2. נחמן יעקב

3. פרוספר גבאי

4. יוספה באומפלד

5. שמעון אטיאס

6. שאול אטיאס

7. משה דדון

 בא כוחם עוה"ד יוסף אוריין

מרחוב הגדוד העברי 10, אשקלון

טל' : 6725008-08 פקס' : 6757624-08

- המערערים -

- נ ג ד -

עוה"ד א. סודאי ועוה"ד י. אבידני

כונסים לנכסי אדרת – מושב עובדים

להתיישבות חקלאית בע"מ

מרחוב קרליבך 7, תל-אביב

טל' : 5621507-03, פקס' : 5611452-03

- המשיבים -

רקע

זהו ערעור על החלטת הבורר, עו"ד רמי אבידע, מיום 12.9.2001 בו קבע כי המשיבים מוסמכים להיכנס בנעלי האגודה ולפעול בשמה ובמקומה, בכפוף לסמכויות האמורות בסעיף 54 (א) לחוק ההוצאה לפועל.

הבורר קבע בנוסף כי המשיבים הנם חליפיה של האגודה להסכם הבוררות בין האגודה לחבריה המתבטא בתקנון האגודה החל גם על המשיבים ועל כן הם מוסמכים לתבוע את המערערים בהליכי בוררות לפי הוראות סעיף 52(2) לפקודת האגודות השיתופיות.

במקביל פנה עו"ד י. אבידני בתוקף תפקידו כמפרק מושבי מבואות ירושלים אגודה חקלאית שיתופית מרכזית בע"מ (בפירוק) (להלן: "הארגון") וביקש למנות בורר בתביעתו כמפרק הארגון בהתאם להוראות סעיף 10 (ד) לחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי תשנ"ה1992- להלן: "חוק ההסדרים" ולתבוע את אותם חברים.

נימוקי המערערים :

1. קיימת כפילות בכתבי התביעה השונים שהוגשו נגד המערערים. אם אגודה

היא תובעת הרי שעל האגודה ליתן בידי המיצגים אותה ייפי כוח, דבר שלא

נעשה.

2. אין בסמכות המשקם למנות כונס נכסים.

3. בהעדר צו מינוי של ראש ההוצאה לפועל או יפויי כוח מטעם האגודה מנועים

כונסי הנכסים להגיש תובענה.

4. גם אם יציגו המשיבים צו המשיבים אינם זכאים לבוא בנעלי האגודה לצורך קיום הבוררות על פי פקודת האגודות השיתופיות.

5. לפי סעיף 52 (1) לפקודה הצדדים לסכסוך הינם "אגודה רשומה".

6. סעיף 52 (2) לפקודה קובע סוגי חליפים לחברי האגודה לענין קיום בוררות.

7. סעיף 52 (2) קובע רשימה סגורה של בעלי דין מצד האגודה.

8. מדובר בבוררות סטטוטורית שחוק הבוררות אינו חל עליה.

9. טעה הבורר שקבע כי הכונסים הינם החליף של האגודה לענין סעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות. מכח אופיו עצמאותו ותפקידו המיוחד של הכונס שככזה אין הוא יכול לשמש כחליף לצדדים הנקובים בפקודת האגודות השיתופיות.

10. שיקולי כונסי נכסים שונים לחלוטין משיקולי האגודה.

11. לאחר שהוגש ערעור זה הוגש יפויי הכח ע"י הכונסים כאשר התאריך בו

ניתן יפויי הכח הינו תאריך המאוחר מתאריך הגשת התובענות נשוא ערעור זה.

12. נעשתה יד אחת של ועד האגודה עם כונס הנכסים כדי להמשיך את

התובענות בתיקים אלו וליצור לחץ על המערערים המתנגדים להקצאת שתי

נחלות למקורבים לאנשי הועד הנוכחי.

13. מכתבי התביעה לא עולה שהאגודה היא זאת שמעונינת לתבוע את מערערים.

14. הגשת יפוי הכח לא יוצרת את "הקירבה" הנדרשת בין הצדדים עפ"י פקודת

האגודות השיתופיות ולאור זאת הבורר לא קנה סמכות לדון בתובענה שבין

המערערים למשיבים.

15. האגודה מצויה בהסדר עפ"י החוק והיא המחתה את זכותה לתבוע את

המערערים אך ורק לנושיה.

16. אם אכן היה ממש בהצטרפות האגודה לתובענה הרי שכתבי התביעה היו מתוקנים והמסכת העובדתית שהיתה נטענת היתה אמורה להיות שונה לחלוטין.

17. לא הועלתה הצעת החלטה בישיבת ועד האגודה על פי תקנון האגודה לענין הגשת תובענה נגדם, לא נרשם פרוטוקול, לא נתקבלה החלטת הועד להגיש תביעה נגד המערערים.

18. בפני הבורר מונחות תובענות של כונס, שלא מונה כדין, בהעדר מינוי של

ראש הוצאה לפועל ובניגוד לתקנות ההסדר וחוק ההוצאה לפועל.

19. החלטת הרשם באשר לזהותו של הבורר אינה החלטה הקובעת באופן ענייני

את סמכות הבורר ואין בה כל התייחסות לענין התאמת הסכסוך או אי

התאמתו להליך של בוררות על פי הפקודה.

20. האגודה לא קיבלה החלטה בהתאם לתקנונה לתבוע חברים אחרים ולא

את מערערים. האגודה לא תבעה חברים שטרם חתמו על הסדר לתשלום

חובם עלפי החוק ואשר טרם שילמו על חשבון חובם ולהם חובות הגדולים

פי כמה מחובות המערערים.

עיקר נימוקי המשיבים :

1. לבורר סמכות לדון בתביעות המשיבים כנגד המערערים.

2. מבלי לגרוע מן האמור יש בידי עו"ד סודאי יפוי כוח מטעם המשיבה לפעול

מטעם המשיבים לפעול בשמם ומטעמם בכל האמור לתביעת חובות המערערים.

3. המשיבה מודעת להליך נגד המערערים ומאשרת את יפויי הכוח למשיבים ואת

פעולתם מטעמה ולמענה רטרואקטיבית ממועד הגשת התובענות כנגד

המערערים.

4. למשיבים יש בכל מקרה סמכות לפעול למען המשיבה או בנעליה בין אם מתוקף מינויים ככונסי נכסים ובין אם בשל יפויי הכוח.

5. החלטת רשם האגודות למנות בורר לדון בכתבי התביעות נשוא המחלוקת

דנן, מהווה החלטה שיפוטית וערעור על החלטה זאת לא יכול להיות מוגש אצל

הסמכות השיפוטית עצמה שהחליטה על המינוי.

6. בקשת המערערים אינה ראויה להידון בפני הרשם ויש לסלקה על הסף שכן

בדונו בערעור ישמש הרשם כערכאת ערעור על החלטתו שלו למנות בורר

מכוח הוראת סעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות ודי בכך כדי לשמוט את

הבסיס החוקי לערעור ולהביא לדחייתו על הסף.

7. המערערים הסכימו להקנות לבורר סמכות לדון בסמכותו העניינית ומשעשו

כן ויצאה מתחת ידו ההחלטה הדוחה את טענתם לחוסר סמכות, אין

הם רשאים לערער על החלטתו שניתנה בהסכמתם.

8. כונסי נכסים נכנסים לנעלי האגודה ויש בסמכותם להתייצב להליך בוררות

כאמור כאילו היו האגודה עצמה.

9. בהליך בוררות יש כדי להקל על המערערים ולהיטיב עמם, שכן יש בו כדי

להביא לפתרון הסכסוך בהליך קל ומסובך פחות.

10. על המערערים, כבעלי אמצעים דלים, דווקא להעדיף התדיינות בפני בורר

שימונה ע"י הרשם ולא כפוף לסדרי דין ודיני ראיות, בורר הבקיא באורחות

האגודה וחבריה, בהליך זול בהרבה על הליך יקר ומסובך בבימ"ש.

לאחר שעברתי על כל החומר שבפני וטענות הצדדים הנני קובע כדלקמן:

1. המערערים שהינם חברים ב"אדרת - מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית" (להלן: "האגודה"), בחרו לצאת מחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב1992-, להלן: "חוק ההסדרים" בשעה שהאגודה החליטה להסדיר חובותיה על פי חוק ההסדרים.

2. משקם האגודה עו"ד משה שליט קיבל ביום 12.9.2000 את ההחלטה שבנידון:

"1. בהמשך להחלטתי מיום 23.12.98, ובתוקף סמכותי עפ"י חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, תשנ"ב1992- (להלן: "החוק"), הנני ממנה בזאת את עו"ד יצחק אבידני מרח' בן הלל 13 ירושלים ועו"ד אייל סודאי מרח' קרליבך 7 תל אביב להיות כונסי האגודה של אגודת אדרת מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ שכתובתה ד.נ. האלה 99850 (להלן: "האגודה") על מנת לממש את המגרשים שהוכחרו לאגודה והמיועדים להרחבה וכן לפעול נגד 10 חברי האגודה, ששמם מופיע בנספח א' הרצ"ב שחייבים כספים לאגודה ושביקשו שהוראות החוק לא יחולו עליהם. (ההדגשה שלי א.ז.).

2. המינהלה תעביר החלטתי זו ללשכת ההוצל"פ בת"א, על שראש ההוצל"פ עפ"י סמכותו לפי תקנה 4 לתקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ"ח 1998 ימנה את עוה"ד אבידני וסודאי להיות כונסי הנכסים על כלל נכסי האגודה הניתנים למימוש, ויורה להם לענין סעיף 54 לחוק ההוצאה לפועל, לפעול לפי הוראות שיקבלו מן המשקם מעת לעת.

מהחלטה זו עולה כי המשקם מינה את המשיבים ככונסים, גם לצררך תביעת המערערים.

3. בעקבות החלטת המשקם קבלה ראש ההוצאה לפועל בתל אביב ביום 26.11.00 בתוקף סמכותה למינוי כונסי נכסים לפי הוראות סעיף 53 לחוק ההוצאה לפועל תשנ"ז1967- ותקנה 4 לתקנות ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראה בדבר מימוש נכסים בהוראות המשקם) התשנ"ח1998- את ההחלטה הבאה:

"מינוי כונס נכסים

לפי סעיף 53 לחוק ההוצאה לפועל תשנ"ז1967-

ותקנה 4 לתקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראה

בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם) התשנ"ח1998-

עו"ד יצחק אבידני מרח' בן הללי 13 בירושלים ועו"ד אייל סודאי מרח' קרליבך 7 תל אביב מתמנים בזה לכונסי הנכסים המתוארים להלן, של כלל נכסי אגודת אדרת לזכות נושי האגודה.

תאור הנכסים: מימוש 120 מגרשים במסגרת תוכנית ההרחבה של המושב שאושרה לפי החלטה 737 של מינהל מקרקעי ישראל.

סמכויות הכונס וחובותיו על פי הוראות המשקם כדי לתפוס את הנכסים הנ"ל, לנהלם, למכרם ולממשם, ולנהוג בתמורת המימוש כפי שיורה לו המשקם.

בתוך 90 יום מהיום, על הכונס להגיש למשקם דו"ח על מצב הכינוס". (ההדגשה שלי א.ז.)

4. אינני יכול להיעתר לבקשה לפסול את החלטת המשקם או את החלטתה של ראש ההוצאה לפועל היות ואינני משמש ערכאת ערעור על החלטות אלו. במידה והמערערים סוברים כי יש לפסול החלטות אלו היה עליהם לפנות לערכאות המתאימות.

מאחר ואין בסמכותי לפסול ההחלטות לא אדון בכל הטענות שהושמעו ונטענו בנושא כנגד ההחלטות.

5. בהנחה שהחלטת המשקם ניתנה כדין, נשאלת השאלה האם אכן הכונסים רשאים לפעול על פי הוראות תקנון האגודה ולתבוע את המערערים בבוררות בהתאם לקבוע בתקנון האגודה.

הבורר שמונה לדון בסוגיה החליט שהנו מוסמך לעשות כן, אולם הבעיה שבפני סבוכה יותר, היה וערכאה מתאימה תפסול את החלטת המשקם או של החלטות ראש ההוצאה לפועל, או שיקבע שפרשנות של החלטת ראש ההוצאה לפועל מונעת את תביעת המערערים הרי שכל הליכי הבוררות יפסלו, ויהיה זה בזבוז זמן לריק.

6. הכונסים שהיו ערים לבעייתיות זו פעלו בצורה חלופית:

I. הכונס עו"ד אייל סודאי קיבל ביום 2.1.2002 יפוי כוח מאת האגודה לתבוע את כל המערערים.

II. מפרק הארגון הגיש בקשה לפתיחת הליכים בהתאם להוראות סעיף 10 (ד) לחוק ההסדרים.

1.6 אין ספק שהאגודה רשאית ליתן יפוי כוח לעו"ד מטעמה להגיש תביעת חוב

נגד חבריה, תביעה זו תתברר בהתאם לתקנון האגודה משקבע סעיף חלק ו'

סעיף 1 בתקנון האגודה.

"ישוב סכסוכים: כל סכסוך בגלל עסקי האגודה אשר יתגלה בין חברי האגודה לבין עצמם או בין חברים כאלה, חברים לשעבר או אנשים התובעים באמצעותם מצד אחד.

ובין האגודה או ועד ההנהלה או פקידי האגודה מצד שני ימסר למשפט חברים של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י בהתאם לתקנון משפט זה, ואשר יחייב בזמן ברור הסכסוך או לרושם האגודות השיתופיות בהתאם לסעיף 52 מפקודת האגודות השיתופיות, הכל לפי בחירת התובע, בתנאי שועד ההנהלה יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, לפנות לבית המשפט ולתבוע כספים המגיעים לאגודה מחברים או מחברים לשעבר; (ההדגשה שלי א.ז.).

על פי תקנון האגודה הרי שמקומה של הבוררות בבוררות לפי סעיף 52(2) בפני בורר שהתמנה על ידי רשם האגודות השיתופיות במיוחד כאשר ביפוי הכוח הוראה הקובעת את תחולתו רטרואקטיבית ממועד הגשת התובענה כנגד המערערים והוראה המאשרת את פעילות המשיבה מטעם האגודה.

2.6 מפרק האירגון הגיש בקשה לפתיחת הליכים כנגד המערערים בהתאם להוראות סעיף 10 (ד) לחוק ההסדרים הקובע:

"10 (ד) היה אותו חקלאי או אותו חבר באגודה חקלאית חב גם כספים לאגודה, רשאי נושה האגודה לתבוע את אותו חבר באגודה חקלאית בשל חובותיו לאגודה, ויראו את זכות האגודה כלפי אותו חקלאי או אותו חבר באגודה חקלאית בזכות שהומחתה לנושה". (ההדגשה שלי א.ז.).

משקבע המחוקק כי "יראו את זכות האגודה כלפי אותו חקלאי או אותו חבר באגודה חקלאית בזכות שהומחתה לנושה". בהמחאת זכות כזו נכנס הנושה לנעלי האגודה ורשאי הוא להגיש התביעה לבוררות כנגד החייבים בהתאם להוראות תקנון האגודה ממש כאילו היה הוא האגודה השיתופית.

7. הליכי הבוררות על פי הוראות סעיף 52 (2) נקבעו כדי ליצור הסדר קל נוח של ערכאה שיפוטית המתמצאת ברזי דיני האגודות לטובת האגודה וחבריה, מדובר בהליך שהינו יעיל מהיר וזול יותר מההליכים המתנהלים בבתי המשפט, לא יהיה זה צודק אם אכריח את האגודה או את הנושה לפעול בהליכים אחרים מאשר נקבעו בתקנון האגודה. מטרה הוראת הדין בנושא היא ברורה, והינה פועלת לטובת שני הצדדים כאחד.

8. טענת המערערים בנושא יפוי הכוח שנמסר לעו"ד אייל סודאי איננה במקומה היות ואין ספק כי האגודה מעוניינת לגבות חובות חבריה על מנת לסיים את הליך גבית חובות האגודה, הענקת יפוי כוח לעורך דין מטעמה הינו דבר טבעי והגיוני ולפיכך גם אם לא קיימת החלטת ועד (טענה שלא הוכחה) הרי שהועד תמיד יוכל לאשרר את יפוי הכוח, אך מכל מקום מדובר בחובה המוטלת על האגודה לגבות את חובות חבריה. חובתם של חברי הועד והועד לפעול בנושא ללא משוא פנים ולתבוע כל חייב. חובה זו הינה בגדר חובה אישית של כל חבר ועד אשר הפרתה תגרור אחריות אישית כמנהל בתאגיד.

9. בנסיבות אלו גם אם יוכרע שהמשקם לא היה מוסמך למנות את המשיבים ככונס נכסים, או יוכרע אחרת לגבי פרשנות או החלטת ראש ההוצאה לפועל, עומדת לה זכותה של האגודה לתבוע את חבריה ומשניתן יפוי הכוח לעו"ד אייל סודאי גם אם ניתן רטרואקטיבית הרי שההליך מקומו בבוררות, על פי הוראות סעיף 52(2) לפקודת האגודות השיתופיות בהתאם לקבוע בתקנון האגודה.

במקביל התביעות שהוגשו על ידי מפרק הארגון להוראות סעיף 10 ד' לחוק ההסדרים מקנה לו הזכות לתבוע את המערערים, בהליך בוררות הקבוע בתקנון.

לפיכך הנני מורה כי כתב התביעה יתוקן לגבי כל הנתבעים, התובעים יהיו גם האגודה באמצעות ב"כ עו"ד אייל סודאי והארגון באמצעות המפרק עו"ד יצחק אבידני, התיקים יוחזרו לבורר שמונה להמשך הטיפול.

אין צו להוצאות.

ניתן היום 13.6.2002

אורי זליגמן, עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: