ערעור על החלטת חוקר כי גב' עתיר אינה חברת קיבוץ

תלמה עתיר איילון נ' קיבוץ עינת

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                                  

תיק מספר 1154/345/05

 

 

בעניין-

תלמה עתיר איילון

ע"י ב"כ עו"ד גל פלג

רחוב הבנקים חיפה 5 ת.ד 3252

31032

המערערת

נ ג ד

 

קיבוץ עינת

ע"י ב"כ עו"ד אביתר קנולר ושות'

רחוב קרליבך 10 תל אביב.

המשיב

 

 

 

 

החלטה

 

בפני הוגשה השגה על דו"ח החוקר מר שרגא פולק (להלן- "החוקר"), שהוגש ביום 15/03/05. החוקר המליץ בפני שלא להכיר בחברותה של המבקשת בקיבוץ ולפיכך, קבעתי ביום 05/06/05, כי הנני מאמץ את דו"ח החוקר ומורה שלא להכליל את שמות המבקשים, ביניהם המבקשת, ברשימת חברי הקיבוץ. מכאן הערעור.

 

 

רקע עובדתי-

 1. ביום 23/01/05 מונה החוקר בהתאם להוראת תקנה 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג- 1973 (להלן- "תקנות החברות") במטרה לבדוק את סוגיית חברותם של המבקשים: סמדר טמיר, תלמה עתיר, דני שני, אביבית תם.
 2. החוקר הגיש ביום 15/03/05 את דו"ח חקירתו, לפיו הוא ממליץ בפני שלא להכיר בחברותם בקיבוץ של כל המבקשים.
 3. המבקשים לא התייחסו לדו"ח החוקר ולא נתנו כל נימוק מדוע יש לדחות את המלצות החוקר.
 4. ביום 05/06/05 קבעתי, כי לאחר שלא נתקבלה תגובה או השגה מטעם מי מהמבקשים, הרי שהנני מאמץ את המלצות החוקר כפי שהופיעו בדו"ח חקירתו וקובע כי המבקשים אינם חברים בקיבוץ.
 5. ביום 25/12/06 התקבלה פניית המשיב, לפיה הוא אינו מתנגד שנושא החברות של המבקשת ידון מחדש בפני רשם האגודות ובהודעתו זו אין כדי לשנות את עמדתו כפי שהוצגה בנושא זה.
 6. ביום 01/01/07 התקבלה תגובתה של המבקשת לראשונה, בו היא מבקשת לפתוח לדיון מחדש את נושא חברותה בקיבוץ וזאת מאחר שלא היה בידיה להגיש השגה על דו"ח, החוקר היות ונתקפה בדיכאון שלאחר הלידה.
 7. ביום 22/04/07 הוגשו נימוקי ההשגה מטעם המבקשת.
 8. ביום 20/05/07 הוגשה בקשה מטעם המשיב, לדחיית ההליך שבנדון וזאת מחוסר סמכות עניינית.
 9. ביום 03/06/07 התקבלה תגובת המבקשת לבקשה לדחיית הליך שהוגשה על ידי המשיב.
 10. ביום 17/06/07 התקבלו עיקרי טיעון מטעם המשיב.
 11. ביום 18/06/07 התקבלה תשובת המשיב לתגובת המבקשת לבקשה לדחיית הליך.
 12. ביום 18/06/07 התקבלה בקשת המבקשת למחיקת תגובת המבקשת לבקשה לדחיית הליך.
 13. ביום 19/06/07 התקבלו עיקרי טיעון מטעם המבקשת.
 14. ביום 25/06/07 התקיים בפני דיון בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

 

 

עיקר טיעוני המבקשת-

 1. החוקר בדו"ח חקירתו, התייחס לכל ארבעת המבקשים בהליך הקודם כמקשה אחת בלי להבחין ביניהם. המבקשת סברה כי הואיל וקיימים מאפיינים שונים לכל אחד מהם, הרי שלא היה נכון להתייחס אליהם כמקשה אחת.
 2. משעה שניתנה הסכמתו המפורשת של המשיב בכתב, כי הרשם ישוב וידון מחדש בעניינה של המבקשת, אין עוד חשיבות לטעמים בגינם לא הגישה בזמנו את נימוקי השגתה.
 3. המבקשת הינה בת 36 ילידת הקיבוץ ובת להורים חברי הקיבוץ. עם שחרורה משירותה הצבאי, הצטרפה למסלול שהיה קיים בקיבוץ המעניק לימודים כנגד ימי עבודה.
 4. המבקשת נותרה בלא הגדרה פורמלית של מצבה, באופן שהלכה למעשה מוענקות לה עיקר הזכויות ומוטלות עליה עיקר החובות המוטלות על חברי הקיבוץ.
 5. המבקשת לא נדרשה לשלם לקיבוץ שכר דירה ורק בעקבות דו"ח החוקר, החל הקיבוץ לדרוש ממנה תשלום עבור מגוריה בדירה.
 6. המבקשת קיבלה תקציב רגיל כשאר החברים.
 7. הקיבוץ הפריש כספים לקופות גמל על שמה של המבקשת, תוך שהוא מנצל דיווח על המבקשת כחברת קיבוץ.
 8. המבקשת קיבלה מתנות כשאר החברים.
 9. הואיל ובעלה של המבקשת אינו חבר קיבוץ, מימן הקיבוץ רק מחצית מתשלומי הגן של בנה של המבקשת. יתר בני הקיבוץ שילמו עבור גני הילדים.
 10. משך שנים רבות עבדה המבקשת בגני הילדים בקיבוץ בלא קבלת שכר.
 11. ברשימת החברים של הקיבוץ מופיע שמה של המבקשת.
 12. תשלומי קצבאות הילדים של המבקשת נכנסו לקיבוץ בדומה לקצבאות שמקבלים חברים אחרים.
 13. המשיב, על פי המדיניות שנהגה בו אינו מקבל לחברות, על אף שהמבקשת הגישה בקשה להתקבל כחברה.
 14. עניינה של המבקשת דומה מבחינת זכויותיה כלפי הקיבוץ, לעניינה של הגב' אופירה דנינה צור אשר הוכרה כחברה בניגוד לקביעה כי היא בגדר "תלוי בחבר קיבוץ" כפי שקבע הרשם בעניינה של המבקשת.
 15. לאור כל האמור לעיל, מתבקש הרשם להורות לקיבוץ לרשום את המבקשת כחברה בקיבוץ ולחלופין להורות על השלמת הליכי החקירה על ידי החוקר שימונה.

 

 

עיקר טיעוני המשיב-

 1. המבקשת הינה בת לחברי הקיבוץ אשר נולדה והתגוררה בו כל חייה. בתום שירותה הצבאי הצטרפה היא להסדר בנים לומדים בקיבוץ. במסגרת הסדר זה זכאית הייתה לקבל מימון לימודים על ידי הקיבוץ כנגד ימי עבודה, כאשר תוקפו של הסדר זה היה למשך לא יותר מחמש שנים.
 2. למיטב ידיעת המשיב, המבקשת מעולם לא סיימה את לימודיה באוניברסיטה הפתוחה שבגינם נכנסה להסדר הלימודים ובכל מקרה לאחר חלוף לכל היותר חמש שנים, הסתיים מעמדה כבת משק בהסדר לימודים והיא לא הצטרפה להסדר אחר ולא ביקשה להתקבל לקיבוץ כמועמדת ו/או כחברה.
 3. בשל קשייה של המבקשת ובשל מצבה הקשה של אמה לאורך שנים רבות, אפשר הקיבוץ למבקשת לשהות בו ולהיות במעמד שמוגדר בקיבוץ כ"תלוי בחבר" או "קרוב של חבר".
 4. נוכח מעמדה זה, קיבלה המבקשת תקציב אפשרו לה להתגורר בקיבוץ ללא תשלום שכ"ד ולילדה לשהות בבתי הילדים ללא תשלום. יתרה מזאת ולפנים משורת הדין, הסכים הקיבוץ לממן לימודים נוספים למבקשת במהלך השנים, על מנת לאפשר לה להתפרנס בכוחות עצמה אולם לשווא.
 5. המשיב הדגיש, כי המבקשת מעולם לא הופיעה ברשימות חברי הקיבוץ, מעולם לא הותר לה להשתתף או להצביע באסיפות הקיבוץ ומעולם לא הותר לה להציג מועמדותה לתפקיד כלשהו באגודה.
 6. המשיגה המתינה שנה וחצי לפני שהחליטה לפנות לרשם בבקשה כי ישקול מחדש את החלטתו בעניינה מחדש ולא בכדי. רק לאור התקדמות הליכי שיוך הדירות ושיוך הנכסים בקיבוץ ולאור הרווחים אותם עתידה הייתה לקבל, החליטה לערוך ניסיון נוסף על מנת לנסות ולזכות בהטבות וזכויות שאינן מגיעות לה בדין.
 7. כמו כן הרשם מופנה להחלטתו מיום 01/01/07 בעניין אביבית תם נגד קיבוץ עינת. הגברת תם הגישה השגה על החלטת החוקר והרשם דחה את כל טענותיה, מנימוקים המנויים בהחלטתו. לאור הדמיון המוחלט בין המקרים אין כל עילה סיבה או מקום לפסוק באופן שונה בעניינה של המבקשת.
 8. כפי שקבע החוקר בהמלצותיו, הקיבוץ יכול בהתאם לקבוע בסעיפים 72-73 לתקנון לפעול לסיפוק צרכי התלויים בחברי הקיבוץ כנהוג בו.
 9. הקיבוץ אינו חייב לקבל תלויים לתחומיו או להעניק להם תמיכה כלשהי והדבר נתון לשיקול דעתו וליכולתו. הסכמת הקיבוץ למגוריה של המבקשת וסיפוק מלוא צרכיה, נעשו מתוך רצון טוב ומתוך כוונה אוהדת ולא מתוך חובה בהיות המבקשת בת לחברי הקיבוץ.
 10. אין מקום בעניין זה להחיל את תקנה 2א לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג- 1973. בהחלטת הרשם בעניין הגברת אביבית תם נקבע, כי קבלה לחברות בשל התנהגות הצדדים, תעשה רק במקרים חריגים ויוצאים מן הכלל ועניינה של המבקשת והדרך בה נהג בה הקיבוץ במשך השנים, אינה חריגה כלל.
 11. לאור כל האמור לעיל, מתבקש הרשם לדחות את השגת המבקשת ולקבל את מסקנות החוקר כלשונן.
 12. באם יקבל הרשם את טענות הקיבוץ מתבקש הרשם לחייב את המבקשת בהוצאות ההל בין היתר בהסתמך על בג"צ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצת חקלאית בישראל בע"מ נגד הרשות המוסכמת למתן רישיונות ייבוא משרד התעשייה והמסחר.
 13. אי חיוב המבקשת בהוצאות הליך זה, יהווה עידוד לכל אדם בין אם הוא חבר או לא, לפתוח בהליכי סרק כנגד הקיבוצים מול הרשם, ללא כל התחשבות בכללים הקבועים, לעניין הליכים מול הרשם, בפקודת האגודות השיתופיות ובתקנות שהוצאו מכוחה.

 

 

בנושא הסמכות העניינית טען המשיב-

 1. המבקשת פנתה לרשם בבקשה לפתוח ולדון מחדש בהחלטה חלוטה שניתנה על ידו. בהמשך קבע הרשם מועדים להגשת מסמכים ולדיון בפניו, אך המשיב מתבקש להפנות את תשומת לב הרשם, כי הוא אינו מוסמך לקיים דיון מחדש בנושא שכבר הוכרע בפניו בעבר.
 2. הכרה באפשרות לביטול פסק דין וקיום דיון מחדש בסוגיה שכבר נדונה והוכרעה, חוטא לשני עקרונות בסיסיים ביותר בשיטת המשפט והם עקרון סופיות הדיון ומעשה בית דין.

 

 

בנושא הסמכות העניינית טענה המבקשת-

 1. על פי החלטת הרשם, הגישה המבקשת תגובה לבקשה אשר הוגשה על ידי המשיב ל"דחיית ההליך".
 2. עוד יש להזכיר, כי תקנות סדר הדין האזרחי כלל אינן חלות על ההליכים בפני הרשם ואף לחוק בתי המשפט אין כל נפקות לעניין הליך זה.

 

 

בדיון בפני טענה ב"כ המשיב-

 1. הקיבוץ לא ידע את המשמעות של המכתב והאפשרות לנהל השגה בבית המשפט לעניינים מנהליים.

 

 

בדיון בפני טענה ב"כ המשיב-

 1. ישנה חוסר הבנה בין חוסר סמכות לבין השתק פלוגתא. השתק פלוגתא אינו יוצר חוסר סמכות. הצדדים הסכימו ביניהם על ידי הסכם לבחון מחדש את נושא החברות של המבקשת.

 

 

 

לאחר שעיינתי בכל החומר שבפני הנני קובע כדלקמן-

 1. ראשיתו של הליך זה שבפני, הינו במכתבו של המשיב המופנה לחוקר מיום 25/12/06. במכתב זה מביע המשיב, כי אין לו התנגדות שאדון מחדש בנושא מעמדה של המבקשת בקיבוץ.
 2. עוד סייג המשיב וטען, כי אין באמור כדי לשנות את עמדתו שלו כפי שהוצגה בפני בהליך הקודם.
 3. לאור מכתבו זה, פנתה המבקשת ביום 01/01/07 והעלתה לראשונה את השגותיה לדו"ח החוקר ונימקה את הסיבה האישית לאי התייחסותה לדו"ח החוקר בזמנו, בדיכאון לאחר לידה בו הייתה שרוייה אותו זמן ומטעם זה לא הייתה מסוגלת להתעמת עם ממצאי החוקר.
 4. המשיב העלה טענות רבות ומגוונות בקשר לנושא הסמכות העניינית ובשאלה האם פתיחת התיק לדיון מחדש, הינה בסמכותי או בסמכותו של בית המשפט לעניינים מנהליים.
 5. מסכים אני עם דברי המשיב באשר לנסיבות הנדרשות בבואה של הערכאה המשפטית לדון מחדש בהחלטה שיצאה מלפניה.
 6. ראה לעניין זה ע"א 9044/04 מיסטר מאני ישראל נגד יצחק צוניאשווילי תק-על 2004 (4) 2545:

  

   "...בית המשפט מוסמך לשוב ולדון בהחלטה שנתן בבקשה לעיכוב                 ביצועו של פסק דין במקרה בו השתנו הנסיבות באופן המצדיק                        בחינה מחודשת של ההחלטה, יחד עם זאת ההליך של "בקשה                        מחודשת" לא נועד לאפשר "מקצה שיפורים" בו מתקן המבקש                  את ליקויי הבקשה המקורית אותה הגיש". (ההדגשות של ב"כ                  המשיבה).

 

 1. אלא שבמקרה דנן, בו ישנה הסכמה משותפת של הצדדים לפתיחה מחודשת לנושא חברותה של המבקשת, מתייתר הדיון בשאלה האם ישנו מקום לדון מחדש בעילות נשוא הסכסוך.
 2. זאת ועוד, על פי הוראות תקנה 6 לתקנות החברות וסעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות -1933 (להלן- "הפקודה"), הנני רשאי בין היתר, למנות חוקר לבדוק את שאלת מעמדו של אדם באגודה.
 3. הדרך הנראית בעיני כצודקת והגיונית בנסיבות האמורות, היא כי ימונה חוקר אשר יבדוק מחדש את שאלת חברותה של המבקשת בקיבוץ ואת מעמדה בו במשך כל שנות חייה.
 4. אין במינוי החוקר ובהמלצותיו לכשיובאו בדו"ח חקירתו, כדי סוף פסוק. על המלצות החוקר יוכל כל צד להעלות את טענותיו בפני ככל שיחפוץ ובסוף ההליך אקבל החלטה לפיה אחליט באם לאמץ או לדחות את הדו"ח.
 5. זאת ועוד, אין במינוי החוקר בעניינה, בכדי לקבל טענותיה השונות של המבקשת או כדי ראיה המהווה שינוי נסיבות מהותי לצורך דיון מחדש בנושא חברותה.
 6. לפיכך, אינני מקבל את טענת ב"כ המשיב, לפיה הקיבוץ לא ידע את המשמעות של המכתב בו הסכים לפתיחת ההליך מחדש בנושא חברותה של המבקשת ואת האפשרות של ניהול הבקשה לדחיית הליך, בבית המשפט לעניינים מנהליים.
 7. זו אינה הפעם הראשונה בו המשיב מיוצג על ידי עורך דין זה או אחר ועל כן טענת חוסר הבנת המשמעות המשפטית, במכתבו מיום 25/12/06 אין בה ולא כלום. לו רצה, יכול היה המשיב להיוועץ בשירותיו של עורך דין טרם כתיבת המכתב.
 8. יתר על כן, המשיב במכתבו מציין כי אין באמור במכתב כדי לשנות את עמדתו כפי שהוצגה בפני בהליכים הקודמים בעניינה של המבקשת. לפיכך, זכות הטיעון המוקנית למשיב לא תפגע, והלה יוכל להעלות טענותיו ככל שיחפוץ בפני החוקר ובפני, טרם קבלת ההחלטה.
 9. לאור כל האמור לעיל הנני קובע כי בהתאם להוראת סעיף 43 לפקודה וסעיף 6 לתקנות החברות, ימונה חוקר לבדיקת שאלת מעמדה של המבקשת בקיבוץ. החוקר יהיה המשפטן, מורן בן נעים.
 10. החוקר יגיש לי את דו"ח החקירה על ממצאיו מסקנותיו והמלצותיו, לאחר מכן אתן לכל צד את ההזדמנות להשיג על המלצות החוקר ובסופו של הליך אחליט באם לאמץ או לדחות את דו"ח החוקר.
 11. אין צו להוצאות.

 

 

 

 

ניתן היום 29/07/07 בהיעדר,        

אורי זליגמן, עו"ד 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: