קיבוץ עין המפרץ ישלם לעוזבי הקיבוץ שהגיעו לגיל 65 קצבה בשיעור הצמוד למדד בלבד

בבית משפט המחוזי בפני כב' השופט אברהם אליקים. ת"א 38437-01-12 אביטל נ' קיבוץ עין המפרץ
הרקע

אביטל ומיכה עזבו בשנת 1997 את קיבוץ עין המפרץ, בו היו חברים במשך שנים. אחת הזכויות לה זכאים בני הזוג הינה קצבה המשולמת להם בעת הגיעם לגיל 65, אולם לאחרונה התגלעה מחלוקת בינם לבין הקיבוץ בדבר אופן חישוב קצבה זו.

בני הזוג סבורים, כי בעת חישוב גובה הקצבה ממועד העזיבה ועד למועד תשלום הקצבה הראשונה בגיל 65 צריך החישוב לכלול מרכיב של ריבית, ומסכימים כי ממועד תשלום הקצבה הראשונה ואילך, התשלום בכל חודש נושא הפרשי הצמדה בלבד.

מנגד, חולק הקיבוץ על דרך החישוב של בני הזוג וסבור כי הם זכאים לקצבה בצמוד למדד בלבד. בנוסף, ביקש הקיבוץ לדחות על הסף את התביעה בשל מעשה בית דין, היות ותביעה בעילה זהה הוגשה ע"י מיכה לבימ"ש השלום בנהריה ונדחתה.

 

דיון והכרעה

ראשית, מבהיר ביהמ"ש לאחר עיונו בכללי העזיבה, כי בהתאם לאמור בתקנות, הקצבה שתשולם הינה 2.3% ממכפלת ההוצאה החודשית של חבר במספר שנות הוותק הפנסיוני שלו, בצמוד למדד בלבד, כאשר המדד הנחשב הינו המדד בסוף השנה האחרונה שקדמה לעזיבת הקיבוץ. ביהמ"ש מוסיף ומדגיש, כי לו רצה מתקין התקנות להוסיף לקצבה ריבית – היה קובע זאת במפורש.

בהמשך, מסביר ביהמ"ש, כי בדרישתם לקבל ריבית נסמכים בני הזוג על כלל, המתייחס למצב בו עוזב הקיבוץ חייב כספים לקיבוץ בשל זכויות לתשלומים מקופת גמל שרכש הקבוץ עבורו. במקרה כזה, מציין ביהמ"ש, יש לנכות את שווי הזכויות שקיבל ויקבל חבר הקבוץ מקופות הגמל, מסכום הקצבה המגיע לו, וזה נעשה באמצעות היוון המחושב בעזרת ריבית מסוימת. אולם, קובע ביהמ"ש, כי כלל זה לא קשור למקרה דנן והוקש ע"י בני הזוג ללא הקשר לוגי, שהרי עצם הודאת בני הזוג כי אין הם זכאים לריבית מהמועד ששולמה הקצבה הראשונה ולהבא, משמיטה את הבסיס הלוגי לתביעתם.

לבסוף, עוסק ביהמ"ש בטענת הקיבוץ למעשה בית דין הקיים בעניין דנן, ופוסק, כי אכן נערכה תביעה דומה בבימ"ש השלום בעניינו של מיכה ונדחתה תביעתו. בהתאם לזאת, קובע ביהמ"ש, כי משהחליט מיכה שלא להגיש ערעור על החלטת ביהמ"ש והצטרף כתובע 2 בתביעה זו, יש במעשה זה שימוש לרעה בהליכי ביהמ"ש. בעניין עצם התביעה של אביטל סבור ביהמ"ש, כי על אף הטיעונים הדומים שמעלים בני הזוג, יש לאפשר לה לממש את זכותה ולשטוח טענותיה בפני ביהמ"ש.

 
סיכום

ביהמ"ש דוחה את התביעה, ופוסק כי מיכה ואביטל לא זכאים להצמדת ריבית לקצבה שהם מקבלים.

בנוסף, פוסק ביהמ"ש, כי הזוג ישלם הוצאות משפט בסך 23,000 ₪.

ניתן ב- כ"ב ניסן תשע"ג, 2 אפריל 2013.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: