רון וטליה דותן היו חברי הקיבוץ גשר הזיו והורשעו בעבירות סמים. לא רק שחברי הקיבוץ הצביעו שהם לא רצויים בקיבוצם, עכשיו גם הקיבוץ עצמו מבקש שיחזירו את הדירה ששויכה להם ונרשמה על שמם.

בית המשפט המחוזי בחיפה ת''א 735-08 . בפני כבוד השופט א' קיסרי . קיבוץ גשר הזיו נ' רון דותן, טליה דותן.

 

בפני כבוד השופט א' קיסרי

רון וטליה דותן היו חברי הקיבוץ גשר הזיו, היו בעלי זכות החכירה של הדירה המצויה בתחום הקיבוץ, וזאת עקב שינוי הארגוני שנעשה בקיבוץ, ובכלל זה רישום דירות על שם החברים.

רון וטליה דותן הורשעו על פי הודאתם בעבירות סמים. רון הורשע בין השאר בעבירות של יבוא וסחר בסם מסוכן, ואילו טליה הורשעה בעבירות של הפקת סם מסוכן ואחזקתו שלא לצריכה עצמית,  נגזרו עליהם עונשי מאסר בפועל.

אחרי הרשעתם התקיימה בקיבוץ אסיפה כללית, שבה אושרה הצעה להעביר להצבעה בקלפי את הצעת ההחלטה להפסיק את חברותם של רון וטליה דותן, וזאת בהתאם לתקנון הקיבוץ. בהצבעה היה רוב מוחץ להפסקת חברותם בקיבוץ.

בעקבות החלטת האסיפה, מבקש הקיבוץ לממש את הזכות הנתונה לו כי: "במקרה של הוצאת חבר מהקיבוץ, יהיה הקיבוץ רשאי לפדות את בית החבר בערך השוק שייקבע על ידי שמאי מקרקעין בלתי תלוי."

רון דותן טען שהסכם החכירה מקנה לו ולטליה זכויות קנייניות בנכס, וסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אינו מאפשר לפגוע בזכותם הקניינית, וכי עם חתימת הסכם החכירה נותקו כל זיקה ויחס בין חברותם בקיבוץ לבין זכות החכירה בנכס הנובעת להם מכוח הסכם החכירה.

בית המשפט לא קיבל טענה זו. משהועמדה התביעה על הבסיס המשפטי של אכיפת זכויות חוזיות ומשזכויות אלה הוכחו, ועל כך אין מחלוקת של ממש, אין מנוס מן המסקנה שמלכתחילה הייתה זכותם הקניינית של רון וטליה דותן על פי הסכם החכירה כפופה לתנאי של חברותם בקיבוץ, ולאפשרות כי לכשתיפסק חברות זו יוכל הקיבוץ לתבוע מהם להעביר אליו את הזכויות בנכס. כבר נפסק בעבר כי זכות חבר קיבוץ איננה מוחלטת, וככל זכות אחרת היא יחסית, ובהתאם לכך כנגד זכותם של רון וטליה דותן בנכס מכוח הסכם החכירה, עומדת זכותו של הקיבוץ בהתאם להסכם השיוך ולמסמך השינוי הארגוני, ובאין עילה שלא לעשות כן, רשאי הקיבוץ לאכוף על רון וטליה דותן  זכויות אלה. לכך הפגיעה בקניינם, היא סבירה ומידתית וגם כי חייב הקיבוץ בתשלום עבור הנכס בהתאם למה שייקבע על ידי שמאי.

טענה אחרת שהעלו רון וטליה דותן הייתה, שמסמך השינוי הארגוני נעשה על רקע תקנון הקיבוץ שהיה קיים בעת הרלוונטית, בעוד אשר קודם להגשת התביעה אושר על ידי רשם האגודות השיתופיות, תקנון חדש שממנו ניתן ללמוד שההחלטה על הפסקת חברותם בקיבוץ איננה גורעת דבר מזכותם בנכס מכוח הסכם החכירה.

בית המשפט לא קיבל גם טענה זו. ראשית, מפני שהתקנון החדש קיבל תוקף לאחר שהתקבלה החלטת האסיפה הכללית להפסיק את חברותם של רון וטליה דותן בקיבוץ, ובאותו מועד חלו הוראות התקנון הישן. שנית, בית המשפט גם לא רואה סתירה בין התקנון החדש לבין מסמך השינוי הארגוני. התקנון החדש מתיחס לזכות לדמי עזיבה מצד אחד לבין שיוך נכסים לחברי הקיבוץ מצד אחר.

בית המשפט לא קיבל גם את הטענה כי ההליך של קבלת ההחלטה באסיפה הכללית הוא פסול בין השאר בשל כך שלא ניתנה לרון וטליה דותן זכות הטיעון טרם שהתקבלה החלטת האסיפה הכללית והתביעה היא ניסיון של הקיבוץ לנצל את חוסר האונים של רון וטליה דותן, על מנת לנשל אותם מבית המגורים  וכי ההליך כולו הוא בבחינת ענישה נוספת, לאחר שהם נענשו כבר בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב. הלכה היא שהתערבות בתי המשפט בהחלטות הגופים המוסמכים של תאגידים בכלל, ושל אגודות שיתופיות דוגמת הקיבוץ בענייננו בפרט, תיעשה במשורה ורק באותם מקרים שבהם נפל פגם בהליך קבלת ההחלטה, או שתוכנה של ההחלטה נוגד את החוק או ערכים חברתיים שיש להגן עליהם. רון וטליה דותן לא הראו תשתית עובדתית שניתן לבסס עליה פגם בהליך קבלת ההחלטה של האסיפה הכללית, ולגופו של  עניין קשה לראות פגם בהחלטה המשקפת את רצון הרוב המכריע של חברי הקיבוץ להפסיק את חברותם של מי שהורשעו על פי הודאתם בעבירות סמים.

סיכומו של דבר, תביעת הקיבוץ מתקבלת, ובית המשפט מורה ל רון וטליה דותן  למסור את החזקה בנכס לקיבוץ לעשות כל פעולה ולחתום על כל מסמך הדרוש על מנת להעביר את הזכויות בנכס לקיבוץ או למי שהקיבוץ יורה. העברת הזכויות תיעשה כנגד תשלום סכום שייקבע על ידי שמאי מקרקעין בלתי תלוי.

כיוון שמטבע הדברים ההליכים הקשורים בביצוע האמור אורכים זמן, אני מעכב את ביצועו של פסק הדין עד יום 31.12.10, על מנת שיהיה סיפק בידי הצדדים להגיע להסכמה בדבר זהותו של השמאי, על מנת להכין את חוות הדעת השמאית ועל מנת לעשות את כל שאר הפעולות הדרושות כדי להוציא פסק דין זה אל הפועל.

רון וטליה דותןישלמו לקיבוץ הוצאות משפט וכן שכר טרחת עורכי דין בסכום של 20,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתן היום,  כ"ו סיון תש"ע, 08 יוני 2010.

לאתר הבית של הקיבוץ גשר הזיו.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: