רשם האגודות השיתופיות דחה את הבקשה למנות חוקר וקבע כי טוב יעשו הצדדים אם יתעסקו בשיקום יחסי החברים באגודה ולא בענייני העבר

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד מירון הכהן. תיק מס' 1703/147/13 עוזי דובלין ואח' נ' התאחדות מגדלי בקר בישראל אגודה חקלאית שיתופית מרכזית בע"מ

בפני רשם האגודות השיתופיות                                      תיק מספר 1703/147/13

 
 
בענין:                              1.      עוזי דובלין
2.      חנוך שלומוביץ

                                                ע"י ב"כ עו"ד איריס ירדני ושות'

                                                מרח' המלאכה 3, תל אביב

המבקשים       

 
נ ג ד
 
1.      התאחדות מגדלי בקר בישראל
         אגודה חקלאית שיתופית מרכזית בע"מ
2.      יעקב בכר

                                                ע"י ב"כ עו"ד ארדינסט בן נתן ושות'

                                                מגדל המוזיאון רח' ברקוביץ 4 קומה 13

                                                תל אביב

            המשיבים        

 
 

ה ח ל ט ה

 

בפני בקשה למנות חוקר לפי סעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות על מנת לבדוק את טענות המבקשים באופן בלתי תלוי, ללא קשר לפעולת ועדת הביקורת של האגודה ולמסקנות אליהן הגיעה בענינים נשוא התלונה.

רקע:

1.      המשיבה 1, התאחדות מגדלי הבקר בישראל (להלן – האגודה), הינה אגודה שיתופית בע"מ שבה חברים מרבית הרפתנים בישראל, במושבים ובקיבוצים. האגודה ממלאת שורה של תפקידים חיוניים לקיומו ופיתוחו העסקי והמקצועי של הענף. היא מייצגת את הרפתנים ומגדלי הבקר בפני הרשויות השונות, דבר שיש לו חשיבות רבה לאור העובדה שהענף מתנהל במשטר של מכסות ייצור ולכך שהפעלת הרפתות שלובה בהיבטים ציבוריים ומשקיים רבים בכל הקשור לייצור ואספקת החלב בישראל, איכות הסביבה ובריאות הציבור. במישור המקצועי מרכזת האגודה ומנהלת את המחקר והידע המקצועי הנדרשים לניהולן השוטף של הרפתות. במסגרת זו מפעילה האגודה גם את מערכת ספר העדר שבה נקלטים, בין היתר, נתוני ביקורת החלב שמבוצעות על ידי הרפתנים ברחבי הארץ ושעל פיהם מחושבים אומדני ההורשה המשמשים לפיתוח וטיפוח העדרים. לאור מרכזיותם וחשיבותם הרבה של תפקידי האגודה להפעלתן וקיומן השוטף של הרפתות בישראל, המשך הפעילות שלה באופן סדיר ורצוף הינו חיוני ביותר לקיומו של ענף הבקר והרפת בישראל.

2.      המשיב 2 כיהן כמזכ"ל האגודה בשנים האחרונות. לפני כחודשיים הוא הודיע על פרישתו מהתפקיד בשל מצבו בריאותי וההכרה בכך שלאור תמיכתו ומעורבותו בהסכם עם הממשלה להתייעלות משק החלב ("מתווה לוקר"), אשר גרם לקרע עמוק בתוך האגודה, לא יהיה ביכולתו לאחות את הקרעים ולהביא לשלום הבית הנחוץ להמשך פעילותה הסדירה של האגודה.

3.      המבקשים הינם חברי האגודה וכיהנו עד יום 30.6.12 כחברי הנהלת האגודה במסגרת הוועד הממונה של האגודה. מתיק האגודה במשרדי עולה כי בינם לבין המשיב 2 קיימת יריבות מתמשכת אשר מצאה ביטוי בשורה ארוכה של תלונות, תלונות והליכים משפטיים. במסגרת הקרבות המשפטיים בין הצדדים הנ"ל העלו המבקשים תלונות שונות בנושאים שונים, ביניהם התנהלות לא תקינה של הנהלת האגודה וחוקיות החלטת הוועד הממונה להאריך את כהונתו של המשיב 2. בעקבות תלונות אלה מונה בשעתו חוקר מטעם רשם האגודות לבדיקת הטענה בדבר הארכת כהונתו של המשיב 2 ובסופו של הליך החליט רשם האגודות השיתופיות דאז, ביום 29.4.12, להכשיר את ההחלטה לאחר שלא קיבל את המלצות החוקר בנדון.

4.      במקביל לתקיפת ההחלטה להאריך את כהונתו של המשיב 2 כמתואר לעיל, המשיכו המבקשים במאבק בחזית נוספת שעניינה דרישה לבדוק עניינים שונים בהנהלת החשבונות של האגודה וזו המשיכה גם לאחר שהפסיקו להיות חברי הנהלה באגודה עם תום תקופת הכהונה של הוועד הממונה הסתיימה ב-30.6.12.

5.      במסגרת זו שלחו המבקשים תלונה למפקח האזורי במשרד הרשם שבה התבקש הרשם להורות למבקשים לעיין בכל חומר הנהלת החשבונות של האגודה ולאפשר להם לעיין בחומר נוסף הקשור לתשלומים בגין הודעה מוקדמת ששולמו לאחד מעובדי האגודה עם סיום עבודתו בה. המשיבים מצידם טענו כי אין מקום להיעתר לבקשה בהיותה כללית וללא פירוט של המסמכים הספציפיים לגביהם התבקש העיון, דבר המעלה לטענתם תחושה של "דיג" בנסיון למצוא יש מאין.

6.      ההתנצחות בין הצדדים המשיכה לאורך מספר סבבים של חילופי תשובות ותגובות לתשובות, שבהן שבו המבקשים ודרשו לאפשר להם עיון והמשיבים התנגדו, בין היתר, בטענה שבהתאם לתקנון האגודה אין למבקשים זכות או מעמד להעלות דרישה כזו, מאחר שהם כבר אינם חברי הנהלה. בסופו של דבר, הציע המשיב 2 לפתור את המחלוקת בכך שיעמיד לרשות ועדת הביקורת של האגודה את כל דפי פירוט החיובים בכרטיס האשראי של ההתאחדות המוחזק בידו בצירוף הסבריו והתייחסותו לכל הוצאה שלגביה יידרש לעשות כן.

7.      בתגובה הגישו המבקשים ביום שלמחרת, 29.10.12, התייחסות נוספת תחת הכותרת "תשובה לבקשה להיתר תשובה לתגובה", בה הודיעו שעל אף ההצעה הנ"ל הם עדיין עומדים על זכותם ודרישתם לקבל את כל המידע והעיון שהם מבקשים.

8.      ביום 13.11.12 הודיע יו"ר ועדת הביקורת של האגודה לרשם האגודות הקודם ולמפקח האזורי כי וועדת הביקורת של האגודה תקיים דיון בתלונות שבמהלכו יישמעו הן המבקשים והן המשיב 2, ובסיומו יועברו הממצאים להנהלת האגודה ואם יהיה צורך בכך, גם לרשם.

9.      בהמשך לכך הודיע המפקח האזורי במכתב ששלח לשני הצדדים ביום 26.11.12, כי הוא מקבל את המיתווה שהוצע לבירור התלונות באמצעות וועדת הביקורת של האגודה, תוך שהוא מציין, בין היתר, את הדברים הבאים:

"יש לציין כי המבקשים לא העלו כל טענה נגד כשרותם ויושרם של נבחרי וועדת הביקורת שנבחרו בבחירות בסוף חודש יולי 2012, בביצוע תפקידם.

בנסיבות אלה יש מקום למצות את ההליכים, הבדיקה והבחינה הקבועים בתקנון האגודה וליתן לועדת הביקורת למצות את תפקידה כקבוע בתקנון.

דו"ח ועדת הביקורת יועבר לעיוני לאחר הוצאתו ובמקביל גם להנהלת האגודה ולמבקשים.

בהתאם לתוצאות הדו'ח ואופן עריכתו אשקול המשך מעורבותי בבירור התלונה".

10.כפי שעולה מדו"ח ועדת הביקורת מיום 31.1.13, הוועדה התכנסה מספר פעמים לדיון בתלונות, בכתבי הטענות ובמסמכים שהוגשו לה על ידי הצדדים ואף זימנה כל אחד מהצדדים, המשיב 2 מזה והמבקשים מזה, להופיע בפניה ולהשמיע את טענותיהם והתייחסותם גם בעל פה. עוד עולה מהדו"ח כי הוועדה דנה בטענות שהועלו אחת לאחת ולגבי אלו מהן שהיו כרוכות בשאלות משפטיות או חשבונאיות אף נועצה ושמעה את עמדתם של היועצים המשפטיים, החשב ומנהלת החשבונות של האגודה.

11.חרף החלטת המפקח האזורי על בירור התלונה במסגרת וועדת הביקורת, ועוד בטרם סיימה ועדת הביקורת את בדיקתה ופירסמה את מסקנותיה, הגישו המבקשים 'בקשה דחופה למינוי חוקר בלתי תלוי' שנומקה בהתרשמותם האישית של המבקשים, כי חברי ועדת הביקורת חסרים את הסגולות הנדרשות לשמש ככאלה, ולפיכך הם אינם ראויים לתפקידם. בהמשך לכך העלו המבקשים גם טענה נוספת, שהתבססה על ידיעה שלא צויין מקורה, ובהסתמך עליה העלו שורת טענות בדבר קשר קונספירטיבי שהתקיים לטענתם, בין המשיב 2 ליו"ר ועדת הביקורת.

12.בתום הליך הבירור, ביום 31.1.13, הוציאה וועדת הביקורת של האגודה דו"ח ביקורת שבו פירטה את ממצאיה ומסקנותיה בנושאי התלונות. באשר לתלונת המבקשים על כך שהמשיב 2 אישר לעובד לשעבר של האגודה לקבל עם התפטרותו דמי הודעה מוקדמת של 90 יום, למרות שהודעתו ניתנה רק כשבועיים לפני פרישתו, קבעה הוועדה, בהסתמך על חוות דעת משפטית שקיבלה, כי ההחלטה נעשתה במסגרת שיקול דעתו של בכר ובהתאם לסמכותו וחובתו כמזכ"ל, וכי אין זה מעניינה להידרש לעניין שיקול הדעת העסקי אותו הפעיל המשיב 2 בענין זה.

13.בנוסף, התייחסה ועדת הביקורת גם לטענות המבקשים כי המשיב 2 עשה שימוש לצרכים אישיים בכרטיס האשראי אותו העמידה האגודה לרשותו וקבעה את הדברים הבאים:

"...השתכנענו כי אין כל ספק בכך שבכר הבחין היטב בין הוצאותיו האישיות, שלצורך הוצאתן עשה שימוש בכרטיס האשראי, ובין ההוצאות שנעשו למטרות ההתאחדות במסגרת תפקידו. זאת, ניתן לראות בבירור לאור העובדה כי לגבי ההוצאות מהסוג הראשון, כגון תשלומים לטיפולי שיניים או קניה במרכול, הורה בכר למנהלת החשבונות של ההתאחדות לחייב את שכרו, וזאת מיד לאחר החיוב, ללא כל דיחוי, ביוזמתו, וזמן רב קודם להעלאתן של הטענות נגדו.

בנוסף השתכנענו כי הטענות אשר הועלו נגד בכר, אשר על פיהן, הוא עשה שימוש בכרטיס האשראי למטרותיו האישיות, כגון חיובים בזרי פרחים, הינן טענות שגויות שכן אלה היו הוצאות שהוצאו למטרות ההתאחדות ולענייניה.

...ביחס למעט הוצאות שביחס אליהן, מפאת הזמן שחלף, לא הצליח יעקב לשחזר את מקורן המדוייק, החזיר בכר, ביוזמתו, סכומים אלה לקופת ההתאחדות (סך של 1,750 ₪ בלבד). בכר הדגיש בפנינו כי הוא מחזיר סכום זה אך ורק בשל חוסר יכולתו לשחזר את מקור החיובים בשל פרק הזמן הארוך שחלף, אבל זאת מבלי שהדבר יהווה בשום אופן הודעה בכך שמדובר בחיובים לצרכים אישיים. נציין כי מדובר בסכום שנצבר על פני כארבע שנים ובממוצע כ-35 ₪ לחודש."

 

14.בעקבות ממצאים ומסקנות אלה החליטה ועדת הביקורת של האגודה לדחות, פה אחד, את תלונת המבקשים נגד המשיב 2. במקביל המליצה ועדת הביקורת להנהלת האגודה לנסח כללים ברורים לענין אופן השימוש בכרטיסי אשראי של ההתאחדות וזאת על מנת להבטיח כי כל שימוש עתידי בכרטיס אשראי ייעשה תחת כללים מוגדרים וברורים.

15.בעקבות הגשת דו"ח וועדת הביקורת והמלצותיה, הגישו המבקשים ביום 11.2.13, 'בקשה דחופה לאור מסקנות ועדת הביקורת', שבה שבו ודרשו מינוי חוקר בלתי תלוי בצדדים, "שיבצע את הבדיקה של טענות המבקשים ללא קשר למסקנות ועדת הביקורת מיום 31.1.13". כתימוכין לבקשה החדשה חזרו המבקשים על טענותיהם הקודמות והוסיפו עליהן עוד טענות בדבר פגמים דיוניים ומהותיים, שלטענתם נפלו במהלך הבדיקה והבירור שנעשה על ידי וועדת הביקורת.

16.בתגובה שהוגשה מטעם המשיבים לבקשה החדשה, חזרו המשיבים על טענתם כי בהתאם לתקנון האגודה הטיפול בתלונות מצד חברים כלפי רשויות האגודה ומוסדותיה ובבדיקת פנקסי האגודה מסור לועדת הביקורת של האגודה. המשיבים גם דוחים את טענות המבקשים ביחס לפגמים שנפלו, כביכול, בעבודתה של הביקורת וטוענים כי מדו"ח הוועדה עולה בבירור כי בניגוד מוחלט לנטען על ידי המבקשים בבקשה למינוי חוקר, טענות המבקשים בתלונה נשקלו על ידי חברי ועדת הביקורת בכובד ראש, וזכו לבחינה מקצועית מעמיקה, מקיפה ויסודית. של חברי הוועדה.

17.מעיון בתיק האגודה במשרד רשם האגודות עולה כי לאחר שהצדדים הגישו את כתבי הטענות שלהם התרחשו באגודה מספר אירועים משמעותיים.

18.ביום 21.4.13 אישרה ועדת השרים לחקיקה את 'מתווה לוקר' לריפורמה בענף החלב אשר נועד להפחית את מחיר החלב הגולמי המשולם לרפתנים (מחיר המטרה) באמצעות יצירת תמריצים שנועדו לרכז את ייצור החלב ברפתות הגדולות, המצויות ברובן בקיבוצים, על חשבון סגירה וחיסול של הרפתות הקטנות, שרובן מרוכזות במשק המשפחתי במושבים. הסכמת האגודה למתווה, שניתנה כמה חודשים קודם על ידי המשיב 2 בתוקף תפקידו כמזכ"ל האגודה, גרמה למחלוקת עזה ביותר בין שתי הקבוצות העיקריות של חברי האגודה – המושבים והקיבוצים, וגרמה לקרע עמוק ביותר ביניהן, עד כדי איומים ממשיים בפרישה ופילוג האגודה.

19.על רקע הסערה והקרע באגודה בעקבות מתווה לוקר, הודיע המשיב 2, ביום 5.5.13, על התפטרותו מתפקיד מזכ"ל האגודה. ההתפטרות נומקה בסיבות בריאותיות ובכך שעקב המחלוקת ומגמות הפילוג שהתעוררו באגודה בעקבות חתימתו על מתווה לוקר, אין ביכלתו להמשיך לשמש בתפקידו כמזכ"ל האגודה.

20.בעקבות התפטרותו של המשיב 2 בנסיבות האמורות, החליטה הנהלת האגודה לפתוח בהליכים לאיתור ובחירה של מזכ"ל חדש לאגודה. במקביל התנהלו שיחות ומגעים שונים בין נציגי הקיבוצים והמושבים באגודה במטרה ליישר את ההדורים ולשקם את היחסים בתוך האגודה.

 

דיון והכרעה:

21.כאמור, להליך שבפני קדמה החלטה קודמת של המפקח האזורי שהכריע, נגד עמדת המבקשים, להעביר את בירור תלונותיהם לועדת הביקורת של האגודה. החלטה זו נתמכת בהוראות תקנון האגודה הקובעות את הרכב הועדה, תנאי הכשירות של חבריה ואת הגדרת תפקידיה.

22.באשר להרכב הועדה ותנאי הכשירות של חבריה, סעיף 101 לתקנון האגודה קובע כדלקמן:

"101. א. ועדה בת 3 חברים שתמונה לשם כך מבין חברי המועצה היוצאת תגיש רשימת מועמדים להיבחר לועדת הביקורת.

          ב.   כמועמד לועדת הביקורת כשיר להיבחר כל חבר, או חבר בתאגיד החבר באגודה, או חבר בתאגיד השותף בתאגיד החבר באגודה ובלבד שאיננו מכהן בכל תפקיד ניהולי באגודה." (הדגשות שלי – מ.ה.)

23.בנוסף ומעבר להוראה האמורה, קיים בתקנון האגודה סעיף נוסף שאף הוא, מחזק ומעגן את עקרון חוסר התלות של חברי ועדת הביקורת:

"87. אלה לא יהיו חברי ועדת הביקורת: חבר ההנהלה, קרוב של חבר ההנהלה, קרוב של חבר ועדת הביקורת, בעל זכות החתימה בשם האגודה, ועובד האגודה."

24.הנה כי כן, מבטיח תקנון האגודה את חוסר התלות של חברי ועדת הביקורת של האגודה במנגנון כפול המיועד להפריד ולנתק אותם מהשפעת המועצה וההנהלה המכהנת. ראשית, הגשת רשימת המועמדים להיבחר לועדת הביקורת אינה נעשית בידי המועצה המכהנת אלא בידי ועדה מבין חברי המועצה היוצאת. שנית, על מנת למנוע ניגוד עניינים ולהבטיח חוסר תלות של חברי הועדה נקבע בין היתר, כי מי שמכהן בהנהלת האגודה, או קרובו או מי שמועסק באגודה, יהיה מנוע מלכהן בה.

25.תקנון האגודה גם מגדיר בפרוטרוט את תפקידי ועדת הביקורת ועל פניה הגדרה זו כוללת את כל הסמכויות הנדרשות כדי לבדוק תלונות מהסוג שהגישו המבקשים:

"88.   ועדת הביקורת:

          א. תבחן את פעולות האגודה, רשויותיה ומוסדותיה מבחינה משקית וכלכלית, מבחינת היעילות ומבחינת טוהר המידות;

          ב.   תקבל תלונות מחברי האגודה כלפי רשויות האגודה ומוסדותיה ותדון בהן;

          ג.    תבדוק את פנקסי האגודה;

          ד.   תבדוק את פעולות רשויות האגודה ומוסדותיה – אם פעולות אלו תואמות את החלטות רשויות האגודה ואם ביצוע החלטות אלו היה תקין."

26.מהוראות אלה עולה כי בהתאם לתקנון האגודה, ועדת הביקורת היא הרשות המוסמכת של האגודה בכל הקשור לטיפול בתלונות של חברי האגודה ולבדיקת פנקסי האגודה ופעולות רשויות האגודה ומוסדותיה. לאור האמור, לאחר שועדת הביקורת בדקה את תלונות המבקשים וקבעה את הממצאים והמסקנות אליהן הגיעה, לכאורה הסתיים הליך הבירור ואין מקום להמשיך לדוש בו. אולם, המבקשים מסרבים להניח לענין ועל אף מסקנות ועדת הביקורת, הם עומדים על דרישתם שיש לקיים חקירה נוספת לאור ליקויים שנפלו, לטענתם, בהליך הביקורת. עיון ברשימת הפגמים אותם מונים המבקשים מעלה כי היא נחלקת לשתי קבוצות: האחת, פגמים הנוגעים להליך שהתנהל בפני ועדת הביקורת. השניה, התפלמסות עם המסקנות והממצאים אליהם הגיעה וועדת הביקורת, שרובם ככולם מתייחסים לטענות ולתלונות של המבקשים נגד המשיב 2.

27.בקבוצה הראשונה, הכוללת כאמור פגמים וליקויים שלטענת המבקשים נפלו בהליך הבדיקה של וועדת הביקורת, נכללת הטענה כי מדו"ח הועדה עולה כי היא הסתייעה בעורכי הדין של האגודה בכתיבת הדו"ח, למרות שאותם עורכי דין ייצגו גם את המשיב 2 בהליך הבדיקה. על טענה זו השיבה האגודה בסעיף 27 לתגובתה לבקשה, כי "ייצוגו של המשיב 2 על ידי באי כוחה של ההתאחדות הוגבל אך ורק לתלונות שהועלו כנגדו כנושא משרה בהתאחדות, ובכל ענין אחר הופנה המשיב 2 לייצוג נפרד, שלא על ידי באי כוחה של ההתאחדות". לאור העובדה שעל התגובה שבה נכללה ההצהרה האמורה חתומים עורכי הדין של האגודה, אשר העניקו את הייעוץ והייצוג האמורים, נראה לי כי די בהבהרה זו כדי להסיר את טענת המבקשים בענין זה. לפיכך אין מקום להידרש אליה.

28.טענה נוספת בפיהם של המבקשים היא שלאחר הדיון שקיימה ועדת הביקורת בנוכחותם, פנה יו"ר הועדה לחדרו של המשיב 2 ונועד עימו כחצי שעה. טענה עובדתית זו, נטענת על ידי המבקשים מבלי שהביאו לה כל תימוכין ואפילו מבלי לציין את מקור הידיעה שלהם לגביה, פרט לאמירה סתמית שהיא "נודעה למבקשים בדיעבד". משכך, לא ניתן לבסס עליה את ההשערות וההנחות שהמבקשים תולים בה, בדבר כפיפותו או קירבתו של יו"ר הועדה למשיב 2.

29.בנוסף לטענות האמורות, העלו המבקשים טענה נוספת בדבר סדר הדיונים שועדת הביקורת קיימה בעת בירור תלונתם. טענה זו מתייחסת לכך שבדו"ח הועדה צויין כי הדיון אליו זומן המשיב 2 התקיים ביום 22.11.12 ואילו מפרוטוקול הדיון עולה כי הוא התקיים ביום 12.12.12. לכך מתווספת טענת המבקשים על כך שהועדה ביקשה ושמעה את תגובתו של המשיב 2 לתלונות נגדו, לפני שהזמינה את המבקשים לטעון את טענותיהם. ואולם, עיון במסמכים המצויים בתיק מעלה כי התשובה לבלבול בתאריכים נמצאת ככל הנראה במכתב יו"ר ועדת הביקורת שנשלח ביום 26.11.12, אל רשם האגודות השיתופיות עם העתק לב"כ המבקשים, שבו מודיע יו"ר הועדה כי בשל בעיה בריאותית נבצר מהמשיב 2 להגיע לדיון ועדת הביקורת שנועד להתקיים ביום 22.11.12 בתלונות נגדו ולפיכך נדחה דיון זה ליום 12.12.12. מעבר לכך שהאמור במכתב זה מסביר את הבלבול בתאריכים עליו מלינים המבקשים, גם עולה ממנו כי הודע להם מבעוד מועד על כך שהדיון הראשון של הועדה יתקיים עם המשיב 2 ולמרות זאת הם לא העלו אז כל טענה ביחס לסדר הדיונים בועדה. משכך, אין מקום להעלאת טענה זו כעת.

30.קבוצת הטענות הנוספת של המבקשים, כוללת כאמור לעיל, התפלמסות והשגות שונות של המבקשים עם המסקנות והממצאים אליהם הגיעה וועדת הביקורת, ביחס לטענותיהם ותלונותיהם שרובן ככולן עוסקות בהתנהלות המשיב 2. בהקשר זה יש לזכור כי החקירה על פי סעיף 43 לפקודה אינה אמורה לשמש כמעין ערכאת ערעור על ממצאיה ומסקנותיה של ועדת הביקורת. לפיכך, העובדה שלמבקשים השגות על ממצאים ומסקנות אלה אינה, כשלעצמה, עילה לחקירה, אלא יש לבחון האם בנסיבות הענין, חקירה כזאת אכן נדרשת לצורך התערבות בהרכבה, דרכי עבודתה או התנהלות הכספית של האגודה בעת הנוכחית.

31.כאמור, רובן ככולן של השגות המבקשים על מסקנות ועדת הביקורת עוסקות במשיב 2 ובהתנהלותו בנושא כרטיסי האשראי ובתשלומים ששולמו לעובד שפרש. לאור העובדה שהמשיב 2 הודיע כבר לפני כמה חודשים על פרישתו מהאגודה, בנסיבות הקיימות הפכו ההתרחשויות נשוא התלונות אלה לנחלת העבר מבחינת האגודה. לאור זאת, לא ברור איזו תועלת, אם בכלל, עשויה לצמוח לאגודה ולחבריה מהחקירה המבוקשת ומהמשך העיסוק בתלונות המבקשים נגד התנהלות המשיב 2, כאשר הוא כבר אינו ממלא תפקיד באגודה.

32.דברים אלה אמורים במיוחד במצב בו מצויה האגודה כיום, בעקבות 'מתווה לוקר'. כאמור לעיל, הסכמת האגודה למתווה זה, גרמה לקרע עמוק בתוכה, בין קבוצת החברים מהמושבים לבין קבוצת החברים מהקיבוצים. כתוצאה מכך נקלעה האגודה בשנה האחרונה למצב המסכן את המשך קיומה ולאיומים בפילוג, שלא היו רחוקים ממימוש.

33.בנסיבות אלה, טובת האגודה וחבריה, כמו גם טובתו של משק החלב בישראל, מחייבים כי במקום לעסוק בענייני העבר, תמקד האגודה תמקד את פעילותה ומאמציה בהווה ובעתיד – באיחוי הקרע בין חבריה ובאיתור ובחירה של מזכ"ל חדש שיהיה מסוגל לשקם את היחסים בין חברי האגודה, לקדם את הפעילויות המקצועיות שלה, ולהוביל אותה בהצלחה לעתיד שבו היא תוכל להמשיך ולמלא את תפקידה החיוני בקיומו של ענף ייצור החלב בארץ.

34.לאור כל הנימוקים לעיל נראה לי ראוי כי הממצאים והמסקנות אליהן הגיעה ועדת הביקורת של האגודה ביחס לתלונות המבקשים, יהוו סוף פסוק לעיסוק בתלונות אלה.

אשר על כן, הבקשה למינוי חוקר לבירור תלונות המבקשים נדחית.

35.בנסיבות הענין אין צו להוצאות.
 

____________________

       מירון הכהן, עו"ד  

רשם האגודות השיתופיות  

 
 
 

ניתן בהעדר היום, ‏י"א אב תשע"ג

18 יולי 2013

 
 

המזכירות תעביר החלטתי זו לצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: