שמואל ועלני ממושב נחם טוען כי החלטות עוזר הרשם האגודות השיתופיות בדבר פיטורי הועד הממונה אינן חוקיות, ונובעות משיקולים זרים הנעוצים ברצונו של המפקח האזורי לטרפד את החלטת הוועד הממונה שפוטר.

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים עמנ (י-ם) 000744/09. בפני: כב' השופט משה סובל. שמואל ועלני נ' נחם מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית בע''מ ואח'.
 

זהו ערעור מינהלי על שתי החלטות בעניין הרכב הוועד הממונה של האגודה השיתופית נחם מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית בע"מ. בהחלטה הראשונה, הוחלפו שני חברי הוועד הממונה. בהחלטה השנייה  הוחלף יו”ר הועד הממונה. ההחלטה הראשונה, אינה כוללת הנמקה כלשהי להחלפות פרט לאזכור העובדה שההחלפה נעשתה בהתאם להמלצת המפקח האזורי של האגודה. ההחלטה השנייה נומקה.   

החלטת עוזר הרשם בדבר מינוי ועד ממונה לאגודה התקבלה בהתאם להמלצת חוקר. בדו"ח החקירה קבע החוקר כי ועד האגודה הנבחר, בראשות היו"ר הקודם נמנע שלא כדין ובחוסר תום לב מלקיים את החלטת עוזר הרשם. עוזר הרשם קבע כי כהונת הוועד הנבחר הסתיימה, והורה לוועד הממונה להכין את הבחירות לרשויות האגודה. הוועד הממונה בחן את בקשות ההצטרפות של חברים חדשים לאגודה, הכריע בחלק מהן, הוועד הממונה קיבל החלטה לפיה הושלמו על ידו המשימות שהטיל עליו עוזר הרשם, הן באשר להכנת פנקס הבוחרים והן באשר לבדיקת החלטות הוועד היוצא, וכי לפיכך פנקס הבוחרים יפורסם והבחירות לוועד האגודה יתקיימו ביום 16.11.09.

 למחרת היום  פנה היו"ר הקודם לעוזר הרשם במכתב בו הלין על התנהלות הוועד הממונה וביקש להחליף לאלתר את חברי הוועד הממונה. העתק מהמכתב נשלח למפקח האזורי,  שפנה עוד באותו היום לוועד הממונה במכתב אליו צירף את מכתב התלונה של היו"ר הקודם וביקש את התייחסות הוועד הממונה. התקיימה ישיבה במשרד עוזר הרשם בה נטלו חלק המפקח האזורי, יו"ר הוועד הממונה, יו"ר הועד המוחלף,  וראשי סיעות הניצים במושב..עוזר הרשם הציע כי  ראשי סיעות הניצים במושב יחליפו  את חברי הוועד הממונה. יו"ר הועד היוצא הסכים להצעה. שמואל ועלני סירב. משכך המליץ המפקח האזורי לעוזר הרשם לעשות חילופי גברא  בועד הממונה.  עוזר הרשם קיבל את ההמלצה.

המלצה נוספת ניתנה על ידי המפקח האזורי בדבר החלפת יושבי הראש בועד, וזו אומצה על ידי עוזר הרשם.

שמואל ועלני טוען כי שתי ההחלטות אינן חוקיות, ונובעות משיקולים זרים הנעוצים ברצונו של המפקח האזורי לטרפד את החלטת הוועד הממונה המקורי בדבר קביעת פנקס הבוחרים וקיום הבחירות לוועד האגודה ללא דיחוי. לטענתו, משרד הרשם נכנע ללחצים שהפעיל הועד היוצא ותומכיו במטרה למנוע מהוועד הממונה, מלחשוף את ההתנהלות הקלוקלת של ועד האגודה היוצא. זהו גם ההסבר להצעה התמוהה של עוזר הרשם למנות את יו"ר הועד היוצא כחבר ועד ממונה, שאחד מתפקידיו על פי כתב המינוי הנו בדיקת תקינות ההחלטות שהתקבלו בזמן שהוא עצמו  כיהן כיו"ר הוועד היוצא;. משסירב שמואל ועלני  להצעה החליט עוזר הרשם,  להחליף שניים מחברי הוועד הממונה ולמנות תחתם אנשים שלפחות אחד מהם,  נמנה על אנשיו של יו"ר הועד היוצא.

שמואל ועלני טוען למספר פגמים משפטיים בהחלטה על הדחת חברי הועד מתפקידם. פגם אחד הוא העדר כל הנמקה בהחלטה. פגם שני הנו קבלת ההחלטה ללא מתן התראה מוקדמת וללא זימונם להשמעת תגובתם לנטען נגדם ולכוונה להדיחם. כמו כן, מקבל ההחלטה (עוזר הרשם), לא הפעיל שיקול דעת עצמאי אלא אימץ את עמדת המפקח האזורי, שהוא עצמו נטול כל סמכות לעסוק במינוי או בביטול מינוי של ועד ממונה. המלצת המפקח האזורי לא הועלתה על הכתב, ולא ניתן לדעת אלו נתונים עובדתיים ההמלצה נסמכה. טענות דומות מועלות, בדבר הדחת דורון שורר מתפקידו כיו"ר הוועד הממונה.

יו"ר הועד המוחלף לא התייצב לדיון בערעור. חברי הועד המוחלפים התייצבו וביקרו קשות את ההחלטה על הפסקת כהונתם בוועד הממונה. לדבריהם, ההחלטה התקבלה משיקולים זרים ובמטרה לסכל את הבחירות לוועד שעמדו להיערך תוך זמן קצר. הם אף הוסיפו כי ההחלטה התקבלה בלא שהובא לידיעתם מכתב התלונה, בלא שניתנה להם אפשרות להגיב על התלונה טרם מתן ההחלטה, ואפילו ההחלטה על הדחתם לא נשלחה אליהם אלא הגיעה לידיעתם באקראי.

כב' השופט משה סובל

השאלה הנשאלת היא - האם החלטות עוזר הרשם הנן חוקיות וסבירות והאם יש  עילה להתערבות של בית המשפט בהחלטות אלו. התערבות בית המשפט שמורה למקרים חריגים בהם החלטת הרשם נגועה בטעות משפטית מהותית. אין הדבר כך במקרה זה .  חברי הועד החדש גורסים כי עוזר הרשם החליט להחליף את חברי הועד  לאחר שעקב אחר תפקודם בוועד הממונה ומצא כי לא ביצעו את המשימות שהוטלו עליהם בהחלטת המינוי. אל עוזר הרשם הגיעו תלונות רבות מצד חברי האגודה בדבר התנהלותם, וכן התקבלה פנייה מצד ראש המועצה האזורית מטה יהודה להתערבותו המיידית של הרשם. יו"ר הועד היוצא טוען כי זמן קצר לאחר המינוי הסתבר כי התנהלותם מוטית לטובת שמואל ועלני. כבר בישיבה הראשונה של הוועד הממונה הוחלט על כינוס אסיפה כללית, בלא שקיבלו לכך את אישור הרשם כמתחייב בדין. אסיפה זו נוהלה בלא רישום פרוטוקול. כמו כן התקיימו  ישיבות עבודה שלא תיעדו בפרוטוקול.

לאחר שבית המשפט שקל את טענות הצדדים ועיין במסמכים שהוגשו, מצא כי דין הערעור להתקבל. החלטת הראשונה של עוזר הרשם בדבר החלפת חברי הועד אינה מנומקת, פרט לאזכור העובדה שההחלפה נעשתה בהתאם להמלצת המפקח האזורי, עוזר הרשם לא ראה לנכון לפרט את נימוקי החלטתו אף ש"מן המפורסמות כי על רשות מינהלית לנמק את החלטותיה".

משלא קמה עילה להפסקת כהונתם של חברי הועד המוחלפים, לא קמה עילה להפסקת כהונתו של יו"ר הועד המוחלף. כמו כן, לא ניתן היה להפסיק את כהונתו של יו"ר הועד המוחלף רק בשל כך שניסיונות על-פה ליצור עמו קשר לא צלחו. בעיני הוועד הממונה המשימות שהוטלו עליו בכתב המינוי הושלמו, ומאחר שמשרד הרשם לא ביטל בשום שלב את החלטות הוועד, לא התחוור פשר הטענה המופנית בהחלטת עוזר הרשם נגד יו"ר הועד המוחלף על כך שלא כינס ישיבת ועד נוספת.

הערעור מתקבל. החלטות עוזר הרשם מבוטלות. חברי הועד המוחלף יוסיפו לכהן כחברי הוועד הממונה. יש לשלם לשמואל ועלני את אגרת המשפט וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ.  חברי הועד החדשים נכנסו לתמונה לאחר קבלת ההחלטות נשוא הערעור, והנם נושאים בתפקיד על פי מינוי שקיבלו מעוזר הרשם. לפיכך לא יחויבו  בהוצאות. הערבון יוחזר לשמואל ועלני..

ניתן היום, כ"ג בשבט תש"ע (7 בפברואר 2010)

לאתר הבית של מושב נחם.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: