תביעה להכרה בחברות במושב אבן ספיר

תיק מס' 1418/376/08 יצחק חזי ואח' נ' ''אבן ספיר'' מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

 

 

בפני רשם האגודות השיתופיות             תיק מס' 1418/376/08

********************************               **********************

                                               

ב ע נ י ן :                                   יצחק חזי- משק 35

                                                יצחק חיה – משק 35

                                               

דני בן אור – משק 42

                                                שרון טל – משק 42

                                                כולם ע"י ב"כ עו"ד יואל רוטמן

                                                רח' יפו 33

                                                ת.ד. 1684

                                                ירושלים 91016

 

                                                אפרים מאיר      - משק 71

                                                ע"י ב"כ עו"ד רוני דובר

                                                רח' הסורג 2

                                                ת.ד. 32322

                                                ירושלים 91322

 

                                                שלמה אליהו      -  משק 29

                                                מרדכי אפרים – משק 47

                                                שבתאי ראובן – משק 4

                                                שמעון ראובן – משק 22

                                                נופיה ראובן – משק 22

                                                אבי חמני   -   משק 36

                                                ששון שמואל – משק 33

                                                ששון אסתר – משק 33

                                                חגית אוחיון – משק 39

                                                אוחיון עמי – משק 39

                                                אפרים אלי – משק 49

                                                אפרים כרמלה – משק 49

                                                ראובן אליהו       -  משק 68

                                                ראובן חיה  - משק 68

                                                מאיר אפרים – משק 71

                                                יחזקאל יצחק – משק 35

                                                יחזקאל חיה – משק 35

כולם מאבן ספיר מושב עובדים

                                                להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

 

                                                עופר יצחק – משק 24

                                                רונית יצחק – משק 24

                                                מרדכי אפרים – משק 47

                                                יהודית אפרים – משק 47

                                                גבריאל אסקירה – משק 40

                                                אביבה אסקירה – משק 40

                                                שמעון ראובן – משק 26

                                                נופיה ראובן – משק 26

                                                ליאור יצחק        - משק 41

                                                ליאור קרן – משק 41

                                                אסף חן – משק 52

                                                גיא שבתאי – משק 50

                                                עדקי דורון – משק 20

                                                כולם ע"י ב"כ עו"ד אורן ששון

                                                רח' הלל 14

                                                ירושלים 94581

 

                                                                                                            - המשיגים -

 

 

 

ו ב ע נ י ן :                     ''אבן ספיר'' מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

                                                ד.נ. הרי יהודה 90875

           

                                               - המשיב -         

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

רקע

 

1.         ביום 19.11.07 מונה מר שרגא פולק, לשמש כחוקר, באגודה לצורך עדכון פנקס חברי האגודה, בהתאם להוראות סעיף 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג-1973 (להלן – "התקנות") ביום 29.4.08 הגיש החוקר את ממצאיו, בדו"ח ביניים, ואיפשר לכל הרואה עצמו נפגע ממצאיו להגיש השגה.

 

2.         על ממצאי חקירתו של החוקר הוגשו השגות רבות, לפיכך הוריתי ביום 22.7.08 לחוקר לבדוק מחדש את כל ההשגות.

 

3.         ביום 25.8.08 הגיש החוקר את ממצאיו החדשים בהתייחס לכל ההשגות שהוגשו עד אותו מועד, בהמלצתו המליץ להכיר בחברותם של 15 מתוך ה-18 שבדק.

 

ביום 9.9.08 התקיים בפני הדיון.

 

 

טענות המשיגים

 

6.         המשיגים רובם ככולם טענו, כי הינם חברים והוצאו מרשימת חברי האגודה שלא כדין, למרות שרובם ככולם בנים ממשיכים וכך הוכרו באגודה מזה מספר שנים, חלקם אף נבחרו לרשויות האגודה וכהנו בתפקידים ברשויות האגודה.

 

7.         לדברי המשיגים הם הוצאו מחברות ע"י ועד האגודה, שלא העביר את שמותיהם לחוקר, לפיכך לא נכללו בדוחות החוקר  לדבריהם  יש להכירם בהם כחברים נוכח הוראות סעיף 2 א' לתקנות:

 

"נהג אדם ונהגו בו כחבר האגודה במשך תקופה סבירה לפי נסיבות הענין, בין לפני תחילתה של תקנה זו ובין לאחריה, יראו אותו כחבר באגודה, אף אם לא נתקיימו בו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לתקנה 2, זולת אם נקבעה בתקנות האגודה הוראה מפורשת שאין לראות אדם כאמור כחבר באגודה".

 

ואת חלקם יש להכיר בהתאם להוראות סעיף 3א לתקנות:

 

                       

                        " (ב)     בין ממשיך הכשיר לחברות על פי תקנון האגודה יגיש לועד ההנהלה 

בקשה בכתב להתקבל כחבר לפי הנוסח שבתקנון האגודה, בצירוף מסמכים המוכיחים את היותו בן ממשיך.

 

(ג)        התנגד ועד ההנהלה לקבלת בן ממשיך להיות חבר באגודה, יפתח הועד בהליכי בוררות נגד אותו בן ממשיך לפי תקנון האגודה, תוך 45 יום מיום שהגיש בקשה כאמור, וחברותו תיקבע על פי פסק בוררות.

 

(ד)        לא החל הועד בהליכי בוררות כאמור בתקנות משנה (ג), יהיה הבן ממשיך חבר באגודה בתוך 45 יום מיום שהגיש את בקשתו כאמור.

 

(ה)       הוראות תקנה זו אינן באות למנוע מבן אחר של חבר האגודה להיות חבר בה.

 

(ו)         הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחוייבים, על בני זוגם של בעל או בעלת משק חקלאי שלהם זכות במשק.

 

(ז)        היתה העברת זכות במשק חקלאי טעונה אישור האגודה על פי תקנותיה, יראו כאילו ניתן לבן ממשיך אישור כאמור אלא אם לא נתקבל הבן הממשיך כחבר באגודה על פי פסק הבוררות כאמור בתקנת משנה (ג).

 

(ח)       תקנה זו תחול על אגודה שסווגה על ידי הרשם כמושב עובדים, זולת אם נקבעו בתקנון האגודה הוראות ותנאים אחרים בענין קבלתו של בן ממשיך כחבר אגודה."

 

8.         מדברי המשיגים בדו"ח שערך, חיים צוק, חוקר קודם, שבדק את נושא. הבחירות באגודה בשנת 2006 התברר שלקראת בחירות אלו צורפו מספר רב של חברים לפנקס החברים, את הליך קבלתם פסל החוקר, אולם היום, מופיעים בפנקס החברים רק חלק מאותם חברים וחלק נגרע ממנו.

 

עיקרי טענות האגודה

 

9.         החלטה על הליך עדכון פנקס החברים התקבלה לאחר הבחירות בשנת 2006 ורק לקראת הבחירות 2008 מונה החוקר.

 

10.       לדברי האגודה לגבי קבוצה אחת של המערערים, הוכח כי הם בעלי נחלה ונרשמו כדין במוסדות המיישבים ועליהם נמנים: שלמה אליהו משק 29, שבתאי ראובן ולא שבתאי אהרון כפי שנרשם בטעות על ידי החוקר, משק 4, מאיר אפרים משק 71, אסקירה גבריאל ואביבה משק 40, לגביהם הסכימה האגודה לכללם בפנקס החברים, בכפוף לקיום פסק דין שניתן לגבי מאיר אפרים והתנאים שנקבעו בו.

 

11.       בקבוצות האחרות:

 

 

11.1    חברים שרשומים לגביהם בסוכנות ובמינהל טרם הסתיים: ובהם החברים דני בן אור, משק 42, ראובן שמעון נופיה משק 22, מרדכי ויהודית אפרים משק 47.

 

11.2    חברים אשר שימשו בתפקידים באגודה נבחרו ויצגו האגודה: יצחק יחזקאל משק 35, עמי אוחיון משק 39, אבי חמני משק 36, ליאור יצחק משק 41, אפרים אלי וכרמלה משק 49, אופיר ירקוני משק 57.

 

11.3    חברים שנדרשו להמציא מסמכים ולא המציאו: ששון ואסתר שמואל משק 33.

 

11.4    חברים אשר החוקר קבע כי אין להכיר בחברותם של קבוצה זו נמנים יניב יצחק משק 65, עופר ורוני  יצחק משק משק 24, דורון עדקי משק 20 גיא שבתאי משק 56 אסף חן משק 52.

 

12.       לדברי האגודה בהתאם להסכם האגודה, ההסכם המשולש בין האגודה, המינהל והסוכנות, סעיף 8ב' להסכם, אין האגודה רשאית להעביר זכויות בנחלה בלא לקבל רשות מראש ובכתב מהמשכיר ומיישבת, ולפיכך ללא הסכמת המינהל וגם הסוכנות אין לבצע העברות.

 

            בהתאם להוראות מינהל מקרקעי ישראל יש לרשום גם במינהל מקרקעי ישראל  את הבנים הממשיכים, בנוסף על הרישום בסוכנות היהודית.

 

            כל עוד לא יתקיימו ההליכים כדין מנועה האגודה מלאשר הבנים הממשיכים כחברים.

 

לאחר שעברתי על כל החומר שבפני וטענות הצדדים הנני קובע כדלקמן:

 

13.       ראוי שכל אגודה תקפיד על הוראות הדין, התקנות והחוזים שחתמה עליהם ולא תקבל חברים מבלי שהתקיימו לגביהם כל הוראות הדין ומערכת ההסכמים שהאגודה צד לה.

 

14.       מהתיק שבפני עולה, במפורש, כי האגודה מזה עשרות שנים נהגה לקבל חברים בניגוד מוחלט לתקנון האגודה, הדין, ולחוזים שהאגודה חתמה עליהם.

 

15.       כפי שעולה, האגודה נהגה לקבל חברים לקראת בחירות ומסיבות "פוליטיות" ועתה באמצעות החוקר מנסה היא לתקן העוולת שעשתה ובמרבית המקרים באיחור רב.

 

16.       בקשה למינוי חוקר, אינה הדרך הראויה לתקן עוולות אלו, ואינה הדרך להוציא מחברות את כל אותם שהוכרו בעבר כחברים, והאגודה התייחסה אליהם ברבות השנים כחברים.

 

17.       בקשת חקירה, או בקשות של דחית מועד, להליכים שבפני לעדכון פנקס החברים לא נועדה למנוע הליך בחירות דמוקרטיות באגודה, זו הסיבה שנמנעתי מלהיעתר לבקשות הדחיה, אילו עשיתי כן היתה כהונת הועד הנוכחי מוארכת לחודשים רבים נוספים.

 

18.       לנושא הבנים הממשיכים, שהתקבלו בעבר ללא שבוצעו כל ההליכים, הדרושים על פי דין אדגיש כי על האגודה לדרוש מהחברים שהתקבלו כבנים ממשיכים ולא השלימו ההליך, להשלים ההליך ולקצוב להם זמן להשלמת ההליך, במידה והבנים הממשיכים הללו לא ישלימו את ההליכים, על האגודה לפעול ולהעלות את הנושא באסיפה הכללית ולשקול את הוצאתם מחברות, בהתאם להוראות תקנון האגודה.

 

19.       מתוך עיון בכל הרשימות שבפני עולה כי האגודה הקפידה שלא להכיר ביותר מבן ממשיך אחד לכל משק, על האגודה להמשיך ולהקפיד שלא לאשר יותר מבן אחד לכל משק, קבלת בן נוסף תהיה פסולה VOID  ולא תאושר בכל דרך.

 

20.       ההסכם המשולש עליו חתמה האגודה והגבלה שבו, אינו מתייחס לנושא הבן הממשיך, שהוא הליך מוסדר בחקיקה בתקנות, אין האגודה יכולה לאחוז החבל בשני צדדיו, בצד אחד לקבל לחברות בנים (בניגוד לפרשנותה היום את ההסכם) ומהצד השני להסתמך על ההסכם.

 

            משקבע המחוקק כי ניתן לקבל בנים ממשיכים בהליך מזורז, מהלך שהוא כמעט אוטומטי, רק המחלוקות תתבררנה בבוררות תוך 45 ימים.

המחוקק לא קבע כי צדדים להליך זה חייבים להיות גם הסוכנות וגם המינהל  קבלת הבן הממשיך הוא ענין פנימי של האגודה. במיוחד משקבע המחוקק שאם לא הוגשה בקשה לבוררות תוך 45 ימים יהיה הבן הממשיך אוטומטית לחבר.

 

21.       המחוקק לא קבע בכל קביעה כי יש לקבל את אישור הסוכנות וגם המינהל אין מדובר בהסכמה של כל הגופים לקבלת בן ממשיך.

רק לצורך העברת המשק מהחבר לבנו – הליך שמתבצע ברוב רובם של המקרים, רק לאחר פטירת ההורים יש צורך בהסכמת הסוכנות והמינהל.

 

22.       בחלק מהאגודות היום אין יותר הסכם משולש, אלא הסכם דו צדדי , על פי התקנות, באגודות אלו מספיקה בקשת ההורים והסכמת האגודה להכיר  בבן כבן ממשיך.

 

23.       ההליך קבלת בן ממשיך משמעותו שההורים קובעים היום מי מהבנים, או החתנים, או הבנים המאומצים, או הנכדים יקבל המשק לידיו לאחר ערוב ימיהם, אין כל צורך בשלב זה, בעוד ההורים בחיים, לרשום המשק על שם הבן הממשיך, לפיכך אין מדובר כלל בעברה לה מתייחס סעיף 8 ב' ההסכם המשולש בין האגודה, הסוכנות והמינהל.

 

24.       הוראת מינהל מקרקעי ישראל, הוראת האגף החקלאי 55 מיום 18.2.1997 אינה מיושמת במינהל.

הוראה זו ניתנה בעקבות פס"ד ברמלי 1993 של בית המשפט העליון, ע"א 3836/93 עמוס ברמלי נגד דוד ברמלי פ"ד נ(3) 868.  שהפך הלכה קודמת של בית המשפט העליון, ע"א 103/89 מ' אזולאי נגד פ' אזולאי ואח', פ"ד מה(1) 477.

 

מאז ניתנו עוד מספר פסקי דין בנושא הבן הממשיך, ביניהם:

 

ע"א 91/5136 יצחק קוגלמס נגד דורה קוגלמס פ"ד מט(2) 419.

ע"א 1662/99 חיים נגד חיים פ"ד נו(6) 295.

ברם 9334/07 פרזון מושב עובדים להתיישבות חקאית שיתופי נ' חביב כהן.

 

            כתוצאה מפסקי דין אלו חדל המינהל כמעט לחלוטין לרשום את הבנים הממשיכים והוראות האגף 55 לא ישימה, אך כאמור אין התקנות אומרות שכל התנאים גם יחד צריכות להתקיים, אלא מספיקה הסכמת הסוכנות, או המנהל ולא שניהם  יחד.

 

25.       אילו טרחו באי כוח האגודה לקרוא את הגדרת הבן הממשיך בסעיף 1 לתקנות בודאי לא היו חוזרים על דרישתם להכרה כפולה של הסוכנות והמנהל גם יחד.

 

""בן ממשיך" – בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוקר משנה, או כבר רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לענין זה, "הורים" – לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק חקלאי או שנפטר".

 

26.       לגבי קבלת בן הזוג, משקבלתי את הבן הממשיך הרי אוטומטית התקבלה גם בן בת זוגו לחברות וזאת לנוכח תקנה 3א לתקנות והוראות סעיף 6 א לפקודת האגודות השיתופיות.

 

27.       בדיון בפני ביום 9.9.08 כפי שמופיע בפרוטוקול הדיון ומהסיבות שפירטתי בהחלטתי זו, הסיבות והנסיבות המפורטות בפרוטוקול הדיון אישרתי את חברותם של המשיגים הבאים:

 

דני בן אור                   משק 42

שרון טל             -           משק 42

מרדכי אפרים    -           משק 47

מרדכי יהודית     -           משק 47

שמעון ראובן      -           משק 22

נופיה ראובן       -           משק 22

גבריאל אסקירה משק 40

אביבה אסקירה משק 40

אסף חן             -           משק 52

קרן חן               -           משק 52

  

28.       בתגובת האגודה היא הסכימה להכרה ב:

 

            א.         שבתאי ראובן -  משק 4

            ב.         שלמה אליהו      -           משק 29

            ג.          מאיר אפרים      -           משק 71

 

האגודה לא חלקה על חברותם וכי הם בעלי נחלה ולאור המלצת החוקר לפיכך הנני מורה על צירופם לפנקס החברים, לא התייחסתי לסייג לגבי מאיר אפרים, היות ולא הוצגו בפני כל מסמכים לגבי הסייגים וזה מענינה של האגודה ולא להחלטתי ראה הוראות סעיף 6 (ד) לתקנות.

 

לפיכך, הנני מורה על צירופם של הנ"ל לפנקס החברים. היות ובדו"ח החקירה ובטענות הצדדים אין התייחסות האם מדובר בחברים נשואים, אם אכן הם נשואים, יצורפו אוטומטית בנות זוגם לפנקס החברים.

 

לגבי החברים:

 

א.         ששון שמואל      -           משק 33

ב.         ששון אסתר       -           משק 33

 

נשלחו לאחר הדיון המסמכים המעידים כי הם נרשמו בסוכנות היהודית.

לפיכך, הנני מאשר הכללת שמם בפנקס החברים.

 

30.       לגבי החברים:

 

            א.         עמי אוחיון          -           משק 39

            ב.         חגית אוחיון        -           משק 39

            ג.          ליאור יצחק        -           משק 41

            ד.         ליאור קרן           -           משק 41

            ה.         אלי אפרים         -           משק 49

            ו.          כרמלה אפרים   -           משק 49

            ז.          ראובן אליהו       -           משק 68

            ח.         ראובן חיה         -           משק 68

            ט.         יששכר אבי

            י.          יששכר צביה

            י"א.       יחזקאל  יצחק    משק 35

            י"ב.       יחזקאל חיה      -           משק 35

            י"ג.       אבי חמני           -           משק 36

 

לגבי קבוצת חברים אלו יש להכיר בהם כחברים מכוחה של תקנה 2א לתקנות, אין ספק לגביהם ואף הועד מאשר, כי הם מזה שנים רבות השתתפו בהליכי הבחירות בחלקם הגדול אף נבחר לועד האגודה ועדת הביקורת וכל זאת למרות שהתקבלו כבנים ממשיכים ולא השלימו ההליכים.

 

לפיכך, הנני קובע כי מדובר בחברי האגודה והנני מורה על צירופם לפנקס החברים.

 

31.       לגבי החברים הבאים, היות והתקבלו לקראת הבחירות הקודמת שהיו בשנת          2006  לגביהם קבע החוקר מר חיים צוק בדו"ח חקירתו מיום 11.6.06 שבדק בחירות אילו את הקביעות הבאות:

 

"בממצאים לפי סדר התרחשותם הכרונולוגי

 

על פי  פרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה מיום 1.11.05 הועלו הצעות שונות בנושא "רשימת  בנים להצבעה" ורק לגבי הצעה אחת, הצעתו של דוד אפרים, להמליץ בפני הרשם האגודות לאשר את קבלתם של:

 

טלי ירקוני          -           משק 76

אופיר ירקוני       -           משק 57

יצחק אפרים      -           משק 71

יוסף וטלי אפרים -           משק  63

יצחק עופר ורונית -         משק 24

יצחק יניב ושרית   -         משק 65

פרנקו משה ועופרה -     משק 40

 

יש ציון מפורש של "החלטה".

 

לא מצאתי כי על סדר היום של ישיבת ועד זו היה סעיף מפורש של קבלת חברים וכן לא מצאתי את טופסי הבקשה של המועמדים כמתחייב מהוראות התקנון והדין.

בתקנון האגודה חלק ב' סעיפים 2 -3 מדברים במפורש על האופן בו יש לקבל חברים (הגשת בקשה הכוללת התחייבויות ודיון בועד ההנהלה). הגשת הבקשה מחוייבת גם בתקנות הדנות בבן ממשיך: תקנות תש"ם 1979 תקנות התשמ"א-1981 וכו' בסעיף קטן (ב) נאמר "בן ממשיך הכשיר לחברות על פי תקנון האגודה יגיש לועד ההנהלה בקשה בכתב להתקבל כחבר לפי הנוסח שבתקנון האגודה, בצירוף מסמכים המוכיחים את היותו בן ממשיך".

 

המשתתפים בישיבה הנזכרת לעיל דנו בנושא מרכי וחשוב זה של קבלת חברים שלא כנדרש. וזאת ועוד, לא קיימו את החלטתם הם המופיעה בפרוטוקול לעיל), ולקבל הנחיות של הרשם להבא".

                        בין המשתתפים בישיבה מצוין במפורש שמו של מוטי אפרים.

 

על פי פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 27.2.06 בה נבחר ליו"ר האסיפה מוטי  אפרים לא עמדה על סדר היום שאלת קבלת חברים בכל צורה שהיא. על סדר היום היו שני נושאים:

 

            1.         בחירות להנהלה – ועדת קלפי

            2.         עדכונים ומסירת מידע עי ידי היו"ר.

 

לא מצאתי בשום מקום ובשום עדות את קיום הנדרש בתקנון ובחוק לענין קבלת חברים:

 

נוכח קביעות אלו והראיות שבפני, מתברר כי יש לבדוק מחדש ההתייחסות לאותם חברים, במיוחד כאשר באותו דו"ח מופיע יו"ר הועד פרנקו משה שהתקבל לחברות כבן ממשיך, ולא הוצג בפני או בפני החוקר חומר המעיד כי אכן המשק רשום על שמו או שנרשם בסוכנות היהודית ובמנהל מקרקעי ישראל כבן ממשיך, אין אפשרות להפלות בין כל החברים שלחברותם התנגדה האגודה, והחוקר קבע כי אינם חברים, לבין יו"ר הועד, אם חברותם נפסלה יש לבדוק הנושא היטב בטרם אתן החלטתי.

 

לפיכך, הנני מורה לחוקר מר שרגא פולק לבדוק לאלתר ולסיים עבודתו תוך 14 ימי עבודה מיום שהחלטתי זו תגיע לידיו את מועמדותם של החברים הבאים:

 

טל ירקוני.

אופיר ירקוני.

יצחק אפרים.

יוסף אפרים

טלי אפרים

יצחק עופר.

יצחק רונית.

יצחק יניב.

יצחק שרית.

פרנקו משה

פרנקו עפרה.

עדקי דורון.

 

כל מי מהחברים המוזכרים לעיל שמחזיק באישור הסוכנות היהודית ו/או מינהל מקרקעי ישראל, כי הינו בן ממשיך, יצורף לפנקס החברים על ידי החוקר.

כל מי שלא השלים ההליכים בסוכנות ו/או במינהל מקרקעי ישראל נושא חברותו, השתתפות הבחירות ובאסיפות כלליות יבדק על ידי החוקר, שיבדוק האם הוגשה בקשה להתקבל כבן ממשיך, ובאיזה נוסח, תאריכה המדויק האם אושרה הבקשה כדין בישיבת ועד ובכמה אסיפות כלליות השתתף. החוקר ימליץ מחדש לגבי חברים אלה, האם להכלילם בפנקס החברים אם לאו, ולאחר מכן אקבל החלטתי.

 

32.       הנני מורה לאלתר לועד האגודה להכין פנקס חברים חדש בהתאם להחלטתי ולהפיצו בין כל חברי האגודה.

 

33.       הנני תקוה כי מיד לאחר החגים תסתיים מלאכת עדכון פנקס חברים זו כדי שסוף סוף יקוים ההליך הדמוקרטי של הבחירות ללא כל עיכובים נוספים, ולאחריהם יפעל הועד שיבחר בהתאם לקביעתי בסעיף 18 להחלטתי.

 

 

אין צו להוצאות.                                                              אורי זליגמן, עו"ד

ניתן היום 15.9.08 בהעדר.                                        רשם האגודות השיתופיות

 

המזכירות תעביר החלטתי לחוקר ולכל מי                                                

שהוזכר בהחלטתי למרות ששמו

אינו מופיע בכותרת.

           

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: