תיקון פנקס החברים

תיק מספר 446/249/99 (2) קו-אופ הריבוע הכחול צרכנית שיתופית בע''מ

 

 

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                           תיק מספר 446/249/99

****************************                              **********************

 

 

בעניין:                           קו אופ הרבוע הכחול אגודה

צרכנית שיתופית בע"מ

 

            (להלן: "האגודה")

ובעניין:                          תיקון פנקס החברים

 

ובעניין:                          מעמדם של 1,106 חברים

באגודה שנרשמו בשנים 1990 - 1995

 

ובענין:                           בקשתו של עו"ד הרצל כספי

מיום 17 ביוני 2001

 

 

ה  ח  ל  ט  ה

****************

ביום 28 במאי 2000 מיניתי את רו"ח יהודה בר-לב כחוקר באגודה על פי הוראות סעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות לצורך עדכון פנקס חברי האגודה.

ביום 29 באפריל 2001 הגיש לי רו"ח יהודה בר-לב (להלן: "החוקר"), את ממצאיו בדו"ח ביניים.

דו"ח הביניים פורסם באתר אינטרנט, בתיבת טלאול במשרדי האגודה וב- 20 סניפי רבוע כחול ישראל בע"מ.

על דו"ח הביניים אפשרתי להגיש הסתייגויות עד ליום 4 ביוני 2001. להסתייגויות הוריתי לצרף את שמו של המסתייג, מספר תעודת זהות הנימוקים והמסמכים המוכיחים לדעת המסתייג את חברותו באגודה.

ביום 6 במאי 2001 פנה עו"ד הרצל כספי במכתב בו התייחס לדו"ח הביניים של החוקר. במסגרת התייחסותו העלה עו"ד הרצל כספי שוב את ערעורו בענין הכללתם של 1,106 חברים שנרשמו באגודה בין השנים 1990 - 1995.

ביום 7 ביוני 2001 הגיש לי החוקר דו"ח בענין "איתור 1,106 חברי קו-אופ שנרשמו בשנים 1990 - 1995" (להלן: "דו"ח החוקר לענין איתורם של 1,106 החברים").

בדו"ח החוקר לענין איתורם של 1,106 החברים עולים הממצאים הבאים:

עו"ד הרצל כספי ביקר במשרדי האגודה במהלך שנת 1997 ונמסרו לעיונו מסמכים שונים, ובכללם רשימת חברי האגודה. מספר החברים שהופיע ברשימה היה 18,935.

ביום 28 ביולי 1998 הוצגו לעו"ד הרצל כספי שתי רשימות המתיימרות להיות רשימות החברים באגודה. רשימות אלו נמסרו גם לשופט (בדימ') מיכאל בן יאיר. רשימה אחת כללה 38,159 חברים אשר לא השלימו את התשלום המלא בגין המנייה. הרשימה השניה כללה 20,040 חברים אשר השלימו את מחיר המניה.

בפרוספקט שפרסמה רבוע כחול ישראל בע"מ ביום 31 ביולי 1996 בקשר עם הנפקתה נכתב, כי באגודה 44,000 חברים.

במענה למכתב ששלח עו"ד הרצל כספי לאגודה ביום 3 באוגוסט 1998 השיבה לו האגודה, באמצעות באי כוחה משרד כספי ושות', כי הרשימה שהוצגה לו בשנת 1997 הינה רשימה ישנה שהופקה בשנת 1990 וכי הרשימה שהוצגה לו בשנת 1998 ושנמסרה גם לשופט (בדימ') מיכאל בן יאיר הינה רשימה עדכנית עד לדצמבר 1995.

במענה למכתב נוסף של עו"ד הרצל כפסי מיום 3 בנובמבר 1998 השיבה האגודה ביום 5 בינואר 1999, כי:

מזכירות האגודה מנתה ועדת חברים.

ועדת החברים טיפלה בשם המזכירות בכל פניה להתקבל כחבר חדש.

על-פי הפרקטיקה חברי ועדת החברים כתבו החלטתם על גבי מכתב הפניה עצמו ואל ניתן לאתר תרשומות כאלו כיום.

על פי תקנון האגודה (תקנה 8 ב') המזכירות אינה חייבת ליתן כל הסבר או נימוק בעניין קבלת החברים.

לסיכום לא ניתן למצוא את המסמכים הרלוונטיים אינם בנמצא ואין אפשרות לאתר פרוטוקולים מהחלטות ועדת החברים של האגודה.

החוקר הגיע לכלל מסקנה, כי "בהיעדר רשימות חברים רלוונטיות - זו המעודכנת לשנת 1990 וזו המעודכנת לדצמבר 1995, לא ניתן "לחלץ" את שמות החברים שהתקבלו בתקופה הרלוונטית ובוודאי שלא ניתן לבדוק את נסיבות קבלתם, המחיר ששילמו בגין המניה דלעיל. יתר על כן, לאור שיטת קבלת החברים שהיתה נהוגה במועדים הרלוונטיים לענייננולא ניתן לבחון את השיקולים שנשקלו בעניין קבלת כל אחד מהחברים, שכאמור, זהותם אינה ברורה".  

סיכום ממצאיו של החוקר בענין 1,106 החברים הינו כדלהלן:

לא עלה בידי החוקר לאתר את שמות 1,106 החברים שהתקבלו, לכאורה, בין השנים 1990 - 1995.

עדכון רשימת החברים באגודה מתבצע על-ידי יחידת המחשב בצורה שוטפת תוך מחיקת שמות החברים שפדו את מניותיהם והוספת שמות חברים חדשים.

לא עלה בידי החוקר לבדוק את נסיבות קבלתם של 1,106 החברים נשוא החלטה זו.

לא עלה בידי החוקר לבדוק את הסכומים ששילמו 1,106 החברים נשוא החלטה זו כדי להתקבל כחברים באגודה.

לא עלה בידי החוקר לבדוק את האישורים וההחלטות שנתקבלו באגודה בקשר עם קבלתם של 1,106 החברים נשוא החלטה זו.

ביום 11 ביוני 2001 החלטתי, כי דו"ח החוקר לענין איתורם של 1,106 החברים יועבר להתייחסותו של עו"ד הרצל כספי.

ביום 17 ביוני 2001 התקבלה התייחסותו של עו"ד הרצל כספי לדו"ח החוקר בענין איתורם של 1,106 החברים. במכתבו ביקש עו"ד הרצל כספי, כי אורה לחוקר להשלים את החקירה בעניין קבלתם של 1,106 החברים.

בהחלטתי, מיום 2 ביולי 2001 ביקשתי את התייחסות הועד הממונה של האגודה לבקשתו של עו"ד הרצל כספי.

ביום 5 ביולי 2001 הודיע הועד הממונה של האגודה, כי "יש להיעתר לבקשתו של עו"ד הרצל כספי ולהורות לרו"ח יהודה בר לב להשלים את החקירה בענין רישומם של 1,106 חברים באגודה בין השנים 1990 - 1995".

 ביום 8 ביולי 2001 הוריתי לחוקר "להשלים את החקירה בענין רישומם של 1,106 חברים באגודה בין השנים 1990 - 1995".

עם סיום עבודתו של החוקר בסוף חודש יולי 2001 הודיע לי החוקר, אי אין בידיו ממצאים נוספים מעבר לאלו שמפורטים בדו"ח החוקר לענין איתורם של 1,106 החברים.

לאור תוצאות חקירתו של החוקר אין בידי ממצאים כלשהם או תשתית עובדתית שעל בסיסה ניתן לקבוע, כי נפל פגם בהליך קבלתם כחברים באגודה של אותם 1,106 חברים.

מהממצאים של החוקר ומהפניות השונות של עו"ד הרצל כפסי עולה תמונה חמורה לגבי אי סדרים שהיו קיימים בניהולה של האגודה, ובמיוחד בענין של שמירת פרוטוקולים.

אי סדרים אלו והיעדר שמירת הפרוטוקולים של ישיבות מזכירות האגודה, כמו גם של אותה ועדה שמונתה על-ידי המזכירות לשם קבלת חברים לאגודה גרמה למצב בו לא ניתן לברר עד תום את טענותיו של עו"ד הרצל כספי לגבי כשרות ההליך בו נתקבלו אותם 1,106 חברים לאגודה.

החומרה שבאי הסדרים שהיו קיימים באגודה מתחדדת נוכח העובדה שהנהלת האגודה דאז מצאה לנכון לשמור מספר פרוטוקולים שצורפו לדו"ח החוקר לענין איתורם של 1,106 החברים. באחד הפרוטוקולים מופיעה החלטת המזכירות למנות את הועדה לקבלת חברים וכן מופיעה התייחסות לגבי אישור קבלתם של חברים, אולם את פירוט שמות החברים לא דאגו לשמור.

לאור התשתית העובדתית החלקית שיש בפני לא ניתן כאמור לקבוע, כי נפל פגם בהליך קבלתם של 1,106 החברים באגודה. אין בידי ממצאים לגבי זהות אותם 1,106 החברים, אין בידי ממצאים לגבי המועד המדויק בו התקבלו כחברים באגודה ואין בידי ממצאים לגבי הליך אישור קבלתם כחברים.

אי הסדרים שהיו קיימים באגודה בעניין פנקס בעלי המניות בכלל ומספר החברים בפרט הביא למצב בו כיום לאחר כל החקירות שהתקיימו נותרו מספר רב של חברים שהיו רשומים בספרי האגודה אולם לא ניתן לאתרם.

אי הסדרים בענין מספר החברים באגודה בא לידי ביטוי גם בדו"חותיה הכספיים של האגודה.

מהנתונים שבפני עולה, כי במאזן האגודה לשנת 1976 מדווח על 40,082 בעלי מניות. במאזן 1982 מדווח על 41,065 בעלי מניות באגודה. במאזן 1983 מדווח על 43,188 בעלי מניות. תמונה דומה עולה ממאזני האגודה עד סוף 1993. במאזן 1994 מופיעים נתונים הנראים על פניהם שגויים. במאזנים לשנים 1995 ו - 1996 לא קיימת התייחסות למספר החברים. במאזן לשנת 1997, שפורסם בשנת 1998 צוין, כי קיימים 58,200 חברים באגודה. עדכון מספר החברים שנעשה במאזני האגודה לאחר שעו"ד הרצל כפסי עורר את השאלה לגבי הפער של 1,106 חברים מעורר תמיהה רבה.

לפני מספר ימים פרסמתי את החלטתי בענין 984 עובדי הרבוע הכחול שההנהלה הקודמת של האגודה ביקשה לצרף כחברים בשנת 1998. בהחלטתי קבעתי, כי 984 עובדי הרבוע הכחול אינם חברים באגודה.

יתכן, כי יש ממש בספיקות שמעלה עו"ד הרצל כספי לגבי הליך קבלתם של 1,106 החברים באגודה, אולם לפי הממצאים שבפני, כפי שנאספו על-ידי החוקר, אין בידי ממצאים שעל בסיסם ניתן לקבוע, כי כך הם פני הדברים.

בניגוד למצב בעניין חברותם של 984 עובדי הרבוע הכחול ששמותיהם ומועד הניסיון של ההנהלה הקודמת לצרפם כחברים היה ברור, בעניין 1,106 המצב שונה בתכלית.

זאת ועוד, בניגוד למצב לגבי 984 עובדי הרבוע הכחול שמעולם לא הורשו להשתתף בבחירות לאגודה, וזאת בהתאם להחלטתי שלא לאפשר להם להשתתף בבחירות שהתקיימו בשנת 1999, לגבי 1,106 החברים נשוא החלטה זו ניתנה להם האפשרות להשתתף בבחירות מאז נרשמו כחברים באגודה.

בנסיבות אלה, גם אם נפל פגם פרוצדורלי בהליך קבלתם כחברים, למשל הפגם האפשרי שמעלה עו"ד הרצל כספי ולפיו אין בידי האגודה את בקשותיהם להתקבל כחברים, כפי שנדרש על-פי הוראות תקנון האגודה, אין בפגם זה כדי לבטל את ההסתמכות שנוצרה לאחר שנים בהם נחשבו אותם 1,106 כחברים באגודה לכל דבר ועניין.

אותם 1,106 חברים נרשמו כחברים בין השנים 1990 - 1995, וזאת בטרם הועברה כל פעילותה העסקית של האגודה לחברות בנות ובטרם רישומן של מניות רבוע כחול ישראל בע"מ למסחר בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. באותה תקופה טרם התעוררו הנסיבות בעטיין מבקשת כיום האגודה לשנות את סיווגה מאגודה צרכנית, קרי - באותה תקופה היתה האגודה אגודה צרכנית שפעלה ברוח עקרונות הקואופרציה. לפיכך, בתקופה בה נרשמו אותם 1,106 כחברים באגודה לא עמדה על הפרק סוגיית מתן ערך ריאלי למניות החברים באגודה.

לסיכום הדברים אחזור ואציין, כי דעתי אינה נוחה מהמצב בו לאור אי הסדרים הקשים שהיו בניהול האגודה ואי השמירה על מסמכים אלמנטריים שחלה חובה לשומרם, לא ניתן לקבל את התמונה העובדתית המליאה לגבי רישומם של אותם 1,106 כחברים באגודה ולא ניתן לדעת מיהם אותם 1,106 חברים.

כידוע, אין זה המקרה היחיד בו התגלה, כי האגודה לא שמרה על מסמכים אלמנטריים הדרושים לשם בירור עובדתי של התרחשויות שונות שקרו באגודה. בדו"ח החוקר ד"ר דורון דינאי שמונה על-ידי לחקור בעניין הבחירות שהתקיימו באגודה במהלך חודש נובמבר 1999, ציין החוקר, כי פתקי ההצבעה של הקלפיות הושמדו בסמוך לאחר הבחירות וכך לא ניתן לברר האם היו חברים שהצביעו ביותר מקלפי אחד. אי הסדרים שהיו קיימים בבחירות שהתקיימו בשנת 1999, כפי שעולה מהממצאים שבדו"ח החוקר ד"ר דינאי הביאו כידוע לפסילת הבחירות ובסופו של דבר למינויו של ועד ממונה לאגודה.

בנסיבות הקיימות לא ניתן להורות על שינוי בפנקס החברים, ולפיכך אותם 1,106 חברים שנרשמו בין השנים 1990 - 1995 נותרים חברים באגודה.

 

ניתן היום 15.8.2001                                                                אורי זליגמן, עו"ד

בהעדר הצדדים, המזכירות                                            רשם האגודות השיתופיות

תעביר החלטתי למבקש לועד

הממונה ולחוקר.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: