תקיפת החלטת אסיפה כללית במושב מדרך עוז הנוגעת לחלוקת התמורה ממכירת מניות תנובה

בית משפט מחוזי בנצרת א 140/08, יצחק אברהם ואח' נ' מדרך עוז- מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ
 

רקע ומבוא עובדתי:

בהחלטה של האסיפה הכללית במושב מדרך עוז- מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: מושב מדרך עוז"), מיום 27.5.08, הוחלט כי 60% מתמורת מכירת זכויותיו של המושב במניות תנובה יחולקו שווה בשווה בין החברים ו-40% מהתמורה יחולקו אך ורק בין הצרכנים (הרפתנים) (להלן: "החלטת האסיפה"). חברי מושב מדרך עוז הגישו תביעה במסגרת המרצת פתיחה, לפיה יינתן סעד הצהרתי, המצהיר, כי החלטת האסיפה בטלה, וכי חברי האגודה זכאים לחלק שווה של כל תמורה אשר תתקבל אצל מושב מדרך עוז, בגין מכירת זכויותיה במניות תנובה. 

ראוי לציין כי בעניין זה אף תלויה ועומדת עתירה לבג"צ 811/07 ניר בנים אגודה שיתופית בע"מ נ' רשם האגודות השיתופיות (להלן: "בג"צ ניר-בנים").

לעתירה בבג"צ, קדם הליך אצל רשם האגודות, ואצל בורר מטעמו, אשר קבעו, כי חלוקת התמורה ממכירת מניות תנובה, צריכה להיות שוויונית, ללא כל קשר לשאלה מי תרם ליצירת הזכות במניות תנובה.

לטענת חברי מושב מדרך עוז, החלטת האסיפה נגועה באי חוקיות בהיותה סותרת הן את עקרון השוויון, הן את תקנון האגודה-הנתבעת והן את החלטת רשם האגודות בעניין בבג"צ ניר בנים.

מושב מדרך עוז טוען מצידו, כך בכתב הגנתו, כי חברי המושב מנועים מלתקוף את החלטת האסיפה הכללית, שכן, היו מודעים לה, בעת הדיון ביום 5.5.08 באסיפה הכללית של המושב, והסכימו להשתתף בהליך של הצבעה, על הצעה, אשר לדעתם, הינה הצעה פסולה.

עוד טוען מושב מדרך עוז, כי החלטת כבוד הרשם בעניין ניר בנים, מוטעית לגופה, וכי וכאמור לעיל, הוגשה העתירה לבג"צ בעניין החלטה זו.

 

טענות מושב מדרך עוז:

1.      חברי המושב מנועים מלקבל סעד בבית משפט זה.

2.      השתתפות חברי המושב בכל ההליכים שקדמו לקבלת ההחלטה, מונעת מהם עתה לתקוף את ההחלטה. מושב מדרך עוז מפנה בהשאלה לדיני המכרזים, אשר שם, משתתף במכרז שניגש למכרז והפסיד בו, מנוע אחר כך מלתקוף את תנאיו.

3.      באשר לחלוקת הכספים שהופקדו, או שיופקדו בחשבון הנאמנות, טוען מושב מדרך עוז, כי אין בפנינו סעד כספי כלשהו ולפיכך, מתבקש בית המשפט להורות על החזרת כספי הפיקדון לידי האגודה.

4.      לעניין צירוף הרפתנים כמשיבים להליך התביעה, משאיר מושב מדרך עוז עניין זה לשיקול דעתו של בית המשפט.

 

טענות חברי מושב מדרך עוז:

1.      מאחר והדרישה היא לסעד תיאורטי ולא ממשי, יש למצות את החלופות האחרות בטרם הפנייה לבית המשפט.

2.      הכספים שנתקבלו שייכים לאגודה ועל כן יש לחלקם באופן שוויוני בין החברים, זאת בהתאם להחלטת רשם האגודות לעניין ניר בנים.

3.      לעניין צירוף הרפתנים, טוענים חברי מושב מדרך עוז, כי מאחר והאגודה הצהירה בכתב הגנתה, כי כבר חולקה התמורה, הרי שאין בכתב התביעה, כדי לפגוע ברפתנים.

מכל מקום, כך לטענת חברי מושב מדרך עוז, הרפתנים כולם מודעים להליך שבפנינו, ואף לא אחד מהם פנה וביקש להצטרף להליך. יחד עם האמור, משאירים גם החברי המושב עניין זה לשיקול דעתו של בית המשפט.

 

דיון ומסקנות מפי כבוד השופט קולה אשר:

שאלת המניעות

מושב מדרך עוז מבקש לגזור גזירה שווה מדיני המכרזים לעניין דנן, אך אין מקום לגזירה שווה זו, וזאת מהנימוקים הבאים: ראשית, דיני המכרזים מצויים באפיק המנהלי אשר שם קיימת מערכת שיקולים שונה מזו הקיימת בהליך האזרחי הרגיל.

שנית, בהליך על פי דיני המכרזים, עותר דרך כלל המפסיד, לבית המשפט לעניינים מנהלים בטענה, כי מלכתחילה תנאי כזה או אחר, פסול היה. מאליו מובן, כי למרות שתנאי זה ידוע היה מלכתחילה בחר המשתתף - העותר, באופן אקטיבי להשתתף במכרז, מתוך תקווה שיזכה הוא במכרז, ואזי, כבר לא יהיה לו עניין באותו תנאי פסול.

בענייננו, הדבר שונה בתכלית שינוי, לא מדובר בתנאי פסול, או בהחלטה פסולה, או שגויה, מדובר בשש הצעות, אשר ניתן היה לסבור שהן חוקיות, וזאת כל עוד לא נקבע אחרת. במצב דברים זה, קבע בית המשפט, רשאים היו, ואולי אף חייבים להשתתף בהליך ההצבעה, ולחכות ולראות, שמא עמדתם תתקבל, ואזי נחסך היה מהם הצורך לפנות לבית המשפט.

שכן, זוהי הדרך באגודות שיתופיות לנסות ולשכנע באופן דמוקרטי ורק משהליך השכנוע הדמוקרטי לא צלח, יש לפנות לבית המשפט, מקום בו צד סובר שקופחה זכותו, חרף הניהול התקין-טכנית של ההצבעה.

שלישית, אין אנו יודעים עדין מהו המצב המשפטי לאשורו, וזאת טרם אמר בג"צ את דברו בבג"צ ניר בנים. אם יקבע בג"צ שהחלוקה צריכה להיות שוויונית, ממילא ברור שנפל פגם בהחלטת האסיפה ודינה של זו להתבטל.

רביעית, גם בדיני מכרזים, טענת המניעות אינה חזות הכול, ומקום שכנגד טענת המניעות עומדת טענת אי החוקיות, הרי, שטענה זו תגבר. כך גם בענייננו, אם אכן החלטת האסיפה הכללית נגועה באי חוקיות, ועניין זה יתברר בבג"צ ניר-בנים, הרי, שאין די בטענת המניעות, כדי להכשיר, או להתעלם מאי חוקיות זו.

סוף דבר אפוא, לעניין זה קבע בית המשפט, טענת המניעות לכשעצמה נדחית.

 

חלוקת הכספים שהופקדו או יופקדו

בית המשפט קבע כי די בכך שמושב מדרך עוז הסכים להעברת כספים לחשבון נאמנות, כדי שיהיה מנוע עתה מלטעון נגד עניין זה.

 

צירוף הרפתנים:

הלכה פסוקה היא, כי צד העלול להיפגע מהליך, יש לצרפו להליך.

יתר על כן, קבע בית המשפט גם אם יקבע בסופו של יום, שדין החלטת האסיפה, בטלות, עדין יכול שלא יהיה בכך משום מעשה בית דין, כלפי הרפתנים, שהרי לא נשמעה עמדתם.

עם זאת, הוסיף בית המשפט, משבחרו הצדדים כך לנהוג, יש לכבד עמדתם זו, מתוך הנחה, שהן מושב מדרך עוז והן החברים בו מבינים את משמעות העדרם של הרפתנים מההליכים שבפנינו.

אשר על כן, ולאור עמדת הצדדים, קבע בית המשפט אין צורך בצירוף הרפתנים להליך.

 

סוף דבר:

בית המשפט הכריע כי הטענה לעניין מניעות נדחית. לפי הסכמת הצדדים המשך הדיון בתיק יהיה לפי התוצאה בבג"צ ניר-בנים. הכספים שהופקדו, או שיופקדו בחשבון הנאמנות יוותרו בחשבון זה, עד להחלטה אחרת.

 

אין צו להוצאות בהליך זה.

ניתן ביום 08.12.2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: