חיפוש
הרשם לקבלת עדכונים English
פרופיל המשרד | הצוות המקצועי | תחומי עיסוק | לקוחותינו | מהווי המשרד | צור קשר
 

ביטול מינוי בורר עקב חוסר סמכות למנותו

תיק בוררות 1395/15/00 גבעת יערים – מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע''מ נ' שלום בן אהרון
17/06/2001

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                    תיק בוררות 1395/15/00

מנהלת מחלקת הבוררויות

 

 

 

ב ע נ י ן :                       גבעת יערים מושב עובדים

                                    להתישבות חקלאית שיתופית בע''מ

                                    ע"י ב"כ עו"ד בלטר/גוט/אלוני

                                    מרחוב הלל 23, ת.ד. 2430

                                    ירושלים91024-

                                                                                                המבקשת

 

 

ו ב ע נ י ן:                      שלום בן אהרון

                                    ע"י ב"כ עו"ד מ. באדר

                                    רחוב יעבץ 5, ירושלים94232-

                                                                                                המשיב

 

 

 

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

 

א.         סקירת העובדות:

 

(1)       ביום 22.12.99 פנה ב"כ התובע עו"ד משה באדר בבקשה למנוי בורר. לבקשה לא צורף כתב תביעה.

            מנוי בורר התבקש על פי סעיף 2א(ד) לתקנות האגודות השיתופיות, (בוררות בסכסוכים) תשל"ב1972- (להלן: "התקנות").

            בקשה זו לא כללה פירוט כלשהו ולא צורף אליה כתב תביעה.

 

(2)       ביום 16.1.00 מונה לשמש כבורר עו"ד בנימין ברנר מת"א על פי סעיף 52 (2) לפקודת האגודות השיתופיות.

 

(3)       במכתב גבעת יערים מיום 14.2.2000 מבקש המזכיר (עם עותק לבורר) לבטל מנוי הבורר ולהודיע לאגודה במה דברים אמורים ובסעיף ד:  "אם יהיה צורך בבורר נודיע לכם ואזי נודה שתקבעו בורר לאחר שנסכים (אם נסכים) בתחום שיפוט ירושלים".

 

(4)       על בקשת המזכיר בסעיף 3, כתבתי:

            "החלטה: הבקשה תוגש לבורר.

             על החלטת הבורר זכות ערעור לרשם האגודות תוך 10 ימים.

             היום 15.2.00"

 

 

 

 

(5)       ביום 13.3.00 פנה ב"כ האגודה הנתבעת  עו"ד אהוד גוט בנושא מנוי בורר לסכסוך, ובו טען:

 

א.         היתה פניה למנוי בורר על פי סעיף 2א(ו) לתקנות.

 

ב.         לא צורף כתב תביעה. יש לצרף תביעה בפניה למנוי בורר.

 

ג.          על פי סעיף 2א(ו) על התובע לפנות לנתבע ולהגיע אתו להסכמה בדבר זהות הבורר תוך 15 יום. לא הגיעו להסכמה זכאי התובע לפנות לבית המשפט או לרשם לצורך מנוי בורר.

            הפרוצדורה האמורה לא נתקיימה בנדון, האמור בתקנה לא התקיים, עובדה שהאגודה אינה יודעת את מהות התביעה.

 

ד.         בין הצדדים התנהלה בוררות וניתן פסק בורר.

            התובע אינו מקיים את פסק הבורר.

 

ה.         אבקש לבטל את מנוי הבורר.

 

ו.          עד להחלטת מנהלת מחלקת הבוררות בנדון, לבטל את קיום ישיבת הבוררות.

 

(6)       בגוף בקשה זו החלטתי כדלקמן:

 

            "החלטה: יש להעביר הבקשה ועמדת הצד שכנגד לבורר עוד היום.

            היום 19.3.00"

 

(7)       עו"ד באדר עונה בשם מרשו, ביום 19.3.00:

 

א.         מסכים כי במקום הבורר שמונה ימונה בורר מירושלים.

 

ב.         על פי מיטב ידיעתו קיים מרשו מגעים עם האגודה במטרה להסדיר חלוקי הדעות בהסכמה, אולם לא נענה.

 

ג.          מדוע אינו מכותב על ידי הצד שכנגד?

 

(8)       ביום 23.3.00 הודיע לי עו"ד באדר כי במו"מ בין ב"כ הצדדים סוכם על מנוי בורר מירושלים ע"י הצדדים בהסכמה.

 

(9)       ביום 30.3.00 מונה עו"ד מיקי שניידר כבורר על פי סעיף 52 (2) לפקודת האגודות השיתופיות.

 

(10)     ביום 11.4.00 פונה הבורר לח"מ ומודיע כי לא צורף לכתב המנוי "כתב תביעה".

 

(11)     בעקבות שיחה של הבורר עם הצדדים הוא הודיע לי ביום 24.5.00 בע"פ כי הצדדים שולחים כתבי בית-דין.

 

(12)     למשרד רשם האגודות לא הגיע "כתב תביעה" בנדון עד למתן החלטה זו.

 

(13)     ביום 8.11.00 התקבלה החלטת הבורר עו"ד מיקי שניידר.

 

            מההחלטה לא ברור האם היא נתקבלה בעקבות ישיבת בוררות או לאחר קבלת המסמכים מהצדדים בלבד.

 

            ואולם כן ברור כי קיימת מחלוקת בין הצדדים בנושא סמכות הבורר.

            תמצית החלטת הבורר האמורה:

 

א.         אין הוא דן בשאלת הסמכות. יש להפנות שאלה זו למחלקת הבוררות במשרד הרשם אשר הוציא את המנוי.

 

ב.         הבורר יכבד כל החלטה שתתקבל במשרד הרשם בנושא הסמכות למנוי בורר.

 

ג.          הבורר יפסיק בוררות זו רק בהסכמת שני הצדדים.

 

(14)     לאחר החלטת הבורר, התקבלו במשרד הרשם שתי בקשות שונות.

 

            האחת: בקשת עו"ד באדר כי האגודה חזרה בה מהסכמתה לקיום הבוררות ומבקש להאריך התוקף למנוי הבורר להמשך שמיעת הבוררות.

 

            השניה: בקשת עו"ד א. גוט לבטול הבוררות בין גבעת יערים לשלום בן אהרון עקב חוסר סמכות וטענות נוספות.

 

            את שתי הבקשות העברתי לתגובת הצד שכנגד תוך 7 ימים.

 

            אשר על כן הדיון בשאלת סמכות הרשם למנות בורר חזרה למשרד הרשם, הבורר החליט שלא לפסוק בה.

 

(15)     ביום 24.1.01 החלטתי כדלקמן:

 

1.         ביום 9.1.2001 הוגשה בקשה לבטול מנוי בורר בטענה של חוסר סמכות עניינית.

 

2.         עותק מהבקשה יועבר לעו"ד משה באדר ב"כ המשיב וכן לבורר עו"ד מיקי שניידר.

 

3.         הליכי הבוררות יעוכבו עד למתן החלטה בבקשה אשר תדון בפני רשם האגודות השיתופיות.

 

4.         המזכירות תקבע תאריך לדיון.    

 

(16)     ביום 30.4.01 התקיים בפני דיון בשאלת הסמכות בלבד.

 

            הצדדים טענו טענותיהם וחזרו על האמור בכתב התגובה שלהם.

 

 

 

 

ב.         דיון משפטי

 

(17)     תקנון האגודה, אשר היה בתוקף עד ליום 2.6.86, קבע כדלקמן:

 

הנוסח לפני התיקון

 

חלק ו'               סעיף 1              פסקה

 

ישוב סכסוכים

 

            כל סכסוך בגלל עסקי האגודה אשר יתגלע בין חברים או בין חברים לשעבר או בין אנשים התובעים על ידם או בין חברים כאלה, חברים כאלה, חברים לשעבר או אנשים התובעים על ידם מצד אחד, ובין האגודה או ועד ההנהלה או הפקידים של האגודה מצד שני, ימסר למשפט החברים של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י בהתאם לתקנון משפט בוררים זה, בתנאי שועד ההנהלה רשאי לפי שקול דעתו לפנות לבית המשפט ולתבוע כספים המגיעים לאגודה מחברים או מחברים לשעבר, סכסוכים הנוגעים לפרוש התקנות הללו או ערעור חבר על הסיבות שניתנו בקשר עם ההחלטה על הוצאתו ימסרו להכרעת ועדת בוררות המורכבת  מ3- חברים שיתמנו ע"י ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י.

            אנו מצהירים בזה כי מלאנו אחרי הוראות תקנות האגודות השיתופיות בדבר השינויים והתיקונים הנ"ל בתקנון שלנו, כפי שהוחלט עליהם באסיפה כללית של חברינו שהתקיימה ביום 18 במאי 1986.

 

ביום 2.6.86 תוקן התקנון ונקבע בו כדלקמן:

 

חלק ו' סעיף 1 הנוסח אחרי התיקון:

 

"גבעת יערים" מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ

 

חלק ו', סעי 1: הנוסח אחרי התקון:

 

ישוב סכסוך:

 

א.         כל סכסוך, הנובע מחברות באגודה או מעסקי האגודה, לרבות פרוש תקנון זה או פרוש סעיף מסעיפיו, אשר יתגלע בין חברים, חברים-לשעבר, יורשיהם או נציגיהם החוקיים מצד אחד לבין האגודה, חבריה, פקידיה או חברי ועד ההנהלה שלה למצד שני, ימסר, לפי דרישת אחד הצדדים, לבוררות בפני בוררים, שהתמנו על-ידי תנועת מושבי העובדים, ברית סיוע אגודה שיתופית מרכזית בע"מ, להלן תנועת מושבי העובדים, בהתאם לתקנונה או כמאור להלן.

 

ב.         נמסר הסכסוך לבוררות, כאמור לעיל, תסתיים הבוררות תוך 6 (ששה) חודשים מיום מסירת הסכסוך לבוררות וחובת הבוררים לסיים את הבוררות תוך תקופה זו, אולם רשאית תנועת מושבי העובדים, אם תמצא לנכון ובהתאם לתקנונה, להאריך תקופה זו לששה חודשים נוספים.

 

ג.          הוראה את עצמו נפגע על-ידי כל פסק שהוא של הבוררים, הפועלים בהתאם לאמור לעיל, יוכל לערער על הפסק הזה, תוך 30 (שלושים) יום מיום קבלת הפסק בפני ועדת בוררים, שמספר חבריה יהיה לפחות שלושה ואשר תתמנה על-ידי "ניר שיתופי".

 

ד.         לא הוגש ערעור על פסק הבוררות, כאמור לעיל יהיה הפסק סופי ומחייב את הצדדים בתום 40 (ארבעים) יום מיום מתן הפסק.

 

ה.         היה סכסוך בין הצדדים האמורים לעיל נוגע לתביעות חוב על פי ספר החשבונות של האגודה וכזה בלבד, ישוב סכסוך זה, יכול להתברר לפי דרישת התובע בפני רשם האגודות השיתופיות על פי סעיף 52 (2) לפקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו על פיה.

 

(18)     העולה מהאמור לעיל הוא כי על פי תקנון האגודה במקרה של סכסוך על התובע לפנות בבקשה למנוי בורר ל"בוררות בפני בוררים, שהתמנו על ידי תנועת מושבי העובדים, ברית סיוע אגודה שיתופית מרכזית בע"מ, להלן תנועת מושבי העובדים בהתאם לתקנונה או כאמור להלן".

 

            תנועת מושבי העובדים קיימת ויש לה לשכות משפטיות אשר ממנות בוררים.

 

(19)     לסעיף קטן ה' בתקנון:

            כאשר סכסוך נוגע "לתביעות חוב על פי ספרי החשבונות של האגודה, ובזה בלבד, יישוב סכסוך זה יכול להתברר לפי דרישת התובע בפני רשם האגודות השיתופיות על פי סעיף 52(2) לפקודה והתקנות שהותקנו על פיו.

 

            מאחר ולא מדובר בנדון בסכסוך על פי ספרי החשבונות של האגודה הרי שהתובע אינו יכול לבסס תביעתו על פי סעיף 52 (2) לפקודה.

 

(20)     אין צורך להרחיב היריעה בהחלטה זו משום שבאי כוחם המלומדים של הצדדים וכן הצדדים עצמם מודעים לחשיבותו של האמור בתקנון האגודה. התקנון מהווה הסכם בין הצדדים ויש לפעול על פיו.

 

(21)     המסקנה המתבקשת היא כי מנוי הבוררים אשר בוצעו על ידי הרשם היו שלא בסמכות ומשכך הרי הם בטלים מעיקרא  UOID.

 

(22)     מעבר לאמור במסקנתי זו, אבהיר כדלקמן:

 

א.         לצערי לא הופנתה תשומת לבי טרם מנוי בורר, לנוסח המיוחד של התקנון לאחר התקון ב1986-.

 

ב.         בין הצדדים התנהלו שתי בוררויות בפני תנועת המושבים. פסקי הבוררים בהחלט מהווים מעשה בית דין.

            יתכן ודרך התובע פתוחה בטענה של הפרת הסכם ע"י האגודה בכך שלא ביצעה המוטל עליה בהסכם הפשרה, לטענתו.

 

ג.          על פי נוסח התקנון הקודם אכן יש לרשם סמכות למנוי בורר, משום שנאמר "משפט החברים של ההסתדרות" גוף שעבר מהעולם ע"כ בהתמלא תנאי תקנה 2א(ו) לתקנות האגודות השיתופיות יש סמכות לרשם והבוררות מתנהלת על פי חוק הבוררות.

 

 

 

 

 

23.       מעבר לאמור לעיל, אדגיש במאמר מוסגר כי על פי תקנה 2א(ב)(ג) יש לרשם סמכות שיורית למנוי בורר אולם לצורך כך צריך קודם לכל להתקיים האמור בתתי התקנות הנ"ל.

 

            היינו: יש לפנות לתנועה המיישבת על פי האמור בתקנון ורק אם לתנועה אין לישכה משפטית, או שיו"ר התנועה פונה בבקשה לרשם או שעבר המועד ובכל זאת התנועה או ברית הסיוע לא מינו בורר רק אז קמה לרשם סמכות שיורית למנוי בורר וזאת על פי סעיף 52(ב)(ג)(ו) לפקודה. במקרה כזה הבוררות תתנהל על פי חוק הבוררות.

כאמור, במקרה דנן האמור בתקנון לא בוצע.

 

24.       באם יחליט התובע לפנות לתנועת מושבי העובדים, תוכל ההגנה לטעון שם את טענותיה בנושא "מעשה בית דין". כאמור עקב חוסר הסמכות אין אני צריכה להחליט לגוף הענין בטענה זו.

 

25.       סכום

 

            אני מבטלת את מנוי הבורר מיקי שניידר מיום 30.3.00.

 

            בנסיבות הענין אין צו להוצאות.

 

            החלטה זו תועבר ע"י המזכירות בדואר רשום לב"כ הצדדים ולבורר.

 

 

ירושלים: כ"ו בסיון התשס"א                                   לאה רוזנטל, עו"ד

                17     ביוני     ‏2001

                                                                               מנהלת מחלקת הבוררויות

 

גבעת יערים

 

תגים: 

 

מגדל החשמונאים, רח' החשמונאים 100, ת"ד 20221, תל אביב 60201 | טלפון 03-5629911, פקס 03-5625353 | דואר אלקטרוני: office@mach-law.co.il