ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

 1. המסגרת הנורמטיבית

א.1. ספק ו/או יצרן מזון למוסדות חינוך – חייב ברישיון עסק

 1. ביום 7.8.2014 נכנס לתוקפו החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, תשע"ד-2014 (להלן: "חוק הפיקוח") אשר חל על כל מוסדות החינוך שעליהם חל חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 דהיינו –מוסדות חינוך המיועדים לגילאי 3-18.
 2. במסגרת חוק זה, הוסמך שר החינוך, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לקבוע הוראות שונות לעניין הרכב המזון המסופק המוסדות החינוך ולאופן הספקתו, בהתחשב, בין היתר, בסוג מוסד החינוך, בצורכי התלמידים ובגילם.
 3. ביום 8.4.2016 פורסם חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ו/8 (א) (להלן: "החוזר") המפרט את הוראות חוק הפיקוח וכולל הנחיות רבות לגבי מדיניות אספקת ומכירת מזון בכלל מוסדות החינוך.

 

 

 1. סעיף 5.3 (ה) לחוזר קובע כדלהלן:

"על הגורם המתקשר עם ספק המזון לוודא שהספק עומד בדרישות החוק והתקנות ובדרישות המפורטות בחוזר זה וכן בהנחיות המחלקה לבריאות הסביבה המפורטות בנספח ג של חוזר זה."

 1. ס"ח תשכ"ט מס' 563 מיום 11.7.1969 עמ' 178 (ה"ח 803לעניין)
 2.  הדרישות מספק המזון, קובע החוזר בסעיף 5.1 (ז) כי:

"ספק המזון יהיה בעל רישיון יצרן ובעל אישורים נוספים, אם יידרשו, כמפורט בתקנות לעניין זה."

 1. בנוסף, בהנחיות משרד הבריאות להזנת תלמידים בבתי ספר (נספח ג' לחוזר), נקבעו גם ההנחיות הבאות:
 1.  דרושים רישיונות לכל שלב משלבי ההזנה על פי החוק. מכין המזון או ספק המזון יהיה חייב ברישיונות עסק ויישא באחריות לכל שלבי ההזנה.
 2.  אין להתקשר עם יצרן/ספק מזון אם הוא נמצא בהליך משפטי או אם הוא מפר את תנאי הרישוי בנושאים של טיפול במזון.
 3.  כל מכין מזון וכל ספק מזון חייב להעביר אל לשכת הבריאות שבתחומה העסק נמצא ואל לשכת הבריאות שבתחומה הוא מספק את המזון את הפרטים האלה: מקור הכנת המזון, יעדי אספקת המזון ופירוט מספר המנות לכל יעד.
 1. יצוין, רישיון עסק הנדרש, הוא רישיון לעסק מסוג  "הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון" לפי פריט 4.2 (ג) לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013, אשר מצריך את אישור רשות הרישוי ואת אישור משרד הבריאות.
 2. מהאמור לעיל עולה, כי הנחיות משרד החינוך אוסרות על אספקת מזון למוסדות חינוך על ידי ספק ו/או יצרן מזון אשר אינו בעל רישיון עסק בתוקף ואשר אינו מקיים את הוראות הפיקוח המפורטות בחוזר ובנספחיו.

 

א.2. אחריות מפעיל הגנים וספק המזון

 1. סעיף 5 (א) לחוק הפיקוח קובע כי ככל וספק המזון אינו עמד בתנאים שנקבעו בחוק ובתנאים שקבע שר החינוך, רשאי הממונה מטעם משרד החינוך להטיל על הספק עיצום כספי בסך 6,000 ₪ וזאת

בנוסף לכל העונשים הקבועים בסעיפים 14 ו- 14א1 לחוק רישוי עסקים בקשר הפעלת עסק ללא רישיון.

 

 

 1. עם זאת, נראה כי אספקת מזון שמקורו בספק ו/או יצרן ללא רישיון עסק למוסדות החינוך של האגודה, עלולה להטיל על האגודה אחריות בנזיקין לנזקים שייגרמו חלילה כתוצאה מאספקה לקויה של המזון לתלמידים (לרבות מזון מקולקל או אספקת מזון שאינו מתאים לתלמידים בעלי רגישויות רפואיות), זאת בשל הפרת חובה חקוקה, כאמור בסעיף 63 לפקודת הנזיקין.

 

 1. סיכום ומסקנות
 1. נוכח האמור לעיל, נראה כי ככל ולא יקבל מטבח הספק רישיון עסק עד לכניסתן של הוראות חוזר המנכ"ל לתוקף ביום 1.9.2016, מומלץ כי האגודה תפעל בכדי למצוא ספק מזון חלופי בעל רישיון עסק תקף, למוסדות החינוך המיועדים לגילאי 3 ומעלה הנמצאים בתחום אחריותה.
 2. עוד ראוי לציין, כי חוזר המנכ"ל כולל הוראות רבות לעניין הרכב המזון המוגש לתלמידים ואופן סימונו, על כן אנו ממליצים לבצע היערכות מתאימה לקראת כניסתן של הוראות אלו לתוקף.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: