ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

 1. רקע עובדתי רלוונטי

 

 1. האגודה, במסגרת אסיפות החברים קיבלה החלטה על הקמת גן נוסף לגילאי 3-6, ביישוב וכן על גביית תשלומי הורים מעבר לסך הקבוע בחוזר מנכ"ל (כפי שיובא להלן).

 

 1. השאלות המשפטיות

 

 1. האם לוועד האגודה סמכות להקים גן נוסף, מעבר לגנים התקניים ביישוב ?

 

 1. האם גביית תשלומים אשר תוקפם הוא החלטות האסיפה הכללית של אגודה שיתופית (יישוב קהילתי) הינה חוקית ?

 

 

 1. מקורות נורמטיביים

 

ג.1. דיני חינוך כללי

 

 1. התשתית הנורמטיבית לדיני החינוך החלים במדינת ישראל, הרלוונטית לענייננו קבועה במסגרת חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 (להלן: "חוק לימוד חובה").

 

 1. במסגרת סעיף 1 לחוק לימוד חובה נקבע כי :

 

"חינוך בגן-ילדים" - פירושו חינוך הניתן בגן-ילדים, לרבות גן במעון ילדים, לילדים בגיל 3 עד 5 ועד בכלל;

"חינוך חובה" פירושו - לימוד המיועד לילדים ולנערים והניתן בחמש עשרה שנות לימוד, מהן שלוש בגן-ילדים בגיל 3 עד 5 ועד בכלל ושתים עשרה שנות לימוד, בכיתות א' עד י"ב, לילדים ולנערים;

 

 1. סעיף 6 לחוק לימוד חובה קובע את תחולת חוק לימוד חובה על ילדים מגיל 3 ומעלה במוסד חינוך רשמי, כדלהלן: 

 

6.      (א)אלה זכאים לחינוך חינם במוסד חינוך רשמי:

 

 

(1)    מי שחל עליו לימוד חובה לפי חוק זה, זולת אם סיים את לימודיו לפי תכנית לימודים בכיתה י"ב;

 

 

 1. בהתאם לסעיף 1 לחוק לימוד חובה, מוגדרת רשות חינוך מקומית כדלקמן:

 

""רשות חינוך מקומית" – פירושה –

לגבי תחום שיפוטה של רשות מקומית - אותה רשות מקומית; אולם רשאי השר לקבוע בצו שפורסם ברשומות, כי אדם או חבר-בני-אדם, המקיימים מוסד חינוך לגילאי לימוד חובה בתחום מועצה אזורית, יהיו רשות חינוך מקומית נפרדת לגבי שטח המוסד שיוגדר בצו, אם ראה לעשות כן מטעמים מיוחדים, ולאחר שנתן למועצה האזורית הזדמנות לטעון טענותיה;

לגבי מושב, קבוצה או קיבוץ - ועד המושב, או מזכירות הקבוצה או הקיבוץ, לפי הענין; ושטח המושב, הקבוצה או הקיבוץ הוא תחום השיפוט של הועד או המזכירות, לפי הענין;

 1. לפי הוראות חוק לימוד חובה, ילדים החל מגיל 3 זכאים ללימוד חינם (סעיף 6 לחוק), ואילו האחריות לקיום מוסדות רשמיים אשר יפעלו במסגרת חינוך חינם הינה של המדינה ורשות החינוך המקומית, מסוג אגודה שיתופית - כך קובעות הוראות סעיף 7 לחוק לימוד חובה:

 

"7. א. המדינה אחראית למתן חינוך חובה לפי חוק זה.

ב. קיום מוסדות חינוך רשמיים למתן חינוך חובה חינם לפי חוק זה לילדים ולנערים הגרים בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית מסויימת, יהא מוטל על המדינה ועל אותה רשות חינוך מקומית במשותף. השר, בהתיעצות עם שר הפנים, ועם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת יקבע, בצו שיפורסם ברשומות, לגבי כל שנת לימודים ולגבי כל רשות חינוך מקומית, את שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשות החינוך המקומית בקיום מוסדות החינוך הרשמיים שבהם ניתן חינוך חובה לילדים ולנערים הגרים בתחום שיפוטה על אותה רשות חינוך מקומית. (ההדגשות אינן במקור).

 

 1. חוק לימוד חובה אינו מגדיר את היקף השירותים שלהם יזכה כל תלמיד במסגרת זכותו לחינוך חינם והיקפם של אלו הושארו לקביעת מחוקק המשנה. כך בין היתר נקבעו תקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים), התשי"א-1950, המפרטים רשימה של שירותים שעל הרשות לספק חינם לתלמידים וכן בהתאם לאישור ועדת החינוך של הכנסת מדי שנה כפי שמוצאת את ביטוייה בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך[1].

 

 1. חרף הזכות לחינוך חינם הקבוע בחוק לימוד חובה, הורים לתלמידים במערכת החינוך נדרשים כיום לשלם תשלומים מסוגים שונים: תשלומי חובה (ביטוח תאונות אישיות העומד על סך של 49 ₪) ותשלומי רשות (סל תרבות, טיולים  וכו' כמפורט בטבלה כאשר הסכום המרבי לגבייה הינו 249 ₪ לילד) כקבוע בחוזר מנכ''ל תשע"ד/1 (כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013) (להלן: "חוזר מנכ"ל").

 

 

 

 

ג.2. החלטות האגודה השיתופית

 

 1. תקנון האגודה הוא המסמך הבסיסי של האגודה השיתופית ומהווה כחוזה בין האגודה לחבריה.

 

 1. ההתערבות השיפוטית בהחלטות האספה הכללית של האגודה השיתופית תיעשה תוך ריסון ואיפוק[2]. יחד עם זאת, לבית המשפט מוקנית הסמכות להפעיל ביקורת השיפוטית על החלטות האסיפה הכללית בשלושה מישורים:

 

 1. המישור המהותי, שלפיו יש לבדוק אם ההחלטה התקבלה בהתאם לפקודה, לתקנותיה ולתקנון האגודה;

 

 1. המישור הפרוצדורלי, שלפיו יש לבחון את תקינות הליך קבלת ההחלטה (אם ההצבעה נעשתה בדרך הנכונה למשל);

 

 1. המישור הנורמטיבי, שלפיו תיבחן סבירות תוכנה של ההחלטה, אם התקבלה בתום לב ובדרך מקובלת ואם אינה נוגדת את תקנת הציבור.

 

 1. דיון

 

 1. מבנה מערכת החינוך בישראל מתחלק לפי חתך של גיל – חינוך קדם יסודי, שלב טרום טרום חובה שלב טרום חובה – גילאי 3-4 ושלב גן חובה – בני 5.

 

 1. דיני החינוך מבצעים חלוקה נוספת של מוסדות החינוך לפי מידת כפיפותם והיענותם לפיקוח המדינה, כדלקמן :

 

 1. החינוך הרשמי – חינוך ממלכתי שבבעלות המדינה/ רשות מקומית והוכרז כמוסד רשמי ברשומות.

 

 1. חינוך מוכר שאינו רשמי -  מוסדות שאינם בבעלות המדינה אך קיבלו על עצמם מידת פיקוח ומקבלים תקציב פחות מזה של הרשמי ( עד 75%), מידת כפיפותם למדינה מצומצמת ולהם פרוגטיבה ניהולית.

 

 1. מוסדות פטור – מוסד פרטי אשר אינו מקבל על עצמו את פיקוח המדינה אך הוא מתוקצב בשיעור של 55% מן התקציב לתלמיד במוסד חינוך רשמי.

 

 1. מוסדות חינוך תרבות ייחודיים – פטור מלימודי החובה ואינם מכירים במדינה, תקצוב של 60% מהמדינה.

 

 1. חלוקת מוסדות החינוך משפיעה על אופן החלת חוק לימוד חובה במסגרות כאמור. כאשר עסקינן במוסדות חינוך רשמי (לפי מיטב הבנתנו – הגנים התקניים של היישוב), הרי שישנה תחולה של חוק חינוך חובה. במסגרת החינוך הרשמי, תקן צוות חינוכי בגני ילדים הינו גננת אחת וסייעת אחת לקבוצה שלא תעלה על 35 ילדים.

 

 1. תשלומי ההורים ובייחוד תשלומי החובה בהתאם לחוזרי המנכ"ל השונים[3] (49 ₪ בגין ביטוח תאונות אישיות בלבד) חלים על כלל ההורים, לרבות תושבים שוכרים אשר אינם חברי אגודה וכן ניתן להחיל עליהם את תשלומי הרשות עד לסך של 249 ₪ לילד.

 

זאת כמובן אם ניתנה הסכמה מראש של כל ההורים (בחלק מהשירותים נדרשת הסכמה בכתב).

 

 1. מנגד, החלת חוק לימוד חובה על שאר המוסדות (מוכר שאינו רשמי, פטור וחינוך תרבות ייחודיים) בחתך של גני ילדים בטרום וטרום טרם חובה יעשה על דרך הצמצום.

 

 

 

אגודה שיתופית ותוקף החלטותיה 

 

 1. אגודה שיתופית, כרשות חינוך מקומית, רשאית לקבל החלטה על הקמת גן יישובי נוסף, פרטי, אשר יכלול שירותים נוספים וזאת לאחר קבלת אישור משרד החינוך כמוסד שכזה.

 

 1. בשלב זה, אף לו נחשיב את הגן כמוסד פרטי אשר חוק לימוד חובה אינו חל בעניינו, הרי שנוצר מצב בעייתי בו להורים אשר רשמו את ילדיהם לאותו הגן ככל הנראה לא הייתה ברירה ואפשרות לבחור בין הגן הנוסף הפרטי לבין שאר הגנים אשר חוק לימוד חובה חל עליהם.

 

 1. פסיקה עדכנית[4] המתייחסת למצב בו קיימת התנגשות בין הזכות לחינוך חינם, מול מערכת הסכמית המטילה עלויות מעבר לקבוע בחוק לימוד חובה, מדגישה כי קיים איסור לגבות תשלומים נוספים מעבר לתשלומים שנקבעו בחוזר המנכ"ל. תשלומי רשות אחרים, הם בגדר רשות בלבד.

 

 1. במסגרת האיזון שבין הענקת חינוך ממלכתי חינם לכל ילדי ישראל, לזכות ההורים להעניק לילדיהם חינוך משלים – נקבע כי גני ילדים אשר מבקשים לשדרג את סטנדרט השירות, חייבים לבצע זאת באופן שיאפשר הפרדה בין מסגרת הלימודים והשירותים הבסיסית שמממנת המדינה או הרשות, לבין מסגרת השירותים שמבקשים ההורים לממן בעצמם בנוסף, באופן שאף מיעוט הורים שאינו מבקש לצרוך את השדרוג, יוכל לקבל חינוך חינם על פי הסטנדרט של המדינה.

 

יודגש כי על מנת למנוע פגיעה בילדים, אוסר משרד החינוך למנוע מתלמיד השתתפות בפעילות זו או אחרת במהלך שעות הלימוד.    

 

 1. בענייננו, כאשר ההורים מחויבים לשלוח את ילדיהם למערכת החינוך, ולנוכח עמדת משרד החינוך, כאשר מדובר בשירותי חינוך בסיסיים שהמדינה מעניקה לכל תושביה ע"פ דין - מותר לגבות את התשלומים הנדרשים בעבור שירותי יתר, אולם חובה לאפשר בחירה שלא לשלמם ולקבל את החינוך הציבורי שאמור להינתן חינם.

 

 1. חוק לימוד חובה חל במוסד חינוך רשמי, ככל ומדובר במוסד חינוך פרטי הרי שניתן להטיל תשלומים החורגים מהעלויות שנקבעו בחוזר המנכ"ל. חושב לחדד כי החוק חל על כל הילדים אולם כאמור, יש לאפשר להורים אפשרות לבחור בין לימוד במוסד חינוך ללא תשלום ללימוד במוסד פרטי.

 

 1. במסגרת בג"צ 4363/00‏ ועד פוריה עלית נ' שר החינוך, פ''ד נו(4) 203 להלן: "ועד פוריה") נקבע כי:

 

"...הדין בבתי ספר פרטיים מוכרים שאינם רשמיים שונה. כלל חינוך חינם אינו חל עליהם באורח אוטומטי. המבקש שילדו ילמד בהם מקבל על עצמו מרצון נטל תשלומים ומימון שאינו מוטל על תלמיד בחינוך הרשמי. כלל זה הוא פועל יוצא מהעובדה כי הלימוד במוסד זה הוא פרי בחירה מרצון, וכי אין חובה על הרשות הציבורית לשאת בעלות הלימודים במוסד. עם זאת נתונה לרשות הציבורית סמכות פיקוח על המוסדות המוכרים שאינם רשמיים בתחומים שונים."

 

 1. אולם חשוב לחדד כי ככל והגן מתוקצב על ידי משרד החינוך הרי שבפס"ד ועד פוריה נקבע כי כאשר מוסד חינוך פרטי נתמך בכספי מדינה, זכות בידי המדינה לדרוש, כעניין שבמדיניות, כי העלויות המוטלות על הורי התלמידים תהיינה מצומצמות ככל האפשר במסגרת המגמה הכללית לקדם את רעיון השוויון בחינוך בכל המגזרים. מדיניות זו איננה פוגעת באוטונומיה הערכית והתוכנית של המוסד ובייחודו, אלא מבקשת, באמצעות המינהל הכספי, להגשים ערך חברתי כללי המקובל במערכת החינוך כולה.

 

 1. לעניין תחולת החוק אל מול החלטות אסיפת האגודה, הרי ככל שעסקינן במוסד חינוך רשמי אזי ההחלטות הללו אינן מאיינות את הזכות המוקנית להורים לחינוך חינם בהתאם לחוק לימוד חובה. במידה ומדובר במוסד פרטי הרי שלהחלטות הללו ישנו תוקף לכל מי שבחר להתחנך במוסד הפרטי וזאת לאחר שניתנה לו אפשרות בחירה לחינוך חינם ואילו הוא מצידו ביכר והעדיף ללכת למוסד הפרטי. אין כל נפקות מבחינת הדין לעניין סיווג ההורים כחברי אגודה ולכאלה שאינם.

 

במסגרת עניין שואף, נקבע כי רשות חינוך מקומית כפופה להוראות כל דין ולא ניתן לראות בה רק ככזו הכפופה לכללי המשפט הפרטי, קרי להסכמות החברים. ככלל, כאשר מדובר בדין המדינה, המחייב קבלת חינוך חינם ללא שירותי יתר, הרי שלא ניתן להתנות על כך במסגרת הסכמות חוזיות (החלטות האסיפה).

 

 1. הואיל וכל אגודה שיתופית כפופה להוראות דין מסוימות בתחום החינוך, הרי שהפתרון לכל מקרה צריך להינתן לגופו, בהתחשב בנסיבות של אותה אגודה שיתופית.
 

[1] סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים". תיקונים לחוזר זה פורסמו בסעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), וכן פורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף   3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).

[2] ע"א 8398/00 כץ נ' קיבוץ עין צורים (להלן – עניין כץ [7]), בעמ' 615.

[3] ברי, כי לא ניתן לאכוף את תשלומי הורים שאינם חברי אגודה כפי שנקבעו בהחלטות אסיפת החברים, אלא אם מדובר במס מוניצפלי אשר הושת  הועד המקומי (לאחר שהואצלה לו הסמכות מהמועצה) על כלל התושבים.

 

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: