ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:
 
א. רקע נורמטיבי
1. סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, קובע את חובת המעסיק לנהל פנקס בדבר שעות העבודה של העובדים:
"25.(א) מעסיק חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית, ובו יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות.
(א1) (1)לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך הרישום בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל;
(2)לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בפסקה (1) באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעסיק מינה לכך, אלא אם כן קבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם לדעת השר יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, דרך אחרת לביצוע הרישום.
(ב) שר העבודה יקבע, בהודעה שתפורסם ברשומות, את סוגי המעסיקים שעליהם יחול סעיף זה".
2. אם כן, ע"פ סעיף זה, חובת המעסיק לנהל מעקב באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ובהעדרם – בדו"ח ידני יומי אשר ייחתם על ידי העובד ויאושר על ידי מי שימונה לכך על ידי המעסיק.
3. בסעיף 26 לחוק שעות עבודה ומנוחה נקבע שעל מעסיק שיעסיק בניגוד לחוק יוטל קנס.
4. בנוסף, קובע סעיף 26ב לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, כי בהעדר רישום נוכחות כאמור, חובת ההוכחה במחלוקת בין המעסיק לעובד על שעות עבודתו של העובד, תוטל על כתפי המעסיק:
26ב.(א) בתובענה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שנויות במחלוקת שעות העבודה שבעדן נתבע השכר, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעסיק לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה, ככל שהוא חייב לנהלו; בסעיף זה –
"גמול שעות נוספות", "גמול עבודה במנוחה שבועית" – כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;
"פנקס שעות עבודה" – פנקס שעות עבודה לפי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, או פנקס לפי סעיף 31 לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953.
 
ב. דיון והמלצות
5. הנה כי כן, לא רק שהחובה לבצע רישום נוכחות מוטלת על כתפי המעסיק, אלא שהפרת חובה זו יכולה להוביל להטלת קנסות על המעסיק, וכן לפגוע במעסיק במקרה של תביעה מצד העובד, שכן עליו יהיה נטל ההוכחה בכל הנוגע לשעות העבודה של העובד.
6. באשר לאפשרויות העומדות בפני המעסיק במקרה של אי החתמת שעון נוכחות או אי הגשת דו"ח נוכחות, בית הדין לעבודה הבחין בין פעולות מותרות במישור המשמעתי, לבין סנקציות אסורות כגון מניעת שכר.
7. כך לדוגמא, במסגרת פ"ה (ב"ש) 2951-05-13 שחר בת חן נ' עיריית שדרות, בין הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, דן במקרה בו עובדים סירבו לחתום על שעון נוכחות:
"נקודת המוצא לצורך הדיון בתביעת התובעות לפיצויי הלנת שכר, היא בהבחנה בין זכותן של התובעות לשכר, לבין זכותו של המעביד לאכוף משמעת במקום העבודה. לעניין זה יאמר, כי הזכות לשכר קמה עם ביצוע העבודה תמורתה זכאי עובד לשכר. זכותו של המעביד היא לנקוט באמצעי משמעת עד כדי פיטורים, לעובד המפר את הוראותיו (בהתאם להליכי המשמעת הנהוגים במקום העבודה). מכוח ההבחנה בין הזכות לשכר לבין זכותו של המעביד להבטיח את המשמעת במקום העבודה – אין המעביד רשאי ואין לתת יד לאכיפת המשמעת במקום העבודה באמצעות סנקציה בדמות מניעת שכר".
8. בשל כך, קבע בית הדין, כי על המעסיק לשלם עבור שעות אשר אין מחלוקת כי העובדים היו נוכחים בהן ועבדו בהן בפועל.
9. דברים דומים נאמרו על ידי בית הדין האזורי לעבודה בנצרת במסגרת ד"מ 19418-07-14 ד"ר רועי דוידסון נ' עיריית צפת:
"גם שאלת היענותו של התובע לדרישת הממונים עליו להחתים כרטיס גם בימי רביעי, ככל והיתה לפני הימים הרלוונטים לתביעה, אינה מעלה ואינה מורידה. ככל והתובע לא נענה לדרישות והנחיות הממונים עליו, הרי פתוחה בפני הנתבעת הדרך לפנות נגדו בהליכים, לרבות הליכי משמעת, אך מכאן עד לביטול ימי עבודה כליל וחיוב מאזן ימי החופשה, הדרך רחוקה. התובע לא ביקש חופשה באותם ימים ומכאן לא ברור מדוע הנתבעת עשתה דין לעצמה עת חייבה את מאזן החופשה באותם ימים. זכותו של עובד לקבל שכר תמורת עבודתו, וזכותו של מעסיק לאכוף משמעת במקום העבודה, אך אין המעסיק רשאי לאכוף משמעת במקום העבודה באמצעות סנקציה שהיא בעצם מניעת שכר."
10.מנגד, אין כל ספק בדבר חומרת התנהלותו של עובד אשר חרף התראות ודרישות המעסיק, מסרב באופן עקבי להחתים את כרטיס הנוכחות או למלא את הדו"ח היומי, וכאמור, בתי המשפט אף הכירו בכך שבסופו של יום, התנהלות מעין זו יכולה להצדיק הליך של פיטורין.
11.בע"ע 1468/02 אמונה תנועת האישה הדתית נ' סוזי ישראלי, נפסק, כי החתמת כרטיס נוכחות על ידי עובד אחר הינה מעילה באמון המצדיקה פיטורין, אם כי במקרה דנן מדובר על נסיבות חמורות פחות.
12.יתרה מכך, וכאמור לעיל, אי החתמת הכרטיס מעמידה את המעסיק בסיכון כפול – הן מבחינת הטלת קנסות, והן מבחינת העברת נטל ההוכחה על כתפיו, בתביעה עתידית מצד העובד.
13.אשר על כן, נראה כי בשלב הראשון יש להבהיר לכלל העובדים כי אין מדובר על המלצה, אלא על דרישת חובה, אשר הפרתה מהווה עבירת משמעת חמורה כלפי המעסיק, והיא אף נוגדת את הוראות החוק.
14.ככל וישנם עובדים אשר חרף האמור ימשיכו שלא להחתים את כרטיס הנוכחות או לפעול על פי הנחיות המעסיק, יש לשלוח להם התראה בכתב תוך התייעצות עם עורך דין דיני עבודה, שהמשך התנהלותם יגרור נקיטת הליכים משמעתיים כלפיהם, ואף יכול להביא לידי סיום העסקתם, כך שהם נדרשים לתקן התנהלותם לאלתר.
15.ככל ואף שליחת מכתב ההתרעה לא יועיל, אנו ממליצים לזמן את העובדים לשימוע, בו יישמעו נימוקיהם להמשך התנהלותם, וכן תובהר להם חומרת מעשיהם, והעובדה שהיא חושפת את המעסיק לקנסות.
16. ככל ולאחר השימוע לא יתקן העובד את דרכיו, הרי שעל המעסיק לקבל החלטה האם הדבר מהווה מבחינתו עילה לפיטוריו של העובד.
17.להשלמת התמונה נציין, כי ככל ומדובר על עובדי רשות המקומית, הרי שיש לפעול גם במסגרת הוראות חוקת העבודה לעובדי רשויות מקומיות.
18.בפרק י"ג לחוקת העבודה, שכותרתו "משמעת ונוכחות בעבודה", נקבע כך:
66. על העובד למלא את תפקידו לפי הוראות הממונים עליו בנאמנות ובמלוא כושר עבודתו. על העובד לדייק ולבוא לעבודה משעה הקבועה, לא להפסיקה לפני השעה המיועדת לכך, ולא להעדר מן העבודה בלי הודעה לממונה עליו ובלי הסכמתו.
66.1 בדיקת נוכחות בעבודה
א. במקומות בהם מועסקים בשבוע עבודה בן 5 ימים יונהג שעון נוכחות או הסדרי חתימות ובדיקת נוכחות שיחייבו את כלל העובדים באותו מקום עבודה.
ב. במקומות בהם טרם עברו ל-5 ימי עבודה ובהם אין הסדרים לבדיקת נוכחות:-
1. יונהג שבוע עבודה בן 5 בצמוד להנהגת הסדרי חתימות ובדיקת נוכחות, שיחייבו את כלל העובדים באותו מקום עבודה.
2. במהלך השנה הראשונה מיום המעבר ל-5 ימי עבודה בשבוע, יותקנו בכל היחידות ברשויות המקומיות שעוני נוכחות ותהיה החתמת שעון בכל כניסה ויציאה מהעבודה לגבי כל העובדים המועסקים ביחידה.
סוג השעון יקבע על-ידי ההנהלה.
19.וסעיף 67 לחוקת העבודה ממשיך ומתייחס ליחסים בין ועד העובדים לרשות המקומית:
67. היחסים בין הוועד והרשות המקומית – מחובתו של ועד העובדים לסייע לרשות בקיום המשמעת בעבודה וביצירת יחסים הוגנים בינה לבין העובדים. מחובתה של הרשות לסייע לוועד העובדים בהגנתו על העובד מפני יחס בלתי צודק אליו או מפני פגיעה בעובד בשעת מילוי תפקידו. ועד העובדים טפל בכל העניינים המקצועיים של העובד ואינו רשאי להתערב בעניינים אדמיניסטרטיביים. הנהלת מרכז השלטון המקומי תבוא לידי הסכם עם הוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים בדבר עיבוד תקנון מיוחד בענין המשמעת בעבודה ומילוי החובות המוטלות על העובדים
20.הנה כי כן, ככל ומדובר ברשות מקומית, הרי שבמידה והועבד מסרב לתקן את התנהלותו, חרף ההודעה בכתב, ניתן לפנות לועד העובדים על מנת שיסייע בטיפול בהפרות המשמעת של העובד.
ג. סיכום
21.מן האמור לעיל עולה, כי על המעסיק חובה לנהל רישום נוכחות בהתאם להוראות החוק, והעדר רישום כאמור, יכול ויוביל להשתת קנסות על המעסיק, וכן לפגיעה בו במסגרת תביעה עתידית של עובד.
22.עמדת הפסיקה היא שבידי מעסיק לפעול כנגד עובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות או אינם מגישים דו"ח נוכחות, בהליכים משמעתיים, עד כדי פיטורין (בכפוף לביצוע הליך הפיטורין על פי חוק ועל פי הליכי המשמעת הנהוגים במקום העבודה). הליכי משמעת אפשריים פורטו בחוות הדעת, לעיל, כאשר במידה ומדובר על עובדי רשות מקומית, יש לפעול בתיאום עם וועד העובדים.
23.מנגד, המעסיק אינו רשאי לנקוט בסנקציות כלפי העובדים, כגון מניעת שכר, בגין שעות עבודתם בפועל.
24.בשלהי הדברים נציין את המלצתנו לכלול בהסכמי העסקת העובדים התייחסות מפורשת באשר לחובת העובדים להחתים כרטיס נוכחות.

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: