ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

 1. רקע עובדתי
 1. כפי שנמסר לנו, הסייעת הרפואית מלווה ילד בעל צרכים רפואיים (להלן: "הילד") המגיעים עד כדי סכנת חיים, לאורך שעות שהותו של הילד בגן הילדים במשך חמישה ימים בשבוע בלבד.
 2. עוד נמסר לנו כי היקף הסיוע לו זכאי הילד בהתאם לאישור הזכאות להעסקת הסייעת הרפואית שניתן עבור הילד מעת הועדה הבין משרדית  (להלן: "ההיתר"), הוגדל ועומד כיום על 6 שעות בכל יום מימי פעילות המוסד החינוכי בו שוהה הילד.
 3. נכון להיום מועסקת הסייעת הרפואית חמישה ימים בשבוע בלבד (בעוד הילד שוהה במוסד החינוכי ששה ימים בשבוע), במשך 6 שעות ביום, קרי סך כל השעות השבועיות בהן מועסקת הסייעת הרפואית הינם 30.
 4. דא עקא, נמסר לנו כי לאור צרכיו הרפואיים הייחודיים של הילד, ולאחר קבלת חוות דעת רפואית הוחלט כי הוא נדרש לסיוע צמוד במשך ששה ימים בשבוע, קרי גם בימי שישי.
 5. אשר על כן, התבקשה הסייעת הרפואית להרחיב את היקף העסקתה כך שתעבוד ששה ימים בשבוע ובסה"כ כ- 36 ש"ש  בהתאם להיתר- אלא שהסייעת הרפואית מסרבת לעבוד יום נוסף בשבוע.
 6. יודגש, כי לאור ההכשרה המיוחדת אותה נדרשת הסייעת הרפואית לעבור כדי לסייע לילד וכן נוכח הקשר שנוצר ושעתיד להיווצר בין הסייעת לבין הילד במהלך ימי השבוע, החלפתה על ידי סייעת זמנית בימי שישי מדי שבוע, מערימה קשיים הן מהפן התקציבי והן מהפן האישי בבחינת צרכיו של הילד.
 1. המסגרת הנורמטיבית
 1. אוגדן תנאי השירות בשלטון המקומי החל על המועצה ובו חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל (להלן: "האוגדן"), קובע, כי שבוע עבודה ככלל הוא בן 5 ימים (הוראה 5.1.1.א).
 2. בין היתר דן האוגדן בתנאי העסקתן ומרכיבי תפקידן של הסייעות הרפואיות (הודעה מס' 9.6.13) (להלן: "ההודעה").
 3. כך באשר למעמדן של הסייעות הרפואיות נקבע בסעיף ו' להודעה כאמור:

"ו. הסייעות הרפואיות תהיינה עובדות הרשות המקומית ותחול עליהם חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות, לרבות כל ההסכמים החלים על עובדי הרשויות המקומיות בדירוג המנהלי.

"כ. בשל מסגרת עבודתן הבלתי קבועה לא יהיו הסייעות הרפואיות זכאיות לקבלת קביעות בעבודתן"

 1. באשר להיקף משרתן, קובעת ההודעה כדלקמן:

"ט. העסקת הסייעות הרפואיות תהא בימי הלימודים באותו מוסד חינוך בלבד.

י. היקף משרת הסייעות הרפואיות יקבע על פי הצרכים ועל ידי הרשות."

 1. מתוך סעיפים אלה, ניתן היה להבין, כי בכל הנוגע לסייעות רפואיות, ההחלטה האם להעסיקן במשך שישה ימים נתונה בידי הרשות בלבד, אך האוגדן ממשיך וקובע כי אין הדבר כך, ויש צורך בקבלת הסכמתה של הסייעת הרפואית על מנת שניתן יהיה להעסיקה במשך 6 ימים:

"יא. היקף משרתן של הסייעות הרפואיות יהא על בסיס של 42.5 שעות שבועיות למשרה מלאה והרשות המקומית תהא רשאית להעסיקן, בהסכמתן, ב- 6 ימים בשבוע בהתאם ללוח הלימודים במוסד החינוכי ובלא יותר מאשר 6 שעות עבודה ביום."

 1. חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 11/13, הדן בהעסקתה של סייעת רפואית, קובע בסעיף 6.6 כך:

"6.6 העסקת המלווה נעשית על ידי הרשות המקומית כמקובל בהעסקת עובדים,  בכפוף לקיום:

6.6.1.1. אישור היקף העסקה תקף מטעם הוועדה.

6.6.1.2. אישור הדרכה בר תוקף של המלווה כמפורט בסעיף 6.5.3 (נספח 1)

6.6.1.3. הסכמת הורה להעסקת המלווה האישי (נספח 2)

 1. להשלמת התמונה הנורמטיבית נציין, כי הוראות האוגדן אינן קובעות מהו אופן ההתנהלות מקום בו לא מתקבלת הסכמת הסייעת הרפואית להעסקה במשך 6 ימים, כבענייננו.

דיון

 1. אם כן, מתוך הוראות האוגדן עולה, כי ברשויות מקומיות מסגרת העסקתם של עובדים היא 5 ימים, וישנה חשיבות לשמור על מסגרת זו.
 2. אף לגבי סייעות רפואיות, אשר מסגרת תפקידן כוללת עבודה צמודה עם ילד בהתאם לצרכיו, ויש מקום לצפות שהן תידרשנה לעבודה במשך 6 ימים, האוגדן מתנה זאת בקבלת הסכמתן, וניתן להבין דרישה זו באחת משני אופנים:
  1. האחת כי אף מקום בו נסיבות המקרה מצריכות העסקה במשך 6 ימים, בהתאם לצרכי הילד, אם לא ניתנת הסכמתה של העובדת, יש להמשיך ולהעסיק אותה במשך חמישה ימים, ולמצוא חלופה לליווי הילד ביום השישי.
  2. האחרת לפיה במקרה בו לא ניתנת הסכמתה של העובדת, הרשות אמנם לא תוכל לכפות על העובדת לעבוד 6 ימים בשבוע אך עומדת לרשות הזכות לשנות את תנאי העסקתה של הסייעת בהתאם לימי הלימודים במוסד החינוך של הילד ובהתאם לצרכי הרשות.  
 3. ויובהר, מאחר ולא ניתן לכפות את השינוי כאמור על הסייעת הרפואית, ככל שתעמוד בסירובה תהא הסייעת זכאית להתפטר ממשרתה.
 4. בהקשר זה יצוין כי יתכן שהתפטרות הסייעת הרפואית בשל שינוי בהיקף העסקתה תהווה התפטרות שדינה פיטורים ותזכה את הסייעת הרפואית בפיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963.
 5. יצויין, כי נסיבות המקרה דנן ייחודיות כפי שיובהר להלן:
  1. ראשית, מדובר בסייעת רפואית, לגביה כאמור ישנם סעיפים ספציפיים וייחודים;
  2. כמו כן, הסייעת הרפואית החלה ללוות את הילד עם תחילת שנת הלימודים תשע"ד בהיקף משרה של 5 ימים בשבוע, קרי המעבר לשישה ימים בשבוע במהלך שנת הלימודים מהווה שינוי בתנאי העסקה (בשונה ממקרה בו מתבקשת הסייעת הרפואית  עם תחילת העסקתה לעבוד במשך 6 ימים בשבוע).
  3. בענייננו, הסייעת מסרבת לביצוע השינוי.
 6. ואכן, מן החיפוש והמחקר המשפטי שערכנו עולה כי מקרה מסוג זה טרם הגיע לפתחם של בתי הדין לעבודה (ולפחות, טרם התפרסם).
 7. לאור האמור, פנינו לגורמים המקצועיים מטעם מרכז המועצות האזוריות האמונים על תחום זה, אשר במענה לפנייתנו בנושא הדגישו כי מקרה מסוג זה טרם הגיע לדיון בוועדות הפריטטיות וכן נמסר לנו כי הדעות חלוקות ביחס לפירוש הוראות האוגדן ביחס לסייעות רפואיות כאמור בסעיף 15 לעיל.
 8. לאור זאת, ומאחר ואנו עוסקים במקרה תקדימי העוסק בסעיף הייחודי לסייעות רפואיות, לא נראה כי קיימת אפשרות לקבוע בוודאות את האופן בו יפסקו הגורמים המוסמכים אם וכאשר יגיע המקרה בפניהם.
 9. יחד עם זאת, להלן נציג את ההשלכות השונות לכל אחת מן הדרכים בהן רשאית המועצה לפעול:

המשך העסקת הסייעת הרפואית במתכונת הנוכחית

 1. ככל שתבחר המועצה להמשיך את העסקתה של הסייעת הרפואית במתכונתה הנוכחית עד לסיום שנת הלימודים, יהא על המועצה להכשיר סייעת חלופית שתלווה את הילד במהלך ימי שישי – כאשר כפי שנמסר לנו המלצת הוועדה הבין משרדית לעניין זה הינה להכשיר את הסייעת הקבועה בגן הילדים לטיפול הנדרש בילד ובכך למנוע שינויים מהותיים בדמויות המלוות את הילד.
 2. יובהר כי תקציב משרד החינוך מתקבל בין אם מלווה את הילד סייעת רפואית אחת במשרה המלאה, או שתיים במשרה חלקית.
 3. בהקשר זה יודגש, בהתאם להוראות האוגדן ולעמדת המרכז למועצות אזוריות, הסייעת הרפואית איננה זכאית לקבל קביעות בעבודתה, קרי עם סיום שנת הלימודים ניתן להפסיק את עבודתה או להעמיד את היקף המשרה כתנאי להמשך העסקתה. עם זאת במהלך שנת הלימודים חלות על הסייעת הרפואית כל ההוראות החלות על עובדים קבועים.

שינוי תנאי ההעסקה בהתאם לצרכי הילד

 1. ככל שתבחר המועצה לשנות את תנאי העסקתה של העובדת באופן חד צדדי, או לחילופין לפטר את העובדת, בהתאם לפרשנות לפיה סדרי העבודה של הסייעת הרפואית נקבעים בהתאם לימי הלימודים של הילד ולפי דרישת וצרכי הרשות, תתבקש המועצה להעסיק סייעת חלופית לאחר שזו תעבור הכשרה מתאימה ותקבל את האישורים הנדרשים ואת הסכמת ההורים.
 2. יצוין כי היה ותבחר המועצה לפעול בדרך זו, לדידנו יש לזמן את הסייעת לשיחה טרם הנהגת השינוי בהיקף העסקתה בה תינתן לה הזדמנות להביע את עמדתה, בניסיון להגיע להסכמה תוך התחשבות בסיבותיה האישיות הרלוונטיות של הסייעת הרפואית ככל שישנן.
 3. ויובהר כי במצב דברים זה, ומאחר ומדובר בשינוי תנאי העסקה במהלכה של שנת הלימודים עלולים ארגוני העובדים להערים קשיים על המועצה, בעוד שכאמור לאור היעדרן של הוראות קבועות לא ניתן לקבוע מה ייפסק במקרה כגון דא.
 1. סיכום והמלצות
 1. נוכח היעדר הוראה מפורשת דיה בהוראות האוגדן והיעדר תקדימים משפטיים כאמור, אנו סבורים כי על המועצה לשקול את ההשלכות שבהפעלת כל אחת מן הדרכים האפשרויות בקפידה.
 2. במסגרת השיקולים אנו ממליצים לשים דגש על הזכות העומדת למועצה לשנות את תנאי העסקתה של הסייעת הרפואית החל משנת הלימודים הבאה, וכן את העיכובים וההוצאות אשר עלולות לחול במקרה של שינוי תנאי העסקתה במהלך שנת הלימודים או בפיטוריה.
 3. בנסיבות שהובאו בפנינו, אנו ממליצים להכשיר את הסייעת הקבועה בגן הילדים עבור ליווי הילד בימי שישי עד לסיום שנת הלימודים ולאחר מכן להעסיק סייעת קבועה למשך 6 ימים בשבוע.
 4. מכל מקום כפי שהובהר לעיל, נכון למצב המשפטי הקיים, בבחירת בכל אחת מן הדרכים דלעיל, אין משום עבירה על הוראות האוגדן או דיני העבודה. 

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: