ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הרקע העובדתי

 1. כפי שנמסר לנו, ישנן שתי עובדות רשות המועסקות כמזכירות בשני מוסדות חינוך שונים, שניהם בתי ספר יסודיים רשמיים, וזאת במשך למעלה מ- 30 שנה (למען הנוחות יקראו שתיהן להלן: "העובדת").
 2. בשני המקרים, כך נמסר לנו, מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, הינו בן זוגה של העובדת. בעוד לכל הפחות עובדת אחת התקבלה לתפקידה עוד בטרם בן זוגה מונה כמנהל בית הספר.
 3. כמו כן, שני בתי הספר (להלן: "בית הספר")  עומדים בפני מעבר לניהול עצמי, בהתאם להחלטת הממשלה מיום 13.3.11.
 4. בנסיבות אלה נתבקשנו לבחון את אפשרות המשך העסקת העובדת, בהתחשב בשני היבטים:
  1. האחד, האם ישנו ניגוד עניינים ואיסור העסקה מקום בו העובדת מועסקת על ידי הרשות ואילו בן זוגה מועסק על ידי משרד החינוך.
  2. השני, האם ישנה משמעות לעובדה שהעובדת החלה את העסקתה כמזכירת בית הספר עוד בטרם בן זוגה מונה כמנהל בית הספר.

המסגרת הנורמטיבית

 1. כשירות העסקתה של העובדת תיבחן לאורן של ההוראות הבאות כדלקמן:
  1. הוראות צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז- 1977 (להלן: "נוהל קבלת עובדים"), בדבר סייגים להעסקת עובד ברשות המקומית, וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים שהוצאו מכוחן.
  2. הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעא/4(א), כ"ד כסלו תשע"א, 01 בדצמבר 2010 שכותרתו "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך" (להלן: "חוזר מנכ"ל משרד החינוך").

נוהל קבלת עובדים

5.3.

"106. הגדרות

בפרק זה -

"עובד" - לרבות עובד הרשות המקומית במעמד ארעי או על פי חוזה מיוחד;

"קרוב משפחה" - בן-זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת- אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ;

"ממונה" - ראש הראש המקומית, סגניו, חבר הרשות או עובד באותה רשות מקומית הממונים על יחידה מינהלית ברשות המקומית.

 

107. סייגים להעסקת עובד

(א) לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו.

(ב) לא יועסק ולא יתמנה ממונה ביחידה של הרשות המקומית שבה עובד קרוב משפחה שלו ובתנאי שלא תהיה ביניהם כפיפות.

 

108. היתר להעסקה

על אף האמור בסעיף 107 רשאית ועדת מינהל השירות, לפי בקשת ראש הרשות המקומית להתיר העסקת עובד אף אם לא מתקיימות הוראות הסעיף האמור".

 

 1. חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום 3/2011 (להלן: "החוזר"), נועד לסייע בהבהרת הוראות החוק וליתן הגדרה ברורה של המצבים בהתאם לחוק בהם נדרש אישור ועדת מינהל השירות (להלן: "הועדה") ומבהיר כי אישור הועדה כאמור בסעיף 108 לנוהל קבלת עובדים נדרש במקרים בהם "ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות, או לקשרי עבודה בינו ובין קרוב המשפחה שלו ברשות המקומית".

"לעניין זה, קשרי עבודה יכולים להיות כל אחד מאלה:

 1. קרוב המשפחה ממלא תפקיד סטאטוטורי  ברשות המקומית.
 2. עבודה משותפת לצורך קבלת החלטות, מתן המלצות וקביעת נהלים.
 3. קרוב משפחה ממלא תפקיד בלשכה המשפטית, יחידת כ"א ומשאבי אנוש, יחידת הכספים, יחידת הביקורת הפנימית או כל יחידה אחרת אשר יש לה קשר והשפעה על מרבית מהיחידות ברשות המקומית.
 4. קרוב משפחה המכהן כחבר בועד העובדים של הרשות המקומית.
 5. כל קשר אחר אשר לדעת יועמ"ש הרשות המקומית, ולאחר קבלת חוות הדעת של מנכ"ל/ מזכיר הרשות המקומית, עלול מפאת מהותו ונסיבותיו להשפיע על יחסי העבודה".
 1. מעיון בהוראות הנוהל לקבלת עובדים ובחוזר ניתן ללמוד כי "ממונה" לעניין קשרי עבודה הינו עובד הרשות המקומית או אחד מנבחריה, וכי המחוקק 'שותק' בדבר כפיפות לעובד ציבור אשר איננו עובד או נבחר הרשות המקומית.
 2. בהקשר "לשתיקת המחוקק" פסק בית המשפט העליון לא פעם כי העיקרון בדבר ניגוד עניינים אינו מתמצה בהוראות חוק בלבד, אלא הוא ‏חלק "מהמשפט המקובל נוסח ישראל" שנוצר ונתגבש בפסיקתו של בית המשפט, וכי שתיקתו של המחוקק אין בה כדי להוות הסדר שלילי לגבי תחולת העיקרון של ניגוד העניינים‏, שכן שתיקתו של המחוקק מוסברת על בסיס קיומו של הכלל מכוח יצירתו של בית המשפט (לעניין זה ראו: סע (נצ') 50781-03-12 התנועה למען איכות השלטון בישראל ע"ר נ' רשות מקומית עילוט (14.7.13) להלן: "הלכת עילוט")
 3. על מהותו של האיסור לניגוד עניינים עמד בית המשפט העליון בבג"ץ 531/79 סיעת הליכוד בעיריית פתח תקווה - מועצת עיריית פתח תקווה, פ"ד לד(2) 566:

"ראינו שבמשפט הישראלי מוכר העיקרון כי אסור לו לעובד ציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים‏ בין תפקידו הציבורי לבין אינטרס אחר – בין אינטרס פרטי של עובד הציבור ובין אינטרס ציבורי אחר עליו הוא מופקד".

 1. ברוח דברים אלה נפסק בע"ע 583/06 שני רם – מט"ב עמותה לטיפולי שירות ורווחה והמוסד לביטוח לאומי, (06/03/07), כי המבחן לקיומו של ניגוד עניינים הוא מבחן אובייקטיבי בבסיסו עומד החשש המקנן בליבו של האדם הסביר כי קיימת אפשרות לניגוד עניינים ופגיעה בטוהר המידות אשר עשוי לפגוע באמון הציבור וברשויות השלטון:

"עצם החשש לקיומו של ניגוד עניינים מצדיק להפעיל צעדים למניעתו. האפשרות לקיומו של מצב של ניגוד עניינים נבחנת על פי אמת מידה אובייקטיבית של האדם הסביר... אמת המידה האובייקטיבית לקיומו של ניגוד עניינים מחייבת אפוא לבחון את סוגיית ניגוד העניינים גם מן ההיבט של מראית פני הדברים. היבט זה בוחן – מעבר לבחינת האפשרות הסבירה לקיומו של ניגוד עניינים – גם את השתקפותה של מציאות מסוימת בעיניו של האזרח הסביר המשקיף על פעולת המינהל. בהיבט זה יש צורך להראות לא רק שפעולת המינהל אינה נגועה בניגוד עניינים אלא גם שכלפי חוץ אינה נראית ככזו (ראו אשר מעוז, משוא פנים: הדין בעניינו של קרוב, עיוני משפט, כרך ו', עמוד 197). מראית פני הדברים נועדה אף היא - כחגורת בטחון נוספת - לחיזוק תדמיתו של המינהל בעיני הציבור כגוף הפועל ללא דופי ולחיזוק אמון הציבור בפעולותיו והחלטותיו".

 

 1. כך, עשויה הוראת סעיף ה' לחוזר להוות מעין "סעיף סל" המאפשר הפעלת שיקול הדעת של היועמ"ש ובכירי הרשות, בכל מקרה בו עלול להיווצר מצב של ניגוד עניינים, אשר בבסיסו עומד האיסור כאמור.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך

 1. הוראת סעיף 2 לחוזר מנכ"ל משרד החינוך קובעת כי:

" אין להעסיק אדם בהוראה או בכל עבודה אחרת במוסד חינוך, אם באותו מוסד עובד קרוב משפחה שלו. קרוב משפחה לעניין זה פירושו בן זוג, בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חם, חמות, כלה, נכד או נכדה" (ההדגשות אינן במקור, הח"מ).

 1. ממשיכות הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך וקובעות לעניין אישור העסקה של בני זוג כך:

"2.4 ממלאי התפקידים המפורטים ב-2.2 לעיל (ע"ע מנהל מחוז או סגנו ,הח"מ) רשאים לאשר את העסקתם של בעל ואישה כעובדי הוראה באותו מוסד חינוכי, אם תנאי העבודה מחייבים שהם יגורו במוסד החינוכי או אם יתמלאו תנאים א' ו-ב' וכן תנאי ג' או תנאי ד' להלן:

א.    מוסד החינוך הוא ביישוב שיש בו מוסד חינוך אחד מסוגו בלבד.

ב.    בני הזוג גרים ביישוב שמוסד החינוך נמצא בו או ביישוב סמוך לו שגרים בו תלמידים הרשומים באותו מוסד חינוך.

ג.     שירותם של בני הזוג חיוני למערכת, ואין באותה עת מועמד מתאים אחר למילוי המשרה.

ד.     מצב התעסוקה במקום שבו המועמד גר מצדיק את אישור המינוי."

 1. אלא שמקום בו קרוב משפחה כהגדרתו לעיל משמש כמנהל המוסד החינוכי קובעות הוראות סעיפים 2.5 – 2.6 לחוזר מנכ"ל משרד החינוך:

2.5     ככלל לא ייקלט או יועבר עובד הוראה למוסד שבו קרוב משפחה משמש בתפקיד מנהל או סגן מנהל.

2.6 על אף האמור ב-2.5 לעיל מנהל המחוז רשאי לתת היתר להעסקת קרובים אף אם יש ביניהם יחסי כפיפות במקרים חריגים. היתר זה יינתן לזמן מוגבל, תוך קביעת  תנאים להעסקתם.

השיקולים שישקול מנהל המחוז, בין היתר, לעניין זה יהיו:

א.        דרגת קרבת המשפחה.

ב.        מספר המועמדים לתפקיד.

ג.         קיומם של יחסי כפיפות.

ד.        מספר בתי הספר מאותה שכבת גיל (יסודי, חט"ב).

ה.        מספר קרובי המשפחה מדרגה ראשונה המועסקים באותו בית ספר.

ו.          מצב התעסוקה במקום שבו ההעסקה מתבקשת.

ז.         האפשרות למנוע יחסי כפיפות וקשרי עבודה בין קרובי המשפחה.

 

 1. מעיון בהוראות הסעיף עולה כי על אף שהוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך מתייחסות להעסקת אדם בהוראה או בכל עבודה אחרת במוסד החינוכי, הסעיפים הדנים ב"יחסי כפיפות" מתייחסים לעובדי הוראה בלבד.
 2. עם זאת כאמור בסעיף 8 לעיל, אין ללמוד מכך על היתר בעניין זה שכן כאמור שתיקתו של המחוקק אין בה כדי להוות הסדר שלילי לגבי תחולת העיקרון של ניגוד העניינים.
 3. ממשיכות הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ודנות בפעולות אותם יש לבצע מקום בו ישנם קרובי משפחה במוסד חינוכי אחד:

"2.7    במוסד חינוך שעובדים בו קרובי משפחה יש להעביר אחד מהם (או יותר, אם יש יותר מקרוב משפחה אחד), באופן שלא יעבדו במוסד קרובי משפחה.

2.8 ההעברה בשל קרבת משפחה תבוצע עד סוף חודש יוני. לפני ביצוע ההעברה על המפקח על מוסד החינוך לפנות אל העובד ולהזמינו לשיחת שימוע שבה יודיע לו על ההעברה הצפויה ויאפשר לו להשמיע את טיעוניו. אם עובד ההוראה יבקש לקבל היתר חריג בהתאם להוראות חוזר זה תועבר בקשתו להחלטתו של מנהל המחוז או סגנו.

הקריטריונים למתן ההיתר החריג הם אלה המפורטים ב-2.2 לעיל לעניין קרובי משפחה שאינם בני זוג ואלה המפורטים ב-2.4 לעיל לגבי בני זוג."

 

 1. מקום בו לא אושר החריג, במקרה שבו קיימים יחסי כפיפות בין קרובי המשפחה יועבר הכפוף, ללא קשר לוותקו של המנהל או הסגן, בבית הספר, או במערכת החינוך הרשמית.

 

 

דיון

יחסי העבודה- כפיפות

 1. בענייננו, אמנם מועסקת העובדת באמצעות הרשות אלא שבמסגרת יחסי העובדה בפועל הרי שהיא כפופה למנהל בית הספר, והוא אשר מפקח ישירות על עבודתה היומיומית.
 2. כך בין היתר, עלול להיווצר מצב בו יאושרו לעובדת ימי חופש ו/או ימי עבודה מקוצרים אשר לא ידווחו כלל לרשות.
 3. לא זו אף זו, כפי שנמסר לנו, בית הספר עומד בפני מעבר לניהול עצמי,  אשר במסגרתו, בין השאר, מצופה מנהל בית הספר:
  1.  לבנות בשיתוף הצוות תכנית עבודה מקושרת תקציב להשגת היעדים, אשר מגובה בהקצאת משאבים (תכניות עבודה על בסיס נתונים ובהתאם לסדרי עדיפויות שנקבעו במשותף. לבנות מערך שיטתי של איסוף נתונים, ולדעת לעבד ולנתח נתונים באופן שיצביע על כיווני פעולה אפשריים. כמו כן להבנות מערך של הערכה ובקרה בביה"ס).
  2. לנהל תקציב משק כספים סגור, לבצע ניתוחים ומעקבים בהתאם לנדרש.
  3. לנצל באופן מושכל את האוטונומיה והגמישות המוענקים לבית הספר בתחום הפדגוגי ובתחום הכלכלי.
 4. כך במסגרת מסמך ההבנות שפרסם משרד החינוך בדבר המעבר לניהול עצמי  (להלן: "מסמך ההבנות") מנהל בית הספר הינו הגורם האחראי לניהול הכספי של בית ספר בניהול עצמי. וכן:

"הרשות המקומית תעניק זכות חתימה בחשבון הניהול העצמי למנהל בית הספר ולנציג גזברות הרשות המועסק בבית הספר. הפעולות הכספיות של בית הספר בחשבון הניהול העצמי יחתמו הן על ידי מנהל בית הספר והן על ידי נציג הגזברות ברשות המועסק בבית הספר. הרשות יכולה להסמיך את מזכירת בית הספר, או מנהלנית בבית הספר, כנציגת הגזברות בבית הספר, אשר תהיה כפופה להוראות הגזברות בכל הנוגע לניהול הכספי של בית הספר ותהיה כפופה ארגונית למנהל בית הספר". (ההדגשות אינן במקור, הח"מ).

 

תקופת ההעסקה הארוכה

 1. בענייננו, בשני המקרים מועסקת העובדת כמזכירת בית הספר משך למעלה מ- 30 שנה. כמו כן לפחות באחד המקרים הועסקה העובדת בתפקידה עוד בטרם מונה בן זוגה למנהל בית הספר.
 2. בית המשפט ב סע (נצ') 44541-09-11 רג'ב יחיא נ' מדינת ישראל (2.8.2012) (להלן: "עניין יחיא") , דן בעניין דומה בו הועבר מורה בבית ספר מתפקידו לאחר שאחיו מונה כמנהל בית הספר, וביקש לטעון כי הוראות חוזר המנכ"ל עוסקות רק בשיבוץ חדש של עובדי הוראה או העברתם למוסד בחינוכי, ועל כן אינן חלות על נסיבות המקרה דנן בהן כבר עבד בבית הספר במשך 17 שנה, כאשר מונה אחיו למנהל, וקבע:

"בענייננו אין, אם כן רלבנטיות לעובדה שהתובע הועסק בבית הספר עובר למינויו של אחיו, וגם לא למשך הזמן בו עבדו בכפיפה אחת.

נוכח הוראות חוזר המנכ"ל אין מקום לספק שהמצב בו התובע עובד כמורה בבית הספר בו מכהן אחיו כמנהל אינו תקין ואינו כדין, ומוטלת היתה על הנתבעת החובה להפסיקו".

 1. יפים לעניין זה דבריו של בית המשפט בעניין יחיא באשר לתקופת העסקתו הארוכה של התובע:

"בשולי הדברים, יש לומר כי התרשמותו של בית הדין היתה כי הסיבה העיקרית להתנגדותו של התובע למעבר לבית הספר החדש היתה בשל העובדה שבבית הספר בכפר עוזיר, שבו השקיע שנים רבות בעבודה מסורה והיה אחד המורים הותיקים והמוערכים, והוא חש בו כבביתו, ומעמד זה נלקח ממנו עם המעבר לבית ספר חדש, ולעניין זה אין נפקא מינא שהוא מצוי מעבר לגדר.

שיקול שכזה הוא טבעי ומובן, וניתן להבין לליבו של התובע על נקלה. מעבר לכך – מקום העבודה של אדם והסיפוק שהוא מוצא בו, במיוחד כזה שהוא פרי       שנים של עמל – הינם חלק חשוב מאיכות החיים שלו.

משכך – אין ספק שהחלטת ההעברה פגעה בתובע, והרושם שעלה משמיעת עדותו היה כי הפגיעה לא היתה מזערית וזניחה.

יחד עם זאת, ומשנקבע כי ההחלטה שלא להמשיך ולאפשר את המשך עבודתו תחת אחיו כמנהל היתה סבירה ומתחיבת המציאות, ונעשתה לטובת כלל העל של איסור ניגוד עניינים בשירות הציבורי, אין מקום להתערבותו של בית הדין, אשר לא ישים את שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המנהלית." (ההדגשות אינן במקור, הח"מ).

 1. שאלת תקופת ההעסקה של "הכפיף" טרם כניסתו של הממונה לתפקיד נדונה גם בהלכת עילוט, בהתייחס לסייגים החלים על קרבת משפחה בנוהל קבלת עובדים, שם דן בית המשפט בשאלת המשך העסקתו של גזבר הרשות אשר כיהן בתפקיד מזה כשני עשורים, ושל מבקר הרשות אשר כיהן בתפקיד מזה כ- 15 שנה, וקבע:

"בהינתן העובדה שמדובר בעובדים תמי לב, שעובדים שנים רבות ברשות, אין חולק שמונו כדין, וגם לא נטעם שנפל פגם בתפקודם – והכל בשל העובדה שלא מכבר, לאחר תקופת כהונה ממושכת שלהם – נבחר ראש הרשות, קרוב המשפחה שלהם.

חרף האמור לעיל, לא מצאנו שבהחלטת ועדת מנהל השירות, כהחלטה של רשות מנהלית,  נפלו פגמים שכאלה המצדיקים ביטולה" (ההדגשות אינן במקור, הח"מ).

 

 

 

סיכום ומסקנות

 1. לאור האמור בחוות דעתנו לעיל, אנו סבורים כי העסקתה של העובדת בנסיבות המפורטות לעיל, עלולה להעלות מצב של ניגוד עניינים, אשר יש לפעול בשני המישורים על מנת להסדירו:
  1. בהתאם לנוהל קבלת עובדים, אנו מציעים כי תועבר ליועמ"ש הרשות חוות דעת מטעם מזכיר ו/או מנכ"ל הרשות, ביחס למהות ונסיבות קשרי העבודה בין העובדת לבן זוגה.

ככל שלאחר קבלת חוות הדעת, יימצא כי קשרי עבודה אלה עלולים מפאת מהותם ונסיבותיהם להשפיע על יחסי העבודה, יש למצוא הסדר שיוכל באופן אמיתי לנטרל את החשש לניגוד עניינים (ולרבות העברת העובדת מתפקידה ככל שהדבר יידרש), ולחילופין לפנות לקבלת היתר מועדת מינהל השירות.

 1. בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, לאור החשש לניגוד עניינים כאמור, אנו מציעים כי מפקח בית הספר יפנה אל העובדת ויזמינה לשיחת שימוע שבה יודיע לו על ההעברה הצפויה ויאפשר לה להשמיע את טיעוניה.  אם העובדת תבקש לקבל היתר חריג בהתאם להוראות חוזר זה תועבר בקשתה להחלטתו של מנהל המחוז או סגנו.

 

 

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: