ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

נוסח מכתב מוצע - הפסקת כהונת חבר וועד מקומי עקב היעדרות מישיבות הוועד

לכבוד                                                                                                                 

.....................

 

א.נ.,

 

הנדון: הפסקת כהונת חבר וועד מקומי עקב היעדרות מישיבות הוועד

                       

  1. הריני להודיעך כי על פי תיעודנו, נעדרת מישיבות וועד מקומי במועדים המפורטים להלן-

     

  2. יש לציין כי יו"ר הוועד, קיים עמך מספר שיחות בעניין היעדרותך מישיבות וחוסר תפקודך כחבר וועד מקומי, וכן ווידא כי אתה מעודכן בזמני ישיבות הוועד. אף על פי כן, נעדרת מישיבות הוועד, גם לאחר קיום השיחות כאמור.

     

  3. בעקבות היעדרותך מישיבות הוועד ובהתאם לס' 37ד(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, הרינו להודיעך כי הוחלט על הפסקת כהונתך כחבר וועד מקומי.

     

  4. הוראות החוק הרלוונטיות מתוך צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, המתייחסות למצב בו חבר וועד מקומי נעדר מישיבות הוועד באופן עקבי, והשלכותיהן על המשך כהונתו, מצורפות בנספח 1 לעיונך.

 

בכבוד רב,

 

.....................  

 

 

נספח 1 - צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958

128.     הוראות סעיפים 37ד, 37ה, 37ח, 89א ו-89ב יחולו על חברי ועד מקומי בשינויים אלה:

(1)   כל מקום שנאמר בו "מועצה" יראו כאילו נאמר בו "ועד מקומי";

(2)   כל מקום שנאמר בו "השר" יראו כאילו נאמר בו "ראש מועצה";

(3)   כל מקום שנאמר בו "חבר מועצה" יראו כאילו נאמר בו "חבר הועד המקומי".

 

37ד.     (א)   בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חודשים רצופים או שנעדר משלוש ישיבות רצופות - אם היו בשלושה חודשים פחות משלוש ישיבות - יחדל להיות חבר המועצה, ובלבד שראש המועצה או הממונה על המחוז שלח לו הודעה כמפורט בסעיף זה.

            (ב)   סעיף קטן (א) לא יחול על חבר המועצה שנעדר מישיבת המועצה ברשות המועצה שניתנה מראש, או שנעדר בשל מחלה, שירות בצבא-הגנה לישראל או שליחות ציבורית.

            (ג)    בתום החודש השני להיעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה או מיד לאחר הישיבה השניה שממנה נעדר, לפי הענין, ישלח לו ראש המועצה הודעה בכתב שתכלול פירוט ישיבות המועצה שמהן נעדר וכן את נוסחו המלא של סעיף זה.

            (ד)   ההודעה כאמור בסעיף קטן (ג) תישלח לחבר המועצה בדואר רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח בדואר רשום לממונה על המחוז.

            (ה)   לא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (ג) ולא שלחה גם תוך שבעה ימים מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לראש המועצה.

 

 

הנחיות משרד הכלכלה לוועדת ביקורת באגודה שיתופית

הנחיות עדכניות אשר פורסמו ביום 15.04.18 מטעם משרד הכלכלה.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: