ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

 1. רקע עובדתי
 1. המועצה פרסמה מכרז להקמתו של מבנה חד קומתי (להלן: "המכרז").
 2. בתום עריכת המכרז ולאחר ההתקשרות עם הקבלן הזוכה (להלן: "הקבלן"), נתעורר הצורך להרחיב את היקף העבודות שנקבע במכרז, ולהקים קומה נוספת במבנה המיועד.
 3. נתבקשנו לבחון, האם חייבת המועצה בפרסום מכרז נוסף עבור תוספת הבנייה המבוקשת, אם לאו.
 1. מסגרת נורמטיבית
 1. חובת קיום מכרז ע"י מועצה אזורית טרם התקשרות בחוזה, קבועה בסעיף 89 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן: "הצו"), כאשר הוראות מפורטות בדבר אופן קיום המכרז וקבלת ההצעות, מצויות בתוספת השנייה לצו (להלן: "התוספת").
 2. סעיף 3 לתוספת מגדיר מקרים שבהם תהא מועצה אזורית פטורה מקיום מכרז, ובין היתר, כאשר מדובר בהגדלת הוצאות או בתוספת לחוזה קיים:

3.  מועצה אזורית רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז, אם החוזה הוא מסוג חוזים אלה:

 (7)   (א)   חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה האזורית בפרט מפרטי חוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות אינו עולה על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים;

(ב)   חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה האזורית על ידי הוספת פרטים לחוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו אינו עולה על 25% מכלל הוצאות המועצה האזורית על פי החוזה הקיים או על 50% אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת;

 1. יחד עם זאת, בפסיקות בתי המשפט לאורך השנים, קיימת מגמה מעורבת ביחס להיקף הפרשנות שיש לתת לסעיפים המסמיכים מועצה אזורית לשנות תנאי התקשרות ללא מכרז. ראה למשל, בעע"ם 6616/10 אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' מועצה אזורית שדות נגב, שם נפסק:

"סטייה מתנאי המכרז עשויה להתחייב מכורח המציאות, היינו מן הצורך להתאים את תנאי החוזה למציאות המשתנה ולמלוא הנסיבות הכרוכות בביצוע החוזה. זאת, במיוחד בחוזים מורכבים או ארוכי-טווח. מטבע-הדברים, נדרשת גמישות מסוימת, שתאפשר עריכת שינויים ותוספות ביחס למתווה המקורי. לצד זאת, קיימים שיקולים המצדיקים מתן פרשנות מצמצמת ביחס לחופש שניתן לצדדים להגדיל את מסגרת החוזה. כך, לדוגמה, קיים חשש שסטייה כאמור תפתח פתח לניצול הליכי המכרז לרעה..."

 1. וכן בבג"צ 1605/94 טלסינימה בע"מ נ' שרת התקשורת, אשר עסק בשינוי חוזי הפטור ממכרז על פי סעיף 6ח (ג) לחוק בזק:

"בהכרעתנו זו משום קביעה עקרונית כי כל שינוי – יהא אשר יהא – בתנאי הזיכיון – מותר הוא ומצוי בגדר הסמכות שבסעיף 6ח (ג) לחוק. רק שינוי, המאזן כראוי בין תכליות אלה בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה – מצוי בגדרי סעיף 6ח (ג) לחוק וממילא, בגדרי סמכותו של שר התקשורת."

 1. משמעותם של דברים אלו היא, כי גם אם פועלת מועצה אזורית במסגרת הנורמטיבית הקבועה בסעיף 3 (7) לתוספת הנ"ל,  לא "יוכשרו" השינויים או ההרחבות בתנאי ההתקשרות באופן אוטומטי וכי כך או כך, תהיה ההתקשרות החדשה נתונה לביקורת שיפוטית.
 2. יצוין, כי הגם שלא קיימת הלכה מחייבת ביחס למבחנים שעל פיהם יישלל הפטור הקבוע בסעיף 3 (7) הנ"ל או בסעיפים מקבילים, נוהגים בתי המשפט להימנע מהתערבות בשיקול דעתן של רשויות ציבוריות אשר התקשרו בחוזה בהתאם להוראות החוק כאמור (ראה למשל: בג"צ 118/83 אינווסט אימפקט נ' מנכ"ל משרד הבריאות)
 3. עוד לעניין זה, מצאנו לנכון להביא את עמדתו של ד"ר עומר דקל, לפיה קיימים שיקולים ובהם שיקולי יעילות כלכלית, המצדיקים גישה פרשנית מקלה ביחס לסעיפי החוק הפוטרים מועצה ציבורית מחובת קיום מכרז בעת שינוי בפרטי התקשרות חוזית שנעשתה על פי מכרז:

"בנסיבות שבהן מתברר כי תנאי ההתקשרות, כפי שנוסחו בחוזה, אינן תואמות את תכלית ההתקשרות, וזאת מכל טעם שהוא, עומדות בפני המועצה שלוש אפשרויות בסיסיות: האפשרות האחת הינה לבטל את החוזה ולפרסם מכרז חדש. האפשרות השניה הינה להמשיך בהתקשרות ללא כל שינוי, וזאת על אף העובדה שהיא אינה תואמת את צרכי המועצה או את תכליתה. האפשרות השלישית הינה לתקן את החוזה ולהתאימו לצרכי ההתקשרות כך שישרת את מטרותיה. מנקודת מבט כלכלית אף אחת מהאפשרויות המצויינות לעיל אינה אופטימלית... עם זאת, דומה כי מבין שלוש האפשרויות, ניתן להצביע על מצבים רבים שבהם האפשרות השלישית תהיה הגרועה פחות"

וממשיך:

"מכאן, שלא ניתן לשלול את הטענה שלפיה קיימות נסיבות שבהן לפחות בטווח הקצר התאמת תנאי ההתקשרות למציאות המשתנה עדיפה מנקודת מבט כלכלית על פני פרסום של מכרז חדש או על פני המשך הליכי ההתקשרות בהתאם לקבוע בחוזה המקורי."

 (ע. דקל "שינוי תנאיה של התקשרות שנכרתה בעקבות מכרז", משפט ועסקים ה 287, 302 (2006))

 

 1. דיון
 1. במידה והקבלן הזוכה במכרז המקורי הגיש הצעת מחיר שגובהה נמוך מ- 25% מגובה המכרז המקורי, עבור תוספת הבנייה המבוקשת, הרי שעלות תוספת הבנייה המבוקשת עומדת במגבלה הקבועה בסעיף 3 (7) לתוספת. מכאן נראה, כי ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז המקורי יכולה להתבצע ללא פרסום מכרז חדש, וזאת אף מבלי להידרש לשאלה האם הרחבת הבנייה המבוקשת מהווה תוספת בפרט קיים (סעיף 3 (7) (א) לתוספת) או הוספת פרטים להסכם המקורי (סעיף 3 (7) (ב) לתוספת).
 2. ועל כך נוסיף, כי לפי דעתנו, נסיבות העניין אף מעניקות משנה תוקף לקביעה הנ"ל, וזאת מהטעמים הבאים:
  1. פגיעה במציעים פוטנציאלים –לאור העובדה שעבודות הבנייה על פי המכרז המקורי ממילא מתבצעות על ידי הקבלן, יש להניח שעלות בניית התוספת המבוקשת על ידו תהא נמוכה מזו של קבלן חדש שעמו תתקשר המועצה אך ורק לצורך התוספת. בנסיבות אלו, קיימת סבירות נמוכה למציעים אחרים לזכייה במכרז ומכאן שהסבירות לפגיעה המציעים פוטנציאליים קטנה אף היא.
  2. עיכוב העבודה ועלויות המכרז – יש להניח, כי ככל שיפורסם מכרז חדש עבור תוספת הבנייה המבוקשת, יהיה בכך בכדי ליצור עלויות נוספות למועצה ולעכב משמעותית את ביצוע העבודות. מכאן, שגם אם תתקבל במסגרת המכרז הצעה מחיר נמוכה מזאת שהציע הקבלן הזוכה, הרי שלאור עלויות המכרז הצפויות להתווסף ייתכן בהחלט, כי בפועל, תתייקר העלות הכוללת למועצה.
 1. סיכום
 1. לאור האמור לעיל, נראה כי המועצה רשאית להתקשר עם הקבלן הזוכה במכרז המקורי גם לצורך ביצוע הקומה הנוספת וזאת ללא עריכת מכרז חדש או מכרז נוסף.

 

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: