ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות (להלן: "החלטות השיוך"), ואלו הם:

         א.         כיצד יבטיח הקיבוץ כי ההתחייבויות הניתנות מטעמו כלפי גורם מממן, במקרה בו החברים המבקשים לבנות את בית מגוריהם, קיבלו מימון מגורם חיצוני לצורך ביצוע התשלומים לבניה.

         ב.          האם ככל שאבדו זכויות החבר בבית המגורים, מחויב הקיבוץ לדאוג לו למדור חלופי.

          ג.          מה דינם של תשלומי האיזון אשר קיבל החבר מקום בו איבד את זכויותיו בבית המגורים.

ולהלן חוות דעתנו:

רקע עובדתי

 1. במסגרת בניית דירות המגורים, פונים לעתים החברים לגורמים חיצוניים לצורך המימון הנדרש להם, בעוד הקיבוץ מתבקש ליתן התחייבויות לטובת החבר, כלפי הגורם המממן.
 2. כך, קיים סיכון שהחבר לא ימלא אחר חובותיו כלפי הגורם המממן, דבר אשר עלולות להיות לו השלכות על הקיבוץ נוכח התחייבויותיו כאמור.
 3. לאור זאת, נתבקשנו לבחון את ההיבטים השונים העולים בקשר עם המימון החיצוני שנוטל החבר וכן עם התחייבויותיו של הקיבוץ עקב כך.

בטחון הקיבוץ במקרה של הפרת התחייבות החבר

 1. מעיון בתקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות השיוך"), ובתקנון הקיבוץ (להלן: "התקנון"),  לא נמצא פתרון לסוגיית שמירת בטחונו של הקיבוץ, מצב בו התחייב כלפי גורם מממן  לטובת הלוואה שניתנה לחבר לצורך בניית ביתו.
 2. כך גם נעדרת התייחסות לעניין זה במסגרת ההחלטה המפורטת לעניין שיוך דירות שהתקבלה באסיפה הכללית של הקיבוץ (להלן: "ההחלטה המפורטת").
 3. התייחסות לסוגיה ניתן למצוא בנוסח המעודכן של הסכם הקבלה למועמדות ולחברות שנחתם מול חברים חדשים (להלן: "הסכם הקליטה"), בנספח 10.3.8 שצורף להסכם הקליטה, הדן במצב בו נטל החבר הלוואה מגורם חיצוני לשם מימון תשלום דמי כניסה ו/או השתתפות בתשתיות ו/או בניית בית המגורים, והקיבוץ נתן התחייבות בקשר אליה.
 4. במקרה כגון דא מסדיר הנספח את זכויותיו של הקיבוץ אל מול חובותיו של החבר, היה והפר החבר איזה מהתחייבויותיו בהסכם ההלוואה, או במקרה בו נוצרה לגורם המממן עילה לפעול בהתאם להתחייבות שנתן לו הקיבוץ.
 5. כך בין היתר קובע הנספח להסכם הקליטה כי במקרים כאמור בסעיף 7 לעיל, תפקע זכותם של החברים להתגורר בבית המגורים והקיבוץ ו/או הגורם המממן יהיו רשאי לעשות בבית המגורים כל שימוש שימצא לנכון, וכן כי הקיבוץ יהא זכאי מן החבר לפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק.
 6. בהסכם השיוך האישי שנחתם מול החברים (להלן: "הסכם השיוך") קיימת אמנם התייחסות לחובות משפחת חברים אשר שויך לה מגרש לא מבונה, אך דומה כי היא אינה מפורטת דיו ונוסחה כדלקמן:

"כל התשלומים בקשר עם בניית בית המגורים, ובכלל זה תשלום לקבלן, בהתאם להסכם הבניה שנחתם בין משפחת החברים לקבלן, תשלום בגין אגרות, היטלים, היתרי בניה כל תשלום אחר לרשויות המדינה וכל תשלום שהקיבוץ יחוייב בתשלומו בקשר עם בניית בית המגורים, יעשה על ידי משפחת החברים, על אחריותה וממקורותיה שלה".

 1. נוכח האמור, אנו סבורים כי זכויותיו של הקיבוץ ביחס לחברים החתומים על הסכם השיוך בלבד אינן מעוגנות די הצורך, ועל כן אנו ממליצים כי במקרה בו מתחייב הקיבוץ כלפי גורם מממן עבור הלוואה שנוטל חבר ותיק החתום על הסכם השיוך בלבד, ייחתם בין הקיבוץ ובין החבר הסכם המעגן את זכויות וחובות הצדדים, בדומה לנספח המצורף להסכם הקליטה (להלן: "הסכם מימון").

 

 

חובת הקיבוץ לדאוג לחבר למדור חלופי

 1. כאמור, ככל שהחבר אינו עומד בהתחייבויותיו כלפי הגורם המממן, עלול הגורם המממן ו/או הקיבוץ לפרוע את חובות החבר באמצעות פינוי החבר מביתו ומכירת הזכות בבית המגורים.
 2.  במצב דברים זה, עולה השאלה ביחס לחובתו של הקיבוץ לספק לחבר מדור חלופי, וזאת לאחר שכבר שויך לו בית מגורים.
 3. במסגרת תקנות השיוך לא נקבעו זכויותיו של החבר וחובותיו של הקיבוץ כלפיו במקרה שלא הצליח לממש בפועל את זכות השיוך שניתנה לו בשל סיבותיו הוא, וכך גם התקנון אינו דן בסוגיה זו ישירות.
 4. במקרה זה, ניתן למצוא מענה בהחלטת המפורטת שם נקבע בסעיף 23:

"עם שיוך בית המגורים למשפחת החברים, יצא הקיבוץ ידי חובתו לספק מדור למשפחת החברים. אשר על כן, בכפוף לשיוך בפועל של בית המגורים למשפחת חברים נוגעת, לא תשמע דרישה מצד מי מיחידי משפחת החברים האמורה למדור אחר מהקיבוץ, לרבות במקרה של פרידת בני הזוג."

 1. כאשר מועד השיוך בהתאם להחלטה המפורטת הינו:

"הקניית זכויות בלתי חוזרת של משפחת החברים בדירת המגורים המשויכת לה, על דרך חתימת הסכם חכירה מול מנהל מקרקעי ישראל, או על דרך חתימת הסכם אישי מול הקיבוץ שמהותו היא "שיוך חוזי""

 1. הוראה דומה ניתן למצוא בסעיף 11 להסכם השיוך לפיו מתחייבת משפחת החברים כי:

"ידוע לה והיא מסכימה כי ההחלטה המפורטת בדבר הסדר שיוך דירות ומימושה ממצים את חובת הקיבוץ לספק מדור או דיור לחבריו ובכפוף למימוש החלטה זו הקיבוץ יצא ידי חובתו לספק מדור לחברים ואינו מחוייב לספק מדור או דיור לחבריו".

 1. יצוין,  כי החברים החתומים על הסכם הקליטה קיבלו על עצמם את החלטת השיוך, ועל כן מחויבים להוראותיה גם כן.
 2.  קרי, עם חתימת הסכם השיוך, יוצא הקיבוץ ידי חובתו לספק לחברים מדור, ומכאן ואילך באחריות החברים לדאוג למקום מגוריהם.
 3. בהקשר זה יודגש, כי אמנם בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו- 2005 (להלן: "תקנות הערבות ההדדית"), ולמסלול רשת הבטחון הקבוע בתקנון הקיבוץ ובהחלטותיו, מוטלת על הקיבוץ החובה להספקת צרכי החברים.
 4. אלא, שהשלמת הצרכים כאמור, אינה מחייבת את הקיבוץ בהספקת מדור לחבר-  אותו סיפק לו הקיבוץ בעת השיוך, ועל כן ככל שאיבד החבר את בית המגורים ששויך לו, אין זה מחובתו של הקיבוץ לסייע לו מעבר לנדרש בהתאם לתקנות הערבות ההדדית ולמסלול רשת הביטחון.

 

 

תשלומי איזון

 1. תשלומי האיזון בוצעו בין החברים ובין עצמם לאור השאיפה לתת ביטוי לוותק החברים בתהליך שיוך דירות המגורים.
 2. כפי שנקבע בהחלטה המפורטת (שכן התקנות והתקנון אינם דנים בעניין זה), הסכומים ישולמו לקרן ויחולקו באופן בו כל משפחת חברים תשלם ו/או תקבל (- לפי העניין) את הערך העודף ו/או החסר (לפי העניין) בין שנות הוותק שצברו שני בני הזוג במשפחת החברים, לבין הוותק המזכה.
 3. נוכח מהות תשלומי האיזון ומטרתם אנו סבורים כי אין בכך שהחברים איבדו את זכותם בבית המגורים ו/או במגרש ששויך להם כדי לגרוע מזכותם לתשלומי איזון המגיעים להם בהתאם לוותק שצברו ו/או ליתן להם זכות להשבת התשלומים ששולמו על ידם.

סיכום ומסקנות

 1. נוכח האמור בחוות דעת זו, אנו ממליצים כי מקום בו הקיבוץ מתחייב כלפי גורם מממן, עבור בהלוואה לטובת בניית בית מגוריו של חבר ותיק שאינו חתום על הסכם הקליטה, ייחתם הסכם מימון ובו יוסדרו זכויות הקיבוץ וחובות החבר מצב בו לא יעמוד החבר בהתחייבויותיו כלפי הגורם המממן.
 2. יתרה מכך, אנו סבורים כי הקיבוץ אינו מחויב לדאוג לחבר, אשר אין באפשרותו להתגורר במגרש ו/או בבית המגורים ששויך לו מכל סיבה שהיא, למדור חלופי.
 3. ביחס לתשלומי האיזון, לדידנו, אין בכך שהחברים איבדו את זכותם בבית המגורים בכדי לשנות מתשלומי האיזון ששולמו להם ו/או ששולמו על ידם בתהליך השיוך. 

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: