ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

א.      קשרי ועד מקומי ואגש"ח (כאשר יש זהות ועדים ואין אג"ש קהילתית)

1.       האם הועד המקומי מחויב במכרז, בסכומים הדורשים זאת, או שמא ניתן להעביר עבודות ושירותים ישירות לאגודה?

1.1. כל ועד מקומי רשאי לפעול אך ורק על פי הסמכויות שהואצלו לו על ידי המועצה האזורית (סעיף 63 לצו המועצות האזוריות), ויפים הדברים גם לגבי סמכותו להתקשר בחוזים ולנהל מכרזים.

1.2. סעיף 89 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (להלן: "צו המועצות האזוריות") קובע, כי:

"לא תתקשר המועצה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא בהתאם להוראות שבתוספת השניה".

1.3. ומאחר וסעיף זה מוחל על ועדים מקומיים בסעיף 132 (ג) לצו, ההוראות הקובעות באילו מקרים חייב הועד המקומי לפרסם מכרז ובאילו מקרים הוא פטור מכך, מצויות בתוספת השנייה של צו המועצות האזוריות.

1.4. סעיף 3 לתוספת השנייה מונה את המקרים בהם רשאי ועד מקומי להתקשר בחוזה ללא מכרז, ולא נראה שקיים הבדל לעניין זה בין רכישת שירותים מהאגודה השיתופית לבין רכישת שירותים מגופים אחרים.

1.5. מפאת אורכו של הסעיף לא נביא את כלל המקרים המפורטים בו (מומלץ לעיין בסעיף), יחד עם זאת, נציין, כי:

·         כאשר מדובר בחוזה להעברת טובין או לביצוע עבודה שערכו אינו עולה על 70,400 ₪, רשאי הועד המקומי להתקשר בחוזה ללא מכרז.

·         כאשר מדובר בסכום העולה על 70,400 ₪, אולם אינו עולה על 351,800 ₪, ניתן להסתפק במכרז שאינו פומבי - "מכרז זוטא" - שפרטי עריכתו מצויים, גם כן, בתוספת השנייה לצו.

·         כאשר מדובר על סכום העולה על 351,800 ₪, על הועד המקומי לקיים מכרז פומבי.

 

2.       האם בסכומים קטנים יותר ממכרז זוטא יכול הועד להעביר עבודות או מתן שירותים ישירות לועד האגודה ללא צורך בקבלת הצעות נוספות?

כאמור, בסכומים שאינם מצריכים אפילו מכרז זוטא, אין מניעה שהועד המקומי יעביר שירותים לאגודה מבלי לקבל הצעות נוספות.

 

3.       במידה והדברים ניתנים מה צריך להיכתב בהסכם בין שני הגופים?

על ההסכם לכלול את אותם פרטים אשר ייכללו בהסכם מול כל ספק שירותים אחר.

 

4.       האם הועד המקומי צריך לראות בהנהלת האגודות (חקלאית או קהילתית) ספקים כמו ספקים אחרים או שבתנאים מסויימים יש להם עדיפות?

4.1. כל עוד מדובר בסכומים אשר אינם מצריכים מכרז פומבי או מכרז זוטא, לא נראה כי קיימת מניעה שהועד המקומי ייבחר להעדיף קבלת שירותים מהנהלת האגודה החקלאית או הקהילתית.

4.2. ישנם תחומים בהם האגודה החקלאית תחשב כספק יחיד, ולכן הועד המקומי רשאי להתקשר איתה ללא מכרז כמו אספקת מים (לגינון ציבורי ולמבנים ציבוריים), אספקת חשמל וכו'.

 

 

ב.      קשרי ועד מקומי אגודה קהילתית

5.       ראה השאלות לעיל רק במקום אגש"ח יכתב אגודה קהילתית?

5.1. סעיף 91(א) לצו המועצות האזוריות קובע את כלל זהות הועדים:

"כפוף לאמור בסעיפים 91א ו-91ב, מי שמכהנים בישוב שיתופי, במועד פלוני, כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית של הישוב (להלן – האגודה השיתופית), יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב".

5.2. הנה כי כן, סעיף זה דורש שני תנאים מצטברים:

  • שיהיה מדובר בישוב שיתופי;

  • שיהיה מדובר באגודה שיתופית חקלאית. (כאשר יש לציין, כי התייחסותו של הסעיף לאגודה שיתופית חקלאית איננה מקרית, והיא תוצאה של שינוי בצו המועצות האזוריות משנת 2007).

5.3. משמעות הדברים היא, שעיקרון זהות הועדים חל רק ביישוב שיתופי, וחל רק בין הועד המקומי וועד ההנהלה של האגודה החקלאית, וכפי שנאמר בדו"ח מבקר המדינה:

"משרד מבקר המדינה העיר למשרד הפנים כי עליו להבחין בין אגודות שיתופיות להתיישבות חקלאית ובין אגודות שיתופיות להתיישבות קהילתית ולאפשר את החלת עקרון "זהות הועדים" רק על ועד ההנהלה של אגודה חקלאית ועל הועד המקומי, על פי הוראות צו המועצות האזוריות".

5.4. יחד עם זאת, קיימת אפשרות של יצירת זהות וועדים בין האגודה הקהילתית לועד המקומי, וזאת בהתקיים מספר תנאים, וביניהם - הוספת סיווג "חקלאית" לאגודה הקהילתית, והכרה של המועצה האזורית בה כישוב השיתופי.

5.5. להשלמת התמונה נציין את המלצת "הועדה לבדיקת המלצות מבקר המדינה בנושא הוועדים המקומיים" (ועדת רייף) ולפיה "יש לשקול את תיקון הצו באופן שזהות הוועדים תתקיים מול האגודה הקהילתית ביישוב...". כאשר נכון להיום, הדברים עדיין בגדר המלצה בלבד.

5.6. הנה כי כן, כאשר ישנה זהות ועדים בין הועד המקומי לאגודה הקהילתית, המשמעויות מקבילות למצב של זהות ועדים בין ועד מקומי לאגודה החקלאית, והתשובות האמורות לעיל לגבי האגודה החקלאית נכונות גם לגבי אגודה קהילתית.

 

6.       האם לאור סעיפים 128 ו-89 בצו המועצות (תת סעיפים א ו ב) יכול בכלל ועד מקומי להתקשר בהסכם עם האגודה הקהילתית במצב של זהות ועדים או כמעט זהות ועדים?

6.1. משילוב הסעיפים אשר הזכרת אכן עולה, כי תאגיד אשר חבר הועד המקומי מנהל אותו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הועד המקומי, ולכאורה, היה מקום לומר, כי במצב של זהות ועדים, הועד המקומי אינו רשאי להתקשר בחוזה או בעסקה עם האגודה השיתופית, שהיא תאגיד אשר מנהלו הינו חבר הועד המקומי.

6.2. אך נראה לומר שבפועל אין הדבר כך.

6.3. הסדר "זהות הועדים" ביישוב הינו הכרחי על מנת שגוף אחד בלבד ינהל את ענייניו של היישוב, והחלת האיסור הנ"ל על מצב זה, סותר לחלוטין תכלית זו, שכן הוא ייצור קשיים רבים וייפגע בתפקודם השוטף של שני הועדים (הרבה יותר מאשר במצב של שני ועדים נפרדים).

6.4. מעבר לכך, מבחינת הפרקטיקה הנוהגת, לא קיים איסור על התקשרויות בין ועד מקומי לאגודה השיתופית במקרה של זהות ועדים, כאשר על התקשרויות אלו חלים, גם כן, דיני המכרזים, וכפי שפורט לעיל.

 

7.       האם במקרה של אגודה קהילתית יש בכלל משמעות לזהות ועדים? במידה וכן מה המשמעות?

כאמור לעיל, כאשר ישנה זהות ועדים בין הועד המקומי לאגודה הקהילתית, המשמעויות מקבילות למצב של זהות ועדים בין ועד מקומי לאגודה החקלאית

 

8.       האם ועד מקומי יכול לעשות הסכמים במקביל עם האגש"ח ועם האגודה הקהילתית מבלי לבקש ולקבל הצעות מחיר נוספות (בסכום הקטן מסכום המצריך מכרז זוטא).  

כפי שנזכר לעיל, כאשר מדובר על סכומים הקטנים ממכרז זוטא, לא קיימת על הועד המקומי חובה לפעול בדרך של מכרז, וממילא לא נראה שקיימת מניעה שייערכו הסכמים עם האגודה החקלאית ועם האגודה הקהילתית.

 

ג.       עובד מועצה חבר ועדת ביקורת בועד מקומי

9.       האם עובד מועצה יכול להיות חבר ועדת הביקורת של הועד המקומי בעומדו בכל הדרישות האחרות?

9.1.    סעיף 130א(א) בצו המועצות האזוריות קובע, כי ועדת הביקורת של הועד המקומי תיבחר על ידי המועצה מבין תושבי היישוב אשר אינם חברי ועד מקומי.

9.2.    מכאן, שלא קיימת מגבלה מפורשת על מינוי ועדת הביקורת של הועד המקומי על ידי המועצה.

9.3.    יחד עם זאת, מאחר וועדת הביקורת אחראית לפקח על פעולות הועד המקומי, יש להניח, כי חבריה יידרשו לעמוד, לכל הפחות, בתנאים הנדרשים מחברי ועד מקומי, ככל והרציונאל העומד בבסיס המגבלות רלוונטי גם לחברי ועדת הביקורת.

9.4.    מסקנה זו מקבלת חיזוק מתוך עיון בדרך המינוי של ועדת הביקורת של המועצה, שהיא הגוף הקרוב ביותר לועדת הביקורת של הועד המקומי.

9.5.    על פי סעיף 39(א) לצו, ועדת הביקורת של המועצה תמונה מבין חבריה, כלומר – המגבלות החלות על חברי המועצה מוחלות דה פקטו גם על חברי ועדת הביקורת של המועצה. ונראה כי נכון וראוי לעשות כן גם לגבי ועדת הביקורת של הועד המקומי.

9.6.    בסעיף 19 (ב)(4) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, נקבע, כי עובד המועצה במשכורת אינו זכאי להיבחר כחבר המועצה.

9.7.    ובסעיף 99 לצו, הוחלה הוראה זו אף על ועדים מקומיים, כך שמי שעובד הועד המקומי במשכורת אינו זכאי להיבחר כחבר הועד המקומי.

9.8.    התכלית העומדת בבסיסם של סעיפים אלה היא מניעת ניגוד עניינים בולט, לדוגמא – מניעת מצב בו עובד מועצה יוכל, בכובעו כחבר מועצה, לקבוע את שכרו. ובדומה לכך לגבי עובד ועד מקומי בכובעו כחבר ועד מקומי.

9.9.    האם יש מגבלה על עובד מועצה להיבחר כחבר ועד מקומי? על פי הועדה לניגוד עניינים התשובה לכך חיובית.

9.10.הועדה קבעה, בחוות דעתה 2.21 "ניגוד עניינים מוסדי – מילוי תפקיד במועצה אזורית בועד מקומי", כי אין מקום שעובד המועצה יכהן כחבר הועד המקומי בתחומי אותה מועצה, שכן עבודתו בועד המקומי מכפיפה אותו למרות המועצה, על אורגניה השונים, לרבות עובדיה הבכירים.

9.11.     עוד נימקה הועדה, כי קיימת סתירה בין חובתו של חבר ועד מקומי לדאוג לענייניו של הועד בו הוא מכהן, ולעיתים גם מייצג בפני המועצה, לבין חובת האמון והכפיפות של עובד המועצה האזורית למועצה.

9.12.     נימוק שלישי של הועדה היה, שנוכח סמכויות הפיקוח הרבות של מועצה אזורית כלפי הועד המקומי, אין מקום לאפשר, לפי דיני ניגוד העניינים הכלליים, לחבר הגוף המפוקח לשמש כעובד הגוף המפקח.

9.13.     נראה לומר, כי ביחס לחבר בועד הביקורת של הועד המקומי, ישנה שייכות חלקית בלבד לנימוקים אלה, המגבילים את עובד המועצה מלכהן בועד המקומי.

9.14.     נימוקי הכפיפות והפיקוח שייכים אמנם גם בחבר ועדת הביקורת, אך באופן חלקי הרבה יותר, שכן המפגש בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין המועצה מוגבל הרבה יותר מאשר המפגש בין הועד המקומי למועצה.

9.15.     בנוסף, לגבי הנימוק של סתירה בין התפקידים, לא נראה כי קיימת סתירה בין חובתו של חבר ועדת הביקורת לפקח על עבודת הועד המקומי, לבין חובת האמון של עובד המועצה למועצה, וזאת, בניגוד לחבר הועד המקומי.

9.16.     לאור כל האמור נראה לומר, כי אף שעובד המועצה איננו יכול לכהן כחבר בועד מקומי אשר בשטחי המועצה, אין מניעה שעובד המועצה יכהן כחבר בועד הביקורת של הועד המקומי, שכן תפקידים אלה אינם מעמידים את המכהן בהם במצב של ניגוד עניינים.

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: